Notice: Undefined index: in /var/www/clients/client1/web1/web/pge/bizness-zinatne.php on line 16
Uzņēmējiem un Zinātnei>

Valdība deleģē Biznesa augstskolai Turība promocijas tiesības vadībzinātnē

Biznesa augstskolai Turība turpmāk būs promocijas jeb doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības vadībzinātnē, paredz 5. augustā valdības pieņemtie grozījumi noteikumos.

Zinātniskās darbības likumā noteikts, ka promocijas tiesības konkrētā zinātnes nozarē var deleģēt augstskolai, ja tā atbilst trīs nosacījumiem - augstskolā tiek īstenota zinātnes nozarei atbilstoša, akreditēta doktorantūras studiju programma, programmas īstenošanā iesaistīti vismaz trīs Latvijas Zinātnes padomes (LZP) apstiprināti eksperti un LZP ir sniegusi atzinumu par iespēju augstskolai deleģēt promocijas tiesības attiecīgajā zinātnes nozarē.

Biznesa augstskolas Turība rektors Jānis Načisčionis komentē: ”Ikvienas augstskolas studiju procesa un zinātnisko pētījumu augstas kvalitātes apliecinājums ir doktorantūras programmu esamība. Tas ir nopietns pieteikums attīstīt pētniecību studiju jomās, kurās augstskolai jau uzkrāta krietna pieredze, realizējot zemāka līmeņa studiju programmās. Biznesa augstskolas Turība doktora studiju mērķis ir sagatavot starptautiskam līmenim atbilstošu jauno zinātnieku paaudzi zinātniskās pētniecības un akadēmiskajam darbam, kā arī zinātniskajam un organizatoriskajam darbam valsts un privātajās institūcijās. Studijas doktorantūrā ikvienam ir iespēja atvērt durvis zinātnei – mērķtiecīgi turpināt studijas pēc maģistra studiju  programmas apguves, izzināt savas kompetences zinātnisku pētījumu veikšanā, iesaistīties zinātnisku projektu vadīšanā  un izpildē, sagatavoties akadēmiskajam darbam, lai kļūtu par augstskolas docētāju, veikt zinātniskus pētījumus komercdarbības attīstībai un veidot sevi kā personību – zinātnieku.”

Turības rektors norāda, ka pašlaik Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātē tiek īstenotadoktora studiju programma Uzņēmējdarbības vadība, kas akreditēta līdz 2019. gada 26. jūnijam. Tagad doktorantiem, kuri ir uzrakstījuši promocijas darbu, ir nodrošinātas doktora zinātniskā grāda aizstāvēšanas tiesības.

Stāsta Dr.oec, profesore, Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Vita Zariņa: ”Iegūtās promocijas tiesības ir mūsu augstskolas zinātniskās un profesionālās darbības, akadēmiskā personāla un studentu pētījumu augstākais novērtējums. Tagad gan pasniedzēji, gan doktoranti varēs vairāk iesaistīties vietējos un starptautiskos pētījumos, attīstīt un pilnveidot savas doktorantūras tradīcijas un praksi, kā arī sniegt ieguldījumu zinātnes turpmākā attīstībā.”

V. Zariņa stāsta, ka šogad tika licencēta Biznesa augstskolas Turība un Daugavpils Universitātes kopīgo studiju programmu Vadībzinātne doktora grāda vadībzinātnē iegūšanai akreditētajam studiju virzienam Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība. „Šādā veidā mēs varēsim labāk izmantot savus resursus: docētājus, vieslektorus, pētījumus. Sadarbība ar Daugavpils Universitāti  ir loģisks solis partnerībai citos akadēmiskajos procesos - docētāju apmaiņa, kopīgi projekti jau notiek vairākus gadus. Esam domājuši arī par docētāju apmaiņu maģistrantūras studijās.”

Augstskolas vadība izsaka pateicību visiem, kas strādāja, lai sasniegtu šo ievērojamo mērķi un snieguši ieguldījumu augstskolas attīstībā.

Biznesa augstskola Turība realizē četras doktora studiju programmas – Komunikācijas vadība, Juridiskā zinātne, Uzņēmējdarbības vadība un Vadībzinātne. Kā paredz Ministru kabineta noteikumi “Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 “Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām””, kopš 2011. gada 3. maija Biznesa augstskolai Turība deleģētas promocijas jeb doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības juridiskajā zinātnē. No 2012. gada 31. jūlija augstskolai deleģētas promocijas jeb doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības komunikācijas zinātnē, no 2014. gada 5. augusta – promocijas jeb doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības vadībzinātnē.