Augstskola>Lektoru kontakti

Lektoru kontakti

Komercdarbības katedra


Anna Ābeltiņa
Dr.oec., asoc. prof. Uzņēmējdarbības vadības maģistrantūras programmu direktore
Inovācijas, Mikroekonomika, Reģionālā ekonomika, Zināšanu un inovāciju vadība 26552945
annaa@turiba.lv
C107. kab. ceturtdienās no 13.00 līdz 15.00
Jānis Augucēvičš
Informācijas tehnoloģijas janisaug@apollo.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu

Ligita Āzena
Mg.soc.sc., lektore
Mārketinga pētījumi, Mārketinga plānošana, Mārketinga vadība 29215144
azenaligita@gmail.com
Pēc iepriekšējas vienošanās pa e-pastu vai telefonu;
Aleksandrs Bogdanovs
Loģistika oskar878@inbox.lv
pāc individuālas vienošanās pa e-pastu

Jolanta Brilte
MBA, lektore
Lietvedība, Menedžments, Prezentācijas māksla biznesā, Stratēģiskā vadīšana, Vadība, Valodas teorija un prakse, Komandas veidošana 67616022
jolanta.brilte@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās; skype - jolanta brilte; C101.kab.

Ieva Bruksle
Uzņēmējdarbības fakultātes prodekāne, Mg.oec., lektore
Ekonomika, Makroekonomika, Mikroekonomika, Starptautiskā komercdarbības vide, Uzņēmējdarbība 67616022
ieva.bruksle@gmail.com
Trešdienas plkst.15-18; C107.kab.
http://bruksle.wikifoundry.com
Ilze Černova
MBA, lektore
Cilvēkresursu vadība un attīstība, Personālvadība, Vadība, Tirdzniecības uzņēmumu vadība 29207591
cernova.ilze@gmail.com
pēc individuālas vienošanās

Zane Driņķe
MBA, Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, lektore, Uzņēmējdarbības vadības 2.līmeņa profesionālās bakalaura programmas direktore
Kvalitātes sistēmas, Kvalitātes sistēmas un vadība 67607660; 29187448
zane.drinke@turiba.lv
katru pirmdienu no plkst. 10-11; C111.kab.
http://www.zanedrinke.com
Einārs Giels
Krīzes vadība eimsisi@gmail.com
Ivars Godmanis,
Dr.Phys.
ES atbalsts uzņēmējdarbībā (MVU) ivars.godmanis8@gmail.com
Maksims Grinčuks
Mg.Phil.
Finanšu vadība, Finansu instrumenti 26870166
grinchuks@inbox.lv
vienojoties pa e-pastu.
Kristīne Hamruna
Mg.ing.
Ekonometrija, Informācijas tehnoloģijas, Informācijas tehnoloģijas 2 hamrun@inbox.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu.

Ina Jēkabsone
Mg.oec., Mg.paed., lektore
Finanses un kredīts, Finanšu un vadības grāmatvedība, Grāmatvedība, audits, revīzija, Grāmatvedības standarti, Komercdarbība, Revīzija un audits, Vienkāršā grāmatvedības sistēma, Kvalitātes vadība 67617096, 29922707
inajek@inbox.lv
piektdienās pēc vienošanās ; C109.kab.
Vita Jermoloviča
Stratēģiskā vadība vita.jermolovica@liveriga.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu
Ilze Jurkāne
Stratēģiskā vadība ilze@jurkans.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu

Aivars Kalniņš
MBA, lektors
Komercdarījumi, Loģistika, Patērētāju uzvedība tirgū, Starptautiskais mārketings, Stratēģiskā vadīšana, Uzņēmējdarbība, Valodas teorija un prakse, Komandas veidošana, Laika plānošana, Tūrisms un komercdarbība 29454245
aivars@jeta.lv
pēc individuālas vienošanās , C109
Normunds Kozlovskis
MBA, mg.iur.
Loģistika +37127767120
normunds.kozlovskis@inbox.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu
Ivars Linde
Projektu vadība 29215785
ivars.linde@hotmail.com
individuāli vienojoties pa telefona numuru - 29215785

Iveta Liniņa
Dr.oec,docente, programmas "Mārketings un tirdzniecības vadība" un "Mārketings un tirdzniecība" direktore
Konkurētspējas vadība, Mārketinga komunikācijas, Mārketings, Pārdošanas vadība, Pētījuma metodes tirdzniecībā 26306922
iveta.linina@turiba.lv
otrdienās plkst.15.; C109.kab.
Aivars Līpenīts
Mazbudžeta mārketings aivars@enriga.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu

Anna Medne
Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr., lektore, programmas "Finanses un grāmatvedība" direktore
Finanšu grāmatvedība, Finanšu un vadības grāmatvedība, Grāmatvedība, Grāmatvedība reklāmas sfērā, Grāmatvedības pamati, Nodokļi, Vadības grāmatvedība, Vienkāršā grāmatvedības sistēma 67617096
annam@turiba.lv
ceturtdienās no plkst.16.00 - 18.00; C109.kab.
Sandra Medne-Jēkabsone
Mg.oec., lektore
67617096
sandrame@inbox.lv
pēc individuālas vienošanās C109.kab.

