Studentu pētījumi

STUDENTU IZSTRĀDĀTO PĒTĪJUMU TĒMAS

Biznesa augstskolas Turība studenti ik gadu izstrādā apjomīgus pētījumus visdažādākajās jomās. Piedāvājam iepazīties ar to darbu tēmām, kuri ieguvuši visaugstākos vērtējumus.

Darbu pilnās versijas apskatāmas augstskolas bibliotēkā.

2020. GADS – STUDENTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Miks Bīriņš 
Tēma: CĪŅA PRET PLASTMASAS ATKRITUMIEM LIELAJĀ KLUSĀ OKEĀNA ATKRITUMU PLANKUMĀ
Pētījums


Oskars Magone
Tēma: AUGSTO TEHNOLOĢIJU INDUSTRIĀLĀ CENTRA ATTĪSTĪBA
Pētījums


Līga Dambe
Tēma: LATVIJAS RADIO ĒTERA PERSONĪBU KOMUNIKĀCIJAS SOCIĀLĀS TĪKLOŠANAS VIETNĒS ĒTISKIE ASPEKTI
Pētījums


Evijs Ozols
Tēma: MEŽU IZCIRŠANAS IETEKME UZ KLIMATA IZMAIŅĀM
Pētījums


Sitora Khamrakulova
Tēma: INFLUENCES OF DISPOSABLE PLASTIC PRODUCTS USAGE ON ENVIRONMENT IN LATVIA
Pētījums

2019./2020. STUDIJU GADS

Uzņēmējdarbības vadības fakultāte

Marija Ābola
Tēma: Digitālo ekrānu attīstības iespējas vides reklāmā Latvijā
Vadītājs: Iveta Liniņa

Kvalifikācijas darba mērķis: izstrādāt ieteikumus digitālo ekrānu pielietošanai vides reklāmā Latvijā. Rezultāts: ir izstrādāti ieteikumi medijiem, reklāmdevējiem un citām iesaistītajām pusēm, kā arī prognoze digitālo ekrānu attīstībai reklāmas tirgū Latvijā, kas balstīta uz pasaules pieredzi un ekspertu viedokļiem.

 

Sindija Kukere
Tēma: E-pasta mārketinga stratēģijas izveide uzņēmumā "Ieteikumi Biznesam"
Vadītājs: Iveta Liniņa

Diplomdarba mērķis: izstrādāt e-pasta mārketinga stratēģiju uzņēmumam. Diplomdarba noslēgumā tika izstrādāta e-pasta stratēģija un sniegti priekšlikumi par pašreizējās situācijas uzlabošanu uzņēmuma vadībai.

 

Līga Balode-Vaivode
Tēma: Atklātas runas kultūra darba vidē, tās ietekme un risinājumi kompānijā AstraZeneca Latvija
Vadītājs: Rosita Zvirgzdiņa

Maģistra darba mērķis: izstrādāt risinājumus atklātas runas kultūras ieviešanai uzņēmumos Latvijā. Būtiskākie maģistra darbā iegūtie secinājumi: atklātas runas kultūra ir liela un svarīga organizācijas kultūras sastāvdaļa, ir lielisks katalizators uzņēmumā valdošajām vērtībām, uzvedībām, uzskatiem un normām. Atklātas runas kultūras ieviešana nav viegls un ātrs process, bet ir vadāms un ietekmējams.

 

Gunta Kalniša-šmite
Tēma: Demogrāfisko faktoru ietekme uz izdegšanas līmeni AS "Swedbank" klientu konsultantiem filiālēs
Vadītājs: Rosita Zvirgzdiņa

Maģistra darba mērķis – izstrādāt risinājumus izdegšanas novēršanai AS “Swedbank” klientu konsultantiem filiālēs. Pētījumā iegūtie rezultāti apstiprina AS “Swedbank” klientu konsultantiem filiālēs vidēju izdegšanas līmeni. Rezultāti norāda uz sakarībām starp demogrāfiskiem faktoriem un izdegšanas līmeni. 

 

Mudassir Arafat
Tēma: Digitalizācijas modelis mācību praksēm Starptautiskajā kosmetoloģijas koledžā Rīgā (Latvijā)
Vadītājs: Ieva Bruksle

Maģistra darba mērķis bija veikt pašreizējo Digitālo mācību līdzekļu un prakses stratēģisko analīzi, kas ieviesta Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā (Rīgā) Latvijā. Šī darba galvenais mērķis bija uzlabot SKK jau ieviestos digitālos mācību rīkus un praksi un vienlaikus izveidot jaunu koledžas digitālās mācīšanās modeli. Šeit tika izmantoti primārie un sekundārie datu vākšanas avoti, lai iegūtu detalizētu informāciju par Starptautiskās kosmetoloģijas koledža Latvijas digitālās mācīšanās praksi.

 

Sabīne Muižniece
Tēma: Komunikācijas loma SIA "Cabot Latvia" personāla darba dzīves kvalitātes veidošanā
Vadītājs: Daina Škuškovnika

Diplomdarba mērķis: izpētīt un novērtēt, kuri komunikācijas instrumenti visefektīvāk palīdz uzlabot darbinieku darba dzīves kvalitāti uzņēmumā SIA "Cabot Latvia".

 

Roman Mykhailovych Zaporozhets
Tēma: Iemesli sievietes ķermeņa attēla izmantošanā komerciālajos nolūkos Instagram
Vadītājs: Jolanta Derkevica-Pilskunga

Diplomdarba mērķis: izpētīt iemeslus un efektivitāti sievietes ķermeņa attēla izmantošanā komerciālos nolūkos Instagram, it īpaši kosmētikas, ķermeņa kopšanas un citu skaistumkopšanas produktu un pakalpojumu reklāmai. Pētījuma rezultāti liecina, ka sievietes ķermeņa attēla izmantošana Instagram padara emuāru veidotāju pievilcīgu reklāmdevējiem, īpaši kosmētikas un citu skaistumkopšanas produktu ražotājiem.

 

Katrīna Zariņa
Tēma: Mārketinga komunikācijas vadlīniju izstrāde lojalitātes veidošanai Latvijā radīta dizaina produktiem bērniem
Vadītājs: Renāte Cāne

Maģistra darba mērķis: analizēt dizaina produktu bērniem uzņēmumu mārketinga komunikācijas lietojumu un mērķauditorijai būtiskos aspektus lojalitātes veidošanā, uz kā pamata izstrādāt mārketinga komunikācijas vadlīnijas lojalitātes veidošanai jomas uzņēmumiem Latvijā.

 

Gunārs Zelčs 
Tēma: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Eksporta daļas iespējas starptautisko ekonomisko attiecību veidošanā
Vadītājs: Andris Vanags

Diplomdarba mērķis: izstrādāt LTRK eksporta vadības pilnveidošanas modeli. Pētījumā iegūtie rezultāti: balstoties uz izvirzīto jautājumu ir izstrādāts eksporta pakalpojumu veicināšanas modelis.

 

Alīna Arikāne 
Tēma: Degvielas krājumu kontroles automatizēšanas iespējas uzņēmumā "Circle K Business Centre"
Vadītājs: Ieva Bruksle

Diplomdarba mērķis ir noteikt risinājumus degvielas krājumu vadības procesu automatizēšanai, lai uzlabotu darba efektivitāti. Darba gaitā tika veikta degvielas krājumu vadības procesu izpēte uzņēmumam "Circle K Business Centre". Darbā tiek aprakstīts darbinieku viedoklis un novērtējums par degvielas krājumu procesiem, aprēķināti laika resursi esošajiem problemātiskajiem procesiem, aprakstītas automatizēšanas iespējas un darba efektivitātes ieguvumi.

 

Marija Kovaļenko 
Tēma: Būvniecības Informācijas Modelēšanas ieviešana investīciju projekts SIA "Livland Group"
Vadītājs: Oskars Onževs

Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un izstrādāt Būvniecības Informācijas Modelēšanas ieviešanu investīciju projektu SIA "Livland Group". Izstrādājot bakalaura darbu tiek secināts, ka Būvniecības Informācijas Modelēšanas ir specifiska būvniecības pakalpojumu niša, kura var palīdzēt apgūt iekšējo tirgu.

 

Kristina Nesterova 
Tēma: Mārketinga stratēģijas izveide uzņēmumam "Gerrits Techniek en Advies"
Vadītājs: Ieva Bruksle

Maģistra darba mērķis: izstrādāt mārketinga stratēģiju uzņēmumam "Gerrits Techniek en Advies". Maģistra darba izstrādes gaitā tika izstrādāti secinājumi un piedāvāti atbilstoši ieteikumi, lai izvēlētos jaunu "Gerrits Techniek en Advies" mārketinga stratēģiju.

 

Juris Metums 
Tēma: Zināšanu pārvaldības novērtējums un pilnveide koncernā "Latvijas Finieris"
Vadītājs: Zane Driņķe

Pētījuma mērķis: novērtēt koncernā “Latvijas Finieris” īstenoto zināšanu pārvaldību un izstrādāt pilnveidotās zināšanu pārvaldības sistēmas modeli. Izvirzītā mērķa sasniegšanai pētījuma gaitā tiek veikts socioloģisko pētījumu metodēs balstīts zināšanu pārvaldības sistēmas novērtējums, kā arī izstrādāts uzņēmuma pilnveidotās zināšanu pārvaldības sistēmas modelis.


Maryia Korzun 
Tēma: Sinerģijas efekta novērtējums apvienošanās un pārņemšanas darījumā: "Savushkin Product" un "Baranovitchi DIP"
Vadītājs: Maksims Grinčuks

Maģistra darba mērķis: novērtēt apvienošanās un pārņemšanas iespēju un finansiālo ieguvumu uzņēmumam "Savushkin Product" ar "Baranovitchi DIP". Rezultātā tika sniegti trīs finansiālā labuma scenāriji no iespējamā apvienošanās un pārņemšanas darījuma.


Ieva Ernstsone 
Tēma: Valsts Kompensējamo zāļu sistēmas uzlabošana Latvijas apstākļos
Vadītājs: Oskars Onževs

Pētījuma mērķis: izstrādāt izmaiņu modeli Latvijas Kompensējamo zāļu sistēmai. Galvenie iegūtie rezultāti: pētījuma rezultātā tika novērotas ciešas sakarības starp veselības aprūpes sistēmas raksturlielumiem (veselības sistēma, veselības aprūpes budžets) un Valsts Kompensējamo Zāļu sistēmas modeļa efektivitāti.

 

Inguna Zelgalve 
Tēma: Veselības aprūpes sistēmas reforma Latvijā
Vadītājs: Zane Driņķe 

Maģistra darba mērķis: izstrādāt veselības aprūpes sistēmas reformas plānu, pamatojoties uz teorētisko un empīrisko pētījumu rezultātiem. Maģistra darba rezultātā izstrādāts veselības aprūpes plāns, kur akcents likts uz veselības aprūpes veicināšanu un profilaksi.

 

Zita Dūdiņa 
Tēma: Saldus novada pašvaldības aģentūras "Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs" stratēģijas izstrāde tūrisma jomā
Vadītājs: Rosita Zvirgzdiņa

Darba mērķis ir izstrādāt "Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centra" stratēģiju tūrisma jomā. Darba izstrādes rezultātā tiek ieteiktas vispārīgās stratēģijas Aģentūras tālākai attīstībai.

 

Harijs Ābele
Tēma: Stratēģijas izstrāde uzņēmumam "Beloved boards" SIA ieiešanai ASV tirgū
Vadītājs: Rosita Zvirgzdiņa

Diplomdarba mērķis: izstrādāt stratēģiju eksportspējīgam saimnieciskās darbības veicējam “Beloved boards” ieiešanai Amerikas tirgū. Darbā tiek secināts, ka uzņēmumam ir potenciāla eksportspēja un liela iespēja veiksmīgi ieiet Amerikas Savienoto Valstu tirgū un ir vairāki veidi kā to veiksmīgi izdarīt. 

 

Arvis Eņģelis
Tēma: SIA "Latakko" stratēģijas izstrāde
Vadītājs: Rosita Zvirgzdiņa 

Pētījums ir aktuāls, jo uzņēmums tā pastāvēšanas pēdējos gados uzrāda samērā zemus peļņas neto rādītājus, kas savukārt norāda uz uzņēmuma spēju investēt tā attīstībā. Galvenie rezultāti: izstrādāta SIA “Latakko” stratēģija, kas fokusēta uz uzņēmuma Funkcionālo līmeni un tā mijiedarbojas ar uzņēmuma Biznesa un Korporatīvo līmeni.

