Jaunumi

24.05.2023

Turības tiesību zinātnes absolventes, liepājnieces gūst nozares atzinību

Biznesa augstskolas Turība Liepājas filiāles jurisprudences absolventes un šobrīd jau pasniedzējas - Inga Serafimova, Iveta Golta un Linda Kumpe - maijā saņēmušas nozīmīgus apbalvojumus un novērtējumu tiesību zinātnes nozarē. Šomēnes Ivetai Goltai tika piešķirta Liepājas valstspilsētas Zinātnes balva, Linda Kumpe tika godināta kā Biznesa augstskolas Turība Goda absolvente tiesību zinātnē, bet Kurzemes rajona tiesas tiesnesei Ingai Serafimovai tiesneša amats, ko viņa ieguva 2020. gadā, tiek atstāts uz mūžu.

Par liepājnieču sasniegumiem lepojas arī Biznesa augstskolas Turība Liepājas filiāles vadītāja Agnese Getaute-Zariņa, sniedzot plašāku raksturojumu par šīm trijām profesionālēm un viņu ieguldījumu tiesību zinātnes nozarē.

Iveta Golta - ceļā uz izcilību
Ivetas Goltas sadarbība ar Biznesa augstskolu Turība aizsākās jau 2006. gadā, studējot profesionālajā maģistra studiju programmā “Tiesību zinātne”. Toreizējais Juridiskās fakultātes dekāns, profesors Jānis Načisčionis uzrunāja Ivetu, piedāvājot kļūt par lektori Liepājas filiālē un docēt studiju kursus pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Tiesību zinātne”. Paklausot uzaicinājumam, sākot ar 2007./2008. studiju gadu viņa uzsāka darbu Turības Liepājas filiālē kā lektore, kur līdz šim brīdim organizē un vada lekcijas studiju kursos “Tiesību teorija”, “Profesionālā ētika un saskarsmes kultūra”, ”Juridiskā tehnika”, “Civiltiesību vispārīgā daļa. Romiešu civiltiesības”, “Civilprocess” un citos. Iveta vada praktiskos darbus un seminārus, organizē un vada praksi, sniedz konsultācijas studentiem studiju kursa ietvaros, kā arī vērtē studentu zināšanas un prasmes, pieņemot studiju kursa noslēguma un kārtējos pārbaudījumus; recenzē un novērtē studentu patstāvīgos darbus, t.sk., studiju, kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbus un piedalās to aizstāvēšanās komisijās. Veic studiju metodisko darbu, zinātniski pētniecisko un konsultatīvo darbu.

2022.gadā I. Golta, sekmīgi aizstāvot savu promocijas darbu ”Karavīra disciplināratbildība”, ieguva zinātnisko doktora grādu tiesību zinātnes nozarē. Studijas doktora studiju programmā “Juridiskā zinātne” viņai lika padziļināti apgūt tiesību zinātnes problēmjautājumus, apgūt teorētiskos kursus administratīvajās tiesībās, tiesību teorijā un tiesību vēsturē, nozares profesionālās specializācijas kursus, kā arī apgūt pētījumu metodes. Studiju ietvaros tika veikti patstāvīgi pētījumi administratīvā procesa tiesību jomā, apgūti augstskolu vadības un pedagoģijas kursi, kā arī recenzēti un vadīti maģistra darbi. Par promocijas darbu “Karavīra disciplināratbildība” I.Goltai tika piešķirta Liepājas valstspilsētas Zinātnes balva.

Strādājot filiālē kā vadošais personāls, viņa vienmēr sevi ir parādījusi kā stingru, prasīgu, zinošu, pretimnākošu lektori, kas vienmēr iesaistās procesos par kvalitatīvāku studiju procesa realizēšanu. Iedziļinoties sistēmā, vienmēr piedāvā labākos risinājumus studentiem. Ienākot jauniem kolēģim kolektīvā, vienmēr sniedz atbalstu un padomu. Sadarbība ar Ivetu Goltu ir ilgtermiņa kvalitātes un kompetences pilna.

