Studijas>Fakultātes>Starptautiskā tūrisma fakultāte>Tūrisma pētniecības centrs>Centra aktivitātes

Tūrisma pētniecības centra aktivitātes

2016 - 2017. gadā Tūrisma pētniecības centrs (TPC) turpina iesāktās pētniecības aktivitātes un uzsāk arī vairākas jaunas aktivitātes. Par būtisku TPC darbības prioritāti tiek uzskatīta pētniecības sasaiste ar tūrisma nozari, attīstot un pilnveidojot esošās, kā arī meklējot jaunas sadarbības formas.

TPC darbība tiek organizēta vairākos virzienos – realizējot gan individuālus pētījumu projektus, gan projektus sadarbībā ar Starptautiskā tūrisma fakultāti, kā arī citas pētniecības aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt informētību par pētniecības procesu, pielietojamām metodēm un nozares iesaisti pētījumu projektos.

Starptautiskās tūrisma fakultātes pasniedzēji kopā ar studentiem turpina pētījumus dažādos pētniecības virzienos, tai skaitā tūrisma attīstība, tūrisms aizsargājamās dabas teritorijās, tūrisma monitorings tūrisma sociālo un ekonomisko ietekmju novērtēšana, tūrisma plānošana, tūrisma procesu modelēšana, tūrisma attīstība Latvijas piekrastes reģionos, tūrisma darba tirgū nepieciešamās kompetences un to apguve augstākās izglītības iestādēs, inovācijas tūrismā un tūrisma izglītībā, Latvijas tūrisma produktu lokalizācija, kultūras atšķirību nozīme sfēras uzņēmējdarbībā, starpkultūru komunikācija tūrismā, valoda un starpkultūru komunikācija, tūrisms un valodas, pilsētvide, valodas un tūrisms.

Lai analizētu un risinātu nozarē aktuālus jautājumus. TPC organizē  nozares diskusijas, kurās piedalās nozares profesionāļi, studējošie un citi interesanti. Diskusijās tiek aplūkotas nozarei tādas tēmas, kuras ir aktuālas gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Starp nozīmīgākajām minamas ar drošību saistītās tēmas galamērķos, Patērētāju tiesības un to izpratne izejošajā tūrismā, tēmas, kuras skar jaunu ienākošā tūrisma tirgus attīstības tendences, pasākumu organizēšanas iespejas un izaicinājumus Latvijā, kā arī ar tūristu gidiem un to darba kvalitāti pakalpojuma nodrošināšanā saistītas aktualitātes.

Ar maģistrantūras studentiem vairāku studiju kursu (Starptautiskā tūrisma vide, Tūrisma plānošana, Tūrisma tirgvedības stratēģijas) ietvaros tiek izstrādātas galamērķu stratēģijas. Iepriekšējo gadu pieredze izstrādājot „Liepājas Karostas un Karostas cietuma tūrisma attīstības un mārketinga stratēģija”, “Augšdaugavas tūrisma attīstības stratēģiju”, šobrīd tiek izmantota izstrādajot “Sēlijas tūrisma attīstības stratēģiju”. Jau trešo gadu šos gada pētījumus īsteno visi programmas Tūrisma stratēģiskā vadība studenti. Šis ir jauns izaicinājums visām pētījumā iesaistītajām pusēm, jo darbs tiek realizēts divās valodās, un to viennozīmīgi var uzskatīt par apliecinājumu, iepriekšējos gados gūtās, pieredzes izmantošanas iespējām.

Lai veicinātu studējošo un pasniedzēju prasmes pētījumu veikšanā, tiek organizēti informatīvi semināri par pētījumu metodoloģiju un to izmantošanas iespējām bakalaura un maģistra darbu izstrādē, īpašu uzmanību pievēršot jaunākajām zinātniskajām atziņām tūrisma un viesmīlības pētījumos, etnogrāfiskajām studijām, DELFI un prognozēšanas metodēm, kā arī datu statistiskās apstrādes un analīzes metodēm. Šo semināru mērķis ir veicināt studējošo un pasniedzēju izpratni par plašāku pētījuma metožu klāsta izmantošanas iespējām, nodrošinot inovatīvas pieejas zinātnisko un lietišķo pētījumu veikšanā.

Katru gadu martā TPC organizē studiju ekskursiju uz lielāko starptautisko tūrisma izstādi ITB Berlīnē, kura ietvaros paredzēts gan konferences apmeklējums, apgūstot aktuālākās tūrisma nozares attīstības tendences un mārketinga inovācijas un aktualitātes, gan praktisko uzdevumu risināšana, iegūstot pieredzi tūrisma izstāžu/gadatirgu izmantošanai dažādu organizāciju mārketingā.

Komentējot TPC aktivitātes aizvadītajā gadā, centra vadītājs Ē.Lingebērziņš uzsver: „Straujā tūrisma nozares attīstība Latvijā diktē nepieciešamību diskutēt par nozarē aktuāliem jautājumiem, skaidrot notiekošos procesus un prognozēt attīstības perspektīvas. TPC vērtējama kā vieta, kur tūrisma nozares profesionāļi, studējošie un pasniedzēji tiekas, lai rastu atbildes uz nozarē aktuāliem jautājumiem”.

Nodarbību saraksts