2019. GADS – STUDENTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Anete Ļaksa
Tēma: KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS MĀRKETINGA AĢENTŪRĀ
Pētījums

 

Marija Ābola
Tēma: SIA “HIVE” NOVĒRTĒJUMS PĒC EFQM IZCILĪBAS MODEĻA
Pētījums

2018./2019. STUDIJU GADS

Juridiskā fakultāte

Daiga Berkmane
Tēma: „Viesabonēšanas tiesiskais regulējums un problēmjautājumi”
Vadītājs: Armands Logins

Maģistra darba mērķis ir analizēt viesabonēšanas tiesisko regulējumu Eiropas Savienības līmenī, no tā izrietošo normatīvo regulējumu nacionālajā līmenī, konstatējot problēmas, piedāvāt risinājumus – grozījumus nacionālā līmeņa un Eiropas Savienības līmeņa tiesību aktos, gan attiecībā uz viesabonēšanas regulējumu, gan attiecībā uz patērētāju interešu aizsardzību. Veiktā pētījuma rezultātā autore izdarījusi secinājumus uz kuru pamata ir izstrādāti priekšlikumi veikt grozījumus Eiropas Savienības un nacionālajos tiesību aktos.

 

Ingūna Irmeja
Tēma: „Daudzfunkcionāla biroju centra evakuācijas nodrošināšana”
Vadītājs: Uģis Začs

Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt būtiskākos riskus daudzfunkcionāla biroju centra evakuācijas laikā, izteikt priekšlikumus risku samazināšanai. Darbā veiktā pētījuma rezultātā izstrādāta evakuācijas risku novērtējuma tabula. Veikti trīs brīvi izvēlētu daudzfunkcionālu biroju centru evakuācijas risinājumu novērtējumi.

 

Artūrs Veselis
Tēma „Publisko vietu aizsardzība pret autotransporta ietriekšanos pūlī”
Vadītājs: Ivita Kīsnica

Diplomdarba mērķis ir Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus par aizsardzības risinājumu uzstādīšanu Latvijas publiskajās vietās. Pirmajā nodaļā tiks pētīti pēdējos piecos gados notikušie terorakti, kuros autotransports izmantots kā uzbrukuma ierocis. Otrajā nodaļā tiek aplūkoti pieejamie aizsardzības risinājumi pret autotransporta ietriekšanos pūlī, kā arī metodoloģija un plānošanas process to uzstādīšanā. Trešajā nodaļā tiek aplūkotas publiskās vietas Latvijas pilsētās, kur nepieciešams uzstādīt aizsardzības risinājumus pret autotransporta ietriekšanos pūlī. Diplomdarba nobeigumā autors izstrādā secinājumu un priekšlikumus par Latvijas publisko vietu aizsardzību pret šāda vieda terora aktiem.

 

Dairis Kļaviņš
Tēma: „Apsardzes tehnisko sistēmu loma objektu drošībai”
Vadītājs: Agra Lācīte

Kvalifikācijas darba mērķis pētīt likumsakarības starp objektu drošības apdraudējumiem un apsardzes tehnisko sistēmu nespēju tos novērst, izdarīt secinājumus, sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Kvalifikācijas darbā apskatīti ar apsardzes tehnisko sistēmu izmantošanu saistītie problēmjautājumi objektu apsardzē, situāciju analīzes rezultātā izdarīti secinājumi.

 

Jeļena Fedeņeva
Tēma: “Komercnoslēpuma, neizpaužamo ziņu, kas nav valsts noslēpums, un finanšu tirgus iekšējās informācijas krimināltiesiskās aizsardzības problemātika”
Vadītājs: Juris Juriss

Maģistra darba mērķis ir izanalizēt Krimināllikuma 200.pantā ietvertā noziedzīga nodarījuma sastāva kvalifikācijas problēmas kopsakarā ar speciālajiem Latvijas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un rast risinājumu šā panta kvalifikācijas problēmu novēršanai, izstrādājot iespējamos priekšlikumus normatīvo aktu jaunrades jomā. Maģistra darba mērķa sasniegšanai un uzdevumu realizācijai tika izpētīti Latvijas, Eiropas Savienības un atsevišķu ārvalstu tiesību akti par uzņēmumu konfidenciālās komercinformācijas (komercnoslēpuma, neizpaužamo ziņu, kas nav valsts noslēpums, un finanšu tirgus iekšējās informācijas) krimināltiesisko aizsardzību, tiesu prakse, statistiskie dati, krimināltiesību un komerctiesību juridiskā literatūra, kā rezultātā secināts, ka Krimināllikumā, Informācijas atklātības likumā, Kredītiestāžu likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā ir nepieciešami grozījumi, kas sekmētu komercnoslēpuma, neizpaužamo ziņu, kas nav valsts noslēpums, un finanšu tirgus iekšējās informācijas jēdzienu pareizai izpratnei un efektīvākai krimināltiesiskai aizsardzībai.

 

Anna Grīnvalde
Tēma: „“Sociālo pakalpojumu publiskie iepirkumi”
Vadītājs: Una Skrastiņa

Maģistra darbs ir izstrādāts publiskās pārvaldes nozarē. Tajā tiek pētīti sociālo un citu īpašo pakalpojumu1 iepirkumi, ko veic tiešās valsts pārvaldes iestāde2, piemērojot Publisko iepirkumu likuma3 10. panta atviegloto iepirkuma kārtību. Darba mērķis ir, padziļināti analizējot sociālo un citu īpašo pakalpojumu iepirkumus, kas tiek, veikti piemērojot Publisko iepirkumu likuma 10. pantu, sniegt priekšlikumus Publisko iepirkumu likuma mērķu efektīvai sasniegšanai šo iepirkumu veikšanā.

 

Velga Loce
Tēma: „Kredītiestāžu bankrots un ar to saistītā problemātika”
Vadītājs: Ivo Krievs

Maģistra darba mērķis ir izpētīt kredītiestāžu bankrotu reglamentējošās tiesību normas un rast risinājumu to pilnveidei tādējādi, lai tiktu nodrošināta likumīga un efektīva bankrota procedūras norise, tostarp, Kredītiestāžu likumā noteiktā bankrota procedūras pamatmērķa sasniegšana. Pētījuma rezultātā apstiprinājusies izvirzītā hipotēze un secināts, ka Kredītiestāžu likumā ietvertais tiesiskais regulējums, kas nosaka kārtību, kādā jānoris bankrota procedūrai, neatbilst mūsdienu izpratnei par likumīga un efektīva maksātnespējas procesa norisi.

 

Agnese Reine
Tēma: “Publiskās apspriešanas ietekme uz koku ciršanu pilsētā”
Vadītājs: Gatis Litvins

Maģistra darba mērķis ir noteikt, pēc kādiem kritērijiem vadās pašvaldības, izvērtējot publiskās apspriešanas procedūrā saņemtos sabiedrības viedokļus par koku ciršanas ieceri, kā arī kādu ietekmi šis izvērtējums atstāj uz gala lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai vai atteikumu to izsniegt. Pētījums tiek veikts izvērtējot trīs Latvijas Republikas lielāko pilsētu pašvaldību — Rīgas, Liepājas un Daugavpils — dokumentus, kuros veikts publiskās apspriešanas rezultātu izvērtējums un pieņemtos lēmumus par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai vai atteikumu to izsniegt, procesā kurā rīkota publiskā apspriešana.

 

Starptautiskā tūrisma fakultāte

Alise Kalniņa
Tēma: „Darbinieku emocionālā piesaiste un tās ietekme uz personāla sniegumu ēdināšanas uzņēmumos Rīgā”
Vadītājs: Agita Doniņa

Darba rezultāti liecina, ka darbinieku emocionālo piesaisti visvairāk ietekmē ar darba apmierinātību saistītie faktori, bet neietekmē sociodemogrāfiskie rādītāji, savukārt emocionālā piesaiste rezultējoši ir saistīta ar darbinieku darba maiņas nodomu, uz organizāciju vērstu organizācijas pilsonisko uzvedību un iesaistīšanos darbā, bet nav saistīta ar patvaļīgu darba kavēšanu.

 

Larisa Baranova
Tēma: „Vides pieejamība un apkalpošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Starptautiskajā lidostā „Rīga””
Vadītājs: Ruta Žvale

Darbā secināts, ka pasažieru ar īpašām vajadzībām skaits lidostā “Rīga” pieaug un pieaug prasības pēc vides pieejamības un profesionālas apkalpošanas nodrošināšanas. Lidostas “Rīga” vide ir pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī personāls ir apmācīts apkalpot pasažierus ar īpašām vajadzībām, taču pastāv noteikti vides un apkalpošanas faktori, kuri apgrūtina pasažieru ar īpašām vajadzībām iespējas izmantot lidostas “Rīga” pakalpojumus.

 

Komunikācijas fakultāte

Lauris Zvejnieks
Tēma: Latvijas Radio ziņas vieglajā valodā laika periodā no 2016. gada līdz 2019. gadam
Vadītājs: Andris Pētersons

Pētījuma mērķis ir izstrādāt vadlīnijas radio ziņu vieglajā valodā rakstīšanai, rediģēšanai un lasīšanai. Pētījuma rezultāti atklāj, ka vispārējās radio ziņu rakstīšanas un rediģēšanas vadlīnijas sakrīt ar vieglās valodas veidošanas principiem. Veidojot ziņas vieglajā valodā, Latvijas Radio ziņu redaktoriem ir grūtības ievērot klasisko radio ziņu radīšanas vadlīnijas. Pētījumā iegūtie dati arī liecina, ka ziņu vieglajā valodā kvalitāte, atbilstoši izmantotajiem analīzes kritērijiem, laika gaitā samazinās.

 

Arta Rozena
Tēma: Ķīniešu integrācijas Latvijā starpkultūru komunikācijas problēmas un to risinājumi
Vadītājs: Agrita Lujāne'

Maģistra darba mērķis ir izpētīt latviešu un ķīniešu starpkultūru komunikācijas problēmas un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai. Autores veiktā pētījuma rezultāts ir situācijas izvērtēšana starp latviešiem un ķīniešiem komunikācijas jomā un komunikācijas barjeru apzināšana, no iegūtā pētījuma materiāla iegūto secinājumu formulēšana un priekšlikumu izvirzīšana, kā arī problēmjautājumu izstrādāšana, kas veicinātu ķīniešu integrāciju Latvijā. Informācijas ieguves un apstrādes laikā autore pauž viedokli, ka klātienes intervijas rezultātu drošticamības ziņā ir augstvērtīgākas par kvantitatīvajā metodē iegūto informāciju.

 

Aliaksandra Belaya
Tēma: Sociālo tīklu izmantošana izglītības iestādē "Turība" un tās ietekme uz universitātes starptautisko komunikāciju
Vadītājs: Agrita Lujāne

Bakalaura darbā aplūkota sociālo tīklu izmantošana izglītības iestādē “Turība” un tās ietekme uz universitātes starptautisko komunikāciju. Pētījuma galvenie secinājumi bija tādi, ka sociālie tīkli nav vienīgais, bet galvenais starptautiskās komunikācijas veids augstskolā “Turība”. To pierāda fakts, ka dažādās universitātes lapās sociālajos tīklos ir tūkstošiem abonentu, cilvēki zina par to esamību un studenti mijiedarbojas ar to. Tomēr pašas sociālo tīklu pārvaldības rezultāti parādīja, ka, lai “Turība” saglabātu un vairotu savu auditoriju, tai būtu jāmaina mediju stratēģija un sociālo platformu tehniskā uzturēšana.

 

Diana Datsenko
Tēma: Komunikācijas metodes un tehnoloģijas manipulēšanai ar sabiedrības apziņu prezidenta vēlēšanu laikā Ukrainā 2014. - 2019.
Vadītājs: Agrita Lujāne

Šis darbs apskata komunikāciju, kā vienu no instrumentiem, ar kuru iespējams manipulēt ar sabiedrības apziņu, un pēta tās ietekmi prezidenta vēlēšanu laikā par piemēru ņemot vēlēšanas Ukrainā, periodā no 2014. - 2019. gadam. Bakalaura darbā izskatītas svarīgas iezīmes politiskajā diskursā, t.i., manipulācijas nozīme, pētījuma uzdevums ir sniegt pārskatu par mūsdienu stāvokli un savstarpējo īpatsvaru attiecībā uz komunikācijas metodēm, tehnoloģijām un politisko polarizāciju.  

 

Nigina Khalmukhamedova
Tēma: NVO komunikācija pēc seksuālās uzmākšanās Francijā un Uzbekistānā
Vadītājs: Agrita Lujāne

Bakalaura darba mērķis ir pētīt, kā Francijas un Uzbekistānas NVO sazinās un mēģina atrisināt seksuālās uzmākšanās problēmas vērstās pret sievietēm. Pateicoties precīzi strukturētam dokumentam, tā agresīvākās izpausmes izvirza jautājumus par dzimumu diskrimināciju, norādot uz tumšākajiem mūsdienu sabiedrības trūkumiem. Kā galveno rezultātu autors norāda uz spilgtu kontrastu komunikācijā un seksuālās uzmākšanās problēmas risināšanā pret sievietēm Francijā un Uzbekistānā. 

