Studijas>Fakultātes>Starptautiskā tūrisma fakultāte>Zinātniskā darbība>Publikācijas

Publikācijas

Valodu katedra

Pasniedzējs Gads Publikācijas
Inese Ate 2019 Inese Ate, Kristīne Liepiņa. (2019). Domu un jēdzienu karšu pielietošanas iespējas akadēmiskās rakstīšanas prasmju attīstīšanā. BAT XX starptautiskās zinātniskās konferences „Human values in the Digital Age” Rakstu krājums. 2019.gada 26.aprīlis. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 86.-94.lpp. [EBSCO, ProQuest DB]
Viola Ēvele 2019 Viola Ēvele, Anda Komarovska. (2019). Effective Professional Language Learning. Journal of Turiba University Acta Prosperitatis, 10, pp.7-22. ISSN 1691-6077 [EBSCO, ProQuest DB]
Viola Ēvele 2019 Viola Ēvele. (2019). Studiju procesa norise Biznesa augstskolā Turība. Sabiedrība un Kultūra. Rakstu krājums XXI. Liepāja: Liepājas Universitāte, 204.-2011.lpp. ISSN 1407-6918.21. https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/konferences/Sabiedriba%20un%20kultura_29.04.2019.pdf
Līga Kļaviņa 2019 Līga Kļaviņa. (2019). Latviešu valodas kā svešvalodas efektīva un inovatīva apguve augstskolā digitalizācijas laikmetā. BAT XX starptautiskās zinātniskās konferences „Human values in the Digital Age” Rakstu krājums. 2019.gada 26.aprīlis. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 68.-74.lpp. [EBSCO, ProQuest DB]
Anda Komarovska 2019 Viola Ēvele, Anda Komarovska. (2019). Effective Professional Language Learning. Journal of Turiba University Acta Prosperitatis, 10, pp.7-22. ISSN 1691-6077 [EBSCO, ProQuest DB]
Kristīne Liepiņa 2019 Inese Ate, Kristīne Liepiņa. (2019). Domu un jēdzienu karšu pielietošanas iespējas akadēmiskās rakstīšanas prasmju attīstīšanā. BAT XX starptautiskās zinātniskās konferences „Human values in the Digital Age” Rakstu krājums. 2019.gada 26.aprīlis. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 86.-94.lpp. [EBSCO, ProQuest DB]
Ineta Lūka 2019 Ineta Lūka, Agita Doniņa,Li Ping, George Ubbelohde, Wang Lingli. (2019). Chinese and Latvian Tertiary Tourism and Hospitality Education Graduates’ Professional Competence. Journal of Turiba University Acta Prosperitatis, 10, pp.61-86. ISSN 1691-6077 [EBSCO, ProQuest DB]
Inese Ate 2018 Kristīne Liepiņa, Inese Ate. (2018). Biznesa augstskolas Turība 1.kursa studentu akadēmiskās rakstīšanas grūtības, apgūstot profesionālo angļu valodu. 13.starptautiskās zinātniskās konferences "Valodu apguve: problēmas un perspektīva" Liepājas Universitāte, Rakstu krājums, XIII/XIV, pp.147-157. ISSN 1407-9739
Viola Ēvele 2018 Viola Ēvele. (2018). Reflektantu motivācija studēt Biznesa augstskolā Turība. Sabiedrība un Kultūra. Rakstu krājums XX. Liepāja: Liepājas Universitāte, 214-222, ISSN 1407-6918. Pieejams: https://www.liepu.lv/uploads/files/Krajums_Sabiedr%C4%ABba%20un%20kult%C5%ABra_2018_.pdf
Anda Komarovska 2018 Anda Komarovska, Ineta Luka. (2018). The Importance of Checking all Information On-line before a Journey. International Case Studies for Hospitality, Tourism and Event Management Students and Trainees. Vol.9. Elizabeth Ineson, Matthew Hong Tai Yap, Valentin Niţă (eds.). Iaşi: Editura TEHNOPRESS, pp.31-33. ISBN 978-606-687-351-2.
Kristīne Liepiņa 2018 Kristīne Liepiņa, Inese Ate. (2018). Biznesa augstskolas Turība 1.kursa studentu akadēmiskās rakstīšanas grūtības, apgūstot profesionālo angļu valodu. 13.starptautiskās zinātniskās konferences "Valodu apguve: problēmas un perspektīva" Liepājas Universitāte, Rakstu krājums, XIII/XIV, pp.147-157. ISSN 1407-9739
Ineta Lūka 2018 Kamila Perederenko, Ineta Luka.(2018). Education for Creativity: Tourism Employers’ Preferences. Innovations, Technologies and Research in Education. (ed. Daniela, L.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, pp.108-126ISBN (10): 1-5275-062; http://www.cambridgescholars.com/download/sample/64376  [Web of Science DB]
Ineta Lūka 2018 Ineta Lūka (2018). Summative evaluation of online language learning course efficiency for students studying tourism and hospitality management, Quality Assurance in Education, 26 (4), 446.-465.lpp., https://doi.org/10.1108/QAE-04-2018-0051 [Scopus DB]
Ineta Lūka 2018 Ineta Lūka (2018).Developing students’ language and intercultural competences in an interactive blended - learning language course. Biznesa augstskolas Turība XIX starptautiskās zinātniskās konferences „Latvia 100: Expectations, Achievements and Challenges”  Rakstu krājums, Rīga, 2018.gada 19.aprīlis, 140-153 lpp., ISSN 1691-6069. Pieejams: http://www.turiba.lv/f/2018/XIX_Conference_2018_FINAL.pdf (publicēts) [EBSCO DB]
Ineta Lūka 2018 Anda Komarovska, Ineta Luka. (2018). The Importance of Checking all Information On-line before a Journey. International Case Studies for Hospitality, Tourism and Event Management Students and Trainees. Vol.9. Elizabeth Ineson, Matthew Hong Tai Yap, Valentin Niţă (eds.). Iaşi: Editura TEHNOPRESS, pp.31-33. ISBN 978-606-687-351-2.