Aivars Mednis
Mg. sc. ing., Mg. paed., lektors
Civilā aizsardzība, Civilā un vides aizsardzība 67617096
Aivars.Mednis@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu; C109 kabinets.

Armands Muižnieks
Lektors MBA
Veselības un SPA tūrisms, Medicīniskais tūrisms bingonis@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā bingonis@gmail.com

Oskars Onževs
Dr. sc. ing., docents
Biznesa izlūkošana, Ekonometrija, Finanšu matemātika, Informācijas tehnoloģijas 67617096
oskarso@turiba.lv
pēc vienošanās pa epastu; C109.kabinets

Juris Ozols
Dr. phys., docents
Finanšu matemātika, Informācijas tehnoloģijas, Informācijas tehnoloģijas 2, Prognozēšana uzņēmējdarbībā 67617096
juris.ozols@turiba.lv
C109.aud.
Kaspars Pacevičš
Inovāciju vadīšana, Tiešā pārdošana kaspars.pacevics@sakret.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu
Evija Palčeja
Veselības aprūpes kvalitātes vadība evija.palceja@bkus.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu
Juris Rekšņa
Cilvēkresursu vadība un attīstība jurisreksna@gmail.com
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu
Baiba Semberga
Loģistika baibapur@gmail.com
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu
Gunta Strēle
MBA, lektore
E-komercija, Globālais mārketings, Mārketinga pasākumu komplekss, Digitālais mārketings gunta.strele@hotmail.com
pēc individuālās vienošanās pa e-pastu.
Inese Sviestiņa
Farmācijas biznesa vadība inese.sviestina@gmail.com
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu
Vineta Tetere
Mg.oec. lektore
Komercdarbība 26543783
vineta.tetere@gmail.com
pēc individuālas vienošanās; C112.
Visvaldis Trokša
Loģistika visvaldis_troksa@pgm.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu
Alīda Vāne
veselības aprūpes finansēšana sistems@inbox.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu
Deniss Vasiļjevs
MBA, lektors
Mārketings, Reklāma, Starptautiskais mārketings 26668842
denisksil@gmail.com
ceturtdienās no plkst 8.30-9.00 C112.kab.

Velga Vēvere
Dr.phil., profesore
Biznesa ētika, Filozofija, Retorika, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes, Ētika un lietišķā etiķete, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
otrdienās no plkst. 16.00 - 18.00 (C116 kab.) Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju.
Juris Zalāns
Komercdarījumi juris.zalans@gmail.com
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu
Aija Žīgure
Statistiskās pētījumu metodes aija.zigure@csb.gov.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec, prof., Komercdarbības katedras vadītāja, programmas Reklāma uzņēmējdarbībā direktore, Biznesa augstskolas Turība un Daugavpils Universitātes kopīgās doktora studiju programmas „Vadībzinātne” un doktora studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” direktore
Finanšu menedžments, Komercdarbība, Personālmenedžments, Starptautiskais mārketings, Uzņēmējdarbība 67618746, 26408253
rosita@turiba.lv
pēc iepriekšējas vienošanās; C109.kab.

Tiesību zinātņu katedra


Jeļena Alfejeva
Dr. iur.
Eiropas Savienības konkurences tiesības alfejeva@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Agris Ančupāns
Mg. med.
Tūrisms un rekreācija, Tūrisms un viesmīlība, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 26334906
agrisanc@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Uldis Apsītis
Mg. iur.
Maksātnespējas tiesības, Maksātnespējas tiesību aktuālās problēmas 29106383
uldis.apsitis.mn@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Inese Bāra
Mg. iur.
Ekoloģiskās tiesības inese.bara@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Sigita Bebre
Mg.iur.
Krimināltiesības un kriminālprocess 22000289
sigita.bebre@turiba.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Sarmīte Bileviča
Mg. iur.
Civiltiesības. Vispārīgā daļa, Biznesa civilprocesuālie aspekti, Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums sarmite.bilevica@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Juris Biršs
Dr. sc.ing.
Apsargājamo objektu būvniecības aspekti 29416605
editor.juris@apollo.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Valdis Blūzma
Dr.hist., profesors
Starptautiskās publiskās tiesības, Starptautiskās tiesības, Starptautisko strīdu izšķiršana, Starptautisko tiesu jurisdikcija, Tiesību vēstures problēmjautājumi, Eiropas Savienības sociālās un darba tiesības 28318573
valdisbl@yahoo.com
Iepriekš vienojoties ar profesoru
Igors Buķis-Fleitmanis
Bac. iur.
Iepirkuma valsts un pašvaldību vajadzībām tiesiskais regulējums 26416955
bukis.fleitmane@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Liene Cakare
Mg. iur.
Komerctiesības, Lietu un saistību tiesību aktualitātes, Profesionālā ētika, Juridisko dokumentu sastādīšana, Tiesību aktu jaunrade liene.cakare@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Zanda Dāvida
Mg. iur.
Patērētāju tiesību aizsardzība zanda.davida@hotmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Aivars Endziņš
Dr.iur., profesors
Konstitucionālo tiesību problēmas, Valsts tiesības aivars.endzins@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar profesoru
Olga Fleitmane - Buķe
Tūrisma tiesiskais regulējums 29377272
Olga.Fleitmane-Buke@novatours.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Aldis Gobzems
Mg. iur.
Juridisko dokumentu sastādīšana 26161616
aldis@gobzems.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Anita Gurska
Mg.iur., Mg. sc. iur.
Eiropas Savienības tiesības 29431172
anita.gurska@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Kristaps Hahelis
Mg. iur.
Finanšu tiesības lektors.Hahelis@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Zane Heince
Lietvedība un valsts valoda zane.sp@gmail.com

