Uzņēmējiem un Zinātnei>Lietišķie pētījumi

Lietišķie pētījumi

Mācībspēku darba ikdiena nav tikai lekciju un semināru vadīšana, konsultācijas studentiem. Svarīga Biznesa augstskolas Turība pasniedzēji darba sastāvdaļa ir pilnveidot savu akadēmisko kompetenci, publicējot pētījumus, sadarbojoties ar darba devējiem un iesaistoties darba grupās, kuru mērķis ir pētīt kādu konkrētu problēmjautājumu, sekmēt inovāciju ienākšanu uzņēmējdarbībā un rūpēties par valsts tautsaimniecības uzplaukumu. Lietišķie pētījumi, kuri tiek veidoti sadarbībā ar nozaru ekspertiem un studentiem, noderēs ikvienam darba devējam, sekojot līdzi nozaru tendencēm un plānojot uzņēmuma turpmāko attīstību. Pētījumi tiek veikti četros zinātniskās darbības virzienos. Liela daļa pētniecisko projektu ir biznesa vadības jomā un Latvijas prioritārajā nozarē - tūrisms.

Uzņēmējdarbības vadības fakultāte sadarbībā ar Biznesa tehnoloģiju institūtu veic lietišķos pētījumus, kas svarīgi Latvijas biznesa vides attīstībai un uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai:

 • MVU attīstības iespējas mainīgos ekonomiskos apstākļos;
 • Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu vadības darbība, tās izvērtējums darba ražīguma kāpināšanā un nepieciešamās izmaiņas valsts ekonomiskajā politikā darba ražīguma pieauguma stimulēšanā;
 • Biznesa informatīvās sistēmas un datu apstrāde.

Biznesa tehnoloģiju institūta un Starptautiskā tūrisma fakultātēs pētnieki un docētāji īsteno tūrisma pētniecības projektus, tai skaitā arī starptautiskus, kas ir vērtējams kā būtisks ieguldījums Latvijas tūrisma nozares attīstībā. Kā galvenās pētījumu tēmas var minēt:

 • Latvijas reģionu tūrisma mērķa tirgi, to vajadzības un produktu piedāvājuma atbilstība pieprasījumam;
 • Tūrisma pakalpojumu sniedzēju profesionālā sagatavotība: nepieciešamās prasmes un kompetences, to novērtēšana;
 • Tūrisma vietu viesmīlības pētījumi;
 • Vietas zīmola pētījumi.

Institūta pētnieki komunikācijas jomā un Komunikācijas zinātņu katedras docētāji veic pētījumus par masu mediju tirgu Latvijā, kā arī pētījumus par starpkultūru komunikāciju korporatīvās sociālās atbildības jomā Latvijā. Galvenās pētījumu tēmas ir:

 • Nacionālās identitātes apziņas veidošanās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas: tendences un faktori;
 • Korporatīvās sociālās atbildības interkulturālie aspekti Latvijā;
 • Eiropeiskā cilvēces tipa sākotnes komunikācijas un perspektīvas;
 • Konflikti organizācijās – to analīzes un risināšanas iespējas.

Juridisko zinātņu eksperti no Biznesa tehnoloģiju institūta un Juridiskās fakultātes aktīvi darbojas savā nozarē, sniedzot konsultācijas par uzņēmējdarbības un konstitucionālo tiesību jautājumiem gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Viņi ir piedalījušies gan nacionāla, gan starptautiska mēroga projektos par tiesību jautājumiem, piemēram, likumdošanas grozījumu izstrādē, konsultāciju sniegšanā par starptautisko  tiesību jautājumiem. Kā galvenās pētījumu tēmas var minēt:

 • Rietumu konstitucionālo tiesību kultūras ietekme uz Latvijas Republikas konstitucionālo tiesību veidošanos un attīstību;
 • Autortiesību aizsardzības problēmas informācijas sabiedrībā;
 • Publiskās pārvaldes reformas;
 • Konstitucionālās valsts pārvaldes reformas;
 • Tiesību socioloģijas attīstības tendences.