Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Projekti>Projektu pieredze>LZP finansēti projekti

LZP finansēti projekti

Biznesa augstskolas Turība Biznesa tehnoloģiju institūts sadarbībā ar augstskolas Sabiedrisko attiecību fakultāti un Starptautiskā tūrisma fakultāti ir ieguvuši Zinātnes padomes finansējumu trim lietišķo pētījumu projektiem.

 

Latviešu krievvalodīgo mediju tirgus un auditorija

Projekts nr. 07.2087
Projekta vadītājs: Ainārs Dimants, dr.phil., asoc.prof., Komunikācijas zinātņu katedras vadītājs
Projekta norises termiņi: no 2008.g. janvāra līdz 2008.g. decembrim

Projekta galvenais mērķis ir izveidot konceptuālu priekšstatu par Latvijas krievvalodīgo masu mediju (plašsaziņas līdzekļu) veidošanās un funkcionēšanas likumsakarībām un mehānismiem (modeļiem) saistībā ar Latvijas mediju sistēmas (vienas no patstāvīgām sabiedrības apakšsistēmām mūsdienu rietumnieciskā sabiedrībā) jeb mediju kopējās telpas attīstības vispārējiem nosacījumiem un specifiskām iezīmēm. Īpaša uzmanība tiks pievērsta dienas un nedēļas laikrakstiem, jo tie tradicionāli ir visangažētākie sabiedriskās domas veidotāji. Tiks padziļināti un salīdzinoši pētītas tiklab nacionāla mēroga avīzes, kas iznāk Rīgā, kur ir liels krievvalodīgo nepilsoņu īpatsvars, kā arī vietējās avīzes, sevišķi otrajā lielākajā valsts pilsētā Daugavpilī, kur krievvalodīgo iedzīvotāju vairākums ir Latvijas pilsoņi un etniskie latvieši ir mazākumā. Veicot citu socioloģisko aptauju (“TNS Latvia”, “Latvijas fakti”) rezultātu sekundāro analīzi un padziļinātas mediju recipientu intervijas, gan no socioloģiskā, gan no sociāli psiholoģiskā viedokļa tiks noskaidrots, cik lielā mērā dažādie krievvalodīgie mediji ir interesanti dažādām Latvijas iedzīvotāju grupām un kādā veidā tie formē iedzīvotāju attieksmes, ieskaitot spriedzi un trauksmi, pret dažādiem sabiedriski politiskiem jautājumiem.

Tūrisma teritoriālās vienības un tūrisma telpiskās sistēmas veidošanās Latvijā

Projekts nr. 08.2115
Projekta vadītāja: Maija Rozīte, dr.georg., prof., Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja
Projekta norises termiņi: no 2008.g. janvāra līdz 2008.g. decembrim

Projekta mērķis ir tūrisma teritoriālas struktūras pamatelementu identificēšana un definēšana, tūrisma telpiskās struktūras izpēte. Tūrisms, kļūstot par nozīmīgāku tautas saimniecības nozari un jaunu teritorijas lietojuma veidu,  atstāj arvien jūtamāku ietekmi vidē. Tāpēc ģeogrāfi pievēršas tūrisma ietekmes pētījumiem, kuru veikšanai ir nepieciešams definēt un apzināt tūrisma teritoriālās vienības – tūrisma punktus, centrus, kodolus, asis, zonas, rajonus, reģionus, to robežas. Latvijā šajā jomā līdz šim praktiski nav nozīmīgu pētījumu nacionālā līmenī. Tūrisma plānotāji, praktiķi un vadītāji izmanto teritoriālas vienības jēdzienu – “tūrisma galamērķis”, bet valstī nav precīzi definēti tūrisma galamērķi, noteiktas to robežas, hierarhija un savstarpējā mijiedarbība. Tūrisma funkcionālo teritoriālo struktūru izpēte ir īpaši nepieciešama sakarā ar Latvijas administratīvi teritoriālo reformu, kad vairākas nelielas administratīvās vienības apvienojas novados un var koncentrēt līdzekļus loģisku, optimālu, reāli funkcionējošu tūrisma vietu attīstībai. Projekta mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi:

  • Latvijai raksturīgāko teritoriālo struktūru identificēšana lauku pētījumu etalonteritorijās;
  • Tūrisma teritoriālo vienību definēšana, hierarhijas izpēte un tipoloģijas izstrāde;
  • Metodikas izstrāde dažādu hierarhijas līmeņu tūrisma teritoriālo vienību robežu noteikšanai, izmantojot jaunākās tūrisma telpisko teorijas un modeļus;
  • Tūrisma teritoriālās struktūras kartēšana etalonteritorijās;
  • Dažāda līmeņa tūrisma teritoriālo vienību mijiedarbības analīze;
  • Tūrisma telpiskās sistēmas analīze Latvijā.

Korporatīvās sociālās atbildības komunikācijas interkulturālie aspekti Latvijā

Projekts nr. 08.2145
Projekta vadītāja: Silvija Kristapsone, dr.oec., LU Vadības un ekonomikas fakultātes docente
Projekta norises termiņi: no 2008.g. janvāra līdz 2008.g. decembrim

Projekta galvenais mērķis ir izveidot koncepciju par korporatīvās sociālās atbildības (KSA) komunikācijas veidošanas un funkcionēšanas likumsakarībām un modeļiem multikulturālā sabiedrībā Latvijā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta ziņojumu par korporatīvo sociālo atbildību satura un komunikācijas kanālu izpētei, kā arī ziņu sūtītāju un ziņu saņēmēju izpratnes par korporatīvo sociālo atbildību pētīšanai, lai noskaidrotu kultūras un vides iespaidu uz KSA. Pētījums dos ieguldījumu KSA teorijas un attīstībai Latvijā un teorētisko pamatu KSA komunikācijas iedzīvināšanai multikulturālā sabiedrībā Latvijā. Pētījumi par KSA komunikāciju multikulturālā aspektā Latvijā līdz šim nav veikti. Pētījums ļaus noskaidrot uzņēmēju attieksmi pret KSA un KSA komunikāciju. Projekta empīriskajā daļā paredzēts izstrādāt ieteicamo modeli, kā organizācijām informēt sabiedrību par savām korporatīvās sociālās atbildības programmām un aktivitātēm.

Latvijas Zinātnes padomes 2008. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā iesniegtie pieteikumi

  • “Latviešu un krievu valodas masu mediju tirgus un auditorija Latvijā”, projekta vadītājs - Ainārs Dimants, dr.phil., asoc. prof., Komunikācijas zinātņu katedras vadītājs
  • “Tūrisma teritoriālās vienības un tūrisma telpiskās sistēmas kartēšana Latvijā”, projekta vadītāja - Maija Rozīte, dr.georg., prof., Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja
  • “Juridisko metožu piemērošana publisko tiesību līgumos būvniecības jomā”, projekta - vadītājs Jānis Načisčionis, dr.iur., prof., Juridiskās fakultātes dekāns
  • “Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu vadības darbība, tās izvērtējums darba ražīguma kāpināšanā un nepieciešamās izmaiņas valsts ekonomiskajā politikā darba ražīguma pieauguma stimulēšanā”, projekta vadītāja - Anna Ābeltiņa, dr.oec., asoc. prof..