Jānis Ivančiks
Dr. iur.
Kriminālistika, Kriminālistikas un operatīvās darbības pamati, Noziedzīgu nodarījumu prevencijas un atklāšanas īpatnības 29518105
janis.ivanciks@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Viktorija Jarkina
Dr. iur.
Civiltiesību problēmas 67606140
viktorija.jarkina@sorainen.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Juris Juriss
Dr. iur.
Kriminālprocess, Krimināltiesības, Krimināltiesību aktuālie jautājumi, Maksātnespējas krimināltiesiskie aspekti juris.juriss@lrp.gov.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Sandra Kaija
Dr.iur.,profesore
Kriminālprocess, Noziedzības attīstības tendences, Kriminoloģija, Kriminālprocesa tiesību problēmas, Kriminālprocesa tiesības sandra.kaija@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar profesori
Mārtiņš Kaļķis
Kiberdrošība martins.kalkis@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Inga Karlberga
Prezentācijas māksla, Prezentācijas prasmes juristiem 63222605
Inga.Karlberga@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Ivars Kazāks
Mg. iur.
Administratīvās tiesības kazaksreferee@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Ivita Kīsnica
Profesionālā ētika, Profesionālā ētika un saskarsmes kultūra, Profesionālā ētika un prezentācija 67607662
ivitak@turiba.lv
Otrdienās no plkst 15:00 - 17:00 vai iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ilze Kramiņa
Mg. iur.
Būvniecības tiesiskais regulējums ilze.kramina@eversheds.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Līva Kreituse
Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums 26535521
Liva.Kreituse@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Ivo Krievs
Mg. iur.
Komerctiesības, Komerctiesību aktuālās problēmas, Datu aizsardzības tiesības, Personas datu aizsardzība 29159251
studenti@krievs.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Lauris Leja
Dr. iur.
Starptautiskās privātās tiesības lauris@leja.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Gatis Litvins
Dr. iur.
Cilvēktiesības, Cilvēktiesību iedzīvināšanas mehānismi, Pašvaldību tiesību problēmas, Administratīvais process, Alternatīvā strīdu risināšana 26771612
litvinsgatis@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Armands Logins
Mg. iur.
Administratīvās tiesības, Administratīvās tiesības un administratīvais process, Civiltiesības, Tiesību aizsardzības iestādes, Administratīvais process 28246850
Armands.Logins@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Leonīds Makans
Asoc., profesors, Mg. iur.
Apsardzes un detektīvdarbības tiesības, Drošības teorija, Apsardzes taktika, Praktikums detektīvdarbībā, Noziedzīgu nodarījumu novēršanas un atklāšanas pamati 29118594
leo.makans@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Viktors Makucevičs
Mg. iur.
Civiltiesības. Saistību tiesības, Civiltiesības. Vispārīgā daļa, Praktikums civiltiesiskajās zinātnēs, Starptautiskā tiesiskā sadarbība, Starptautiskās privātās tiesības viktors@xf.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Andrejs Maslovs
Fizisko personu drošība, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 29574898
andrejsmaslovs35@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Māris Mazapšs
Bac.hist.
Materiālo vērtību pavadīšana-apsardze mmazapsh@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Dainis Mežulis
Dr. iur.
Krimināltiesību problēmas dainis_m@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Aiga Mieriņa
Dr. iur.
Starptautiskās privātās tiesības, Starptautisko privāttiesību attīstība, Starptautisko publisko tiesību izmaiņas aiga_mierina@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Jānis Načisčionis
Dr. iur., profesors
Administratīvās tiesības, Administratīvās tiesības un administratīvais process, Administratīvo tiesību problēmas, Valsts pārvalde un valdības komunikācija, Biznesa administratīvi procesuālie aspekti, Biznesa tiesiskie aspekti, Publiskās tiesības biznesā, Valsts tiesības, Veselības aprūpes tiesiskais regulējums 67606105
janis.naciscionis@turiba.lv
Pirmdienās 16.00 - 17.00, C 113. kab., iepriekš sazinoties ar profesoru