Sandra Smilga 2018 Sandra Smilga. (2018). Valodu projektos izstrādātie uzdevumi otrās svešvalodas apguvē studentu un pasniedzēju vērtējumā. Liepājas Universitātes 14. Starptautiskās zinātniskās konferences "Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, 2017.gada 21.aprīlī, Rakstu krājums, XII/XIV, 158-169.lpp.
Viola Ēvele 2017 Viola Ēvele. (2017). Biznesa augstskolas Turība absolventu tālākā karjeras attīstība pēc augstskolas beigšanas. Sabiedrība un Kultūra. Rakstu krājums XIX. Liepāja: Liepājas Universitāte. 196.-203.lpp. ISSN 1407-6918
Valērija Maļavska 2017 Valērija Maļavska. (2017). Problems  Students  Encounter  with  Note-Taking  in  English   Medium  Instruction. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture (BJELLC), 7, pp. 121-138. ISSN 1691-9971 [GOOGLE SCHOLAR, EBSCO DB].
Sandra Smilga 2017 Sandra Smilga. (2017). Kreativitāti attīstoši uzdevumi otrās svešvalodas apguvē studiju procesā. Biznesa augstskolas Turība XVIII starptautiskās zinātniskās konferences „Communication in the Global Village: Interests and Influences”, 2017.gada 18.maijā Rakstu krājumā,  181.-191.lpp. ISSN ISSN 1691-6069 [EBSCO DB]
Līga Kļaviņa 2016 Līga Kļaviņa. (2016). Motivācija un tās loma svešvalodu apguves procesā augstskolā. Motivation and its role in the process of mastering a foreign language in a higher educational institution. Valodu apguve: Problēmas un perspektīva. XII zinātnisko rakstu krājums, Liepāja, LiePA, 41.-51.lpp. ISSN 1407-9739
Valērija Maļavska 2016 Valērija Maļavska. (2016). Communicative Language Competence of Tertiary Education. „Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi viitor”,   c o nf e-rinţ a  ştiinţifică internaţională (2015; Bălţi). Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţional  e   „Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi viitor”:  consacrată celor 70 de ani de l a  fondarea universităţii bălţene din 8  octombrie 2015: [în 3 vol.], pp.69-79. ISBN 978-9975-50-177-4
Valērija Maļavska 2016 Valērija Maļavska. (2016). Genre of the Academic lecture. Innovative Infotechnologies for Science, Business and Education, 1(20), pp.3-19. ISSN 2029-1035. 
Valērija Maļavska 2016 Valērija Maļavska. (2016). Genre of an Academic Lecture. International Journal on Language, Literature and Culture in Education. Volume 3, Issue 2, Pages 56–84, ISSN (Online) 2453-7101,  https://doi.org/10.1515/llce-2016-0010
Ineta Lūka 2016 Ineta Lūka. Developing Language Competence for Tourism Students and Employees in a Blended Learning Language Course. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 27th - 28th, 2016. 137-157, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, ISSN 1691-5887, DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1493
Ineta Lūka 2016 Ilona Vilciņa, Ineta Lūka. (2016).Higher Education Internationalization Process: Comparative Analysis of Anadolu University and Turiba University. XVII Biznesa augstskolas Turība zinātniskās konferences „ Competitive Enterprises in a Competitive Country” Rakstu krājums, Rīgā, 31.03.2016., 278-294 lpp. ISSN 1691-6069 [EBSCO DB]. http://www.turiba.lv/f/Konference-2016.pdf
Līga Kļaviņa 2016 Līga Kļaviņa. (2016). „Motivācija un tās loma svešvalodu apguves procesā augstskolā. Motivation and its role in the process of mastering a foreign language in a higher educational institution”. Valodu apguve: Problēmas un perspektīva. XII zinātnisko rakstu krājums, Liepāja, LiePA, 41.-51.lpp. ISSN 1407-9739
Sandra Smilga 2016 Sandra Smilga. (2016) „Patstāvīgo studiju veicināšanas iespējas otrās svešvalodas apguves procesā”. XVII Biznesa augstskolas Turība zinātniskās konferences „ Competitive Enterprises in a Competitive Country” Rakstu krājums, Rīgā, 31.03.2016., 242.-250. lpp. ISSN 1691-6069 [EBSCO DB]. http://www.turiba.lv/f/Konference-2016.pdf
Valērija Maļavska 2016 Valērija Maļavska. (2016). „Competences of Tertiary of Tertiary Education Lecturers” St.Pēterburgas Krievijas valsts Hercena Pedagoģijas Universitātes Viskrievijas zinātniskās konferences ar starptautiskiem dalībniekiem „Hercena lasījumi. Svešvalodas” Konferences rakstu krājums. St.Pēterburga, 285.-287.lpp., ƂƂK 81.431. Γ41. ISBN 978-5-8064-2241-6
Valērija Maļavska 2016 Valērija Maļavska. (2016). „Communicative language competence of tertiary education lecturers” St. Pēterburgas Politehniskās universitātes zinātniskajās nedēļā, Humanitārā institūta Starptautiskā zinātniskā foruma materiāli, 1.daļa, St. Pēterbuga: Polytech, YDK 81.33.  21.-25.lpp
Ineta Lūka 2015 Ineta Lūka. (2015). Enhancing employability skills for tourism and hospitality industree employees in Europe. Journal of Turiba University Acta Prosperitatis, No.6, 75.-94.lpp. ISSN 1691-6077 [EBSCO DB] http://www.turiba.lv/f/Makets_AP6_FINAL.pdf
Ineta Lūka 2015 Ineta Lūka. (2015). Introduction. Journal of Turiba University Acta Prosperitatis, No.6, 4.-12.lpp. ISSN 1691-6077 [EBSCO DB] http://www.turiba.lv/f/Makets_AP6_FINAL.pdf
