Studijas>Uzsāc studijas!>

Iesniedzamie dokumenti

 • Jāuzrāda pases vai personas apliecības oriģināls.
 • Jāiesniedz 1 fotogrāfija (3 x 4 cm).
 • Jāiesniedz vārda, uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu, ja kādā no obligāti iesniedzamajiem dokumentiem un pasē reflektanta vārds vai uzvārds atšķiras, un kādā no dokumentiem nav norādīts reflektanta personas kods.
 • Jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija un jāuzrāda oriģināls (arī reflektantiem, kas vēlas studēt maģistrantūrā un doktorantūrā).
 • Ja vidējo izglītību esi ieguvis līdz 2004. gadam, jāiesniedz sekmju izraksts.
 • Ja vidējo izglītību esi ieguvis 2004. gadā un vēlāk un vēlies studēt pamatstudiju programmās (izņemot programmā Datorsistēmas), jāiesniedz Centralizēto eksāmenu Latviešu valoda un Svešvaloda sertifikātu kopijas un jāuzrāda oriģināls.
 • Centralizēto eksāmenu matemātikā un svešvalodā sertifikātus un to kopijas, ja vēlies studēt pamatstudiju programmā Datorsistēmas, un vidējo izglītību esi ieguvis pēc 2004. gadā vai vēlāk;
 • Reflektantiem studijām programmās Organizācijas drošība jāiesniedz medicīniskā izziņa par vispārējo veselības stāvokli (forma 27u), izziņa no narkologa, psihiatra un Iekšlietu ministrijas informācijas centra par (ne)sodāmību.
 • Reflektantiem, kuriem ir Junior Achievement Latvija 2019. gada Pilnais sertifikāts, jāuzrāda tā oriģināls.
 • Reflektatiem, kuriem ir projekta ‘’Esi līderis’’ 2019. gada apliecība par programmu Komerczinības vidusskolās, jāuzrāda tā oriģināls.
 • Maģistrantūras reflektantiem jāiesniedz arī profesionālā vai akadēmiskā bakalaura vai profesionālās kvalifikācijas diploma kopija un jāuzrāda oriģināls.
 • Doktorantūras reflektantiem jāiesniedz arī akadēmiskā bakalaura vai profesionālās kvalifikācijas diploma kopija un jāuzrāda oriģināls, maģistra vai profesionālā maģistra diploma kopija un jāuzrāda oriģināls.
 • Jānoslēdz līgums un saskaņā ar līgumā noteikto datumu jāsamaksā iepazīšanās maksa 10% apjomā no pirmā studiju gada studiju maksas.
 • Iepazīšanās maksa tiek iekļauta studiju maksā, ja tiek sāktas studijas, un netiek atmaksāta, ja reflektants studijas neuzsāk. No iepazīšanās maksas ir atbrīvoti augstskolas absolventi un ārvalstu reflektanti.
 • Ja vēlies studēt pamatstudiju programmās un neesi kārtojis centralizēto eksāmenu svešvalodā (Angļu valoda vai Vācu valoda), jāveic svešvalodas zināšanu līmeņa pārbaudes tests valodu grupas noteikšanai, ko var izdarīt pēc elektroniskās reģistrācijas studijām Augstskolas mājas lapā www.turiba.lv
 • Ja vidējo izglītību esi ieguvis ārvalstīs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums latviešu, angļu vai krievu valodā, ja tā oriģināls nav kādā no šīm valodām un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim. 
 • Ja esi ārvalstnieks un reģistrējies studijām latviešu valodā, jāiesniedz latviešu valodas zināšanas apliecinošs sertifikāts, kas iegūts Latvijas Republikā licencētā programmā.
 • Ārvalstu reflektantiem jāmaksā reģistrācijas maksa EUR 100, ko neiekļauj studiju maksā un neatmaksā, ja studijas netiek sāktas.
 • Reflektanti, kas reģistrējas studijām angļu valodā, iesniedz angļu valodas zināšanas apliecinošu sertifikātu - Centralizētā eksāmena sertifikātu angļu valodā (A, B vai C līmenis) vai starptautiski atzītos eksāmenos: Cambridge Exam (vismaz Cambridge First Certificate līmenī), TOEFL (minimums - iegūti vismaz 500 punkti klātienē kārtotajam testam un 70 punktu internetā kārtotajam testam ) vai IELTS (minimums - 6.0 punkti), vai kārto angļu valodas testu Augstskolā un veic pārrunas ar programmas direktoru.

 

SVARĪGI!

Reflektantiem, kas vēlas noslēgt studiju līgumu e-studiju (datorizētā tālmācība) programmās un nevar ierasties Augstskolā un to izdarīt klātienē , ir iespējams atsūtīt dokumentu kopijas pa pastu. Vidējās izglītības, augstākās izglītības un uzvārda maiņas dokumenta kopijām (ja nepieciešams) ir jābūt notariāli apstiprinātām, pases kopija bez apstiprinājuma!

Līgums Jums tiks nosūtīts parakstīšanai pa pastu, kuru pēc Jūsu parakstīšanas būs jāsūta atpakaļ uz Augstskolu!

Pirms dokumentu nosūtīšanas lūdzu veikt elektronisko reģistrāciju!

Nodarbību saraksts