Edgars Oļševskis
Mg. iur.
Cilvēktiesības, Eiropas Savienības tiesības, Ekoloģiskās tiesības, Juridiskā tehnika, Juridiskās metodes mācība un praktikums, Tiesību teorija 29356135
edgars.olsevskis@gmail.com
Otrdienās plkst 18:00 Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Māris Onževs
Dr. iur.
Tiesību teorijas problēmas maris_onzevs@yahoo.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Nikolajs Ozoliņš
Mg. iur.
Finanšu tiesības, Konstitucionālās tiesības, Vispārējā valsts zinātne, Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums, Vides aizsardzība un ilgtspējīga organizāciju attīstība 29745786
nikolajs.ozolins@turiba.lv
Trešdienās no plkst 15:00 - 17:00. Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Jānis Pleps
Dr. iur.
Tiesību teorijas problēmas, Tiesību teorijas un vēstures problēmas 28632664
janis.pleps@lv.lv
Igors Ponomarenko
Pašaizsardzība un pirmā palīdzība daizpon@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Dainis Pudelis
Mg.iur.
Eiropas Savienības tiesības dainis.pudelis@gmail.com
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Dana Rone
Mg. iur.
Apdrošināšanas tiesības, Civilprocess, Tiesu runa, Apdrošināmo risku juridiskie aspekti 29442637
dana.rone@latnet.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju telefoniski

Jānis Rušenieks
Dr. iur.
Komunikācijas tiesības rusenieks.janis@inbox.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Ernests Saulītis
Mg. iur.
Iepirkuma valsts un pašvaldību vajadzībām tiesiskais regulējums, Publiskie iepirkumi ernests.saulitis@riga.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Juris Siliņš
Mg. iur.
Kriminālsodu politika 29487614
juris.silins@inbox.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Aigars Sniedzītis
Mg. iur.
Praktikums civiltiesiskajās zinātnēs, Tiesu nolēmumu izpilde, Maksātnespējas tiesības 29107012
aigars.sniedzitis@tiesas.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Linda Sniega - Svilāne
Mg. iur.
Finanšu tiesības 25441856
sniegal@inbox.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Andris Stengrevics
Ierobežotas pieejamības informācija, Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē, Personas datu aizsardzība, Informācijas un personas datu drošība 29489443
Andris.Stengrevics@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Andrejs Stupins
Mg. iur.
Juridiskās metodes mācība un praktikums, Varas dalīšana andrejs.stupins@satv.tiesa.gov.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Jūlija Terjuhana
Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē julija.terjuhana@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Valija Ulmane
Mg. iur.
Darba tiesības, Darba tiesības, aizsardzība, drošība, Sociālās tiesības, Darba un valsts civildienesta tiesības 67607726
valija.ulmane@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju. C315 kab.
Laila Vaivode
Mg.iur.
Stresa vadīšana krīzes situācijās laila.vaivode@gmail.com
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Jānis Vanags
Mg. iur.
Civiltiesības. Lietu tiesības, Civiltiesības. Saistību tiesības, Lietu tiesības, Lietu un saistību tiesību aktualitātes, Saistību tiesības 26357679
jtsvanags@yahoo.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Dace Vārna
Mg. iur.
Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums varna.dace@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ingrīda Veikša
Dr.iur., profesore
Autortiesības, Intelektuālā īpašuma tiesības 67606105
ingrida.veiksa@turiba.lv
Darba dienās 09:00 - 17:00 Iepriekš vienojoties ar profesori
Jānis Veinbergs
Bac.sc.
Organizāciju drošības pamati, Organizāciju drošība kom@tvnet.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Vilnis Veinbergs
Mg. sc.
Fizisko personu drošība, Praktiskā šaušana, Praktikums personālvadībā 67622333
vilnis.veinbergs@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Velga Vēvere
Dr.phil., profesore
Biznesa ētika, Filozofija, Retorika, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes, Ētika un lietišķā etiķete, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
otrdienās no plkst. 16.00 - 18.00 (C116 kab.) Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju.

Ārija Vitte
Mg.iur., Mg.paed.
Civiltiesības. Ģimenes un mantojuma tiesības, Civiltiesības. Lietu tiesības, Civiltiesības. Vispārīgā daļa. Romiešu civiltiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības 29418582
vittearija@inbox.lv
ceturtdienās no plkst. 17.15-18.15 iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Uģis Začs
MBA
Drošības tehniskie līdzekļi, Objektu drošības koncepcija un tehniskie risinājumi, Stacionāro objektu apsardze 29470243
ugis.zacs@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Guntis Zemītis
Dr.hist., profesors
Eiropas integrācija un starptautiskā komunikācija, Eiropas Savienības reģionālā politika, Globalizācija, Eiropas integrācija un starpkultūru saskarsme, Tiesību vēstures problēmjautājumi, Latvijas un ārvalstu tiesību vēsture, Globalizācija un starpkultūru saskarsme, Drošības aspekti Latvijas vēsturē 26416884
guntis.zemitis@gmail.com
otrdienās no plkst. 17.00 līdz 18.00. Iepriekš vienojoties ar profesoru
Artūrs Zvejsalnieks
Mg. iur.
Kriminālprocess, Krimināltiesības, Praktikums krimināltiesiskajā zinātnē, Tiesību aizsardzības iestādes 26450061
arturszv@gmail.com
iepriekš saskaņojot par pasniedzēju

