Sadarbība>Medijiem

Medijiem

Biznesa augstskolas Turība studiju procesu īsteno akadēmiskais personāls, pētnieki un eksperti, kas reizē ir arī pieredzējuši nozaru profesionāļi, orientējas zinātniskajos sasniegumos, pārzina nozaru jaunākās tendences un rūpējas, lai Latvijas darba tirgū ienāktu kompetenti jaunie speciālisti uzņēmējdarbībā, tūrismā, jurisprudencē un komunikācijā.

VADĪBA

Izglītības politika un ekonomika, izglītības likumdošana, uzņemšanas rezultāti un prognozes, uzņēmējdarbība izglītībā, augstskolas absolventu darba tirgus situācija, korporatīvā sociālā atbildība, augstskolas finanses, augstākā izglītība, studiju process, administratīvās tiesības

Aldis Baumanis

Dr.paed., Biznesa augstskolas Turība valdes priekšsēdētājs,rektors

Augstākā izglītība, Biznesa augstskola Turība, augstskolas investīcijas, korporatīvā sociālā atbildība

Aigars Rostovskis

Ph.D, Biznesa augstskolas Turība Attīstības padomes priekšsēdētājs

ZINĀTNE

Augstākā izglītība, zinātne un pētījumi vietējā un starptautiskā mērogā

Ivars Namatēvs

MBA, Biznesa augstskolas Turība prorektors zinātniskajā un akadēmiskajā darbā

STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS NODAĻA

Starptautiskā sadarbība, ārvalstu studentu piesaiste, izglītības eksportspēja

Imants Bergs

Mg.iur., Biznesa augstskolas Turība Studiju attīstības un starptautiskās sadarbības prorektors

Starptautiskie projekti un studijas ārzemēs

Kristīne Tihanova

Biznesa augstskolas Turība Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja vietniece

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBAS FAKULTĀTE

Uzņēmuma dibināšana, uzņēmējdarbības ikdiena un ar to saistītās problēmas, uzņēmējdarbības regulēšana, sociālā uzņēmējdarbība, mikrouzņēmumu darbība, studiju process, studijas ar praktisku ievirzi, studiju process, sadarbība ar uzņēmējdarbības nozari, doktorantūras studijas

Zane Driņķe

MBA, lektore, Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne

 

Uzņēmuma dibināšana, uzņēmējdarbības ikdiena un ar to saistītās problēmas, uzņēmējdarbības regulēšana, sociālā uzņēmējdarbība, mikrouzņēmumu darbība, studiju process, studijas ar praktisku ievirzi, reģionālā ekonomiskā attīstība, IKP, personālvadība

Rosita Zvirgzdiņa

Dr.oec, docente, Komercdarbības katedras vadītāja

Latvijas eksportspēja un konkurētspēja, tirdzniecība, prognozēšana un stratēģiskā vadīšana

Aivars Kalniņš

MBA, lektors

Ekonomika, IKP, inflācija un deflācija, Latvijas eksportspēja un konkurētspēja, prognozes, darba tirgus situācija, Latvijas kā dalībvalsts loma Eiropas Savienības ekonomiskajos procesos, eiro

Ieva Bruksle

Mg.oec., lektore

Mārketings un tirdzniecība, pārdošanas vadība

Iveta Liniņa

Dr.oec, lektore

Ekonomika, inovācijas biznesā, reģionālā ekonomiskā attīstība, IKP, sociālā korporatīvā atbildība, inflācija un deflācija, prognozes, Latvijas kā dalībvalsts loma Eiropas Savienības ekonomiskajos procesos, eiro

Anna Ābeltiņa

Dr.oec., asoc. profesore, Uzņēmējdarbības vadības maģistrantūras programmu direktore

Reģionālā ekonomiskā attīstība, IKP

Helma Jirgena

Dr.oec., lektore

Budžets un nodokļi, sociālais nodoklis

Anna Medne

Mg.oec., Mg.paed., lektore

Budžets un nodokļi, finanses un risku pārvaldība

Ina Jēkabsone

Mg.oec., Mg.paed., lektore

KOMUNIKĀCIJAS FAKULTĀTE

Sabiedrisko attiecību procesi un publisko attiecību jautājumi, komunikācijas ētika, sadarbība ar nozari, korporatīvā sociālā atbildība

Andris Pētersons

Dr.sc.soc., profesors, Komunikācijas fakultātes dekāns

Sabiedrisko attiecību procesi un publisko attiecību jautājumi, reklāma, reklāmas kampaņu metodes, sadarbība ar nozari, biznesa etiķete, reklāmas nozares pētījumi, masu mediji

Valdis Tilgalis

Mg.sc.soc., lektors

Reklāma, reklāmas kampaņu metodes, riska un krīzes komunikācija, biznesa etiķete, reklāmas nozares pētījumi, mārketinga pētījumi, producēšana, uzņēmuma tēla veidošana, masu mediji

Renāte Cāne

Dr.sc.soc., lektore

Sabiedrība, sabiedriskie procesi, sabiedrības uzvedība, Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā

Axel Reetz

Dr.phil., docents

Kultūras procesi Latvijā, komunikācija (Eiropas kultūras galvaspilsēta Rīga 2014)

Guntis Zemītis

Dr.hist., profesors

 

Doktorantūras studijas, komunikācijas zinātne

Ainārs Dimants

Dr.phil., profesors

Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes, zīmolvedība, ētika un lietišķā etiķete