Augstskolas vadība un studējošie atzinīgi novērtē Ivetas Goltas profesionalitāti, dziļās zināšanas tiesību zinātnē un ieguldījumu zinātniskās darbības jomā. Izvērtējot viņas augsto atbildības sajūtu, kā arī jau sasniegto profesionalitāti tiesību zinātnē, īpaši valststiesībās, aktīvo un radošo viņas kā lektores pieeju studiju kursa materiāla sagatavošanā un saistošai pasniegšanai studentiem, kā arī labos rezultātus pasniegtā studiju kursa pārbaudes eksāmenos un semināros studentiem.

Inga Serafimova – augt gaismas ātrumā
Inga Serafimova ir ieguvusi 1.līmeņa profesionālo izglītību tiesību zinātnē Turības Liepājas filiālē, aizstāvot savu darbu uz izcili. Līdz šim 20 gadu laikā nevienam Liepājas filiāles studentam tas nav izdevies, laikam tam ir arī nozīme, jo savas gaitas tālāk Inga turpina, izvēloties palikt Liepājā un iegūt bakalaura un maģistra grādu tiesību zinātnē Liepājā. Saredzot milzīgo potenciālu un attieksmi pret jebko, ko dara, Liepājas filiāles komanda uzaicina Ingu savus spēkus izmēģināt kā lektorei, ko Inga labprāt arī vairākus gadu veiksmīgi realizē. 2020. gadā Inga Serafimova kļūst par Kurzemes rajona tiesas tiesnesi, un jau 2023.gada maijā amats tiek atstāts uz mūžu. Ceļš no studentes līdz tiesneses amatam uz mūžu, īsā laika posmā apliecina Ingas “brīnumspējas” darīt, nepārtraukti pilnveidoties un augt, dažreiz šķiet, ka gaismas ātrumā. Ingas Serafimovas vērtības ir viņas ģimene, griba un zinātkāre, šī visa apvienojums ļauj sasniegt jomas virsotnes.

Linda Kumpe - pārliecība par savām spējām
Linda Kumpe savas studenta gaitas programmā “Tiesību zinātne” uzsāka Liepājas filiālē, turpinot bakalaura un maģistra studijas Turības Juridiskajā fakultātē Rīgā. Linda ir pirmā, kas 2022. gadā nokārtoja valsts vienoto jurista profesionālo kvalifikācijas eksāmenu. Jauno juristi var raksturot kā zinošu, atbildīgu, centīgu, mērķtiecīgu un ieinteresētu profesionāli, šīs īpašības saredzēja arī Juridiskās fakultātes dekāns Ivo Krievs, Lindai jau studiju laikā piedāvājot jurista darbu advokātu birojā. Tāpat jaunās profesionāles potenciālu saredzēja arī Liepājas filiāles komanda, un jau 2022. gada septembrī Linda uzsāka strādāt kā lektore Liepājas filiālē, vadot kursus “Administratīvais process” un “Administratīvās tiesības”. Linda ir paraugs ikvienam topošajam speciālistam, jo pierāda, ka lielas grūtības un pārbaudījumus atspēko smags darbs un pārliecība par savām spējām. Lindai Kumpei balvu “Biznesa augstskolas Turība Goda absolvente tiesību zinātnē” pasniedza Latvijas Republikas ģenerālprokurors Juris Stukāns.

Biznesa augstskolas Turība Liepājas filiālei 2022. gadā apritēja 20. jubileja, un pērn tika sumināts 600.Liepājas filiāles absolvents. Liepājas filiālē var studēt un iegūt koledžas līmeņa izglītību trīs programmās “Finanses un grāmatvedība”, “Tiesību zinātne” un “Mārketings un tirdzniecība”.

Foto:

  • Linda Kumpe, saņemot balvu “Biznesa augstskolas Turība Goda absolvente tiesību zinātnē” (foto no augstskolas arhīva)
  • Iveta Golta saņem Biznesa augstskolā Turība Doktora diplomu (foto no augstskolas arhīva)
  • Ivetai Goltai piešķirta Liepājas valstspilsētas Zinātnes balva (pirmā no labās puses) (foto: liepaja.lv)
  • Inga Serafimova nodod tiesneša zvērestu 2020.gadā (otrā no labās puses); (foto: www.president.lv)
Ja Tev ir kādi jautājumi, tad raksti mums
Mēs ar Tevi sazināsimies tuvākajā laikā!
Paldies, Tavs pieteikums nosūtīts veiksmīgi!