Ineta Lūka 2015 Madara Lūka, Ineta Lūka. (2015) Riga – Developing Creative Tourism Destination. Culture and Growth: Magical Companions or Mutually Exclusive Counterparts? (eds. B.Lundgren, O.Matiu). Proceedings of UNEECC Forum, Volume 7, pp.138-159. ISNN 2068-2123. http://uneecc.org/conference/proceedings/
Līga Kļaviņa 2015 Līga Kļaviņa. (2015) „Personības sekmīga izaugsme un attīstība izglītības procesā”. XVII Biznesa augstskolas Turība zinātniskās konferences „ Competitive Enterprises in a Competitive Country” Rakstu krājums, Rīgā, 31.03.2016., 126.-132. lpp. ISSN 1691-6069 [EBSCO DB]. http://www.turiba.lv/f/Konference-2016.pdf
Ineta Lūka 2015 Ineta Lūka, Tamara Pigozne, Svetlana Surikova. (2015). Impact of Plurilingualism on Learning Quality in Evening (Shift) Schools. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference of Rezekne Augstskola on May 22nd-23rd, 2015. Volume IV, Rezekne: Rēzeknes Augstskola, 90.-103.lpp. ISSN 2256-0629, http://dx.doi.org/10.17770/sie2015vol4.343 Raksts pieejams krājumā:   http://journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/viewIssue/26/13
Ineta Lūka 2015 Ineta Lūka, Sumalee Sungsri (Taizeme). (2015). Lifelong learning strategies and practice in Latvia and Thailand. Policy Futures in Education 1478210315571222, first published on March 13, 2015 as doi:10.1177/1478210315571222 SAGE, [SCOPUS DB].
Anda Komarovska 2015 Anda Komarovska. (2015). The Characteristics of Cross Cultural Peculiarities of European Countries in Hospitality Industry.  Proceedings of the XVI Turiba University Conference Towards Smart, Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development, Riga, 29 May, 2015, Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, pp.167-174, ISSN 1691-6069
Sundars Vaidesvarans 2015 Vaidesvarans Sundars, Maļavska Valērija. (2015). Key Skills for European Union Hotel Staff: A Project Overview. Proceedings of the XVI Turiba University Conference Towards Smart, Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development, Riga, 29 May, 2015, Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, pp.304-315, ISSN 1691-6069
Viola Ēvele 2015 Viola Ēvele. (2015) Studentu viedoklis par studiju procesa organizāciju BAT. // 17. starptautiskās zinātniskās konferences ”Sabiedrība un kultūra: Zinātne laiku lokos” Rakstu krājums. Liepāja: LiePA, ISSN 1407-6918
Sandra Smilga 2015 Sandra Smilga. (2015) Atvērto mācību resursu izmantošanas iespējas svešvalodu apguvē patstāvīgajās studijās. // Liepājas Universitātes 11. starptautiskās zinātniskās konferences „Valodu apguve: Problēmas un perspektīva” Rakstu krājums.
Ineta Lūka 2014 Donina, A., Luka, I. (2014) The Compliance of Tourism Education with Industry Needs in Latvia.  European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. EJTHR Tourism Research. Vol.5, Issue 3.  Izdevniecība: Polytechnic Institute of Leiria, Portugal. pp.91-120. [DOAJ, Latindex, UIF, Index Copernicus, Science Central Directories, CIRET DB].
Ineta Lūka 2014 Luka, I. (2014).Design Thinking in Pedagogy. Journal of Education, Culture and Society, 2014 (2), Wroclaw: PSP Proscientia Publica, Poland. 63-74. lpp. ISSN 2081-1640 [EBSCO: EBSCO Complete, arī vēl: CEEOL, BazHum, Index Copernicus]   DOI: 10.15503/jecs20142.63.74
Kristīne Liepiņa 2014 Kristīne Liepiņa, Inese Ate. (2014) The Role of Concept Mapping in the English Language Studies for Special Purposes. // Daugavpils Universitātes 56.starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums.  Daugavpils Universitāte, Akadēmiskais apgāds „Saule”, 7.-15.lpp. ISBN: 978-9984-14-703-1
Kristīne Liepiņa 2014 Kristīne Liepiņa, Inese Ate. (2014.) Concept Mapping – a learning technique to enhance the learner’s ability to acquire knowledge. The experience of Turība University. // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XVI/Sastādītājs, atbildīgais redaktors Arturs Medveckis. Liepāja:LiePa. ISSN 1407-6918
Ineta Lūka 2014 Ineta Lūka. (2014) Enhancing Students’ Language Competence Applying Innovative Teaching/Learning Tools. Innovative Infotechnologies for Science, Business and Education, 2 (17) – 2014, 3.-8.lpp. ISSN 2029-1035.
Valērija Maļavska 2014 Valērija Maļavska. (2014) ESP and Globalization in Tertiary Education. LU Valodu centra Starptautiskās konferences rakstu krājums „Language Environment in University: Accessibility, Quality, Sustainability. Valodu vide augstskolā: pieejamība, kvalitāte, ilgtspēja”. Latvijas Universitāte, pp.88099. ISBN 978-9984-45-920-2 http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Book_Valodu_centrs_kopaa_gatavs.pdf
Sundars Vaidesvarans 2014 Sundars Vaidesvarans, Inese Ate. (2014) E-cuisine – a model for interactive e-learning to enhance vocational conversation and to raise intercultural awareness in the hospitality sector. International Journal IITSBE Innovative Infotechnologies for Science, Business and Education, 2 (17) -2014, 20-24.lpp. ISSN 2029-1035

