Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība

XIX STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Biznesa augstskola Turība

XIX STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Latvijai 100: cerības, sasniegumi un izaicinājumi 

2018. gada 18. novembrī Latvija svinēs savu 100 gadu jubileju. Šajā brīdī mēs atskatāmies uz cerībām, kas dzima līdz ar Latvijas valsti, uz vilšanās brīžiem, kas centās šīs cerības apslāpēt, kā arī droši dodamies pretī izaicinājumiem, kas gaida Latviju nākotnē.

KONFERENCES NORISES LAIKS

2018. gada 19. aprīlis

KONFERENCES NORISES VIETA

Biznesa augstskola Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, LV -1058, Rīga, Latvija

KONFERENCES AKTUALITĀTE

Latvijas jubilejas reizē ir jāizvērtē jau sasniegtais, kā arī jāsaprot, kādas bija kļūdas, kas neļāva sasniegt visu iecerēto. Ir jāpalīdz mūsu zemei uzplaukt un ieņemt tai pienākošos vietu starptautiskajā vidē – gan pilnveidojot tiesiskumu un drošību, gan attīstot uzņēmējdarbības vidi, gan veicinot kultūras un zinātnes sasniegumus. Sava izvēlētā ceļa mērķus un uzdevumus ir jāprot pasniegt un paskaidrot cilvēkiem gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, ne tikai piesaistot mūsu draugus un atbalstītājus, bet pārliecinot arī skeptiķus un pat nelabvēļus. Šie mērķi ir savstarpēji saistīti, un tajos balstās arī šīs konferences tēmas.


KONFERENCES TEMATIKA


1.     
Latvija – tiesiska un droša vide

1)      Tiesību sistēmas attīstība

2)      Publiskās pārvaldes reformas

3)      Cilvēks un tiesībsargājošās iestādes

4)      Latvijas valsts cilvēku un sabiedrības drošībai

5)      Jurists – profesionālis un personība

6)      Pētniecības un inovāciju jomas attīstība

7)      Intelektuālā īpašuma tiesību nozīmes pieaugums  ES ekonomikā

8)      Profesionālās augstākās izglītības ietekme uz kopējo valsts izaugsmi ilgtermiņā.

2.      Komunikācija no teletaipa līdz satelītam

1)      Izglītības un prakses kvalitāte komunikācijas studiju procesā

2)      Komunikācija un drošība modernajā sabiedrībā

3)      Komunikācija, ētika un sociālā atbildība

4)      IT tehnoloģiju ietekme uz komunikācijas nozares attīstību

5)      Mediju lasītpratība un cilvēkdrošība

 

3.      No agrāras reformas līdz OECD

1)      Mūsdienu kvalitātes vadības sistēmu instrumenti uzņēmējdarbības veicināšanai

2)      Procesu efektivitātes nodrošināšana organizācijās

3)      Eksporta tirgus pozicionēšana

4)      Mārketinga komunikācijas efektivitāte globalizācijas apstākļos

5)      Investīciju piesaiste eksporta tirgus veicināšanai

6)      Nodokļu reformu ietekme uz organizācijas finanšu rādītājiem

7)      Uzņēmējdarbības vides aktualitāte un problēmas Latvijā


4.     
Latvija –  “Baudi nesteidzoties!”

1)      Globalizācija un tās radītie izaicinājumi tūrisma nozarei

2)      Globālās migrācijas ietekme uz tūrismu

3)      Viesmīlība politiskās nedrošības un nestabilitātes apstākļos

4)      Tūrisma un viesmīlības nozares ietekmes

5)      Tehnoloģijas tūrismā

6)      Viedās (smart) pilsētas tūrismā

7)      Sociālais un atbildīgais tūrisms

8)      Galamērķu un tūristu ētika

9)      Lietotāju veidotais mārketings

10)  Pasākumi kā tūristu piesaiste

11)  Izglītība ilgtspējīgai izaugsmei

12)  Mūžmācīšanās loma personības attīstībā

13)  Universitāšu trešā misija

14)  Valodas daudzkultūru Eiropā

15)  Valodas profesionālās kompetences pilnveidei

16)  Latviešu valoda un identitāte

KONFERENCES PROGRAMMA PIEEJAMA ŠEIT.

KONFERENCES DARBA VALODA

Latviešu un angļu

KONFERENCE BŪS PIEEJAMA TIEŠSAISTĒ

Biznesa augstskolas Turība mājas lapā sadaļā Zinātne

REFERĀTA TEMATU PIETEIKŠANAS TERMIŅŠ

Publikāciju autoriem un ziņotājiem tiešsaistē Biznesa augstskolas Turība mājas lapā sadaļā Zinātne. Kopā ar kopsavilkumu – 1400–1600 zīmes, ieskaitot atstarpes, iesniedzot līdz 2017. gada 31. decembrim.

REFERĀTA RAKSTU IESNIEGŠANA

Referāta pilno tekstu, kura apjoms nepārsniedz astoņas lappuses (40 000 zīmes, ieskaitot atstarpes), jāiesūta konferences organizācijas komitejai conference@turiba.lv līdz 2018. gada 31. janvārim.

RECENZIJAS NOSŪTĪŠANA AUTORIEM līdz 2018. gada 15. februārim.

REFERĀTA GALA VARIANTS līdz 2018. gada 1. martam.

PUBLIKĀCIJAS

Konferences rakstu krājums (ISSN 1691-6069) tiks padarīts pieejams augstskolas mājas lapā tiešsaistē, indeksēti EBSCO un ProQuest datubāzēs. Visus referātus recenzēs eksperti no konferences zinātniskās padomes.

DALĪBA KONFERENCĒ KLAUSĪTĀJA STATUSĀ – BEZ MAKSAS

REĢISTRĀCIJAS FORMA

 

UZSTĀJOTIES AR REFERĀTU:

DALĪBAS MAKSA: 95 EUR

Doktorantiem, maģistra un bakalaura programmās studējošajiem: 75 EUR

Biznesa augstskolas Turība darbiniekiem, docētājiem un studējošajiem: bez maksas

Dalības maksā ietilpst tēžu un rakstu publicēšana, konferences materiālu sagatavošana, kafijas pauzes.

Dalības maksa jāpārskaita: līdz 2018. gada 15. martam:

SIA “Biznesa augstskola Turība”
Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003135880
AS Swedbank

Multikonts: LV65 HABA 0551 0013 4598 3
Maksājumā norādot vārdu, uzvārdu un  XIX zinātniskā konference

AUTHOR‘S GUARANTEE FORM CONCERNING THE ARTICLE PRESENTED FOR PUBLICATION

GUIDELINES FOR MANUSCRIPTS

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Zvanot pa tālr. +371 67619693 vai rakstot uz konferences organizācijas komitejas e-pasta adresi: conference@turiba.lv