Tūrisma un viesmīlības katedra


Dace Amsone
Mg. sc. soc.
E-komercija, Runas prasme un starppersonu komunikācija, Valodas teorija un prakse, Vizuālā rediģēšana, E-tūrisms 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
18.06., 17:00-19:00, C317
Agris Ančupāns
Mg. med.
Tūrisms un rekreācija, Tūrisms un viesmīlība, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 26334906
agrisanc@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Vineta Apse
Lektore, MBA
Pakalpojumu un Tūrisma Mārketings vineta@latnet.lv,
Iepriekš piesakoties e-pastā
Gunārs Bajārs
Lektors, Dr. chem.
Ilgtspējīga attīstība un tūrisms gunars.bajars@gmail.com
Arta Beriņa
Lektore, MBA
Ceļojumu organizēšana un vadība arta.berina@gmail.com
Lekciju dienās, iepriekš piesakoties e-pastā
Kārlis Blumfelds
Pasākumu tehniskais nodrošinājums karlis.blumfelds@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā

Ainārs Brencis
Dr. sc.admin.
Tūrisma aģentūras un informācijas sistēmas, Tūrisma projektu vadība, Viesnīcu vadības sistēmas , Tūrisma ekonomika un globalizācija, Tūrisms un komercdarbība, Starptautisko projektu izstrāde 67619693
Ainars.Brencis@turiba.lv
Pirmdienās, 13:30-14:30, C317

Livija Brūvere
Lektore, Mg. sc. soc., Mg. sc. ing.
Ēdināšanas organizēšana un serviss, Ēdināšanas serviss, Ēdināšanas uzņēmumu vadība, Lietišķā etiķete un komunikācija viesmīlībā, Ēdināšanas organizēšana Livija@turiba.lv
iepriekš piesakoties e-pastā
Madara Brūvere
Lektore, MBA
Tūrisma tirgvedības stratēģijas madarabruvere@inbox.lv
Iepriekš piesakoties pa e-pastu.
Ģirts Burgmanis
Lektors, Dr. geogr.
Tūrisma ekonomika un globalizācija, Tūrisma un Tirgus izpēte, Starptautiskās attiecības, Pētījuma metodes gjirts_rhv@inbox.lv
8.12.,15.12., no 9:00-12:00, C317 Iepriekš piesakoties e-pastā
Anastasija Čerņavska
Lektore
Viesmīlības pamati 67619693
Anastasija.Cernavska@turiba.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā
Nellija Degle
Lektore
Ēdināšanas uzņēmumu vadība nellija.degle@inbox.lv
iepriekš piesakoties e-pastā.

Agita Doniņa
Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne, Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmuma vadības programmas direktore, lektore, MBA
Biznesa ētika, Komercdarbība tūrismā, Lietišķā etiķete un komunikācija viesmīlībā 67607661
Agita.Donina@turiba.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā
Tamāra Grizāne
Lektore, Dr. oec.
Tūrisma ekonomika un globalizācija tamara.grizane@inbox.lv
lekciju dienās, iepriekš vienojoties e-pastā
Karīna Jansone
Starptautiskās tūrisma fakultātes biroja vadītāja, Lektore, MBA
Ēdināšanas organizēšana un serviss, Ievads tūrismā, Ievads pētījuma metodēs Karina.Jansone@turiba.lv
Piektdienās, 15:00-16:00, C317
Jānis Jenzis
Lektors, Mg.sc.soc.
Ēdināšanas uzņēmumu vadība janisjenzis@inbox.lv

Pauls Jurjāns
Lektors, Mg. paed.
Brīvā laika organizēšana, Izdzīvošanas vadība, Pašrealizācijas prasmes komandā pauls.jurjans@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā.