Tūrisma un viesmīlības katedra

Ēriks Lingebērziņš

2017

Lingebērziņš, Ē. (2017). Tūrisma uzņēmuma vadīšana kultūras atšķirību kontekstā. Monogrāfija. Sērija „Viesmīlības un tūrisma bibliotēka” Nr. 26. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 271 lpp.

Tamāra Grizāne

2017

Grizane T., Sannikova A. (2017). Study Selection: Expectations and Reality. RPIVA XII Starptautiskā Jauno zinātnieku konference 2017. Rakstu krājums, Latvia, Riga, RPIVA, 08.-09.2016, pp.77-86. CD formāts. ISBN 978-9934-503-44-3
http://www.rpiva.lv/pdf/JZK_XII.pdf

Tamāra Grizāne

2017

Sannikova A., Grizane T., Dobele A.(2017). Demand for and Supply of Higher Education in Latvia. In: 18th International Scientific Conference. Proceedings of the 2017 International Conference Economic Science of Rural Development No. 45. LLU, Latvia, Jelgava, 2017.gada 27.-28.aprilī, pp.204-212. ISSN 1691-3078; ISSN 2255-9930 on line; ISBN 978-9984-48-224-8. Web of Science with CCPCI, AGRIS, CAB Abstracts and EBSCOhost Academic Search Complete databases. http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2017/Latvia_ESRD_45_2017.pdf

Tamāra Grizāne

2017

Jurgelāne I., Grizane T.,  Jankova L. (2017). Impact of the Factors of the Social Capital of Zemgale Region on the Development. In: 23rd Annual International Scientific Conference "Research for Rural Development 2017". Proceedings of the 2017 International Conference Economic Science of Rural Development No. 46. LLU, Latvia, Jelgava, 2017.gada 27.-28.aprilī, pp.44-51. ISSN 1691-4031 (print), ISSN 2255-923X (on line) ISSN 1691-3078; ISSN 2255-9930. Web of Science; SCOPUS, AGRIS; CAB ABSTRACTS; CABI full text; EBSCO Academic Search Complete. http://www2.llu.lv/research_conf/proceedings2016_vol_2/docs/LatviaResRuralDev_22nd_vol2-246-253.pdf

Tamāra Grizāne

2017

Jankova L., Grizane T. Jurgelāne I., Auziņa A. (2017). Social Capital as a Development Suport Tool in Zemgale. In: Regional 18th International Scientific Conference. Proceedings of the 2017 International Conference Economic Science of Rural Development No. 46. LLU, Latvia, Jelgava, 2017.gada 27.-28.aprilī, pp.68-76. ISSN 1691-3078; ISSN 2255-9930 on line; ISBN 978-9984-48-260-6. Web of Science with CCPCI, AGRIS, CAB Abstracts and EBSCOhost Academic Search Complete databases.