 

Uzņēmējdarbības vadības fakultāte

Zane Rēvalde
Tēma: "Anti-aging institute" vadības stratēģija
Vadītājs: Rosita Zvirgzdiņa

Maģistra darba mērķis bija izveidot vadības stratēģiju “Anti-aging institute”, kas būtu jauna esoša veselības aprūpes uzņēmuma struktūrvienība, kā arī noskaidrot, vai sabiedrība izprot “anti-aging” pakalpojumu būtību un būtu gatavi pirkt šāda veida pakalpojumus.  Veicot tirgus analīzi, apkopojot 256 respondentu aptaujas datus starp medicīnas profesionāļiem un sabiedrībā, kā arī pētot “anti-aging” koncepcijas tendences pasaules un Latvijas tirgū, izstrādāta “Anti-aging institute” vadības stratēģija un konstatēts, ka sabiedrībai ir nepilnīga izpratne par “anti-aging” pakalpojumu būtību, taču ir skaidrs, ka cilvēki labprāt pievērstos profilaksei, ja viņiem būtu iespēja uzzināt savas iespējamās saslimšanas nākotnē.

 

Elza Muižniece
Tēma: Mārketinga stratēģijas izstrāde A/S "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" uztura bagātinātāju līnijai Dr.Pakalns
Vadītājs: Rosita Zvirgzdiņa

Maģistra darba mērķis ir izstrādāt mārketinga stratēģiju uzņēmuma “Rīgas Farmaceitiskā fabrika” uztura bagātinātāju līnijai Dr.Pakalns.  Darba teorētiskajā daļā autore apskata mārketinga stratēģijas teorētiskos aspektus, iekļaujot izstrādes priekšnosacījumus, tirgus segmentēšanu un mārketinga mērīšanas metodiku. Darba praktiskajā daļā autore veic farmācijas nozares analīzi, kurā apskata zāļu un uztura bagātinātāju tirgus tendences, raksturojumu, kā arī konkurentu salīdzinājumu ar uzņēmumu. Autore izvērtē iegūtos datus uztura bagātinātāju atpazīstamības pētījumā, sveic SVID analīzi un sniedz savu priekšlikumus mārketinga stratēģijā.  

 

Alens Jankovskis
Tēma: Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Horizon 2020" nacionālo fondu izveide mazās un vidējās uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā
Vadītājs: Oskars Onževs

Maģistra darba mērķis - izstrādāt nacionālo fondu atbalsta modeļus un novērtēt to izveides un ieviešanas efektivitāti. Darba izstrādes procesā tika identificēta nacionālo fondu nepieciešamība un piedāvāti atbalsta ieviešanas modeļi, kā arī administrējošā institūcija un finansēšanas programma.  

 

Ishan Dhiman
Tēma: Cilvēkresursu vadības uzlabošana I.K. Gujral Punjab Tehniskajā Universitātē
Vadītājs: Oskars Onževs

Pētījuma mērķis ir identificēt cilvēkresursu vadības realitāti I.Ka Gujral Punjab tehniskajā universitātē Indijā. Tā mērķis ir izgaismot cilvēkresursu plānošanas, darba analīzes, darbā pieņemšanas, atlases un iecelšanas un darbības novērtēšanas procesu. Pētījums atklāj, ka cilvēkresursu vadības prakses līmenis ir zems, jo īpaši attiecībā uz studiju ass funkcijām (cilvēkresursu plānošana, darba analīze, pieņemšana darbā, atlase un iecelšana amatā un darbības novērtējums). Autors uzskata, ka cilvēkresursu vadības prakse atkārtojas parastos jautājumos, kas saistīti ar nodarbinātības un darbā pieņemšanas procedūrām un sistēmu piemērošanu. Šāda prakse atkāpjas arī no cilvēkresursu noteikumiem, darba līgumiem, kas attiecas uz darba ņēmēju tiesībām un pienākumiem, algas aprēķināšanu, papildu atvaļinājumiem un personas datu reģistrēšanu.

 

Azizbek Amadaliev
Tēma: Tiešsaistes patērētāju pirkumu uzvedība Latvijā: tehnoloģiju pieņemšanas modeļa (TPM) piemērošana
Vadītājs: Velga Vēvere

Sakarā ar to, ka e-komercijas jomā strauji attīstās informācijas tehnoloģijas, ir nepieciešams veikt nepārtrauktus pētījumus par to kā patērētāji pieņem šīs tehnoloģiskās izmaiņas, jo patērētāju pirkšanas uzvedība ir dinamisks process. Pētījuma mērķis ir izpētīt ietekmējošos faktorus, kas ietekmē patērētāju lēmumu pieņemšanas procesu interneta iepirkšanās jomā Latvijā un izstrādāt TPM ieviešanas vadlīnijas Latvijas interneta veikaliem. 

 

Belvin Benny
Tēma: Augstskolas "Turība" Sociālo mediju koncepcija ārvalstu studentiem
Vadītājs: Ieva Bruksle

Pētījuma mērķis ir iepazīstināt ar sociālo mediju mārketinga ietekmi augstskolā Turība, kas ir svarīgs faktors un iniciatīva, kas būtu jāņem no administrācijas, lai sasniegtu studentus, kuri vēlas apgūt bakalaura un maģistra studiju kursus. Ņemot vērā Latvijas digitālo mārketinga profilu, augstskolai Turība ir plaša iespēja iepazīstināt ar savu produktu tirgū ar sociālo mediju mārketingu kā savu rīku. Šis darbs sastāv no trim galvenajiem komponentiem, sākot ar sociālo mediju mārketinga teoriju un zīmola atpazīstamību, analīzes daļu, kas aprakstīs uzņēmumu, pašreizējo sociālo mediju mārketinga stratēģiju un tirgus analīzi. 

 

Kateryna Virchenko
Tēma: Cilvēkresursu vadības stratēģijas pilnveidošana ar emocionālo inteliģences instrumentu palīdzību
Vadītājs: Oskars Onževs

Lai veiktu cienīgu pētījumu, autors izvirzīja 3 galvenos mērķus: analizēt un saprast emocionālās inteliģences teorētiskos pamatus, izpētīt esošās cilvēkresursu vadības stratēģijas un to vājās vietas MSC kopīgajā servisa centrā Rīgā un uzlabot esošo stratēģiju, īstenojot emocionālos izlūkošanas rīkus. Rezultāti sniedza atbildi uz pētījuma galveno jautājumu un parādīja visefektīvākos emocionālās inteliģences instrumentus jaunajā stratēģijā. Pētījums palīdzēja sagatavot secinājumu un ieteikumu sarakstu, lai iepazīstinātu ar uzlabotu personāla vadības stratēģiju MSC Shared Service Center Riga.  

 

Ilze Zaķe
Tēma: Attīstības iespējas SIA "Patrika"
Vadītājs: Iveta Liniņa

Darba mērķis ir SIA „Patrika” attīstības risinājumu noteikšana. Rezultāts: izstrādāti priekšlikumi pārtikas interneta veikala barbora.lv, kuru pārvalda SIA “Patrika”, pakalpojuma uzlabošanai. Tie balstīti uz darba autores veiktās aptaujas rezultātiem, teorētisko bāzi un pasaules un Latvijas pārtikas e-komercijas patreizējās tirgus situācijas pētījuma. Atsevišķi pētīti segmentēšanas principi, mārketinga kompleksa noteikšana e-komercijas kontekstā un klientu apmierinātību un lojalitāti ietekmējošie faktori. 

 

Dace Bogdanova
Tēma: Mārketinga stratēģijas izstrāde SIA "Hellstorm Studios"
Vadītājs: Rosita Zvirgzdiņa

Mērķis: Izstrādāt mārketinga stratēģiju SIA “Hellstorm Studios”. Iegūtie rezultāti:  Uzņēmums SIA “Hellstorm Studios” ir viens no nedaudzajiem uzņēmumiem Latvijā, kurš nodarbojas ar mobilo spēļu aplikāciju izstrādi. Uzņēmumam nav izstrādāti nekādi procesi un procedūras saistībā ar finanšu, personāla, kvalitātes vai mārketinga vadību. Mārketinga stratēģijas izstrāde uzņēmumam ļautu labāk virzīties uz definēto mērķu sasniegšanu, kā arī palīdzētu veiksmīgāk realizēt tirgū savus izstrādātos produktus. Darba ietvaros tika izstrādāta mārketinga stratēģija uzņēmumam, definējot atsevišķas stratēģijas un procesus katram mārketinga kompleksa elementam. 

 

Sergejs Novikovs
Tēma: SIA "VIKOTRANS" saimnieciskās darbības pilnveidošanas iespējas
Vadītājs: Zane Driņķe

Diplomdarba mērķis ir izstrādāt SIA „VIKOTRANS” saimnieciskās darbības pilnveidošanās sistēmu. Pirmajā nodaļā tiek izklāstīti teorētiskie aspekti par saimniecisko darbību un finanšu rādītājiem, otrajā nodaļā tiek izvērtēti uzņēmuma finanšu rādītāji un nozares attīstības dinamika, trešajā nodaļā tiek definēti uzņēmuma attīstības virzieni.

 

Jurijs Dubatovka
Tēma: AS "R&C" saimnieciskās darbības analīze un attīstības iespējas
Vadītājs: Anna Medne

Darba mērķis – izstrādāt ieteikumus AS “R&C” turpmākajai darbībai, pamatojoties uz finanšu analīzes rezultātiem. Apkopojot darba procesā iegūtos datus, tika secināts, ka uzņēmumam ir bijušas dažāda rakstura finansiālas problēmas, tomēr pēdējos gados finanšu rādītāji ir uzlabojušies. Tāpat tika secināts, ka pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas uzņēmuma attīstībā, ir nepieciešams saglabāt un palielināt esošo apgrozījumu, un pēc iespējas vairāk optimizēt uzņēmuma darbību. 

 

Signe Slavinska
Tēma: AS Ceļu pārvaldes integrētās kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanas iespējas
Vadītājs: Zane Driņķe

Darba mērķis: izstrādāt integrētās kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanas vadlīnijas. Galvenie pētījumā iegūtie rezultāti – integrētās kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanas iespējas, izmantojot tādas metodes kā LEAN, 5S metode, kompetenču matrica un Gemba walk, lai paaugstinātu sistēmas efektivitāti uzņēmumā un nostiprinātu darbību nozarē. 

 

Raimonds Ledžus
Tēma: Digitālās komunikācijas attīstības virzienu izveide uzņēmumā "Freimans Timber Constructions"
Vadītājs: Iveta Liniņa

Pētījuma mērķis: Izstrādāt attīstības virzienus uzņēmuma digitālajai komunikācijai. Darba autors veica digitālās komunikācijas attīstības virzienu izveidi uzņēmumā “Freimans Timber Constructions”. Šo attīstības virzienu iespaidā, uzņēmums šī gada pirmajā ceturksnī sekmīgi realizēja savu digitālā marketinga mērķi - palielināt pieprasījumu skaitu par 25%, kā arī tas plāno šajā gadā palielināt savu tirgu Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Francijā salīdzinot ar 2018 gadu. Šī mērķa izpilde apstiprināja iepriekš izvirzīto darba hipotēzi - uzņēmuma digitālā komunikācijas plāna neesamība kavē tā attīstību.

 

Artūrs Melderis
Tēma: Personāla vadības procesi un to pilnveidošanas iespējas uzņēmumā "IF P&C INSURANCE AS Latvijas filiāle"
Vadītājs: Rosita Zvirgzdiņa

Darba mērķis ir  izstrādāt risinājumus personāla vadības procesu un personāla motivācijas sistēmas pilnveidei uzņēmumā “If P&C Insurance AS Latvijas filiāle”. Pētījumā iegūtie rezultāti liecina, ka kopumā uzņēmuma darbinieki ir apmierināti ar savu darba vietu un uzņēmuma personāla vadības procesiem, bet neskatoties uz to, ir procesu posmi, kurus nepieciešams pilnveidot līdz ar to, diplomdarba autors izstrādāja vairākus priekšlikumus personāla vadības procesu un motivācijas sistēmas pilnveidošanai.  

