Projekti

Biznesa augstskola Turība aktīvi piedalās dažādos izglītības un zinātnes sadarbības projektos, ko līdzfinansē Eiropas Savienība un citas starptautiskās sadarbības programmas. Kā vadošais partneris esam sekmīgi īstenojuši starptautiska mēroga Erasmus+, JUSTICE, NORDPLUS un citu fondu atbalstītus projektus.

28.02.2020

CIVIL JUSTICE programmas projekts MiRI - “Minor’s Right to Information in civil actions – Improving children’s right to information in cross-border civil cases”

2020. gada janvārī Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar partneriem – Dženovas Universitāti (Itālija), Valensijas Universitāti (Spānija), organizāciju "Defence for Children International Italy" (Itālija), Starptautisko privāttiesību institūtu (Bulgārija) un Eiropas Ģimenes un mantojuma tiesību asociāciju (Itālija) - uzsāka realizēt projektu, kura mērķis ir uzlabot bērnu tiesības saņemt informāciju pārrobežu civillietās.

Partneri veiks padziļinātu juridisku pētījumu par Eiropas Savienības (ES) un nacionālajiem tiesību aktiem un tiesu praksi ģimenes tiesību jomā.

Pētījuma mērķis ir uzlabot bērnu tiesības saņemt informāciju pārrobežu civillietās, kas skar bērnu intereses. Pētījumā iesaistītās augstskolas savāks un analizēs tiesību aizsardzības iestāžu, galvenokārt tiesu nolēmumus, lai noskaidrotu, kā valstīs tiek nodrošinātas bērnu tiesības uz informāciju lietās, kas skar bērnu intereses. Projekta partneri salīdzinās ES dalībvalstu tiesu praksi un apkopos labas prakses piemērus, kas akadēmisku rekomendāciju veidā tiks izplatītas pētījuma noslēgumā. Viens no projekta mērķiem ir uzlabot un vienādot ES dalībvalstu tiesu praksi, lai bērni varētu efektīvi un savam vecumam atbilstoši saņemt informāciju par tiesvedības procesu, kurā tie tieši vai netieši ir iesaistīti pārrobežu ģimenes tiesību jautājumos. Papildus tam tiks izstrādāta starptautiska datu bāze ar ES tiesību aktiem un tiesu prakses materiāliem, lai, strādājot pārrobežu lietās, būtu ērti tiem piekļūt tieši šajā tiesību jomā.

Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes pasniedzēji projekta sākumā savāks un analizēs Latvijas tiesu nolēmumus pārrobežu ģimenes tiesību lietās, un analizēs šos nolēmumus, lai noteiktu, saskaņā ar kādām materiālo un procesuālo tiesību normām bērni iegūst informāciju par tiesvedību.
Turības pasniedzēji aptaujās tiesu un bāriņtiesu pārstāvjus, lai iegūtu ziņas par labas prakses piemēriem šajās lietās.

Projekta rezultāti 2021. gada 19. februārī tika prezentēti Tiešsaistes konferencē Latvijā.

Šeit atrodami materiāli no konferences:

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības CIVIL JUSTICE programma, projekta numurs: 831608

Projekta ilgums: mēneši, uzsākšanas datums: 01.01.2020.

Projekta partneri:

  • Dženovas Universitāte (Itālija) – vadošais partneris
  • Biznesa augstskola Turība (Latvija)
  • Valensijas Universitāte (Spānija)
  • Organizācija "Defence for Children International Italy" (Itālija)
  • Starptautisko privāttiesību institūts (Bulgārija)
  • Eiropas Ģimenes un mantojuma tiesību asociācija (Itālija)

Projekta akadēmiskā vadītāja:
Biznesa augstskolas Turība lektore
Dana Rone
e-pasts: dana.rone@latnet.lv

Projekta administratīvā vadītāja:
Starptautisko projektu vadītāja
Kristīne Tihanova
tālr.: +371 67625371
e-pasts: kristine.tihanova@turiba.lv

Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!