Tamāra Grizāne

2017

Sannikova, A., Grizane, T. (2017). Factor Influencing the Supply of Labour in Latvia. In: International Scientific Conference Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2017). Abstract Proceedings, pp.16.  ISBN 978-9984-24-206-4 (EKA), 978-9984-9633-4-1 (AK). https://www.augstskola.lv/upload/augstskola/zinatne/EKAconf%20_2017_Abstract_proceedings.pdf

Tamāra Grizāne

2017

Grizane T., Sannikova A., Jasaitis J. (2017). Impact of Regional Higher Education Intitutions on the Convergence of Regions. In: 18th International Scientific Conference. Proceedings of the 2016 International Conference Economic Science of Rural Development No. 42. LLU, Latvia, Jelgava, 2017.gada 27.-28.aprilī, pp. 44-51. ISSN 1691-3078; ISSN 2255-9930 on line; ISBN 978-9984-48-224-8. Web of Science with CCPCI, AGRIS, CAB Abstracts and EBSCOhost Academic Search Complete databases. http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2017/Latvia_ESRD_44_2017-44-51.pdf

Tamāra Grizāne

2017

Grizāne T., Jurgelāne, I. (2017). Social Media Impact on Business Evaluation Model. In:  ICTE. Regional Development 2016, December 2016, Vol.104, Riga, Latvia, RTU, Elsevier: Procedia Computer Science, pp.190–196. ISSN: 1877-0509. SCOPUS. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917301047

Maija Rozīte

2017

Van der Steina, A., Rozite, M. (2017). Tourism Development in Riga: Resident Attitudes Toward Tourism. In D.K. Müller, M. Wieckowski (eds), Tourism in Transitions. Recovering Decline, Managing Change, Springer International Publishing, pp. 137-156. Library of Congress Control Number: 2017947479. DOI 10.1007/978-3-319-54325-0

Maija Rozīte  2017 Van der Steina, A., Rozīte, M., Medne, I. (2017). Tūrisma piedāvājuma attīstības virzieni, izmantojot nozīmīguma un snieguma matricu: Jūrmalas piemērs. Proceedings. XVIII Turiba University Conference „Communication in the Global Village: Interests and Influences”, BAT, Rīga. Pp. 213-233. ISSN 1691-6069.
Margarita Platace 2017  Platace, M. (2017). Guest Registration Procedures. International Case Studies for Hospitality, Tourism and Event Management Students and Trainees, Vol 8. (Eds. Ineson, E., Hong Tai Yap, M., Nita, V). Tehnopress. IASI. Pp. 3-4. ISBN 978-606-687-304-8
Ainārs Brencis 2017

Brencis, A. (2017). Logocentrisms Latvijas pašvaldību zīmola vadībā. Proceedings. XVIII Turiba University Conference „Communication in the Global Village: Interests and Influences”, BAT, Rīga. 28-39.lpp. ISSN 1691-6069. 

Daina Vinklere 2016 Vinklere, D. (2016). Tūrisms kā iedzīvotāju labklājības līmeni veicinošs faktors Latvijas piekrastes pašvaldībās. Ģeogrāfiski Raksti Folia Geographica. Ģeogrāfija - vienota daudzveidībā. Rīga, Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, XV sēj. 177-182 LPP., ISSN 1407-5229
Maija Rozīte  2016 Rozīte, M., Van der Steina, A., Postma, A. 2016. Rīgas pilsētvide tūrisma attīstības kontekstā: vietējo iedzīvotāju attieksme. Ģeogrāfiski Raksti Folia Geographica, XV sēj. Rīga. Latvijas Ģeogrāfijas biedrība. 173-177. lpp; ISSN 1407-5229
Armands Muižnieks 2016 Muižnieks, A., Stanule, L. (2016). An Analysis of Factors Influencing the Development of the Kemeri District (Latvia) as a Tourism Destination. Studia Periegetica Mr.2(16) 2016; Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu. Pp. 77-98. ISSN 1897-9262
Aivars Kalniņš 2016 Kalnins, A. (2016). Tragedy in the Tatras. International Case Studies for Hospitality, Tourism and Event Management Students and Trainees. Vol 7. (eds. Ineson, E., Smith, M., Nita, V). Tehnopress. IASI. Pp. 21-25. ISBN 978-606-687-251-5
Tamāra Grizāne 2016 Grizāne, T., Jurgelāne, I., Jankova, L. (2016). The Role of the University Lifelong Learning Process Implementation. 22nd Annual International Scientific Conference, "Research for Rural Development 2016", Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia ISSN 1691-4031 (print), ISSN 2255-923X (oline)
Tamāra Grizāne 2016 Grizāne, T. (2016). Measuring Tourism Seasonality in Regions of Latvia. 17th International Scientific Conference. Proceedings of the 2016 International Conference Economic Science of Rural Development No. 42. p.p. 59-65. ISSN 1691-3078; ISSN 2255-9930 on line; ISBN 978-9984-48-224-8. ISI Web of Science with CCPCI, AGRIS, CAB Abstracts and EBSCOhost Academic Search Complete databases.
 Ģirts Burgmanis 2016 Burgmanis, Ģ., G.Krūmiņa, J.Šķilters, I.Laicāne, I.Timrote. (2016). Vizuālā uztvere noguruma apstākļos. Rīga: Latvijas Universitāte. 151 lpp, ISBN 978-9934-517-93-8
 Ģirts Burgmanis 2016  Burgmanis, Ģ., Sproģe, I. (2016). Jauniešu ģeogrāfiskā mobilitāte un aktivitāšu sasniedzamība Jelgavas novadā. Ģeogrāfiski Raksti Folia Geographica. Ģeogrāfija - vienota daudzveidībā. Rīga, Latvijas Ģeogrāfijas biedrība. XV sēj. 85-94. lpp. ISSN 1407-5229
Ģirts Burgmanis 2016