 

Ivonna Martuzāne
Tēma: "Pure Chocolate" komunikācija digitālajā vidē
Vadītājs: Iveta Liniņa

Darba mērķis ir izstrādāt “Pure Chocolate” komunikācijas saturu digitālajā vidē. Uzņēmumam “Pure Chocolate” izdevīgākie digitālā mārketinga attīstības kanāli ir mājaslapa un sociālie tīkli, šo norāda arī iegūtie pētījuma rezultāti. Lai uzņēmums spētu digitālo mārketingu veiksmīgi ieviest darbā tiek sniegti priekšlikumi, digitālā mārketinga uzlabošanai un attīstībai. 

2018. GADS – STUDENTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Gatis Bērziņš
Tēma: LAUKSAIMNIECĪBAS DIGITALIZĀCIJA – JAUNS IZAICINĀJUMS KONKURĒTSPĒJAS NODROŠINĀŠANAI
Pētījums

 

Alise Krasovska
Tēma: VEGĀNISMA KUSTĪBAS IETEKME UZ RESTORĀNU BIZNESU LATVIJĀ
Pētījums

 

Sinan Yagubov
Tēma: EMPLOYEES EFFICIENCY PROBLEMS IN SME IN LATVIA
Pētījums

 

Santa Marija Meirāne
Tēma: KAVĒJOŠIE FAKTORI LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU VĒLMEI UZSĀKT UZŅĒMĒJDARBĪBU
Pētījums

 

Iqra Siddiqui
Tēma: SOCIAL AND CULTURAL EXCHANGE OF ERASMUS STUDENTS AND RESPONSIBILITIES OF HOSTING INSTITUTIONS
Pētījums

 

Aleksandrs Klints
Tēma: NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZĪRĒŠANAS NOZARES ATTĪSTĪBA LATVIJĀ
Pētījums

 

Raivo Matheuss
Tēma: KOMUNIKĀCIJA AR KLIENTIEM DAŽĀDOS SAZIŅAS KANĀLOS UZŅĒMUMĀ BITE LATVIJA
Pētījums

2017./2018. STUDIJU GADS

Komunikācijas fakultāte

Meta Liuzinika
Tēma: "VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas medicīniskā personāla komunikācija ar pacientu vecākiem"

Vadītājs: Līga Mirlina

Maģistra darbs ir izstrādāts ar mērķi veicot Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (turpmāk BKUS) medicīnas personāla un pacientu vecāku komunikācijas analīzi izstrādāt vadlīnijas BKUS medicīniskā personāla komunikācijas ar pacientu vecākiem uzlabošanai. Analizējot iegūtos pētījuma rezultātus, secināts kādas ir BKUS medicīniskā personāla vājākās komunikācijas kompetences. Lai uzlabotu BKUS komunikāciju starp medicīnisko personālu un pacientu vecākiem, ar slimnīcas vadības maksimālu iesaisti un atbalstu, jāizveido efektīvas komunikācijas rokasgrāmata, tās apmācību plāns un jānodrošina tā realizācija. 

 

Diāna Mamedova
Tēma: "T-System Tyres” integrētās mārketinga komunikācijas stratēģijas izveide"
Vadītājs: Renāte Cāne

Maģistra darba mērķis ir izveidot SIA „T-System Tyres” integrētās mārketinga komunikācijas stratēģiju, lai piesaistītu jaunus klientus un veicinātu klientu lojalitāti. Ar aptaujas palīdzību tika apkopoti 238 klientu viedokļi. Uzņēmumā ir augsts klientu apmierinātības līmenis, bet to izmanto neliels klientu skaits no ģeogrāfiski tuvākā apvidus. SIA „T-System Tyres” integrētās mārketinga komunikācijas stratēģijas būtiskākie veicamie darbi ir digitālā mārketinga aktivitāšu paplašināšana, tiešā mārketinga lojalitātes veicināšanas aktivitāšu izmantošana.

 

Māra Šteinberga
Tēma: "Sabiedriskās attiecības kā pievilcīga darba devēja tēla veidošanas instruments uzņēmumā “Smartlynx Airlines”" 
Vadītājs: Andris Pētersons

Maģistra darba mērķis ir izvērtēt uzņēmuma  “Smartlynx Airlines” sabiedriskās attiecības, lai noteiktu atbilstošāko darbadevēja tēla veidošanas stratēģiju. Balstoties uz empīriska pētījuma rezultātiem, tika izveidota sabiedrisko attiecību stratēģija pievilcīga darba devēja tēla veidošanai, veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi.

 

Uzņēmējdarbības vadības fakultāte

Kristiāna Šteinberga
Tēma: "Uzņēmuma Dabars-L mārketinga komunikācijas pilnveide sociālajos tīklos"
Vadītājs: Zane Driņķe

Pētījuma gaitā tika secināts, ka uzņēmuma “Dabars-L” mārketinga komunikācija sociālajos tīklos ir neregulāra un tās aktivitāte ir zema, to ir iespējams uzlabot, izveidojot dažādu veidu ierakstus, tos regulāri publicējot sociālajos tīklos, kas veicinātu uzņēmuma lapas sekotāju aktivitāti.

 

Aziza Shamsuddinova
Tēma: Sociālo mediju mārketinga ietekme kā mārketinga instruments pozitīvas attieksmes formēšanā zīmolam un lojalitātei Tiksar
Vadītājs: Velga Vēvere

Diplomdarba rakstīšanas gaitā tika izpētīts pētāmais jautājums un tika izstrādāta un piedāvāta jauna stratēģija uzņēmumam. Rekomendācijas sociālo tīklu mārketinga uzlabošanai, kuru mērķis ir pozitīvas attieksmes un lojalitātes veidošana uzņēmumam “Tiksar”.

 

Inese Siliņa 
Tēma: Biedrības Kurzemes NVO atbalsta centrs mērķa sasniegšanas finanšu piesaistes iespējas
Vadītājs: Oskars Onževs

 

Darba tēma ir saistīta ar finansu piesaistes iespēju analīzi un piemērotāko risinājumu izvirzīšanu pilsoniskās sabiedrības juridisko formu – biedrību un nodibinājumu - darba attīstībai Latvijā, īpaši tās reģionos, tādējādi nodrošinot sektora darbības neatkarību, ilgtspēju un kvalitāti.

 

Dāvis Mickus
Tēma: Personālvadības pilnveidošanas iespējas uzņemumā MK TRADE
Vadītājs: Rosita Zvirgzdiņa

Diplomdarbs izstrādāts balstoties uz personālvadības pieeju analīzi, jaunāko konkurentu finanšu datu analīzi, informāciju par ikdienas un ilgtermiņa procesiem organizācijā, kā arī uz autora veiktu darbinieku darba pieejas, efektivitātes un motivācijas analīzi. Darbā izmantotais zināšanu kopums sastāv arī no informācijas kas iegūta konsultējoties ar organizācijas personālvadības nodaļas darbiniekiem. 

 

Kristīne Misiņa
Tēma: Mārketinga pasākumu kompleksa izvērtējums AS HKScan Latvia
Vadītājs: Māris Bērziņš

Pētījumā tika secināts, ka AS “HKScan Latvia” pielieto visus mārketinga komunikāciju elementus, kas nepieciešami uzņēmuma veiksmīgai darbībai, tomēr ne vienmēr šie elementi tiek savstarpēji sabalansēti. Daudz tiek pielietots tāds komunikāciju kanāls kā reklāma, savukārt gandrīz vispār netiek pielietotas sabiedriskās attiecības. “HKScan Latvia” jāstrādā pie produktu sortimenta dažādības, gan cenu līmeņa ziņā, gan pastiprināti koncentrējoties uz tādu produktu sortimenta paplašināšanu, kurus iespējams ātri un ērti pagatavot.

 

Jānis Muižnieks
Tēma: Pārdošanas metožu pilnveidošana uzņēmuma SIA SmartLynx Airlines

Analizējot B2B pārdošanas metožu teorētisos aspektus un izanilizējot, kā arī, izvērtējot uzņe'mumā pielietotās pārdošanas metodes, izstrādāt ieteikumus pārdošanas metožu uzlabošanai.

 

Agnese Pļavniece 
Tēma: Kvalitātes vadības sistēmas metodoloģijas izstrāde uzņēmumā SIA Bogvila
Vadītājs: Zane Driņķe

Darba mērķa sasniegšanai analizēti zinātniskie raksti un citu uzņēmumu pieredze kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā. Tika pētīta konkurētspēja un tirdzniecības nozares attīstība. Novērtēti uzņēmuma finanšu rādītāji, personālvadības aspekti un veikts uzņēmuma pašnovērtējumu izmantojot EFQM izcilības modeli. Tika veikta darbinieku un klientu anketēšana, lai noskaidrotu iekšējo un ārējo konkurences faktoru ietekmi un gūtu neatkarīgu uzņēmuma vērtējumu.

 

Jana Robalde
Tēma: Ēdināšanas pakalpojumu nodrošinājuma izstrāde Talsu novada izglītības iestādēs
Vadītājs: Iveta Liniņa

Darba mērķis ir izstrādāt ēdināšanas pakalpojuma nodrošinājumu Talsu novada izglītības iestādēs. Darbā izvērtēts ēdināšanas pakalpojuma nodrošinājums izglītības iestādēs un secināts, ka novadā nav vienoti noteikumi izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā izglītības iestādēs.

 

Kaspars Birkhāns
Tēma: SIA Rīgas ūdens risku vadības sistēmas pilnveidošanas iespējas
Vadītājs: Zane Driņķe

Pētījuma laikā tika analizēti uzņēmuma darbības sfēra, nozares tendences, uzņēmuma galvenie finanšu rādītāji, uzņēmuma struktūra un personāls, kā arī SIA “Rīgas ūdens” drošas pārvaldības sistēma (DPS). Izpētes rezultātā tika izstrādāti uzņēmuma riska vadības sistēmā iekļaujamie priekšlikumi, kurus ieviešot iespējams paaugstinās struktūrvienības ražošanas efektivitāti, kuri ļautu racionālāk izmantot struktūrvienības resursus, kas kopumā paaugstinātu uzņēmuma darbības efektivitāti.

 

Evelīna Jurševiča
Tēma: Privātās medicinās klīnikas efektivitātes paaugstināšanas iespējas
Vadītājs: Rosita Zvirgzdiņa

Darba ietvaros tika izpētīti efektivitātes paaugstināšanas teorētiskie aspekti, SIA Medserviss darbības medicīniskie un finansiālie rādītāji, identificēti trūkumi un tika analizētas to likvidēšanas iespējas. Pētījuma rezultātā tika izstrādātas vadlīnijas uzņēmuma darbības likvidēšanas iespējas. Pētījuma rezultātā tika izstrādātas vadlīnijas uzľēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai.

 

Ilona Kuzmina
Tēma: Ēdienu piegādes portāla Foodout attīstības iespējas Eirāzijā
Vadītājs: Zane Driņķe

Šī maģistra darba tēma ir ēdienu piegādes portāla Foodout attīstības iespējas Eirāzijas reģionā, nosakot piemērotākās valstis virzībai ārējā tirgū. Darba autore uzskata, ka pētāmajam uzņēmumam ir salīdzinoši lielas izredzes iekļūt “Top 10” starp vadošajiem Eirāzijas ēdienu piegādes portāliem, bet, lai sasniegtu to, ir jāveic tirgus izpēte, lai apzinātu potenciālos šķēršļus un sfēras, kuras jāuzlabo vai jāpilnveido.

 

Gita Kolerte
Tēma: SIA Scandic Fusion ārējā tirgus apgūšanas iespējas Skandināvijas biznesa inteliģences jomā
Vadītājs: Oskars Onževs

Pētījuma gaitā autore secina, ka biznesa inteliģence ir specifiska IT pakalpojumu niša un ārējos tirgus apgūt iespējams tikai tiešās komunikācijas laikā ar ieinteresētiem uzņēmumiem pēc B2B darbības principa. Sekmīgai uzņēmuma attīstībai nepieciešams ieviest pamatlīmeņa, funkcionālā līmeņa, biznesa līmeņa un daudznacionālo stratēģiju, kas rezultēsies ar veiksmīgu ārējā tirgus apguves procesu realizēšanu.

 

Juridiskā fakultāte

Dace Šatrovska
Tēma: „Trokšņa legāldefinīcija un ietekme uz labvēlīgu vidi”
Vadītājs: Gatis Litvins

Darba mērķis ir noskaidrot trokšņa legāldefinīciju normatīvajos aktos, analizēt trokšņa veidus un tā novērtēšanas kārtību un sniegt risinājumus trokšņa pārvaldības uzlabošanai. Iegūtie rezultāti norāda uz to, ka pašreizējais tiesiskais regulējums nenodrošina pietiekamu sabiedrības aizsardzību no trokšņa ietekmes. Darbā piedāvāti priekšlikumi grozījumiem vairākos tiesību aktos (likums “Par piesārņojumu”, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss un vairākos Ministru kabineta noteikumos), precizējot pašvaldību un Veselības inspekcijas kompetenci trokšņa pārvaldīšanā un nodalot administratīvo sodu piemērošanu par pārkāpumiem, kas saistīti ar vides troksni kā piesārņojumu un sabiedrības kārtības traucēšanu.

