Doktorantūra

Doktora studiju programmas

Studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība doktora studiju programmām ir redzesloka paplašināšana un iespēja attīstīties. Tās patiesi ir studijas citā līmenī, kad pasniedzēji vairs nemāca, bet dalās ar savām zināšanām un pieredzi. Doktorantūra būtiski maina uzskatus un grauj stereotipus par pētāmo jautājumu un dzīvi kopumā. Doktorantūras studijas nav stāsts tikai par jaunām zināšanām un prasmēm, tas ir stāsts par dalīšanos ar zināšanām, to pārnesi citiem studējošajiem dažādos līmeņos un to izmantošanu, lai risinātu būtiskas un aktuālas tautsaimniecības vai akadēmiskās problēmas Latvijā un pasaulē.

Doktorantūras studijas – paplašini redzesloku un kļūsti par starptautiski atzītu ekspertu

Studiju ilgums un norise

Doktorantūras studijas Biznesa augstskolā Turība tiek veidotas balstoties uz individuālu pieeju katram studējošajam. Četras piedāvātās doktora studiju programmas iespējams apgūt gan latviešu, gan angļu valodā, un studiju norise tiek plānota pēc individuāla grafika.

Studiju ilgums doktorantūras programmās “Uzņēmējdarbības vadība”, “Vadībzinātne” un “Tiesību zinātnes” ir 3 gadi, bet programmā “Komunikācijas vadība” – 3,6 gadi. Programma “Vadībzinātne” tiek realizēta sadarbībā ar Daugavpils Universitāti.

Karjeras iespējas

Absolvējot kādu no Biznesa augstskolas Turība doktorantūras studiju programmām un iegūstot doktora grādu, ir iespējams pretendēt uz docenta, asociētā profesora vai profesora akadēmisko amatu, kļūt par augsta līmeņa vadītāju un starptautisku pētījumu autoru. 

Doktora grāds apliecina īpaši padziļinātas zināšanas izvēlētajā nozarē, ļaujot apgūt jaunākās kompetences, attīstīt kritisko domāšanu, kā arī zinātniski pētnieciskā darba kompetenci. Daudzi doktora studiju programmu absolventi sekmīgi iekļaujas pieprasītāko mācībspēku vidū Latvijā un pasaulē. Doktorantūras studijas piemērotas tiem, kas vēlas pilnveidoties un veidot tālāko karjeru akadēmiskajā un pētnieciskajā jomā.

Tilts starp pētniecību un izglītību

Doktora grāda saņēmēji ar savām padziļinātajām prasmēm un zināšanām spēj radīt būtiskas inovācijas dažādās nozarēs. Būtiskākā doktora studiju programmu sastāvdaļa ir promocijas darbs jeb pētījums, ko īsteno doktoranti, tomēr vienlīdz būtiskas ir arī prasmes, ko topošie doktora grāda saņēmēji iegūst studiju procesā. Biznesa augstskola Turība veicina doktorantu prasmju pilnveidi, lai sekmētu viņu konkurētspēju darba tirgū neatkarīgi no izvēlētās nozares, kā arī sekmē viņu izaugsmi akadēmiskajā vidē. Doktora līmeņa studijas ir kā tilts starp pētniecību un izglītību.

Studiju mērķis

Būtiskākais doktorantūras studiju elements ir promocijas darbs jeb pētījums, ko īsteno doktora grāda kandidāts. Tā ir viena no būtiskākajām iezīmēm, kas atšķir doktora studiju programmas no bakalaura un maģistra studiju programmām, turklāt pētījumā daudz lielāks uzsvars tiek likts tieši uz zinātnisko novitāti. Sekmīgi aizstāvēta promocijas darba atslēga ir arī atbilstoši izvēlēts darba vadītājs, tāpēc Biznesa augstskola Turība izvērtē pētījuma vadītāju prasmes un kompetences, lai katram doktorantam piešķirtu atbilstošāko un piemērotāko nozares ekspertu. Tāpat augstskola ļoti detalizēti skaidro darba vadītāja pienākumus, lai atvieglotu darba autora un vadītāja sadarbību visā promocijas pētījuma izstrādes gaitā. Visiem promocijas darbu vadītājiem ir atbilstošs zinātniskais grāds, kā arī būtiski sasniegumi attiecīgajā nozarē. Izvēloties un ieceļot katra doktoranta promocijas darba vadītāju, augstskola ņem vērā mācībspēka prasmes, kompetences, zinātnisko pieredzi, nozares specifiku un arī kapacitāti un kopējo noslodzi, lai darba vadītājs varētu veltīt pietiekami daudz laika un uzmanības katram doktorantam. 

Promocijas darbs un tā vērtēšana

Grādu piešķir par pieredzējuša zinātnieka (turpmāk – promocijas darba vadītājs) vadībā patstāvīgi izstrādātu un publiski aizstāvētu promocijas darbu, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē. Pretendējot uz otru grādu citā zinātnes nozarē, promocijas darbu iespējams izstrādāt arī bez promocijas darba vadītāja, izmantojot nozares vadošo speciālistu konsultācijas. Promocijas darba galvenajiem rezultātiem jābūt publicētiem zinātniskajos izdevumos.

Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa vai monogrāfija – recenzēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai tēmai, ir starptautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un kopsavilkumu svešvalodā. Prasības promocijas darba apjomam, struktūrai un noformējumam nosaka attiecīgā programma.

Promocijas padome mēneša laikā pēc promocijas darba saņemšanas lemj par tā pieņemšanu publiskai aizstāvēšanai. Promocijas darbu pieņem publiskai aizstāvēšanai, ja tas atbilst šādiem kritērijiem: pretendents ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījumu mērķi un uzdevumus, raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un pētījumā izmantotās metodes, izklāstījis, kā arī apspriedis darbā gūtos rezultātus un atziņas, apkopojot tos secinājumos un aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs; promocijas darbs ir pabeigts oriģināls pētījums, kura rezultātiem ir būtiska nozīme attiecīgajā zinātnes apakšnozarē; zinātniskā darba apjoms ir pietiekams atbilstoši padomes nolikumā noteiktajām prasībām; darbā lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes; darba rezultāti ir publicēti zinātniskos izdevumos vai monogrāfijā, vai ar to saistītais intelektuālais īpašums ir patentēts; darba rezultāti ir referēti starptautiskās zinātniskās konferencēs vai semināros; darbs nav viltojums vai plaģiāts vai nav izdarīts cits zinātniskās ētikas pārkāpums.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Nospiežot “Piekrītu” vai turpinot pārlūka sesiju, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas kārtība.

Piekrītu
Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!