Sadarbība>Izdevniecība>Izdevniecībā pieejamās grāmatas>

Vilhelms Ķuze. Šokolādes karalisAutore Baiba Pazāne
Redaktore Lilita Vīksna
Vāka autore Una Spektore

Ša­jā sē­ri­jā iz­do­tais pir­mais Lat­vi­jas veik­smes stāsts ir par Vilhel­mu Ķu­zi – Lat­vi­jas na­ci­onā­lās sal­du­mu rūp­nie­cī­bas pamat­li­cē­ju, vie­nu no veik­smī­gā­ka­jiem Lat­vi­jas uzņēmējiem arī pa­sau­les eks­por­ta tir­gos.
Par “šo­ko­lā­des un kon­fek­šu ka­ra­li” kro­nē­tais lat­vie­šu rūpnieks bi­ja viens no sa­bied­rī­bā mī­lē­tā­ka­jiem uzņēmējiem. Vi­ņa vār­du zi­nā­ja ik­viens – gan liels, gan mazs, gan vienkāršie cil­vē­ki, gan sa­bied­rī­bas eli­te. Mar­ka “V. Ķuze” kļuva par vis­as Lat­vi­jas lep­nu­mu, kas ar spo­žu­mu spē­ja prezen­tēt paš­mā­ju ra­žo­ju­mus tā­lu, tā­lu pla­ša­jā pasau­lē. "Mans uz­de­vums nav pil­dīt sa­vu ka­ba­tu un iedzīvo­ties, bet gan no­stā­dīt šo fab­ri­ku priekš­zī­mī­gi Lat­vi­jai par go­du, lai šī fab­ri­ka bū­tu zieds Lat­vi­jas vai­ņa­gā,” bi­ja teicis pats rūpnieks. Viņš iedzi­ļi­nā­jās kat­rā lie­tā, cen­šoties to iz­prast pa­šos tās pama­tos. Tā­pēc nav brī­nums, ka vi­ņam pa­de­vās viss, ko uzsā­ka. Uz­ņē­mu­ma pa­nā­ku­mu ga­rants bi­ja pa­rei­za va­dī­ba, liet­pra­tī­gi dar­bi­nie­ki, mo­der­nas tehnoloģijas, automa­ti­zē­ta ra­žo­ša­na, kā arī  iz­smal­ci­nā­ta rek­lā­ma.
Fab­ri­kas tel­pās ta­pa aug­stā­kās kva­li­tā­tes šo­ko­lā­de, speciālās iekārtas no cu­ku­ra ma­sas iz­ga­ta­vo­ja mai­gi sa­tī­na krā­sās vi­zu­ļo­jo­šas “zī­da kon­fek­tes” vai smal­kus, ar aug­ļu ievā­rī­ju­mu pil­dī­tos “spil­ven­ti­ņus”. Bez tam tika ražoti arī dažnedažādu veidu cepumi un biskvīti, vafeles un piparkūkas, kafija un kakao, visbeidzot ievārījums. Viss ražojumu klāsts, gaumīgi iepakots krāsainos papīrīšos, izdekorētās kastītēs un spainīšos, turpināja ceļu pie galvenā sava kritiķa, izcilās garšas baudītāja – pircēja.

Citāti no grāmatas:

Daži attēli no grāmatas:


Latviešu rūpnieka V. Ķuzes saldumu fabrikas šokolādes nodaļa.


Daži no A/s "V. Kuze" piederošajām automašīnām.Fabrikas A/s "V. Ķuze" kartona kārbiņa konfektēm "Papardes zieds" un kongekšu kārbiņa globusa gormā.Fabrikas A/s "V. Ķuze" reklāma–plakāts piena šokolādei un konfektēm "Piena lāse".

Prezentācija

 

 

Nodarbību saraksts