Burgmanis, Ģ., Apsīte-Beriņa, E. (2016). Iemesli un piesaistes: jauniešu ģeogrāfiskā mobilitāte. Ģeogrāfiski Raksti Folia Geographica. Ģeogrāfija - vienota daudzveidībā. Rīga, Latvijas Ģeogrāfijas biedrība. XV sēj. 79-85 lpp. ISSN 1407-5229

Margarita Platace 2015

Platace, M., Grickus, I. (2015.). Restaurant Service and How Best to Adress Waiters. Ineson, E.M., Smith M., Nita, V. (ed). International Case Studies for Hospitality, Tourism and Event Management Students and Trainees, Volume 6, Tehnopress, p.p. 3-4, ISBN: 978-606-687-190-7

Ēriks Lingebērziņš 2015 Koluža, K., Lingebērziņš, Ē. (2015). Krievijas tūristu ceļošanas paradumi Latvijā. Proceedings of the XVI International Conference of Turiba University ‘Towards Smart, Sustainable and Inclusive Europe: Challengies for Future Development’, Rīga, p.p. 148-166, EBSCO
Aivars Kalniņš 2015 Buka, E., Kalniņs, A. (2015). Latvijas tūristu mītnes - 20 gadu ceļš uz Eiropas kvalitāti un konkurētspēju. Proceedings of the XVI International Conference of Turiba University ‘Towards Smart, Sustainable and Inclusive Europe: Challengies for Future Development’, Rīga, p.p. 62-72, EBSCO
Karīna Jansone 2015

Jansone, K. (2015). Sabiedrības līdzdalības ziņojumu kvalitātes izvērtējums Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.Proceedings of the XVI International Conference of Turiba University ‘Towards Smart, Sustainable and Inclusive Europe: Challengies for Future Development’,Rīga, p.p. 116-130, EBSCO

 Tamāra Grizāne  2015 Grizāne, T., Doniņa, A. (2015). Tourism, research and education. Acta Prosperitatis 2015, 6. Journal of Turiba University, Riga, p.p. 30-63, ISSN 1691-6077
Tamāra Grizāne  2015 Grizāne, T., Bērziņa, I., Jurgelāne, I. (2015). The Tourism Service Consumption Model for the Sustainability of the Special Protection Areas. Journal Procedia Computer Science, Elsevier. Pp. 62-68. ISSN: 1877-0509. DOI:10.1016/j.procs.2014.12.009, SCOPUS
Agita Doniņa 2015 Doniņa, A. (2015). The role of tourism and hospitality companies in ensuring an effective internship process. The Journal of Education, Culture and Society. No1_2015. Wroclaw 2015, p.p.281-291, ISSN 2081-1640
Agita Doniņa 2015 Grizāne, T., Doniņa, A., (2015). Tourism, Research and education. Acta Prosperitatis 2015, 6. Journal of Turiba University, Riga, p.p. 31-52, ISSN 1691-6077
Ģirts Burgmanis 2015 Burgmanis, Ģ., Apsīte-Beriņa, E. (2015). Jauniešu ģeogrāfiskā mobilitāte: komunikācija un saikne ar Latviju. A.Lulle, E.Kļave (ed.) Radot iespējas attīstībai: Diasporas bērnu un jauniešu izglītība. Rīga: LU. 207-226 lpp. ISBN 078-9934-18-087-3
Ainārs Brencis 2015

Brencis, A., Ķikuste, N. (2015). Brand Personality in Positioning of Latvian Cities. Proceedings of the XVI International Conference of Turiba University ‘Towards Smart, Sustainable and Inclusive Europe: Challengies for Future Development’, Rīga, p.p.42-49; ISSN 1691-6069, EBSCO

