Projekti

Biznesa augstskola Turība aktīvi piedalās dažādos izglītības un zinātnes sadarbības projektos, ko līdzfinansē Eiropas Savienība un citas starptautiskās sadarbības programmas. Kā vadošais partneris esam sekmīgi īstenojuši starptautiska mēroga Erasmus+, JUSTICE, NORDPLUS un citu fondu atbalstītus projektus.

11.01.2021 - 31.10.2023

ERASMUS+ projekts “Mikrouzņēmumu digitālā finanšu pratība” - DIFILIM

Ar lielu prieku paziņojam par DIFILIM projekta veiksmīgu noslēgšanu pēc 24 mēnešu īstenošanas.

Projekts "Digitālā finanšu pratība mikrouzņēmumiem" (DIFILIM), kas tika pabeigts "Erasmus+" KA220-ADU programmas ietvaros no 2021. gada novembra līdz 2023. gada novembrim, iezīmē nozīmīgu sasniegumu Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU un MSME) digitālās finanšu pratības un iekļaušanas veicināšanā. Ar šo iniciatīvu tiek risinātas būtiskas zināšanu nepilnības uzņēmējdarbībā, galveno uzmanību pievēršot dzīvotspējīgas uzņēmējdarbības veicināšanai, motivējot pārejai no neformālās uz formālo uzņēmējdarbību un palīdzot uzņēmumiem palielināt savu darbības apjomu.

Projekta centrālais uzdevums bija izpētīt, kā digitālās finanšu prasmes ietekmē uzņēmēja panākumus un uzņēmuma vispārējo labklājību. Apzinoties, ka šajā jomā ir nepieciešamas uzlabotas prasmes, DIFILIM projekta mērķis bija izpētīt digitālās un finanšu pratības vajadzības gan profesionāļu, gan bezdarbnieku vidū. Mērķis bija izstrādāt saistošas, konkrētām valodām pielāgotas mācību programmas partnervalstīs, lai veicinātu digitālo finanšu pratību.

Projekta pieejas atslēga bija izveidot mācību programmu, kas pielāgota uzņēmēju reālajām vajadzībām, koncentrējoties uz finanšu pratību un digitālajām prasmēm. Šī mācību programma tika izstrādāta pēc rūpīgas nepieciešamo kompetenču analīzes, apzinot esošās nepilnības pašreizējos izglītības piedāvājumos. Šīs mācību programmas īstenošana tika plānota, izmantojot vairākas metodes, tostarp e-mācību platformu, tādējādi nodrošinot visaptverošu un pieejamu mācību pieredzi.

Projekts uzsvēra arī tīklu izveidi vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī, lai izplatītu labāko praksi un izglītības integrācijas stratēģijas. Divu gadu laikā partneri iesaistījās dažādos pētījumos un izstrādes darbos, tostarp izmēģinājuma aptaujās, lai noteiktu vajadzības, analizētu labās prakses piemērus un izstrādātu vadlīnijas. Šis bija būtisks solis, lai pārņemtu labāko praksi vietējā kontekstā un izstrādātu vadlīnijas, kas atbilstu konkrētām vietējām vajadzībām.

DIFILIM projekts ir kā nozīmīga iniciatīva priekš Eiropas mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī nākamajiem uzņēmējiem, lai sniegtu nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai tie sekmīgi attīstītos digitālajā finanšu vidē. Ar savu visaptverošo pieeju projekts ir radījis piemēru turpmākām iniciatīvām, kuru mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību un uzņēmumu izaugsmi digitālajā laikmetā.

Projekta rezultāts 1

Projekta rezultātu Nr. 1 ietvaros tika veikts pētījums par digitālās finanšu pratības vajadzībām un ietekmi uz uzņēmumiem katrā partnervalstī. Aptaujā "Digitālā finanšu pratība mikrouzņēmumiem", kuru tiešsaistē izplatīja visi partneri, kopumā tika saņemtas 134 atbildes, kas tika analizētas un apkopotas ziņojumā.