 

Andris Tomkalns
Tēma: „Pieejas kontrole”
Vadītājs: Ivita Kīsnica

Darba mērķis ir sniegt priekšlikumus pieejas kontroles organizēšanas pilnveidošanai.

Tēmas aktualitāte pamatota ar pieaugošo apdraudējumu jebkuram objektam. Terorisma draudi, hakeru uzbrukumi, organizētā noziedzība, nelojāli darbinieki liek aizdomāties par pieejas kontroles organizācijas objektā problēmām.

Darbā tiek skaidrots pieejas kontroles jēdziens, nozīme, un tiesiskais regulējums. Tajā analizēti būtiskākie normatīvie akti, skaidrota pieejas kontroles būtība. Tiek apskatītas pieejas kontroles sistēmas, to viedi. Tālākajās nodaļās darba autors sniedz skaidrojumus par identifikācijas līdzekļu veidiem, aprakstot to tehnoloģiskās iespējas, tiek aprakstīta pieejas kontroles organizēšana objektā, atzīmējot esošās problēmas darba autors sniedz savu redzējumu tā organizēšanā. Darba nobeigumā autors iepazīstina ar izdarītajiem secinājumiem un priekšlikumiem.

 

Gvido Lapiņš
Tēma: Apsardzes darbinieku atlase un apmācība
Vadītājs: Ivita Kīsnica

Darba mērķis ir sniegt priekšlikumus apsardzes darbinieku atlases un apmācību programmu uzlabošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu apsardzes darba procesu.

Darba tiek apskatīta esošā drošības situācija Latvijā, izskatot pēc darba autora domām trīs pamata apdraudējuma veidus. Kā būtiska loma šo apdraudējuma mazināšanā tiek izcelts apsardzes darbinieks, kurš var būt atbalsts Valsts drošības iestādēm cīņai ar dažāda veida apdraudējumu. Būtisks nosacījums – apsardzes darbiniekam ir jābūt apmācītam profesionālim.

Darbā tiek apskatīts pašreizējais apsardzes darbības raksturojums, apskatot normatīvo aktu regulējumu, apsardzes darbinieku darbības ietekmējošās iestādes. Kā arī tiek apskatīta esošā apsardzes darbinieku atlases prakse Latvijā, tās nozīme un biežāk pieļaujamās kļūdas, tiek apskatīti jautājumi saistībā ar nepieciešamo apsardzes darbinieku apmācību, gan no normatīvo aktu regulējuma, gan prakses uzņēmumos.

 

Mārtiņš Melnis
Tēma: Drošības risku izvērtējums un veicamie pasākumi civilās aizsardzības jomā ārstniecības objektā
Vadītājs: Ivita Kīsnica

Ārstniecības objektos tiek veiktas visdažādākās ārstniecības procedūras un to primārā funkcija ir cilvēka dzīvības glābšana un aprūpe. Nereti ārstniecības iestāžu vadītāji nepietiekami pievērš uzmanību drošības apdraudējumiem ārstniecības objektā. Visbiežāk par drošību ārstniecības objektā atbild persona, kurai nav bijusi specializēta pieredze drošības jomā, tādējādi iespējams iestādes iztērētie finanšu līdzekļi ne vienmēr uzlabo drošības nodrošināšanu. Pēc autora novērojumiem atbildīgās personas nav veikušas drošības risku izvērtējumu un nav noteiktas jomas, kurām nepieciešams pievērst lielāku uzmanību un mazināt riskus. Savukārt mūsdienu globālajā situācijā ar drošību saistītie riski pieaug - arvien biežāk masu saziņas līdzekļos nākas dzirdēt vārdus: “apdraudējums”, “potenciālie riski” visdažādākajās vietās, t.sk. slimnīcās. Tādēļ darba ietvaros autors apskata, vai veiktie drošības pasākumi ir pietiekami Latvijas vienā no ārstniecības objektiem, kādā veidā tiek vērtēti drošības riski šajā objektā, un vai risku vērtēšanai ir izstrādāta metodika, noslēgumā izstrādājot priekšlikumus, kas konkrētajā ārstniecības objektā būtu jāveic, lai mazinātu iespējamo risku varbūtību.

 

Juris Skābardis
Tēma: Apsardzes darbinieka rīcība ārkārtas situācijās.

Vadītājs: Ivita Kīsnica

Darba mērķis ir sagatavot priekšlikumus apsardzes darbinieka efektīvai rīcībai ārkārtas situācijās, pildot apsardzes darbinieka pienākumus.
Darba autors šajā darbā ir iekļāvis tādus tematus kā risks, iekšējais un ārējais apdraudējums, ārkārtas situācijas apsardzes darbībā, kur ir izteicis priekšlikumus apsardzes.
darbiniekiem, kā rīkoties konkrētās situācijās. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi un izpildītu noteiktos.
Uzdevumus, tika izmantota aprakstošā, salīdzinošā un analītiskā metode. Darba galvenie iegūtie rezultāti ir atjaunotā apsardzes darbinieka instrukcija rīcībai ārkārtas situācijām. Šī instrukcija ir balstīta uz iekšējo un ārējā apdraudējuma noteikšanu darba autora darba vietā.

 

Imants Vītols
Tēma: Stacionāro objektu apsardzes darbības organizācijas process
Vadītājs: Ivita Kīsnica

Darba mērķis ir apsardzes darbības organizācijas procesa un to ietekmējošo faktoru analīze, kā arī minēto darbību tieši un netieši reglamentējošo normatīvo aktu analīze, bez tam - noteikt pasākumus, kas nepieciešami apsardzes darbības kvalitātes uzlabošanai. Pirmajās nodaļās tika aprakstīti teorētiskie jautājumi - apsardzes darbības organizācijas procesu reglamentējošo un citu, uz apsardzes darbības organizāciju attiecināmo tiesību normatīvo aktu apskats un analīze, apsardzes darbības organizācijas process un to ietekmējošo faktoru apskats, analīze un ieteikumi organizācijas procesa praktiskajai daļai. Diplomdarba otrajā daļā apskatīti būtiskākā maināmā apsardzes darbības organizācijas procesu ietekmējošā faktora – apsardzes darbinieku kvalifikācijas jautājumi. Tie ir apsardzes apmācību programmas un eksāmena jautājumu un apsardzes darbības praktisko aspektu analīze. Šeit arī sniegti ieteikumi apsardzes darbinieku praktiskā darba kvalitātes uzlabošanai nepieciešamajai apmācībai.

 

Kristīne Vikle
Tēma: Ar autortiesībām aizsargāta darba izmantošanas problemātika autora un izmantotāja skatījumā
Vadītājs: Ingrīda Veikša

Pētnieciskajā darbā īpaša uzmanība ir pievērsta autortiesību problemātikai interneta vidē un darba tiesiskajās attiecībās. Pētījumā atklājās, ka autortiesību jomā Latvijas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību normu regulējuma tvērumā izmaiņas notiek strauji, jo autortiesību nozari būtiski ietekmē tehnoloģiju attīstība. Izmaiņas normatīvajos aktos notiek ar novēlošanos un līdz ar to cieš autori, un autoru darbu mantisko tiesību turētāji. Par autortiesību nozari atbildīgajām iestādēm ir regulāri jāseko līdzi aktualitātēm nozarē un nekavējoties jāvirza priekšlikumi grozījumiem atbilstošajos normatīvajos aktos. Darba tiesisko attiecību jomas pētījumi atklāja, ka tad, ja darbs ir radīts par darba devēja līdzekļiem un tas ir tieši saistīts ar uzņēmuma komercdarbību, tad autoram ir maz iespēju realizēt personiskās tiesības bez saskaņošanas ar darba devēju, jo nereti tas var būt pretrunā ar komercnoslēpuma ievērošanu. Lai panāktu taisnīguma ievērošanu darba devēja un autora attiecībās būtu jāveic grozījumi Autortiesību likumā.

 

Elvīra Atvare
Tēma: Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšana.
Vadītājs: Viktors Makucevičs

Darba mērķis ir izanalizēt sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas starptautisko praksi, izvērtēt un analizēt ekspropriācijas normatīvo aktu regulējumu un praksi Latvijas Republikā, sevišķu uzmanību pievēršot tieši labprātīgai nekustamā īpašuma atsavināšanai un regulējumam Baltijas valstīs, sniedzot priekšlikumus grozījumiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas atvieglotu un veicinātu labprātīgu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu un publiskas personas mantas un finanšu līdzekļu lietderīgu izmantošanu. Pētījuma rezultātā ir veikta normatīvo aktu, tiesu prakses un literatūras analīze, salīdzinot ekspropriācijas regulējumu Baltijas valstīs un identificējot galvenās problēmas sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas un pirmpirkuma tiesību izskatīšanas procesos, sniedzot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem.

 

Agita Kandavniece
Tēma: Darījumi ar lauksaimniecības zemēm un likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” piemērošana

Vadītājs: Liene Cakare

Darba mērķis ir lauksaimniecības zemju darījumu tiesiskā regulējuma un praktiskās piemērošanas problēmu identificēšana un priekšlikumu izstrādāšana tiesiskā regulējuma pilnveidošanai.

Darba izstrādes gaitā ir izmantota un analizēta juridiskā literatūra, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas normatīvie akti un starptautiskie tiesību akti, tiesu prakse un citi avoti.

Darba izstrādē tika izvirzīts jautājums: „Vai lauksaimniecības zemju darījumu tiesiskais regulējums atbilst mērķim un vai izvēlēti atbilstoši līdzekļi mērķa sasniegšanai?”

Darba rezultātā konstatētas problēmsituācijas un norādīti risinājumi tiesiskā regulējuma pilnveidošanai.

 

Ina Ceicāne – Gurtlava
Tēma: Komercbanku loma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā
Vadītājs: Ivo Krievs

Darba mērķis ir novērtēt un noskaidrot piemērojamo normatīvo aktu iespējamos trūkumus un nepilnības; pamatojoties uz novērtējumu, sniegt priekšlikumus to uzlabošanai, kā arī izdarīt secinājumu par normatīvo aktu attīstības tendencēm pētāmajā jomā. Pirmā nodaļa aptver vispārēju apskatu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas teorētisko aspektu, tai skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jēdzienu, mehānismus, ārzonu jurisdikcijas izmantošanas galvenos priekšnosacījumus, kā arī starptautiskās organizācijas, kas reglamentē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkārošanas jomu. Otrajā nodaļā autore raksturo Latvijas komercbanku īstenoto politiku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai. Trešā nodaļā autore analizē normatīvo aktu attīstības tendences un to kopsakaru ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, konstatētie ar pētāmo jomu saistītās problēmas un piedāvā tiesiskus risinājumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas mehānismu pilnveidošanai Latvijas normatīvajos aktos. Maģistra darba rezultātā ir izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi.

 

Dženeta Dreiblathena
Tēma: Darba organizācijas jēdziens un īpatnības uzņēmumā
Vadītājs: Iveta Kārkliņa

Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus darba tiesību regulējuma pilnveidošanai Latvijā. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi: izpētīt un analizēt tādus jēdzienus kā “komercdarbība” un “darba organizācija”; izpētīt darba tiesību normu piemērošanas grūtības mazumtirdzniecībā un to tiesiskās sekas; analizēt Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā pieņemtos tiesību aktus darba tiesību jomā; veikt mazumtirdzniecības veikalu pārdevēju aptauju par vēlamo darba organizāciju uzņēmumā. Pētījuma rezultātā autore ir izpētījusi Latvijas un Eiropas Savienības tiesisko regulējumu darba tiesību jomā, to piemērošanas grūtības mazumtirdzniecībā, kā arī izstrādājusi priekšlikumus darba tiesību regulējuma pilnveidošanai Latvijā.

 

Starptautiskā tūrisma fakultāte

Ēriks Radželis
Tēma: „Singls kā mūziķu mārketinga instruments”
Vadītājs: Brigita Rozenbrika

Pētījums “Singls kā mūziķu mārketinga instruments” balstās uz aktuālākajām mūzikas mārketinga tendencēm. Tika ievākti un analizēti teorētiskie materiāli par tehnoloģiju attīstību iespaidu uz mūzikas industriju un, ar aptaujas metodes izmantošanu, tika noskaidrota un novērtēta esošā situācija no patērētāju viedokļa.