Aivars Kalniņš
Lektors, Mg. sc. ing.
Tūrisma plānošana un vadība, Tūrisma loģistika kalnins_aivars@inbox.lv

Aivars Kalniņš
MBA, lektors
Komercdarījumi, Loģistika, Patērētāju uzvedība tirgū, Starptautiskais mārketings, Stratēģiskā vadīšana, Uzņēmējdarbība, Valodas teorija un prakse, Komandas veidošana, Laika plānošana, Tūrisms un komercdarbība 29454245
aivars@jeta.lv
pēc individuālas vienošanās , C109

Ēriks Lingebērziņš
Docents, Tūrisma stratēģiskās vadības programmas direktors, Tūrisma pētniecības centra direktors, Dr.oec.
Starptautiskā tūrisma vide 67619693
Eriks.Lingeberzins@turiba.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā, C317

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Valodu katedras vadītāja
Augstskolu pedagoģija un vadība, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Pētījuma metodes +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
Atvaļinājumā no 03.07. - 28.08.! A202

Madara Lūka
Lektore MBA
Tūrisms un rekreācija, Baltijas tūrisma studijas, Ievads tūrismā madara.luka@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā madara.luka@gmail.com
Inese Mariņina
Lektore, MBA
Pakalpojumu un Tūrisma Mārketings inesemarinina@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā.
Andis Mizišs
Lektors Mg. art.
Pasākumu plānošana un organizēšana andismiziss@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā

Armands Muižnieks
Lektors MBA
Veselības un SPA tūrisms, Medicīniskais tūrisms bingonis@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā bingonis@gmail.com

Margarita Platace
Ārzemju prakšu koordinatore, Lektore, Mg. paed., MBA
Korporatīvā atbildība un ilgtspējība, Viesnīcu dienestu darba organizācija, Viesnīcu sistēmu vadība 67619693
Margarita.Platace@turiba.lv
Otrdienās, 16:00-17:00

Brigita Rozenbrika
Lektore, Mg.art.
Kultūras pasākumu organizēšana brigita.rozenbrika@gmail.com

Maija Rozīte
Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja, profesore, Dr. geogr.
Tūrisma stratēģiskā plānošana, Tūrisms un rekreācija, Ceļojumu organizēšana un vadība, Ievads tūrismā Maija.Rozite@turiba.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā

Santa Rūja
Lekotre MBA, Mg.paed.
Kultūras vēsture santa_r2@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā
Anna Stavicka
Lektore
Lietišķā etiķete un komunikācija viesmīlībā anna.stavicka@lu.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā

Daina Vinklere
Prodekāne, Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadības programmas direktore, lektore Mg.geogr.
Lauku tūrisms, Tūrisma aģentūras un informācijas sistēmas, Tūrisma ģeogrāfija, Tūrisma plānošana un vadība, Ievads pētījuma metodēs 67619693
Daina.Vinklere@turiba.lv
Otrdienās, 16:30 - 19:00, C317
Anita Zaļaiskalne
Lektore
Kultūras vēsture zalaiskalne@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā

Ruta Žvale
Kultūras vēsture, Korporatīvā atbildība un ilgtspējība, Baltijas valstu kultūra, Ievads pētījuma metodēs 67619693
RutaZ@turiba.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā vai skatīt informāciju BATISā

Valodu katedra

Marija Antāne
Mg.paed.
29435206
marija.antane@gmail.com
Atvaļinājumā no 03.07. - 28.08.! A201

Inese Ate
Mg.philol., Mg.paed., lektore
Diskusija un manipulācija (angļu vai krievu val.), Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084; 67255645
IneseA@turiba.lv
Atvaļinājumā no 03.07.-28.08.! A 204/1

Anita Emse
Mg. philol., Mg. paed., lecturer
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā terminoloģija ( vācu, franču, spāņu, krievu) 67624084; 29425352
anitae@turiba.lv
Atvaļinājumā no 03.07. - 28.08.! A 205

Viola Ēvele
Mg. philol., Mg. paed., lektore
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084; 29376486
Viola.Evele@turiba.lv
Atvaļinājumā no 03.07. - 28.08.! A 206

Zane Karpenko
Mg. philol., asistente
Profesionālā terminoloģija ( vācu, franču, spāņu, krievu) vk@turiba.lv
Lūdzu sazināties e-pastā! A209

Līga Kļaviņa
Mg. philol., lektore
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā terminoloģija ( vācu, franču, spāņu, krievu) 67624084
Liga.Klavina@turiba.lv
Atvaļinājumā no 03.07. - 28.08.! A211

Anda Komarovska
MBA, lektore
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084
AndaK@turiba.lv
Atvaļinājumā no 03.07. - 28.08.! A212
Santa Laurīte
Lietišķā svešvaloda santalaurite@inbox.lv
Pēc individuālas vienošanās, Cēsu filiāle
Gita Liepājniece
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)
Pēc individuālas vienošanās, Talsu filiāle

Kristīne Liepiņa
Mg. paed., lektore
Kliepina@gmail.com
Atvaļinājumā no 03.07. - 28.08.! A304
Lolita Lipska
Lietišķā svešvaloda
Pēc individuālas vienošanās, Talsu filiāle

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Valodu katedras vadītāja
Augstskolu pedagoģija un vadība, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Pētījuma metodes +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
Atvaļinājumā no 03.07. - 28.08.! A202

Valērija Maļavska
Mg.philol., lektore
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084
vk@turiba.lv
Lūdzu sazināties e-pastā; A 205
Natālija Naumočkina
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)
Pēc individuālas vienošanās, Liepājas filiāle

