Blogs>Tver savu dzīvi aiz ragiem!

Tver savu dzīvi aiz ragiem! (36)

Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultātes 2. kursa studentes Agija Jesere, Lauma Bērziņa un Linda Firkuse studiju kursa Sabiedrisko attiecību kampaņas ietvaros nolēma pievērst Turības studentu uzmanību tādai plaši izplatītai problēmai kā laika plānošana. Turībā tika izvietotas gan jautājumus raisošas lapas ar uzrakstiem "Ja man būtu vairāk laika, es...", gan intervēti paši Turības studenti - ko tad viņi darītu, ja viņiem būtu vairāk laika. Kampaņas noslēgumā tika noorganizēta SIA "Outdoor Latvia" mācību vadītāja Alda Zaula vieslekcija, kuras galvenā tēma bija laika plānošana jeb savas dzīves tveršana aiz ragiem. Vieslekcija bija plaši apmeklēta, tās laikā tika meklētas atbildes uz katram cilvēkam būtiskiem jautājumiem, kā arī gūtas vairākas vērtīgas atziņas. 

1. Kāpēc es gribu? Uzdodot sev šo jautājumu, ir skaidri jāiztēlojas, ko tad es īsti gribu no dzīves? Galvenā atziņa: lai nonāktu tur, kur nekad neesam bijuši, ir jādara tas, ko nekad neesam darījuši! Atziņas pamatā ir dziļa doma par to, ka ir jāsaņemas un jādara tas, kas ved uz mērķi – uz to, ko cilvēks patiesi vēlās no dzīves. Ir veikts pētījums, kurā atklājās, ka 96 % gadījumos sasniegumi bija daudz mazāki, ja eksperimenta dalībniekiem deva uzdevumu, neizvirzot specifiskus mērķus, nekā tad, ja deva uzdevumu, definējot izmērāmu standartu.

2. Ko es darīšu? Tieši tad, kad tiks precīzi pateiks KAM un CIK DAUDZ ir vajadzīgs laiks – būs lielāka ticamība kaut ko uzsākt un darīt. Ir jānosaka konkrēts gala rezultāts, kura sasniegšanai ir nepieciešams izpildīt konkrētus uzdevumus – darbības. Šīs darbības savukārt ir jāprioritizē pēc svarīguma un steidzamības, tādējādi steidzamo un svarīgo darot vispirms. Tāpat ir jāuzdod sev jautājumi: vai šis darbs ir cieši saistīts ar ceļu uz mērķi, vai šo darbu varu izdarīt tikai es 0 ja to var izdarīt kāds cits, tad darbs ir jādeliģē tam, kas to var izdarīt labāk un, iespējams, ar lielāku prieku un entuziasmu. Svarīgi ir vienmēr atstāt rezerves laiku – visu laiku nesaplānot pa minūtēm, citādāk var nākties darbu darīt arī brīvdienās, tādējādi samazinot darba produktivitāti. Tikpat būtiski ir saplānot savu turpmāko darbību dienas vai nedēļas beigās, lai nerastos haoss un jau no agra rīt būtu konkrēts dienas vai nedēļas mērķis, uz kuru iet.

3. Ko es došu? Visa laika plānošana jeb laika vadība balstās uz ieradumiem. Jāteic, ka jebkura ieraduma maiņa ir arī smags darbs. Lai saņemtu to, ko vēlies, kaut kas vienmēr ir jādod arī pretī. Šajā gadījumā tā ir konkrētu ieradumu maiņa.

4. Kā es tērēju šobrīd? Pirms sākt virzīties pretim savam nospraustajam mērķim, jāapzinās, kā tad šobrīd es dzīvoju un lietoju savu laiku. Ieteicams 1 nedēļu pierakstīt katru savu darbību – tas palīdzēs saskatīt, cik daudz laika cilvēks nedēļā tērē konkrētai darbībai.

5. Ko es mainīšu? Kad ir apzināti šķēršļi, kas liedz sasniegt mērķi, no tiem ir jāatbrīvojas. Tieši mērķis, prioritāšu noteikšana un plāna izstrāde var dot vislielāko ieguldījumu – laiks tiks izmantots gudri.

6. KĀPĒC es gribu? Kad esi veiksmīgi atbildējis uz iepriekš izvirzītajiem jautājumiem, vēlreiz pārjautā sev – kāpēc es gribu – lai nezaudētu savu mērķi.