Daina Vinklere 2014 Vinklere, D. (2014). Tūrisma nozīme un ietekme iedzīvotāju vērtējumā: Engures ezera sateces baseina pašvaldību piemērs. Daugavpils Universitātes 56.starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils Universitāte, 64-71.lpp. SBN 978-9984-14-702-4
Maija Rozīte 2014 Rozite, M., Klepers A. 2014. Out of the Soviet Union: the re-emergence of Rīga as a tourist capital. Tourism in national Capitals and Global Change (Ed: Maitland. R.). Routledge, Oxon: 58-70. ISBN-10: 1138850756; ISBN-13: 978-1138850750. British Library Cataloguing in Publication Data
Maija Rozīte 2014 Luka, I., Rozite, M., Niedritis, J. E. 2014. Learning Environment and Study Process as a Tool for Facilitating Leadership Development. The Teacher of the 21st century: Quality Education for Quality Teaching, 2014. (Ed: L.Daniela, I.Lūka, L.Rutka, I Žogla).Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing: 297-314. ISBN (13): 978-1-4438-5612-6. British Library Cataloguing in Publication Data
Maija Rozīte 2014

Krišjāne, Z., Bērziņš, M., Apsite-Beriņa, E., Rozīte, M., Sechi, G. 2014. Exploring amenity migration towards Coastal Areas of Latvia: A case study of the Engure Coastal Area. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences. 68, (1-2): 38–45. doi: 10.2478/prolas-2014-0004 (SCOPUS)

