Studijas>IT nodaļa>Profesionālā bakalaura studiju programma "Datorsistēmas"

Profesionālā bakalaura studiju programma "Datorsistēmas"


DATORSISTĒMAS


Studiju programmas ”Datorsistēmas” saturs izstrādāts atbilstoši šādiem standartiem:

 • ACM(Association of Computing Machinery standards, i.e. Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science)
 • CDIO Standard 2.0 (Conceiving, Designing, Implementing, Operating) inovatīvas izglītības ietvaram, apmācot jaunās paaudzes inženierus, t.i.,  no produkta ieceres, dizaina, ieviešanas līdz tā ekspluatācijai
 • programmēšanas profesijas standartam


GRĀDS:
Profesionālais bakalaura grāds datorsistēmās

KVALIFIKĀCIJA: Programmēšanas inženiera profesionālā kvalifikācija

STUDIJU ILGUMS UN APJOMS: 4 gadi pilna laika klātienes studijās dienā, 160 kredītpunkti vai 240 ECTS

STUDIJU VALODA: angļu


PRAKSES
: Starptautiskos uzņēmumos - Accenture, Tieto u.c.

PROGRAMMAS REALIZĀCIJA: Reflektantu uzņemšana divas reizes gadā. Studijas 1. studiju gada 1. semestrī tiek uzsāktas ar 2019. gada 4. februāri.

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM: Līdz 2019. gada 4. februārim, aizpildot pieteikšanās veidlapu.

RELEKTANTU ZINĀŠANU PĀRBAUDE: Matemātika un angļu valoda.

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS: Sagatavot profesionālus speciālistus patstāvīga darba uzsākšanai informātikas nozarē ar zināšanām datorsistēmu arhitektūrā, programminženierijā, sistēmu analīzē, datu bāzu pamattehnoloģijās un mākslīgā intelekta pamatos, kā arī speciālistus, kuri spēj demonstrēt sistēmisku domāšanu un sistēmpieeju programmatūras izstrādes projektā, pildot dažādas lomas un ievērojot IT programmēšanas inženiera profesijas standartu un profesionālo ētiku. Sagatavot studējošos veikt zinātnisko pētniecību, balstītu uz eksperimentu veikšanu, modelēšanu un imitāciju, kā arī sagatavot studiju turpināšanai profesionālā maģistra studiju līmenī.


STUDIJU PROGRAMMAS SAGAIDĀMIE REZULTĀTI. STUDENTI ZINA, PROT UN SPĒJ:

Datorzinātnē:

 • Programmnodrošinājuma projektēšanu (programmatūras izstrādi), algoritmus un datu struktūru konceptus.
 • Datoru sistēmas un arhitektūras.
 • Programmēšanas valodas un operētājsistēmas (Java, JavaScript, C valodas, Python, PHP, Ruby)
 • Programmēšanas valodas Java padziļināta kompetence.

Matemātikā:

 • Augtākās matemātikas principus, t.sk., lineāro algebru, varbūtību teoriju, statistiku, skaitu teoriju, vektorus un matricas, matemātisko loģiku un diskrēto matemātiku.

STUDIJU LAIKĀ STUDENTI IR IESAISTĪTI:

 Zinātniskā pētniecībā:

 • Izpratne par zinātniskām metodēm un iespējas veikt lietišķo pētniecību vai ar inženierzinātni saistītus eksperimentus.

Prakses:

 • Akadēmiskās zināšanas tiek nostiprinātas praktiski, programmējot dažādas sistēmas, pielietojot augstas veiktspējas algoritmus, veicot testēšanu, modelējot, imitējot, piedāvājot risinājumus konkrētu risku mazināšanai, prezentējot rezultātus un komunicējot komandā.

PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS:

 • Elastīgs apmācību process
 • Moduļu apmācības princips
 • Lekciju un prakses īpatsvars (vidēji) 1:3
 • Attālināta piekļuve studiju materiāliem
 • Viesprofesūras un praktisku zināšanu pārnese
 • Apmaiņas studijas citās Eiropas inženierzinātņu augstskolās (Lielbritānija)
 • Studijas laboratorijās (Datorprogrammēšanas laboratorija u.c.)

###TAB-HOLDER###

Studiju programmas direktors 
Ivars Namatēvs
Tālr.: 67615520
E-pasts: ivars.namatevs@turiba.lv

Nodarbību saraksts