Vicente Navas Mesa
Mg. philol., lektors
vicentenavas@hotmail.com
Atvaļinājumā no 03.07. - 28.08.! A204
Aija Poikāne - Daumke
Dr. phil., docente
Lietišķā svešvaloda apoikane@inbox.lv
Pēc individuālās vienošanās, A 205

Alberto Sadu
Ārsta grāds, lektors
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084; 26588088
Alberto@turiba.lv
Lūdzu sazināties e-pastā!; A 204
Regīna Treija
Mg. paed., lektore
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) reginatreija@inbox.lv
Pēc individuālas vienošanās, Talsu filiāle
Gunita Ūdre
Mg. paed., lektore
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) gunitau@tvnet.lv
Pēc individuālas vienošanās, Jēkabpils filiāle

Sundars Vaidesvarans
Mg.sc.ing., lektors
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Rakstīšana un rediģēšana 67624084; 29330125
Sundars@turiba.lv
Lūdzu sazināties e-pastā; A210
Maruta Vēvere
Lektore
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 29373713
marutavevere@inbox.lv
Pēc individuālās vienošanās, Cēsu filiāle

Komunikācijas zinātņu katedra


Anna Ābeltiņa
Dr.oec., asoc. prof. Uzņēmējdarbības vadības maģistrantūras programmu direktore
Inovācijas, Mikroekonomika, Reģionālā ekonomika, Zināšanu un inovāciju vadība 26552945
annaa@turiba.lv
C107. kab. ceturtdienās no 13.00 līdz 15.00

Dace Amsone
Mg. sc. soc.
E-komercija, Runas prasme un starppersonu komunikācija, Valodas teorija un prakse, Vizuālā rediģēšana, E-tūrisms 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
18.06., 17:00-19:00, C317
Dainis Bērziņš
Modes mārketings, Stils un mode 67628870
press@gintsbude.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ansis Bogustovs
TV žurnālistika, Audio un video, Komentēšana ansisb@hotmail.com

Renāte Cāne
Dr.sc.soc., docente
Reputācijas un zīmola vadība, Zīmolvadība, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes, Reklāmas semitotika, Komunikācijas pētījumu metodes un prezentācija 29411611
renate.cane@gmail.com
Konsultācijas pēc iepriekšējas vienošanās e-pastā, C116 kab.

Ainārs Dimants
Dr.phil., profesors
Doktorantu teorētiskais seminārs, Doktordarbu vadītājs, Komunikācijas zinātne, Komunikācijas zinātne un vadība, Komunikācijas zinātne un žurnālistika, Mūsdienu komunikācijas teorijas, Politiskā zinātne, Mediju vadība, Politikas zinātne 67628870
ainars.dimants@turiba.lv
Otrdienās no 16:30 līdz 18:00 C116, iepriekš piesakoties e-pastā.

Signe Dobelniece
Dr.phil.
Socioloģija, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes signed@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā, pirmdienās 17:00 - -18:00, C116
Edvīns Evarts
Komunikācijas ētika, lietišķā etiķete un protokols edvins_e@hotmail.com
Pēc vienošanās e-pastā

Zigrīda Ezeriņa
Mg. paed., lektore
Aktiermeistarība un improvizācija, Runas prasme un starppersonu komunikācija 67628870; mob. 28253723
zigrida.ezerina@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Rūta Grikmane
Multimediji ruta.grikmane@gmail.com

Guntars Grīnums
Radio žurnālistika, Ziņu žurnālistika guntars.grinums@leta.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā

Laine Kristberga
Filozofija, Foto, Mūzika kā komunikācija, Socioloģija, Stils un mode, Valodas teorija un prakse, Kreatīvās industrijas, Kritiskā domāšana, Kino kā komunikācija laine.krista@googlemail.com
Pēc vienošanās rakstot uz e-pastu: laine.krista@googlemail.com

Jānis Lasis
Produktu jaunrade janislasis@gmail.com

Ēriks Leitis
Dr.geogr.
Vides komunikācija 67628870
eriksl@latnet.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju.
Ivars Linde
Projektu vadība 29215785
ivars.linde@hotmail.com
individuāli vienojoties pa telefona numuru - 29215785

Māra Liniņa
Mg.art., lektore
Scenārijs un režija 67628870
maralin@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju, A511

Agrita Lujāne
Mg.sc.soc.
Globalizācija, Eiropas integrācija un starpkultūru saskarsme, Sporta projekti 67628870
agrita.lujane@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā agrita.lujane@gmail.com vai zvanot 26473341

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Valodu katedras vadītāja
Augstskolu pedagoģija un vadība, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Pētījuma metodes +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
Atvaļinājumā no 03.07. - 28.08.! A202

Aivars Mednis
Mg. sc. ing., Mg. paed., lektors
Civilā aizsardzība, Civilā un vides aizsardzība 67617096
Aivars.Mednis@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu; C109 kabinets.
Jānis Meļņikovs
Retorika janis.melnikovs@gmail.com
Pēc vienošanās pa e-pastu

Juris Millers
Phd
Producēšana, Scenārijs un režija jurismillers@me.com
Iepriekš piesakoties e-pastā.