Velga Vēvere

Dr.phil., lektore

Konfliktoloģija, sociālā psiholoģija, vadības psiholoģija

Daina Skuškovnika

Dr.psych., docente

Sabiedrisko attiecību juridiskie aspekti, producēšana

Jānis Rušenieks

Dr.iur., docents

Žurnālistika, masu mediji

Lauris Zvejnieks

Studiju programmas „Žurnālistika un mediji” vadītājs un attīstītājs

STARPTAUTISKĀ TŪRISMA FAKULTĀTE

Tūrisms un viesmīlība Latvijā, sadarbība ar nozari, augstākā izglītība, tūrisma pētījumi, tūrisma attīstības tendences Latvijā, prognozes, tūrisma biznesa attīstība, starptautiski un lokāla mēroga izglītības projekti, jauno speciālistu pieprasījums

Agita Doniņa

Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne, Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmuma vadības programmas direktore, lektore, MBA

Tūrisma pētījumi, lauku tūrisms, sadarbība ar nozari

Daina Vinklere

Mg.geogr., Starptautiskā tūrisma fakultātes prodekāne, Pasākumu producēšanas un vadības programmas direktore, lektore

Mērķauditorijas analīze un segmentācija, tūrisma pētījumi, Tūrisma pētniecības centrs, tūrisma attīstības tendences Latvijā, prognozes, tūrisma biznesa attīstība, sadarbība ar nozari

Ēriks Lingebērziņš 

Dr.oec., Tūrisma stratēģiskās vadības programmas direktors, Tūrisma pētniecības centra direktors, asoc. profesors

 

Ēdināšanas pakalpojumi, nacionālo virtuvju īpatnības

Livija Brūvere

Mg.sc.soc., Mg.sc.ing., lektore

Pilsētu zīmolvedība

Ainārs Brencis

Mg.sc.soc., lektors

Kultūras procesi Latvijā, kultūras pasākumu organizēšana

Brigita Rozenbrika

Mg.art., lektore

Kultūras, lietišķo u. c. pasākumu izvērtējums, lietišķo pasākumu nozīme Latvijas attīstībā

Andis Mizišs

Mg. art., lektors

Viesnīcu pakalpojumu kvalitāte, korporatīvā atbildība un ilgtspējība, studentu prakse ārzemēs

Margarita Platace

Mg. paed., MBA, lektore

Brīvā laika organizēšana, izdzīvošanas vadība

Pauls Jurjāns

Mg. paed., lektors

JURIDISKĀ FAKULTĀTE

Intelektuālā īpašuma tiesības, autortiesības, studijas Tiesību zinātņu studiju programmās un sadarbība ar nozari

Ingrīda Veikša

Dr.iur., asoc. profesore, Tiesību zinātņu katedras vadītāja

Satversme, likumdošana un tās izmaiņas, valsts pārvaldes darba efektivizācija, doktorantūras studijas augstskolā

Aivars Endziņš

Dr.iur., profesors

Cilvēktiesību jautājumi, Eiropas integrācija

Edgars Oļševskis

Mg.iur., lektors

Diplomātiskās un konsulārās tiesības, Starptautiskās publiskās tiesības, Eiropas Savienības tiesības, Starptautisko strīdu izšķiršana, Starptautisko tiesu jurisdikcija, Starptautisko publisko tiesību izmaiņas, Praktikums starptautiskajās tiesībās, Tiesību vēsture problēmjautājumi

Valdis Blūzma

Dr.hist., profesors

Privātās tiesības, komerctiesības, profesionālā ētika, juridisko dokumentu sastādīšana

Liene Cakare

Mg.iur., lektore

Privātās tiesības

Ivo Krievs

Mg.iur., lektors

Mantošanas tiesības, laulību līgumi

Ārija Vitte

Mg.iur., Mg.paed., lektore

Organizācijas drošība

Vilnis Veinbergs

Mg.sc., lektors

Mūžizglītība, profesionālā pilnveide

Ivita Kīsnica

Juridiskās fakultātes prodekāne

Politika, politiskie lēmumi, vēlēšanu process

Gatis Litvins

Dr.iur., docents

TURĪBAS BIZNESA INKUBATORS

Biznesa inkubators un tā piedāvātās iespējas, jauno uzņēmēju pieredze uzņēmējdarbībā, inovācijas biznesā

Asnāte Lauva

Biznesa inkubatora vadītāja

BIZNESA AUGSTSKOLAS TURĪBA BIBLIOTĒKA

Biznesa augstskolas Turība bibliotēka un studiju literatūra

Ludmila Viļumova

Bibliotēkas vadītāja

BIZNESA AUGSTSKOLAS TURĪBA IZDEVNIECĪBA

Biznesa augstskolas Turība izdevniecība, izdotās grāmatas, sadarbība ar nozarēm

Daiga Rugāja

Izdevniecības vadītāja

 

Sabiedrisko attiecību speciālists
Elvijs Mičulis
A104.kab.    
Tālr.: 67606102    
E-pasts: elvijs.miculis@turiba.lv

 

LOGO

Biznesa augstskola Turība tiek atpazīta ar tās logotipa starpniecību. Tas ir galvenais augstskolas korporatīvās identitātes elements. Tas pārstāv Biznesa augstskolas Turība zīmolu un vērtības.

 

                                    

     

Jebkura logotipa lietošana, nesaskaņojot to ar Biznesa augstskolu Turība, ir aizliegta.

 

Nodarbību saraksts