Karīna Jansone 2014 Jansone, K., Vinklere, D. Tūrisma plānošanas prakse Latvijas piekrastes pašvaldībās 1992-2012. BAT XV starptautiskā zinātniskā konferences „10 gadi Eiropas Savienībā – Saniegumi, Problēmas un Nākotnes Ieceres” rakstu krājums: BAT, Rīga, 2014, ISSN 1691-6069
Madara Lūka 2014 Lūka, M. Effect of Tourist Satisfaction on Loyalty of First-Time Visitors to Riga. BAT XV starptautiskā zinātniskā konferences „10 gadi Eiropas Savienībā – Saniegumi, Problēmas un Nākotnes Ieceres” rakstu krājums: BAT, Rīga, 2014, ISSN 1691-6069
Ēriks Lingebērziņš 2014 Lingebērziņš, Ē., Vēvere, V. Ethics Codes and Management: Latvian Tourism Practitioners’ Perception. Proceedings of the Conference of Turiba University. XV International Scientific Conference „10 Years In The European Union – Achievements, Problems And Expectations”: 2014, Rīga, p.p 603-612; ISSN 1691-6069
Tamāra Grizāne 2014 Grizāne, T., Bērziņa, I., Jurgelāne, I., The Tourism Service Consumption Model for the Sustainability of the Special Protection Areas. Journal Procedia Computer Science, Elsevier, 2014; ISSN: 1877-0509
Ģirts Burgmanis 2014 Burgmanis, Ģ., Krišjāne, Z., Šķilters, J.,Acquisition of spatial knowledge in different urban areas: evidence from a survey analysis of adolescents. Cognitive Processing. Vol 15 (3). Springer: 2014, p.p. 373-383; ISSN 1612-4782
Ģirts Burgmanis 2014 Burgmanis, Ģ., Commuting patterns in Riga agglomeration: evidence from a survey analysis of youth. Regional Formation and Development Studies. No.3 (14). Klaipeda: Klaipedos universiteto leidykla: 201, p.p. 16-29; ISSN 2029-9370
Daina Vinklere 2013 Ineta Lūka, Sundars Vaidesvarans, Daina Vinklere. (2013) Educating Tourism Students for Work in a Multicultural Environment. // Journal of Teaching in Travel and Tourism. Volume 13, Issue 1, pp.1-29. 1531-3220 (Print), 1531-3239 (Online) DOI:10.1080/15313220.2012.729448 [Scopus, un 25 citas DB]  http://dx.doi.org/10.1080/15313220.2012.729448
Ēriks Lingebērziņš 2013 Lingebērziņš, Ē. (2013). Intercultural Communication in Tourism Product Distribution. New Challenges of Economic and Business Development – 2013. Riga, Latvia, pp.385.-396. ISBN 978-9984-45-715-4.
Ēriks Lingebērziņš 2013 Lingebērziņš, Ē., Aņiskoveca, S. (2013). Importance of Cultural Differences in Organized Group City Sightseeing Tour: Riga Case. New Directions: Travel and Tourism and the Crossroads, TTRA Dublin, Europe Chapter Conference, Dublin, Ireland.
Agita Doniņa 2012 Luka, I., Donina, A. (2012) Challenges of tourism education: Conformity of tourism curriculum to business needs. // Academica Turistica. Tourism @ Innovation Journal. Year 5, No.1, June. University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – Turistica: Annales University Press, Koper, 85.-112.lpp. ISSN 1855-3303. [indeksēts CAB International ter un CIRET datu bāzē].
Ēriks Lingebērziņš 2012 Lingbērziņš, E., Strēle, I., Fogelmanis, K. (2012). Valsts drošumspēja – attīstības stūrakmens. Newspaper Dine, April 4th, 2012.
Ēriks Lingebērziņš 2012 Lingebērziņš, Ē. (2012). Tourism product in transforming international tourism business environment and management, 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference proceedings, Corfu, 2012. ISBN 978-960-287-139-3
Ēriks Lingebērziņš 2012 Lingebērziņš, Ē. (2012). Knowledge and culture in tourism organization management. Riga Technical University 53rd International Scientific Conference proceedings, Riga, 2012. ISBN 978-9934-10-355-1
Ēriks Lingebērziņš 2012 Zariņa, V., Strēle, I., Fogelmanis, K., Lingebērziņš, Ē. (2012). The Understanding of Resilience and the Role of Entrepreneurship in its Implementation. Conference proceedings: International Conference on Business, Management, Economics and Finance, by Social Science Research Scoiety. Turkey, 2012.
Madara Lūka 2012 Madara Luka (2012) Contribution of Cycling Tourism to Sustainable Tourism Development In Riga // Proceedings of XIII International Scientific Conference “Sustainable Business Under Changing Economic Conditions”, 30 March 2012, pp. 72 – 81, Riga: School of Business Administration Turiba.
Madara Lūka 2012 Madara Luka (2012) Decision Making in Tourism: The Choice of City Tours in Terms of Socio-Economic Status and Willingness to Pay// Journal of Turiba University “Acta Prosperitatis” of 2012, vol.3. Riga: Turība University
Ģirts Burgmanis  2012 Burgmanis, Ģ. (2012) Travel patterns of children living in rural areas of Riga agglomeration: an exploration of school trips to Riga. Proceedings of International Scientific Conference: Economic Science for Rural Development, 30, 234-244. 
Vineta Apse 2012 Vineta Apse (2012) Electronic publication "Marketing in Science". NORDPLUS project "Career Development Programs for Women in Science and Technology through Lifelong Learning" http://cd-wisite.lv/platform-for-programmes, pdf file, 22 p. 
Iluta Bērziņa 2012 Elaboration and Approbation of Methodology for Estimating the Region-Wide Economic Significance of Tourism in National Parks of the Regions of Latvia. Detail Only Available By: Berzina, Iluta. Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. 2012, Issue 28, p158 - 163. 6p. Database: Academic Search Premier 
Daina Vinklere 2011 Rozīte, M., Vinklere D. (2011). Tourism and recreation as a driving Force for Forecasting Biodiversity Changes – Lake Engure Watershed area as an Example. Proceeding of the Latvian Academy of Sciences. Volume 65, Number 5/5/. Section B: Natural, Exact and Applied Sciences.192-197p.    [SCOPUS DB] 
Daina Vinklere 2011 Rozīte M., Vinklere D. (2011) Evaluation of tourism and recreation pressure and impact on Engure lake`s drainage basin area.// Human resources- the main factor of regional development. Journal of Social Sciences Nr. Klaipeda University141.-147. lpp. ISSN 2029-5103. 
Ēriks Lingebērziņš 2011 Lingebērziņš, Ē. (2011). New Dimensions of Interaction Between International Tourism Business Environment and Intercultural Communication. Second International Conference for PhD Candidates on Economics, Management and Tourism proceedings. Dyuni, Bulgaria. 323.-331. ISSN 1314-3557. 
Ēriks Lingebērziņš 2011 Lingebērziņš, Ē. (2011). Impact of Globalization on Internationl Tourism. Current Issues in Management of Business and Society Development. International Conference proceedings. Riga: LU 430.-439. ISBN 978-9984-45-348-4 
Ēriks Lingebērziņš 2011 Lingebērziņš, Ē. (2011). Intercultural Communication and International Tourism Business Environment. Abstracts of the 53rd International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", ISBN 978-9984-14-522-8 
Ēriks Lingebērziņš 2011 Lingebērziņš, Ē. (2011). Cross-cultural Communication Challenges and International Tourism Business Environment. 11th International Scientific Conference: Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges. Conference proceedings. Kaunas (submitted
Madara Lūka 2011 Madara Luka, Armands Muiznieks. (2011) “Medical Tourism in Latvia: rehabilitation centers, their role and development possibilities” // The Conference Proceedings of the XII International Scientific Conference "New values for tourism and community development", 2 – 3 June 2011, Riga: School of Business Administration Turiba. 
Armands Muižnieks 2011 Madara Luka, Armands Muiznieks. (2011) “Medical Tourism in Latvia: rehabilitation centers, their role and development possibilities” // The Conference Proceedings of the XII International Scientific Conference "New values for tourism and community development", 2 – 3 June 2011, Riga: School of Business Administration Turiba.
Ģirts Burgmanis 2011 Burgmanis, Ģ. (2011) The adsolescents' use of city center in post-socaialist city, the case of Riga, Latvia. Journal of Social Sciences: Human resources- the main factor of regional development, 5, 56-68.
Iluta Bērziņa 2011 Academic Journal Economic Impact of Tourism in Ķemeri National Park. Detail Only Available By: Berzina, Iluta; Grizane, Tamara. Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. 2011, Issue 25, p31 - 37. 7p. Database: Academic Search Premier
Iluta Bērziņa 2011 Academic Journal Heritage Parks in the North Vidzeme: Resource and Usage. Detail Only Available By: Berzina, Iluta; Grizane, Tamara. Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. 2011, Issue 25, p75 - 80. 6p.

Nodarbību saraksts