Studijas>Fakultātes>Starptautiskā tūrisma fakultāte>Zinātniskā darbība>Pētījumi

Pētījumi

Biznesa augstskolas Turība pētījumi:

 • MVU attīstības iespējas mainīgos ekonomiskos apstākļos. Zinātniskā vadītāja: asoc.prof., dr.oec. Vita Zariņa.
 • Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu vadības darbība, tās izvērtējums darba ražīguma kāpināšanā un nepieciešamās izmaiņas valsts ekonomiskajā politikā darba ražīguma pieauguma stimulēšanā. Zinātniskā vadītāja: asoc.prof., dr.oec. Anna Ābeltiņa.
 • Uzņēmumu vadīšana Latvijā. Zinātniskā vadītāja: dr.oec. Ieva Kalve.
 • Biznesa informatīvās sistēmas un datu apstrāde. Zinātniskais vadītājs: dr.sc.ing. Oskars Onževs.
 • Rietumu konstitucionālo tiesību kultūras ietekme uz Latvijas Republikas konstitucionālo tiesību veidošanos un attīstību. Zinātniskais vadītājs: prof., dr.hist. Valdis Blūzma.
 • Civiltiesību aktuālie problēmjautājumi un to risinājumi. Zinātniskā vadītāja: dr.jur. Viktorija Jarkina .
 • Latvijas reģionu tūrisma mērķa tirgi, to vajadzības un produktu piedāvājuma atbilstība pieprasījumam. Zinātniskā vadītāja: prof., dr.geogr. Maija Rozīte.
 • Tūrisma pakalpojumu sniedzēju profesionālā sagatavotība: nepieciešamās prasmes un kompetences, to novērtēšana. Zinātniskā vadītāja: prof., dr.geogr. Maija Rozīte.
 • Valodu apguve un pielietojums mūžizglītības kontekstā. Zinātniskā vadītāja: asoc.prof., dr. paed. Ineta Lūka.
 • Jaunas paaudzes speciālistu veidošanās augstskolā. Zinātniskā vadītāja: asoc.prof., dr. paed. Ineta Lūka.
 • Nacionālās identitātes apziņas veidošanās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas: tendences un faktori. Zinātniskais vadītājs: asoc.prof., dr.phil. Ainārs Dimants.
 • Korporatīvās sociālās atbildības interkulturālie aspekti Latvijā. Zinātniskais vadītājs: dr.sc.soc. Andris Pētersons.
 • Eiropeiskā cilvēces tipa sākotnes komunikācijas un perspektīvas. Zinātniskais vadītājs: dr.phil. Jānis Broks.
 • Konflikti organizācijās – to analīzes un risināšanas iespējas. Zinātniskā vadītāja: dr.psych.. Daina Škuškovnika.

Nodarbību saraksts