Līga Mirlina
Mg.sc.soc., lektore
Politoloģija, Žurnālistika un mediju attiecības, Interneta vide un žurnālistika, Radošā domāšana, Starptautiskā tīklošanās 67628870
liga.mirlina@inbox.lv
Iiepriekš sazinoties pa e-pastu, Otrdienās 17:00, C116

Edīte Olupe
Mg.sc.soc., lektore
Organizācijas iekšējā komunikācija, Sabiedrisko attiecību kampaņas 67628870
edite.o@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju, pāra ceturtdienās no 9:00 - 10:00, C116

Andris Pētersons
Dr.sc.soc., prof. Komunikācijas fakultātes dekāns
Biznesa komunikācija, Komunikācijas vadība, Sabiedrisko attiecību ētika un sociālā atbildība, Stratēģisko jautājumu vadība un komunikācijas vadības modeļi, Mediju komunikācija 67619460
andris.petersons@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Magda Riekstiņa
Rakstīšana un rediģēšana magda.riekstina@dienasmediji.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā.

Gregory Simons
Dr.phil., docents
Integrētā mārketinga komunikācija, Riska un krīzes komunikācija, Stratēģiskā komunikācija 67628870
gregmons@yahoo.com

Daina Škuškovnika
Dr.psych., asoc. prof.
Klientorientēta organizācija, Konfliktoloģija, Organizācijas iekšējā komunikācija, Organizāciju psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasme, Sociālā psiholoģija, Vadības psiholoģija, Vadības un komunikācijas psiholoģija 67628870
daina.skuskovnika@turiba.lv
Pirms vai pēc nodarbībām C116 kab., iepriekš piesakoties pa e-pastu daina.skuskovnika@turiba.lv.

Inese Stepiņa
Dr.sc.pol. lektore
Lobēšanas tehnoloģijas 67628870
inesestepina@hotmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Dace Stirāne
Žurnālistikas pamati dace.stirane@ltv.lv
Pēc vienošanās e-pastā
Andris Straumanis
Mediju vadība andris.straumanis@uwrf.edu
Pēc vienošanās e-pastā
Vineta Tetere
Mg.oec. lektore
Komercdarbība 26543783
vineta.tetere@gmail.com
pēc individuālas vienošanās; C112.
Kristīne Tihanova
Starptautisko projektu izstrāde, Sporta projekti Kristine.Tihanova@turiba.lv
Pēc vienošanās, rakstot uz e-pastu.
Kristīne Tjarve
Krīzes komunikācija ktjarve@gmail.com
Pēc vienošanās pa e-pastu

Juris Ulmanis
PhD
Starptautiskais mārketings, Pārdošana starptautiskā tirgū julmanis@rbs.lv
iepriekš vienojoties pa e-pastu julmanis@rbs.lv

Sundars Vaidesvarans
Mg.sc.ing., lektors
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Rakstīšana un rediģēšana 67624084; 29330125
Sundars@turiba.lv
Lūdzu sazināties e-pastā; A210
Deniss Vasiļjevs
MBA, lektors
Mārketings, Reklāma, Starptautiskais mārketings 26668842
denisksil@gmail.com
ceturtdienās no plkst 8.30-9.00 C112.kab.

Velga Vēvere
Dr.phil., profesore
Biznesa ētika, Filozofija, Retorika, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes, Ētika un lietišķā etiķete, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
otrdienās no plkst. 16.00 - 18.00 (C116 kab.) Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju.

Guntis Zemītis
Dr.hist., profesors
Eiropas integrācija un starptautiskā komunikācija, Eiropas Savienības reģionālā politika, Globalizācija, Eiropas integrācija un starpkultūru saskarsme, Tiesību vēstures problēmjautājumi, Latvijas un ārvalstu tiesību vēsture, Globalizācija un starpkultūru saskarsme, Drošības aspekti Latvijas vēsturē 26416884
guntis.zemitis@gmail.com
otrdienās no plkst. 17.00 līdz 18.00. Iepriekš vienojoties ar profesoru

Lauris Zvejnieks
Žurnālistika un mediju attiecības lauris.zvejnieks@gmail.com

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec, prof., Komercdarbības katedras vadītāja, programmas Reklāma uzņēmējdarbībā direktore, Biznesa augstskolas Turība un Daugavpils Universitātes kopīgās doktora studiju programmas „Vadībzinātne” un doktora studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” direktore
Finanšu menedžments, Komercdarbība, Personālmenedžments, Starptautiskais mārketings, Uzņēmējdarbība 67618746, 26408253
rosita@turiba.lv
pēc iepriekšējas vienošanās; C109.kab.

E-studijas

Zane Gūtmane
Politoloģija 29482266
zane.gutmane@vraa.gov.lv

Nodarbību saraksts