Papildus šiem sešiem jautājumiem der atcerēties un ievērot šīs lietas, kas liks organizēt un sakārtot savu dzīvi tā, lai varētu teikt, ka laiks tiek izmantot gudri:

 • Atbrīvojiet telpu! Katra lieka lieta telpā patērē enerģiju.
 • Ievērojiet 2 minūšu likumu – ja varat atbildēt uz e-pastu 2 min. laikā, atbildiet uzreiz!
 • Ieplānojiet laiku e-pastu lasīšanai un rakstīšanai, nepārbaudiet to visu laiku!
 • Uz e-pastiem atbildiet savlaicīgi.
 • Nosūtiet apstiprinājumu, ka saņēmāt vēstuli, ja saņemat tikai informāciju.
 • Izmantojiet iespēju atteikties no ziņu saņemšanas – ievietojiet nevēlamos e-pastus pie mēstulēm.
 • Rūpīgi izvērtējiet, kam dodat savu e-pasta adresi.
 • Atceries, ka katrs papīrs uz tava galda ir tavs nepieņemts lēmums! Atbrīvojies no tiem!
 • Nepatīkamos darbus deleģējiet vai padariet patīkamus!
 • Sarežģītos un apjomīgos darbus sadaliet daļās.
 • Izmantojiet „Šveices siera” metodi – ja nezini, no kura gala ķerties klāt, jāpieķeras klāt vismaz kaut kam.
 • Kļūdieties! Neviens nav perfekts – drīkst un vajag kļūdīties.
 • Neko nenožēlojiet!
 • Metiet kapeiku, ja nevarat izlemt, jo šā vai tā, metot kapeiku, vēlēsieties, lai uzkrīt konkrētā kapeikas puse.
 • Padomājiet, ko jūs izlemtu, ja nebaidītos!

Kā arī atceries – šī ir TAVAS atlikušās dzīves pirmā dienā!

Комментарии

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,
Great article Lot's of information to Read...Great Man Keep Posting and update to People..Thanks

online clothes shopping

24.02.2018. 17:01
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,
I found that site very usefull and this survey is very cirious, I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions, very curious...
This is an easy method to download terrarium tv app. Users may stream tv and get tens of thousands of stations onto that also your own Android smart-phone too. Pictures such as stations, Cartoons, Sports, tunes, etc., you can access many of them with only a single click. Chrome cast is supported by it. This App's unique characteristic is that it can function like a networking system that is societal -- it allows one interact with men and women and to talk with people. this program is a lot more than only a movie programs that are entirely free.

defimg

08.11.2017. 07:15
I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts. Thanks a lot for enjoying this beauty article with me. I am appreciating it very much! Looking forward to another great article. Good luck to the author! All the best!
If you are looking for more information about flat rate locksmith Las Vegas check that right away.
Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our.

voyance discount

06.10.2017. 10:34
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences.
That is furthermore a good submit that i actually appreciated studying. It isn't each day that we hold the chance to find out one thing.
I'm glad to see the great detail here!.

nutrsystem coupons

29.09.2017. 18:07
Come up with a great deal more articles or reviews using this question an individual has a truly good option to make sure you strongly encourage writters.

Middle East Cruises

29.09.2017. 08:47
Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource...

Online tarot reading

26.09.2017. 16:46
Your blog has grown to become my best one-stop buy for things informative posting.

how to wear ankle boots

22.09.2017. 09:09
Thanks, that was a really cool read!

Work Light

21.09.2017. 12:03
You might be a single extremely trustworthy website article writer. After all, generally, people reveal concerns as well as the details they feature just isn't since sensible. An individual alternatively; whatever you point out pencils out there. The advice regarding the usage of as an example has been the most effective. This web site is perfect!

locksmiths edinburgh

20.09.2017. 16:29
When i got onto your blog site though putting attention simply just a little bit submits. Pleasant strategy for future, I will be bookmarking at a time get ones finish springs up.

is your wife is cheating

18.09.2017. 12:52
Excellent and very exciting site. Love to watch. Keep Rocking.

leggings with booties

16.09.2017. 09:51
This is actually the kind of information I have been trying to find. Thank you for writing this information.

li kung 14 day detox

13.09.2017. 14:53
Thank you for very usefull information..
It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though.Great Thanks.

period tracker

28.08.2017. 14:44
I cannot wait to dig deep and kickoff utilizing resources that I received from you. Your exuberance is refreshing.
This particular papers fabulous, and My spouse and i enjoy each of the perform that you have placed into this. I’m sure that you will be making a really useful place. I has been additionally pleased. Good perform!
I'm glad to see the great detail here!.

Jual Printer

19.08.2017. 11:06
Freezing spotted utilising reveal the application repeatedly. Indicate any Need be to establish confidence because of forthcoming future you may be when considering demonstrating to it super create.

V 1969

18.08.2017. 09:51
I'm glad to see the great detail here!.

fungus shield plus

16.08.2017. 13:33
howdy, your websites are really good. I appreciate your work.
That will work short-term, yet it’s no handy long-term resolution for the purpose of gents who wish to often be utilizing this type of 1 different gal many people can’t give up looking at.

SAP training

15.08.2017. 17:21
There is so much in this article that I would never have thought of on my own. Your content gives readers things to think about in an interesting way. Thank you for your clear information.

visit website

12.08.2017. 13:34
This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here!
I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.
I will always remember how you helped me to get this wonderful opportunity

Max Miko

13.12.2013. 11:37
Ļoti pareizs rakts, bet pēdējā rinda manuprāt ir no laika plānošanas, motivācijas un mērķa sasniegšanas aspekta - aplama. Iečekojiet kautvai slaveno S. Džobsa Stenfordas runu. :)