 

Kārlis Lipsnis
Tēma: „Nemateriāla kultūras mantojuma festivāla izveide suitu kultūrtelpā”
Vadītājs: Agita Doniņa

Pētījuma rezultātā secināts, ka valsts institūcijām un kultūras mantojuma sargātājiem ir interese par šo pasākumu un izstrādāto pasākumu konceptu var realizēt, ja tiek saņemts finansējums no Valsts kultūrkapitāla fonda

2017. GADS – STUDENTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Studentu zinātniskā konference „Uzņēmējdarbības aktualitātes vietējā un starptautiskajā vidē" 2017. gada 6. aprīlī

Alise Krasovska
Tēma: CO-WORKING BIROJA IZVEIDOŠANAS IESPĒJU IZPĒTE
Pētījums

 

Svens Priede
Tēma: DARBINIKEU ATLASES PRINCIPI JAUNOS IT PĀRVALDĪBAS JOMAS UZŅĒMUMOS
Pētījums

 

Anton Sokolov
Tēma: BRANDING THROUGH SOCIAL MEDIA AS A COMPETITIVE ADVANTAGE ON FOOD AND BEVERAGE ARENA IN RIGA, LATVIA
Pētījums

 

Daniil Khatskevich
Tēma: BENEFITS OF ONLINE ADVERTISING IN SOCIAL MEDIA FOR SME IN RESTAURANT BUSINESS IN RIGA
Pētījums

 

Maryia Lazitskaya
Tēma: DEMAND FOR HOSTELS IN RIGA
Pētījums

 

Elīna Saifullina, Rebeka Elīna Puce
Tēma: PERSONĀLVADĪBAS PROBLĒMAS LATVIJAS UZŅĒMUMOS
Pētījums

 

Juris Kondrašovs, Jānis Grants
Tēma: DIGITĀLĀ MĀRKETINGA PIELIETOJUMS E-KOMERCIJAS PILNVEIDOŠANAI
Pētījums

 

Sindija Kukere
Tēma: ĢENĒTISKI MODIFICĒTAS PĀRTIKAS VIRZĪBA TIRGŪ
Pētījums

 

Laura Laugale
Tēma: BIZNESA IZCILĪBAS MODEĻU EFQM UN MBNQA PIELIETOJUMS UZŅĒMUMOS UN TO SALĪDZINĀJUMS
Pētījums

 

Moustafa AbuElmaaty
Tēma: TALENT MANAGEMENT
Pētījums

 

Patriks Jānis Akmanis
Tēma: INFLUENCE OF FESTIVAL POSITIVUS TO THE CITY OF SALACGRIVA
Pētījums

 

Kaspars Bernāns
Tēma: „TRANSPORTLĪDZEKĻA EKSPLUATĀCIJAS NODOKĻA UN UZŅĒMUMU VIEGLO TRANSPORTLĪDZEKĻU NODOKĻA LIKUMA” IETEKME UZ VALSTS BUDŽETU
Pētījums

 

Santa Skromane
Tēma: SIA "RIMI LATVIA" PAŠAPKALPOŠANĀS KASES
Pētījums

 

Arvis Eņģelis
Tēma: E-VIDES IETEKME UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU ŠODIEN
Pētījums

 

Dainis Geks
Tēma: UZŅĒMUMA AUTOPARKA IZMAKSU OPTIMIZĀCIJA
Pētījums

 

Karīna Zdora
Tēma: PĀRTIKAS PREČU IEPAKOJUMA DIZAINS UN TĀ IETEKME UZ PIRCĒJA IZVĒLI
Pētījums

 

Mārcis Zommers
Tēma: NODOKĻU REŽĪMA IZVĒLE, DOMĀJOT PAR ĪPAŠUMA IZĪRĒŠANU
Pētījums

2016./2017. STUDIJU GADS

Starptautiskā tūrisma fakultāte

Nina Clinckemaille
Tēma: “Salīdzinošs pētījums par jauniešu motivāciju uzsākt uzņēmējdarbību Beļģijā un Latvijā”
Darba vadītājs: Prof. Ineta Lūka

Maģistra darba mērķis bija noskaidrot jauniešu motivāciju Beļģijā un Latvijā kļūt par uzņēmējiem, un izstrādāt iespējamo modeli, lai palielinātu jauniešu interesi attīstīt savas biznesa idejas. Veiktais salīdzinošais pētījums analizē uzņēmējdarbības vispārējo koncepciju, biznesa uzsākšanas kārtību Latvijā un Beļģijā, noteikumus un atbalsta programmas uzņēmējiem. Pētījuma rezultātā izveidots jauns modelis, kas rāda iekšējo un ārējo motīvu ietekmi jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanā, un paredzētos pasākumus, lai paaugstinātu jauniešu motivāciju uzsākt uzņēmējdarbību.


Uzņēmējdarbības vadības fakultāte

Gunay Osmanova

Tēma: Kvalificētu darbinieku atlases un darbā pieņemšanas modelis Baltijas valstīs
Vadītāja: Ieva Bruksle

Johnny Ralston Soundararaj

Tēma: Uzņēmējdarbības attīstības sistēmas izveidošana kūdras eksporta nozarē uzņēmumam SIA "Nord Agri"
Vadītāja: Ieva Bruksle

Aija Štrausa

Tēma: SIA "SMART SMS" SMS pakalpojumu biznesa līnijas attīstības iespējas intensīvas  konkurences apstākļos
Vadītāja: Zane Driņķe

Ajiniyaz Azatov

Tēma: Finanšu attīstības projekts poligrāfijas grupai "Mūkusala"
Vadītāja: ieva Bruksle

Atis Barinskis

Tēma: Investīciju iespējas Vidzemes mazo pilsētu vienas istabas dzīvokļu īres tirgū
Vadītājs: Oskars Onževs

Sandijs Brīze

Tēma: Uzņēmuma "Transcom Worldwide Latvia" saimnieciskās darbības analīze un attīstības iespējas
Vadītājs: Eduards Aksjoņenko

Mārtiņš Brūders

Tēma: SIA “Qualitas Fida” virzīšana Eiropas eksporta tirgos
Vadītāja: Zane Driņķe

Juris Zalāns

Tēma: SIA "Havas Latvia" darbinieku motivācijas sistēmas uzlabošana uzņēmuma finanšu rādītāju paaugstināšanai
Vadītāja: Zane Driņķe

Evita Brilte

Tēma: Mārketinga pilnveides iespējas uzņēmumā "Digital Journey"
Vadītājs: Eduards Aksjoņenko

 

Komunikācijas fakultāte

Inita Fedko

Tēma: Kurzemes reģiona pašvaldību informatīvo izdevumu efektivitāte
Darba vadītāja: Līga Mirlina

Lilita Sparāne

Tēma: Sociālie mediji kā sociālā mārketinga komunikācijas instruments: Radošās darbības nedēļas radi! Gadījuma analīze
Darba vadītājs: Valdis Tilgalis

Sindija Bora

Tēma: Biedrības AIESEC Latvija mārketinga komunikācijas plāna izveide
Darba vadītāja: Līga Mirlina

Annemarija Grasmane

Tēma: Multimedialitāte Pieci.lv (Latvijas Radio 5) darbībā
Darba vadītāja: Renāte Cāne

2016. GADS – STUDENTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Agrita Vindača
Tēma: Tiesu prakses analīze par atlīdzinājumu administratīvajā procesā
Pētījums

 

Agija Antra Ķerzuma
Tēma: Kuģu ekspluatācijas izmaksu samazināšanas iespēju izpēte
Pētījums

 

Anna Grīnberga
Tēma: Ārvalstu tūristu pieredze Rīgas kulinārā mantojuma izmantošanā
Pētījums

 

Laura Annija Hausmane un Egita Eisaka

Tēma: Iepirkuma saraksta izveides ietekme uz pirkuma apjomu
Pētījums

 

Filips Mārtiņš Valciņš

Tēma: Firmu atbilstība Komerclikuma 28. un 29. pantam
Pētījums

 

Rebeka Elīna Puce

Tēma: Lielveikalu komunikācijas sociālajos tīklos analīze
Pētījums

 

Rinalds Vītoliņš

Tēma: Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu aplikšana ar akcīzes nodokli SIA "Coca Cola HBC Latvia"
Pētījums

 

Ilze Zaķe
Tēma: Ziedu mazumtirdzniecība un tās e-komercijas iespēju Latvijas teritorijā izpēte
Pētījums

 

Anna Shchehula
Tēma: Bubble tea factory marketing mix analysis based on primary research
Pētījums

 

Narmin Nazirova
Tēma: Analysis of impact of Baku European Olympic Games on tourism develpoment in Azerbaijan
Pētījums

 

Kateryna Kuslyva
Tēma: Marketing activity for increasing recognizability of the brand. Based on the Latvian company Baltic wild
Pētījums

 

Katerina Lapanovich
Tēma: Factors impacting Belarussian tourists while choosing Latvia as an outbound tourism destination
Pētījums

 

Ludwig Louis Baillif
Tēma: Competitivness of Cognac's companies - What are impacts of global warming to Cognac's vineyard and which solutions could be used against these impacts?
Pētījums

 

Anete Krūmiņa
Tēma: Noieta veicināšanas veida trading stamps jeb uzlīmju krāšanas izmantošana pircēju lojalitātes palielināšanai
Pētījums

2015./2016. STUDIJU GADS

Starptautiskā tūrisma fakultāte

Ilona Vilciņa
Maģistra darba tēma: Augstākās izglītības internacionalizācijas process: Anadolu Universitātes un Biznesa augstskolas Turība salīdzinoša analīze
Darba vadītājs: Prof. Ineta Lūka

Mērķis bija izprast internacionalizācijas pasākumu īstenošanu mobilitātes kontekstā, Anadolu Universitātē, Turcijā un Biznesa augstskolā Turība, Latvijā un, pamatojoties uz pētījumu, izstrādāt „Virtuālās Sadarbības Tiešsaistes Platformu,” lai turpinātu mobilitātes procesus. Rezultātā tika identificētas nozīmīgas priekšrocības internacionalizācijas un mobilitātes procesos, kas pozitīvi ietekmē augstākās izglītības iestādes, valstis, sabiedrību, studentus un ieinteresētās personas.

 

Inese Mariņina
Tēma: Liepājas Karaostas tūrisma attīstības stratēģija
Vadītāja:  Daina Vinklere

Maģistra darba autore izstrādājusi tūrisma attīstības stratēģiju Liepājas Karaostai. Darba   aktualitāti  nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības ieinteresētība šīs teritorijas attīstībā īpaši  izvērtējot tūrisma iespējas. Izstrādājot darbu,  pielietotas daudzveidīgas pētījuma metodes, ņemtas vērā dažādo iesaistīto  pušu intereses, iezīmēti  stratēģiskie tūrisma  attīstības virzieni un nepieciešamās aktivitātes to  realizēšanai.

 

Juridiskā fakultāte

Baiba Logina
Tēma: Valsts atbalsts atjaunojamai enerģijai Latvijas Republikā – normatīvo tiesību aktu piemērošanas pilnveidošana.
Vadītājs – Edgars Oļševskis

Maģistra darbā tiek apskatīta Latvijas atbalsta mehānisma atjaunojamās enerģijas veicināšanai atbilstības nodrošināšana Eiropas Savienības tiesībām, un dokumentiem, ko Eiropas Komisija piemēro, izvērtējot valsts atbalsta pasākuma atbilstību iekšējam tirgum. Tāpat autore iezīmē tendences turpmākai enerģētikas politikas attīstībai, kas noteiks Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts iespējas piemērot Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteikto izņēmumu attiecībā uz komercdarbības atbalsta sniegšanu atjaunojamās enerģijas veicināšanai.

