Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>XXI Starptautiskā zinātniskā konference

XXI Starptautiskā zinātniskā konference

Biznesa augstskolas Turība

XXI Starptautiskā zinātniskā konference

“Ilgtermiņa tautsaimniecība. Latvijas stāsts.”

 

Konferences norises laiks: 2020. gada 21. aprīlī

Konferences norises vieta: Biznesa augstskola Turība, Rīga, Latvija

Konferences aktualitāte:

Pasaules un Latvijas tautsaimniecības izaugsmi šobrīd kavē vairāki aspekti globālās tirdzniecības sarunās, tostarp Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Šīs norises apgrūtina investīciju lēmumu pieņemšanu un jebkuru resursu apriti tautsaimniecībā. Vienlaikus tautsaimniecības izaugsme bija viena no Latvijas Nacionālā attīstības plānā prioritātēm. Ikvienas valsts tautsaimniecības attīstība ir cikliska, pasaules vēsturē nav fiksēts vienmērīgas un nepārtrauktas attīstības fakts, tāpēc konferences mērķis ir atrast instrumentus, ar kuru palīdzību var sekmēt tautsaimniecības attīstību ilgtermiņā un veicināt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi ar pieaugošu valsts konkurētspēju starptautiskajos tirgos. Ja Singapūrai, kas tiek dēvēta par Āzijas tīģeri, 30 gadu laikā ir izdevies attīstīties no trešās pasaules valsts par vienu no vadošajām ekonomikām ar 323,9 miljardu dolāru IKP gadā, tad kādi aspekti kavē Latviju kļūt par Baltijas tīģeri?


Konferences sekcijas:

Uzņēmējdarbība

-       Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana

-       Izaugsmi atbalstošas teritorijas

-       Videi draudzīgas ražošanas metodes un zemes apsaimniekošana

-       Eksportspējīgu un starptautiski konkurētspējīgu preču/pakalpojumu radīšana

Tūrisms

-       Tūrisma nozares multiplikatora efekts

-       Konkurētspējas priekšrocību identificēšana

-       Videi draudzīgo tehnoloģiju un pieeju ieviešana

Izglītība un zinātne

-       Atbalsts zināšanu komercializēšanai

-       Atbalsts starptautiski konkurētspējīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanai un ieviešanai ražošanā

-       Sadarbība starp augstākās izglītības iestādēm, pētniecības organizācijām un uzņēmumiem

Tehnoloģijas

-       Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas

-       Mākslīgā intelekta un cilvēkresursu savietojamība

-       Inovācijas attiecībā uz uzņēmējdarbības modeļiem, dizainu, zīmolradi un pakalpojumiem

-       Komunikācija digitālajā vidē

Tiesiskums

-       Tiesiskās vides korelācija ar investīciju piesaisti

-       Korupcijas ietekme uz Latvijas ekonomiku

-       Tiesiskums komercdarbībai un ilgtspējīgai izaugsmei

-       Tiesību sistēmas tiesiskums, stabilitāte un ekonomikas dzīvotspēja


KONFERENCES PROVIZORISKĀ PROGRAMMA

9.00 - 10.00     Kafija un reģistrācija

10.00 – 10.30  Konferences atklāšana

10.30 – 11.30  Plenārsēde (angļu valodā)

11.30 – 12.00  Apaļā galda diskusija ar ekspertu piedalīšanos

12.00 – 13.00  Pusdienas

13.00 – 14.30  Darbs paralēlajās sesijās

14.30 – 15.00  Kafijas pauze

15.00 – 16.00  Darbs paralēlajās sesijās

16.00 – 16.30  Kopsavilkums, augstskolas vadības noslēguma uzruna

 

Apaļā galda diskusiju ar uzrunu atklās:

- Singapūras profesors, Globālā līderisma foruma vadītājs Lovs Sjevs Thiams (Low Siew Thiam)

- Bangoras Universitātes (Lielbritānija) lektors Stīvens Džouns (Stephen Jones)


Plenārsēdes tēmas:

  1. Singapūras pieredzes stāsts – 30 gados no trešās pasaules valsts par vienu no vadošajām ekonomikām - PhD Jenson Goh (Singapūra)
  2. Latvijas ilgtermiņa izaugsme: balanss starp ES un nacionālajām prioritātēm - Dānijas Eiropas Integrācijas institūta profesors, PhD Eugene Eteris (Dānija)


Konferences darba valoda
: latviešu un angļu.

Moderators: Haralds Burkovskis

Referātu pieteikšanas termiņš:

Publikāciju autoriem un ziņotājiem tiešsaistē Biznesa augstskolas Turība mājas lapā sadaļā Zinātne. Iesniedzot kopsavilkumu (1400–1600 zīmes, ieskaitot atstarpes), līdz 2020. gada 31.janvāris.

Referātu rakstu iesniegšana:

Referāta pilno tekstu, kura apjoms nepārsniedz astoņas lappuses (40 000 zīmes, ieskaitot atstarpes), jāiesūta konferences organizācijas komitejai conference@turiba.lv līdz 2020. gada 15. februārim.

Publikācijas: konferences rakstu krājums tiks izdots elektroniski, publicēts augstskolas mājas lapā un EBSCO un ProQuest datubāzē. Visus referātus recenzēs eksperti no konferences zinātniskās padomes.

STUDENTIEM

Referātu rakstu iesniegšana: 15. marts

Referātu rakstu nodošana: 14. aprīlis

Acta Prosperitatis Nr. 11

"Acta Prosperitatis" ir starptautisks zinātniskais žurnāls, ko izdod Biznesa augstskola Turība. Žurnāls nodrošina starptautisku publicitāti aktuālu problēmu pētniecībā un inovatīviem risinājumiem nozarēs. Tajā tiek iekļautas dažādas tēmas, kas saistītas ar vadības zinātni, juridisko zinātni, komunikācijas zinātni, tūrismu un izglītību.

Rakstu iesniegšana

Raksta pilno tekstu, kura apjoms nepārsniedz astoņas lappuses (40 000 zīmes, ieskaitot atstarpes), jānosūta uz e-pastu conference@turiba.lv līdz 2019. gada 15. februārim.

Publikācijas: žurnāla rakstu krājums tiks izdots, cietos vākos, publicēts augstskolas mājas lapā un EBSCO un ProQuest datubāzē. Visi iesūtītie raksti tiek recenzēti dubulti.

PIETEIKŠANĀS:

Dalībniekiem:
https://batis.turiba.lv/zinkonfreg

Klausītājiem:
https://batis.turiba.lv/zinkonfreg/konference.asp

Studentiem:
https://batis.turiba.lv/zinkonfreg/stud_lv.asp