Ziņojuma galvenos secinājumus var apkopot šādi: (i) lielākajā daļā iesaistīto valstu mikrouzņēmēju finanšu pratība ir salīdzinoši zema. Vidēji visās DIFILIM iesaistītajās valstīs tikai 11 % mikrouzņēmumu īpašnieku, kuros ir līdz 9 cilvēkiem, un 19 % mikrouzņēmumu īpašnieku, kuros ir no 10 līdz 49 cilvēkiem, uzrādīja augstu finanšu pratības līmeni. (ii) Lai gan daudzu mikrouzņēmumu digitalizācijas līmenis ir augsts, lielākā daļa mikrouzņēmumu īpašnieku ziņo par prasmju trūkumu, lai atbalstītu digitālās pārveides procesu. Vidēji visās DIFILIM valstīs mazāk nekā 40 % mikrouzņēmumu, kuros ir līdz 9 cilvēkiem, norādīja, ka tiem ir nepieciešamais darbaspēks un prasmes. Salīdzinoši nedaudziem uzņēmumiem ir skaidra ceļveža 4.0 ieviešana vai arī tie precīzi nezina, kas jādara, kad runa ir par digitālo pārveidi. (iii) Tajā pašā laikā 43,28 % respondentu atbildēja, ka viņu uzņēmums ir saņēmis kādu no pandēmijas dēļ ieviestajiem atbalsta veidiem.

Projekta rezultāts 2

Projekta rezultātu Nr. 2 veido divi galvenie nodevumi:
• DIFILIM Eiropas ziņojums.
• Piecu partnervalstu ceļveži.

DIFILIM Eiropas ziņojuma mērķis ir aprakstīt pašreizējo situāciju digitālās un finanšu pratības atbalsta jomā, kā arī politiku piecās partnervalstīs - Latvijā, Kiprā, Itālijā, Portugālē un Nīderlandē. Turklāt DIFILIM projekta mērķis ir apzināt esošās nepilnības uzņēmēju finanšu un digitālo prasmju jomā, veicot MVU aptaujas visās piecās partnervalstīs. Pamatojoties uz konstatētajām nepilnībām, tiks izstrādāts mācību kurss un materiāli.

Ziņojums sastāv no 5 partnervalstu analīzes, kas sakārtota tā, lai sniegtu vispārēju ievadu par uzņēmējdarbības vidi un MVU lomu tajā, pēc tam ziņojums pāriet uz konkrētām iniciatīvām un atbalstu piecās partnervalstīs, kā arī apraksta katrā valstī ieviesto politiku. Ziņojuma beigās ir veikta strukturēta analīze par visu atbalstu un politiku, kas pieejama piecās DIFILIM konsorcija valstīs. Tas sniedz pārskatu par pašreizējiem pasākumiem, kā arī parāda problēmas un trūkumus finanšu un digitālās pratības jomā.

Nacionālie ceļveži palīdz uzņēmējiem un privātpersonām katrā partnervalstī atsevišķi iepazīties ar digitālās un finanšu pratības statusu un politiku, esošajām apmācības iespējām un papildus salīdzināt ar DIFILIM projekta mācību resursos iekļautajām mācību iespējām.

Turpmāk uzskaitītas katras valsts rokasgrāmatas galvenās nodaļas:

• Pārskats
• Finanšu pratības statuss
• Digitālās pratības statuss
• Esošais atbalsts finanšu pratībai
• Esošais atbalsts digitālajai pratībai
• Politikas
• Pārskata tabula un salīdzinājums ar DIFILIM noteikumiem
• Finanšu pratības ceļvedis
• Digitālās pratības ceļvedis

Projekta rezultāts 3

Projekta rezultāta Nr. 3 galvenais nodevums ir daudzvalodu projekta tīmekļa vietne (difilim.eu). Šajā tīmekļa vietnē papildus vispārējai informācijai par projektu ir pieejami ar DIFILIM tēmu saistītie digitālās un finanšu pratības mācību resursi. Pēc projekta pabeigšanas kopējais tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits bija vairāk nekā 3500, un kopējais reģistrāciju skaits tiešsaistes mācību platformā bija 255.