2015. GADS – STUDENTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

“Uzņēmējdarbības izaicinājumi globālajā tirgū” 2015. gada 2. aprīlī

Nauris Linkevičs
Tēma: Influence of currency fluctuation for business on Belarus country example
Pētījums

 

Anastasija Tkačenko
Tēma: SIA „AEROC” tvaika katlu mājas un ūdens attīrīšanas sistēmas modernizācijas iespēju analīze
Pētījums

 

Narmin Nazirova
Tēma: Factors affecting Azerbaijan tourists to choose Georgia as a tourism destination
Pētījums

 

Bohdan Rybka
Tēma: Ukraine: Strange economy at strange war
Pētījums

 

Aziza Shamsuddinova
Tēma: How Social Media Marketing Influences on Startups
Pētījums

 

Gunārs Laugalis
Tēma: Karostas cietums kā tūristu piesaistes objekts Liepājai
Pētījums

 

Soujanya Bhattacharya
Tēma: The Make in India Campaign
Pētījums

 

Elīna Saifullina
Tēma: Eiro ieviešanas ietekme uz Latvijas uzņēmējdarbības vidi
Pētījums

 

Laura Laugale
Tēma: VAS „CEĻU BŪVNIEKS” attīstības iespēju izpēte
Pētījums

 

Ajiniyaz Azatov
Tēma: Analyse of benefits and problems of forecasting trends in marketing research
Pētījums

 

Vladislav Yurovskiy
Tēma: Pros and Cons of Internet Marketing
Pētījums

 

Nikoloz Turazashvili
Tēma: Patchi: How marketing made ordinary chocolate luxury?
Pētījums

 

Elmir Gadirov
Tēma: Azerbaijan outbound tourists’ satisfaction after visiting Turkey as a holiday destination
Pētījums

 

Amanda Zariņa
Tēma: Degvielas cenas ietekmējošie faktori
Pētījums

 

Yuliya Kryvitskaya
Tēma: Challenges of expanding business in foreign countries on “Polimersvarka” company example
Pētījums

 

Andris Bērziņš
Tēma: Jauna produkta ieviešana uzņēmumā „GIRAFFE VISUALIZATIONS GROUP 2012”
Pētījums

 

Egita Eisaka, Laura Hausmane
Tēma: Sociālo tīklu loma darbinieku pretendentu izvērtējumā
Pētījums

2014./2015. STUDIJU GADS

Uzņēmējdarbības vadības fakultāte

Rolands Černišovs
Tēma: SIA „LKB” mārketinga stratēģija ieiešanai Igaunijas tirgū

Darba vadītāja: Renāte Cāne

Darba autors ir izstrādājis SIA „LKB” mārketinga stratēģiju ieiešanai Igaunijas tirgū. Darba aktualitāti veido starptautiskā mārketinga praktiskā pielietojuma analīze, Igaunijas biznesa un ekonomikas vides analīze, kā arī mārketinga stratēģijas izveide ieiešanai Igaunijas tirgū, paredzot cenu veidošanas pieejas dažādošanu un uzņēmuma darbības koncentrēšanu uz interneta vidi.

 

Silga Iubule
Tēma: Izlietotu svina akumulatoru pārstrādes ražotnes investīciju projekta izstrāde uzņēmumā SIA "ECO LEAD"
Darba vadītājs: Oskars Onževs

Darba autore ir izstrādājusi investīciju projektu izlietotu svina akumulatoru ražotnes izveidei uzņēmumā SIA „ECO LEAD”. Darba aktualitāti veido pētījums par Latvijā pieejamo izlietotu akumulatoru apjomu, pārstrādes apjoma novērtējums un iespēju analīze, kā arī pētījums par tehnoloģiju alternatīvām, nepieciešamo investīciju aprēķins izlietotu svina akumulatoru ražotnes izveidei, un to atmaksāšanās izpēte.

 

Ivita Meistere
Tēma: Krājumu uzskaites sistēmas pilnveidošanas iespējas Lattelecom veikalos
Darba vadītājs: Oskars Onževs

Darba autore ir izstrādājusi piedāvājumu krājumu sistēmas pilnveidošanai Lattelecom veikalos. Darba aktualitāti veido sekojoši secinājumi:

  • uzņēmums ir definējis krājumu un nelikvīdu atlikumu problēmu;

  • investīciju projekta ietvaros uzņēmumam jāpilnveido krājumu uzskaites sistēma, lai krājumu un nelikvīdu krājumi tiktu sabalansēti;

  • ieviestās krājumu uzskaites sistēmas rezultātā, analīzes dati uzrāda pozitīvu krājumu samazināšanās tendenci.

 

Viktorija Nesčotnsja
Tēma: SIA „Multi service” mārketinga stratēģijas izstrāde tehnoloģijas virzīšanai starptautiskajos tirgos
Darba vadītāja: Ligita Zīlīte

Darba autore ir izstrādājusi SIA „Multi service” mārketinga stratēģiju. Darba aktualitāti veido pētījums par to, kā sekmēt uzņēmuma tehnoloģijas noietu jaunos tirgos, ņemot vērā pašreizējo transporta un ekoloģijas nozares mijiedarbību un pasaules attīstības tendences ilgtspējīgas vides nodrošināšanā.

 

Volha Niasdolina
Tēma: TELE 2 darba efektivitāte Latvijā pamatojoties uz pieauguma intensivitāti
Darba vadītāja: Ieva Bruksle

Darba autors ir veicis TELE 2 darba efektivitātes novērtējumu, pamatojoties uz pieauguma intensitāti. Darba aktualitāti veido īpašais fokuss uz vispusīgu darbības novērtējumu, jo autors uzskata, ka tikai ar šo metodi ir iespējams pilnībā novērtēt uzņēmuma efektivitāti.

 

Kristīne Rusberga-Gedmina
Tēma: Jauna produkta ieviešana un virzīšana tirgū ražošanas uzņēmumā LSEZ SIA "LESJÖFORS GAS SPRINGS"
Darba vadītāja: Inga Vasermane

Darba autore ir izstrādājusi koncepciju jauna produkta ieviešanai un virzīšanai tirgū. Darba aktualitāti veido pētījums par to, kā norisinās jauna produkta ieviešana un virzīšana tirgū, kā arī priekšlikumi par šajā procesā veicamajiem darbiem.

 

Dana Sāre
Tēma: Vēja enerģijas ražošanas iespēju izpēte vēja parkā "Vīzijas"
Darba vadītājs: Oskars Onževs

Darba autore ir novērtējusi vēja enerģijas ražošanas iespējas vēja parkā „Vīzijas”. Darba aktualitāti veido pētījums par vēja enerģijas attīstības tendencēm, tās izmantošanas aktualitāti un ekonomiskajiem aspektiem, kā arī pašreizējās situācijas Latvijā analīze.

 

Ieva Skrabe
Tēma: Latvijas Mobilais telefons SIA konkurētspējas pilnveidošanas iespējas telekomunikāciju tirgus transformācijas apstākļos
Darba vadītāja: Rosita Zvirgzdiņa

Darba autore ir izstrādājusi vadlīnijas LMT konkurētspējas pilnveidošanai. Darba aktualitāti veido sekojoši secinājumi: LMT konkurētspējas nodrošināšanas nolūkā ir nepieciešams vairāk attīstīt netiešos izmaksu samazināšanas rīkus (lojalitātes bonusi u.c.), aktīvāk virzīt tirgū mobilā interneta pakalpojumus ar neierobežotu datu pārraides apjomu, veidot stratēģiju, kur mobilais saturs aizstāj citus (maksas) pakalpojumus, veidot inovatīva un klientam ikdienā nepieciešama satura izstrādes un piegādes kanālus, kā arī radīt uz jaunākajām tehnoloģijām balstītus inovatīvus pakalpojumus ar augstām atdarināšanas barjerām.

 

Edgars Vizulis
Tēma: Reklāmas plāns klientu piesaistei viesnīcai un restorānam "Skrundas muiža"
Darba vadītāja: Renāte Cāne

Darba autors ir  izstrādājis reklāmas plānu klientu piesaistei viesnīcai un restorānam „Skrundas muiža”. Darba aktualitāti veido pētījums par viesmīlības tirgu Latvijas lauku reģionā un ar to saistīta reklāmas plāna veidošanas teorētiskajiem aspektiem, kā arī risinājumi uzņēmuma klientu piesaistei.

 

Tūrisma un viesmīlības fakultāte

Anastasija Čerņavska
Tēma: Kurzemes reģiona lauku tūrisma mītņu pakalpojumu kvalitātes novērtēšana, izmantojot „SERVQUAL” kvalitātes modeli
Darba vadītāja: Agita Doniņa

Diplomdarba  mērķis bija izpētīt un izvērtēt Kurzemes reģiona lauku tūrisma mītņu pakalpojumu kvalitāti izmantojot "SERVQUAL" kvalitātes noviržu modeli. Pētījuma rezultāti liecina, ka visaugstākās prasības aptaujātajiem klientiem attiecībā uz lauku tūrisma mītņu pakalpojumiem ir garantijas iezīmēm jeb personāla zināšanām un uzvedībai. Kopumā pētījuma rezultāti parāda, ka visām Kurzemes reģiona lauku tūrisma mītņu pakalpojumu dimensijām ir nepietiekama kvalitāte jeb tā nesasniedz klientu sagaidāmo kvalitāti.

 

Sigita Krūmiņa
Tēma: Izaicinājumi tūrisma biznesa attīstībā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās: Gaujas Nacionālā parka izpēte
Darba vadītāja: Agita Doniņa

Diplomdarba mērķis bija izpētīt un izvērtēt, ar kādiem izaicinājumiem ir jāsaskaras, attīstot tūrisma biznesu Gaujas nacionālajā parkā, kas tika izpētīts no divām biznesā primāri iesaistītajām pusēm: uzņēmēja un tūrista viedokļa. Pētījuma rezultāti liecina, ka uzņēmēji tūrisma jomā, kuri attīsta savu biznesu nacionālajā parkā, atšķirībā no uzņēmējiem ārpus šīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT), saskaras ar tādām grūtībām kā – investoru piesaiste, atļauju saņemšana, biznesa paplašināšana, iecerēto biznesa ideju realizēšana, tiesisko ierobežojumu pārvarēšana, kā arī ar dažādiem birokrātiskiem šķēršļiem. Tika secināts, ka aktīvā tūrisma sektorā biznesa izveide ir sarežģītāka nekā viesmīlības sektorā augstā dabas resursu patēriņa dēļ, kā rezultātā nepieciešams iegūt speciālas atļaujas biznesa izveidei ĪADT. Tā kā jebkāda veida komercdarbību nacionālā parka teritorijā regulē valsts normatīvie akti uz ĪADT, pētījums atklāj šo ierobežojumu sekas uzņēmējdarbības kontekstā un atspoguļo gan uzņēmēju, gan Gaujas Nacionālā parka intereses.

 

Katrīna Pilāte
Tēma: Lauku tūrisma attīstības iespējas aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava”
Darba vadītāja: Livija Brūvere

Pētījuma mērķis bija lauku tūrisma pilnveides iespēju izvērtējums aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava”. Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” ir viena no Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kas atrodas Daugavpils un Krāslavas novadu teritorijās. Ņemot vērā, ka aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” pārsvarā atrodas lauku teritorijā, iekļaujot arī ciematus un daļu no Krāslavas pilsētas, un ņemot vērā autores personīgo interesi un darba pieredzi lauku tūrisma jomā, autore izvēlējās pētīt lauku tūrisma līdzšinējo attīstību un attīstības un pilnveides iespējas aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava”.

 

Elīna Liepniece
Tēma: Starptautisko velomaršrutu tīkla attīstība Latvijā
Darba vadītāja: Daina Vinklere

Darba mērķis bija noskaidrot problēmas starptautisko velomaršrutu tīklā Latvijā un piedāvāt risinājumus to novēršanai. Velotūrisms ir potenciāla iespēja panākt, ka tūrists Latvijā uzturas ilgāk, līdz ar to uzlabojot ne tikai statistikas rādītājus par uzturēšanās ilgumu, bet arī ekonomiskos rādītājus. Autore vēlējās noskaidrot, kādi faktori kavē starptautisko velomaršrutu tīkla realizēšanu un attīstību Latvijā, jo velotūrisms kā tūrisma veids lieliski iederas Latvijas jaunajā tūrisma tēlā „Nesteidzīga atpūta Latvijā”, kas paredz mainīt dzīves tempu, izbaudīt nesteidzīgu atpūtu un rast harmoniju.


Patrytsyia Chakhovich
Tēma: 2014. gada pasaules hokeja čempionāta ietekme uz servisa kvalitāti Minskā
Darba vadītāja: Ineta Lūka

Pētījuma mērķis bija analizēt 2014. gada pasaules hokeja čempionāta ietekmi uz pakalpojumu kvalitāti Minskas viesnīcās. 2014.gads ir pasludināts par „Viesmīlības gadu Baltkrievijā”. Minska uzņēma šo ievērojamo notikumu un 2014.gada pasaules hokeja čempionāts kļuva par atspēriena punktu tālāko iespēju uzlabojumiem tūrisma nozarē, lai piesaistītu vairāk tūristu turpmākajos gados.

 

Komunikācijas fakultāte

Edīte Pūķe
Tēma: Ogresgala dārzniecības zīmola stratēģijas izveide.
Darba vadītāja: Līga Mirlina

Maģistra darbā tika pētīts, kā izveidot neliela reģionāla uzņēmuma – dārzniecības zīmola stratēģiju. Maģistra darba mērķis bija izpētīt zīmolu veidošanas principus un Latvijas dārzniecību zīmolu komunikāciju, izstrādāt Ogresgala dārzniecības zīmola stratēģiju.

