Uzņēmējiem un Zinātnei>Doktorantūra>Promocijas padomes>Deleģētas doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības juridiskajā zinātnē

Kopš 2011. gada 3. maija Turībai deleģētas doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības juridiskajā zinātnē

Kā paredz valdības pieņemtie grozījumi Zinātniskās darbības likuma noteikumos, kopš 2011. gada 3. maija Biznesa augstskolai Turība deleģētas promocijas jeb doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības juridiskajā zinātnē. Par iegūtajām tiesībām dubults prieks, jo gada nogalē iesniegts arī pirmais promocijas darbs.

Jānis Načisčionis, Juridiskās fakultātes dekāns
„Man kā dekānam un konsultantam, kā cilvēkam, kurš iesaistīts doktorantūras studijās, ir patīkami apzināties, ka arvien vairāk doktorantu tuvojas zinātnieku līmenim. Man ir patiess gandarījums par to, ka Biznesa augstskola Turība ir nostājusies uz universitātes ceļa. Turībai ir sava doktorantūra un ir savi zinātnieki. Tā ir brīvības un neatkarības sajūta, kas dod impulsu attīstīt doktorantūru. Sākām ar 13 doktorantiem un tagad tuvojamies tuvu 30. Un tas, ka pēc nepilniem trim līdz četriem gadiem jau ir gatavs pirmais promocijas darbs, arī ir labs rādītājs. Jo, lai arī studijas un promocijas darba uzrakstīšanai ir paredzēti trīs gadi, pieredze rāda, ka ar tik īsu laika periodu cilvēkiem ir par maz. Parasti darba izstrādes laiku dubulto, rezultātā tam veltot sešus līdz septiņus gadus.

Lai uzrakstītu promocijas darbu, pētniekam jāstrādā ļoti daudz. Ir jāprot ar dažādu zinātnes izpētes metožu palīdzību parādīt, kā uz atlasīto un analizēto materiālu bāzes nonākt līdz pamatotiem, argumentētiem secinājumiem un labiem priekšlikumiem. Tas pirmajā promocijas darbā, ko uzrakstījis ir mūsu lektors un doktorants Jāņis Rušenieks, ir izpildīts lieliski!”

Jānis Rušenieks, Turības lektors un Juridiskās zinātnes doktorantūras students
„Četrus gadus atpakaļ iestājos doktorantūrā. Tā nu ir sanācis, ka esmu piespiedis sevi strādāt vairāk nekā citi. Darbs tīri konceptuālā veidojumā tapa no 2011. gada maija beigām līdz oktobra beigām. Savā darbā es pētīju audiovizuālo darbu autoru un producentu tiesības. Savā laikā esmu strādājis Latvijas Televīzijā, bijis režisors, kā arī iesaistījies reklāmas jomā un veidojis projektus kā producents. Mani no laika gala nodarbinājis jautājums par nevienlīdzīgu situāciju autortiesību jomā – vienas autortiesības mēs atzīstam, savukārt citas - ne. Tagad man ir radusies iespēja šo jautājumu apskatīt no juridiskās puses. Es izvirzu teoriju, ka visiem tiem kino darbu autoriem, režisoriem, operatoriem, kuri saņēma atalgojumu padomju laikos, viņiem nepienākas autoratlīdzība šobrīd. Rīgas Kinostudijai pēc manas teorijas nepienākas nekas. Padziļināti tika pētīta visu padomju laiku tiesību vēsture, sākot jau ar apvērsumu un cara gāšanu Krievijā un nonākot līdz tam brīdim, kad sabruka padomju savienība un mainījās tiesiskā bāze. Izpētīju, ka daudzos gadījumos mēs sakām, ka likums nosaka galveno tiesību kārtību, taču padomju laikos iekšējās organizāciju kārtības noteikumi bieži vien bija ar lielāku spēku kā Autora civilkodekss. Tas šajā darbā bija arī jāpierāda.

Izstrādājot promocijas darbu un pretendējot uz doktora statusu, ir jāparāda novitāte. Ir nostabilizējies mans viedoklis un pārliecība, kā arī varu argumentēt savu nostāju un atsaukties uz konkrētiem faktiem. Darbā ir izvirzīti starptautiskie un Latvijas normatīvo aktu grozījumi, jo arī mūsu Satversmes 113. pantā tiek deklarēts, ka valsts aizstāv zinātniskos atklājumus un autortiesības, tajā pat laikā mums ir Autortiesību likuma 19. pants, kas ļauj ierobežot autortiesības. Būtiski, lai tiek ievērots samērīgums, apzinoties, vai mēs ierobežojam daudzas lietas sabalansēti vai ne. Es ļoti ceru, ka darbs kaut ko mainīs sistēmā, kas izveidojusies pēdējo 18 gadu laikā!”