Projekta rezultāts 4

Projekta rezultāts Nr. 4 sākās ar trīsdaļīgas metodikas izstrādi par Erasmus+ projekta DIFILIM (Digital Financial Literacy for Microenterprises - Digitālā finanšu pratība mikrouzņēmumiem) uzdevumu vispārējo pārvaldību un uzraudzību. Tajā aprakstīti šādi aspekti:
• Projekta īstenošanas plāns, tostarp katra partnera uzdevumu sadalījums un laika grafiks.
• Projekta uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas plāns, tostarp pielikumi ar anketām un uzraudzības rīkiem.
• Projekta pasākumu un rezultātu vispārējā izplatīšanas stratēģija ar noderīgām veidnēm.

Zemāk ir redzamas dažas no rezultātu izplatīšanas kampaņām, kas notika sociālajos medijos:.

Rezultātu izplatīšanas pasākumi un apmācības

Projekta DIFILIM partneri organizēja 6 rezultātu izplatīšanas pasākumus 5 partnervalstīs ar vairāk nekā r00 dalībniekiem, kas ietvēra apmācību sesiju pēc projekta un tā rezultātu prezentācijas katrā valstī.

Nacionālajos pasākumos piedalījās vairāki eksperti, kuri prezentēja un apsprieda secinājumus un izstrādāja apmācību un mācību programmu, lai paaugstinātu digitālās finanšu pratības līmeni mikro un mazo uzņēmēju vidū.

Mērķauditorija bija studenti un jaunieši, jauniešu uzņēmēji, jaunuzņēmēji, mikrouzņēmēji, MVU īpašnieki un sabiedrība. Mērķis bija izmantot iegūtos rezultātus, lai izstrādātu vadlīnijas, kuru mērķis bija izstrādāt apmācības programmu, lai atbalstītu MVU un uzņēmējdarbību, uzlabot programmu izstrādi un noteikt dažus mērīšanas un novērtēšanas instrumentus. Izplatīšanas pasākumi - seminārs notika pēdējos projekta pabeigšanas mēnešos.

Visas projekta aktivitātes tika prezentētas mērķauditorijai un ieinteresētajām pusēm. Tāpat arī klātienes apmācības un rezultātu izplatīšanas pasākumi, atkarībā no organizatora partnera.

Mērķa grupas un dalībnieki bija sabiedrība, uzņēmēji, topošie uzņēmēji, uzņēmumu darbinieki, studenti.
Ieinteresētās personas bija Tirdzniecības un rūpniecības kameras, biznesa organizācijas un asociācijas, profesionālās izglītības iestādes, universitātes, akceleratori, inkubatori.
Ieinteresētās personas, kas spēlē starpnieku lomu starp indivīdiem un veiksmīgu biznesa attīstību, gūst labumu no projekta ietvaros izveidotā rīku un materiālu kopuma.

Ļoti svarīga rezultātu izplatīšanas pasākuma daļa bija e-mācību platformas prezentācija un apmācību semināra īstenošana, kurā tika apskatīties tiešsaistes rīks un auditorija tika iepazīstināta ar to.

Projekta pēdējā ceturksnī visās partnervalstīs notika tiešsaistes apmācības, dodot iespēju pēc iespējas lielākam skaitam dalībnieku izmantot rīkus-pakalpojumus un sekot līdzi kursiem, lai sniegtu arī atsauksmes par uzlabojumiem. Tiešsaistes kursiem reģistrējās vairāk nekā 250 dalībnieku.

Rezultātu izplatīšanas pasākums un apmācības Latvijā:

Rezultātu izplatīšanas pasākums un apmācības Nīderlandē:

Rezultātu izplatīšanas pasākums un apmācības Kiprā:

Seko DIFILIM projektam sociālajos medijos - Facebook un LinkedIn

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības ERASMUS+ programma.
Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-ADU-000028225

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Nospiežot “Piekrītu” vai turpinot pārlūka sesiju, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas kārtība.

Piekrītu
Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!