 

Lelde Sutena
Tēma: Studentu pāru komunikācija kā mediators starp darba-ģimenes konfliktu un apmierinātību ar attiecībām
Darba vadītāja: Daina Škuškovnika

Diplomdarba mērķis bija analizēt studentu pāru komunikāciju, darba-ģimenes konfliktu ietekmi uz savstarpējām attiecībām studentu pāros, izteikt priekšlikumus komunikācijas pilnveidošanai pāros, izmantojot komunikāciju kā mediatoru starp darba-ģimenes konfliktu un apmierinātību ar attiecībām.

 

Sintija Segleniece
Tēma: Vizuālās komunikācijas elementu izmantošana Biznesa augstskolas Turība reklāmā
Darba vadītāja: Renāte Cāne

Diplomdarba mērķis bija izpētīt vizuālās komunikācijas elementu izmantošanu Biznesa augstskolas Turība reklāmā un izstrādāt vizuālās komunikācijas elementu koncepciju katrai no augstskolas fakultātēm.

 

Inese Lukaševska
Tēma: Sabiedrisko attiecību kompāniju tirgus problēmas un attīstības tendences Latvijā
Darba vadītāja: Dr.sc.soc. Renāte Cāne

Maģistra darba mērķis bija noteikt Latvijas sabiedrisko attiecību kompāniju tirgus problēmas, kā arī izanalizēt tirgus attīstības tendences. Maģistra darba ietvaros veiktās analīzes rezultātā tika konstatēts, ka vadošās (apgrozījuma ziņā) sabiedrisko attiecību kompānijas kontrolē 86% tirgus un to saraksts praktiski paliek nemainīgs. Vadošo sabiedrisko attiecību kompāniju tirgus daļu pieaugums vērojams no gada uz gadu. Uzņēmumi ietekmējas no reitingiem un aģentūru popularitātes uzskatot, ka apgrozījums ir kvalitātes rādītājs, lai gan sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējumu pēc programmas viņi neveic. Tirgus jaunpienācējiem un mazajām sabiedrisko attiecību kompānijām ir ierobežotas klientu piesaistes iespējas, jo tās neatbilst uzņēmumu izvirzītajiem kritērijiem un prasībām.

 

Inga Vītola
Tēma: Komunikācijas instrumentu izmantošanas nozīme izpratnes veidošanā par Neatliekamās medicīniskās palīdzības darba specifiku
Darba vadītāja: Mg.sc.soc. Līga Mirlina

Maģistra darba Komunikācijas instrumentu izmantošanas nozīme izpratnes veidošanā par Neatliekamās medicīniskās palīdzības darba specifiku mērķis bija, balstoties uz pētījuma rezultātiem un teorētiskajām atziņām, noteikt NMP dienesta komunikācijas instrumentu, t.sk. tiešo informatīvi izglītojošo pasākumu nozīmi sabiedrības izpratnes veidošanā par NMP dienesta darbības specifiku, sniegt ieteikumus NMP dienesta komunikācijas pilnveidošanai mērķauditorijā 25 – 44 gadi. Tika pierādīts, ka tiešie informatīvi izglītojošie pasākumi ir efektīvs instruments mērķauditorijas izpratnes veidošanā par NMP dienesta darbības specifiku.

 

Juridiskā fakultāte

Tatjana Burmeistere
Tēma: Transfertcenu regulējums
Darba vadītāja: Mg.iur. Dana Rone

Darba tēmas izpētes objekts ir transfertcenu sakarā lietotie termini, transfertcenu noteikšanas principi, metodes, dokumentācijas prasības. Transfertcenu noteikšanas jautājumi ietekmē starptautisko nodokļu aplikšanu un dubultās aplikšanas novēršanas jautājumus. Latvijai saistošajos starptautiskajos tiesību aktos ir paredzēti mehānismi, kas ļauj daļēji izvairīties no nodokļu dubultās aplikšanas transfertcenu veidošanas rezultātā, taču tie nav pilnīgi. Diplomdarba  mērķis ir atklāt transfertcenu tiesiskajā regulējumā pastāvošās juridiskās nepilnības un problēmas, izteikt priekšlikumus par atklāto problēmu risinājumiem.

2013./2014. STUDIJU GADS

Kristīne Vilnīte
Tēma: SIA "Ziedu Enerģija" attīstības perspektīvas
Darba vadītāja: Rosita Zvirgzdiņa

Balstoties uz teorētisko pamatojumu, darbā veikta padziļināta finanšu analīze un izstrādāti inovatīvi risinājumu uzņēmuma tālākai attīstībai.

 

Marta Tarvida
Tēma: SIA "MUNIO CANDELA" produkcijas eksporta stratēģija Īrijas tirgum 
Darba vadītāja: Renāte Cāne

Jebkuram uzņēmumam ir svarīga izaugsme, un mūsdienu globālajā ekonomikā viens no galvenajiem uzņēmuma izaugsmes rādītājiem ir eksportspēja. Marta Tarvida savā diplomdarbā ir meklējusi ceļus, kā nelielam Latvijas uzņēmumam, kurš darbojas tik specifiskā jomā kā dizaina tirgus segmenta ekskluzīvo sveču niša, pārdomāti un stratēģiski attīstīt jaunu eksporta tirgu. Diplomdarbā veiktā uzņēmuma pašreizējā stāvokļa analīze un uz tās bāzes izstrādātā eksporta stratēģija Īrijas tirgum ir pamats uzņēmuma maksimāli veiksmīgai ieiešanai šajā tirgū.

 

Aleksandra Stepanova
Tēma: Darbinieku apmierinātības pilnveidošanas iespējas AS "SEVERSTALLAT"
Darba vadītāja" Rosita Zvirgzdiņa

Balstoties uz teorētisko literatūru par personāla politiku, darbā veikta konkrēta uzņēmuma personāla politikas analīze un izstrādāti risinājumi personāla politikas pilnveidošanai uzņēmumā.

 

Andrejs Rocēns
Tēma: SIA "BE IN FOREX" attīstības iespējas
Darba vadītāja: Ieva Bruksle

Darbā veikta valūtas tirgus tendenču izpēte un balstoties uz kvantitatīvu pētījumu, novērtētas uzņēmuma tālākas attīstības iespējas piedāvājot savu inovatīvo pakalpojumu. Izstrādāti konkrēti soļi attīstības nodrošināšanai, darbojoties starptautiskajā valūtas tirgū.

 

Zigurds Kublickis
Tēma: Produktu cenu veidošanas sistēmas uzlabošanas iespējas "BYKO-LAT", SIA
Darba vadītāja: Ieva Bruksle

Balstoties uz teorētisko pamatojumu, darbā veikta padziļināta, cenu veidošanas sistēmas analize un izvērtējums uzņēmumā. Balstoties uz veikto situācijas analīzi, piedāvāti optimāli risinājumi un izstrādāts sistēmas modelis, kas ļaus pilnveidot cenu veidošanu uzņēmumā un veicinās uzņēmuma konkurētspēju.

 

Kārlis Kleinhofs
Tēma: SIA "FITTERO" attīstības iespējas
Darba vadītāja: Rosita Zvirgzdiņa

Balstoties uz teorētisko pamatojumu darbā veikta konkrēta uzņēmuma padziļināta saimnieciskās darbības analīze, kā rezultātā tiek piedāvāti efektīvākie varianti uzņēmuma tālākai darbības attīstībai.

 

Jānis Drāznieks
Tēma: Intelektuālo darbinieku motivācijas pilnveidošanas iespējas uzņēmumā "Dong Energy" struktūrvienībā "Riga Data centre"
Darba vadītāja: Ligita Zīlīte

Balstoties uz teorētisko literatūru par intelektuālo darbinieku motivāciju, darbā veikta konkrēta uzņēmuma personāla motivācijas analīze un izstrādāti risinājumi personāla motivācijas veicināšanai uzņēmumā.

 

Anda Dakša
Tēma: SIA "EFUMO SSC" darbības finansiālo rādītāju analīze un to pilnveidošanas iespējas
Darba vadītāja: Vita Zariņa

Darbā izvērtēts teorētiskais pamatojums, kur ir ietverts sīkās izklāsts par finanšu analīzes būtību, mērķiem, uzdevumiem, principiem, posmiem un biežāk pielietojamām finanšu analīzes metodēm. Praktiskajā daļā darba autore ir veikusi uzņēmuma gada pārskatu analīzi, izmantojot finanšu koeficientu aprēķinu par periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim, novērtējot uzņēmuma finansiālā stāvokļa izmaiņas, nosakot šo izmaiņu cēloņus. Uzņēmuma finanšu analīze tika veikta izmantojot uzņēmuma rentabilitātes, likviditātes, efektivitātes un maksātspējas rādītāju aprēķinu. Finanšu analīzes nobeigumā darba autore ir veikusi arī bankrota prognozes aprēķinu. Pamatojoties uz rādītāju aprēķiniem darba autore ir noteikusi un izstrādājusi SIA „Efumo SSC” ieteikumus saimnieciskās darbības pilnveidošanai.

 

Edgars Brencis
Tēma: Personāla motivēšanas analīze IT uzņēmumā Exigen Services Biznesa Analīzes nodaļā un ieteikumi tās uzlabošanai
Darba vadītāja: Ligita Zīlīte

Balstoties uz teorētisko literatūru par personāla motivēšanu, darbā veikta konkrēta uzņēmuma personāla motivēšanas analīze un izstrādāti risinājumi personāla motivēšanas pilnveidošanai uzņēmumā.

 

Elīza Asare
Tēma: SIA Stats serviss saimnieciskās darbības pilnveidošanas iespējas
Darba vadītāja: Vita Zariņa

Meklējot saimnieciskās darbības pilnveidošanas iespējas, tika veikta gada pārskatu horizontālā un vertikālā analīze, novērtēta SIA STATS SERVISS tirgus daļa un rasti risinājumi tās palielināšanai. Izmantojot finanšu koeficientu metodi, tika aprēķināti gan SIA STATS SERVISS, gan konkurentu saimniecisko darbību raksturojošie finanšu rādītāji. Pētījuma rezultāti apliecina, ka SIA STATS SERVISS ir liels attīstības potenciāls, bet, lai sasniegtu nospraustos mērķus, ir jāveic būtiskas pārmaiņas pakalpojuma sniegšanas procesā un jāievēro lielāka finansiālā disciplīna.

 

Inese Mariņina
Tēma: Projektu vadības sistēmas pilnveidošanas iespējas uzņēmumā "Smart Business Solutions"
Darba vadītāja: Ieva Kalve

Galvenie rezultāti – veikta detalizēta salīdzinoša uzņēmuma projektu vadības sistēmas izpēte, nosakot tās nepilnības, formulēti priekšlikumi sistēmas uzlabošanai un izstrādāta reāli izmantojama projektu vadības rokasgrāmata.

 

Artūra Hasanovs
Tēma: Mārketinga darbības pilnveidošanas iespējas SIA IXIS
Darba vadītāja: Jolanta Brilte

Balstoties uz teorētisko pamatojumu, darbā veikta padziļināta mārketinga darbības izpēte uzņēmumā un izstrādātas mārketinga darbības pilnveidošanas iespējas uzņēmuma tālākai attīstībai.

 

Irēna Zeiza
Tēma: Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņēmēju vidū
Darba vadītājs: Ivars Namatēvs

Pamatojoties uz zinātniskajā literatūrā un empīriskajā pētījumā gūtajām atziņām tiek raksturots un analizēts sabiedrisko attiecību izpratnes līmenis Latvijas uzņēmēju vidū. Tika atklāta tendence, ka sabiedrisko attiecību vadības līmenis organizācijā ir tieši saistīts ar izpratni par sabiedriskajām attiecībām. Analizējot respondentu atbildes, atklājās, ka kopumā uzņēmēju izpratne par sabiedriskajām attiecībām ir vērtējama pozitīvi.

 

Sigita Bebre
Tēma: Piespiedu ārstēšana stacionārā bez pacienta piekrišanas
Darba vadītājs: Edgars Oļševskis

Darbā izvirzītais mērķis ir konstatēto problēmjautājumu tiesisko risinājumu sniegšana, (tai skaitā, piedāvājot normatīvo aktu grozījumus un skaidrojot saistošo tiesību normu interpretāciju), lai novērstu prettiesisku vai nepamatotu personas ievietošanu stacionārā bez pacienta piekrišanas. Darbā analizēta konkrētā procesa specifika, konstatējot problemātiku procesuālajā kārtībā, sākot no personas hospitalizācijas brīža līdz nolēmuma pieņemšanai.

 

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Nospiežot “Piekrītu” vai turpinot pārlūka sesiju, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas kārtība.

Piekrītu