Augstskola>Lektoru kontakti

Lektoru kontakti

Komercdarbības katedra

Katrīna Alksne-Alksnīte
Datorgrāmatvedība, Grāmatvedības standarti katrina.alksne-alksnite@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās pa epastu

Dzintars Arbidāns
Inovāciju vadīšana dzintars.arbidans@gmail.com
pēc individuālas vienošanās

Jānis Augucēvičs
prof.mag., izgl.zin.mag.
Informācijas tehnoloģijas janis@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu
Ivars Avotiņš
Banku un finanšu iestāžu darbība ivarsaaa@gmail.com

Ligita Āzena
Mg.soc.sc., lektore
Mārketinga pētījumi, Mārketinga plānošana, Mārketinga vadība, Starptautiskais mārketings, Vietas mārketings, Pakalpojumu mārketings, Mārketinga principi 29215144
azenaligita@gmail.com
Pēc iepriekšējas vienošanās pa e-pastu vai telefonu;

Jolanta Brilte
MBA, lektore
Lietvedība, Menedžments, Prezentācijas māksla biznesā, Stratēģiskā vadīšana, Vadība, Valodas teorija un prakse, Komandas veidošana 67616022
jolanta.brilte@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās; skype - jolanta brilte; C101.kab.

Ieva Bruksle
Uzņēmējdarbības fakultātes prodekāne, Mg.oec., lektore
Ekonomika, Makroekonomika, Mikroekonomika, Starptautiskā komercdarbības vide, Uzņēmējdarbība 67616022
ieva.bruksle@gmail.com
pēc individuālas vienošanās C107.kab.
http://bruksle.wikifoundry.com
Aldis Bulis
Ekonomika, Makroekonomika, Mikroekonomika, Biznesa ekonomika aldis.bulis@turiba.lv
Trešdienās 16:00-17:00; C115.kab.
Mārtiņš Čudars
Finanšu vadība, Finanšu investīciju vadība cudarsmartins@gmail.com
pēc individuālas vienošanās

Zane Driņķe
Ph.D, Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, Uzņēmējdarbības vadības 2.līmeņa profesionālās bakalaura un "Biznesa psiholoģija un cilvēkresursu vadība uzņēmējdarbībā" maģistra programmu direktore, asoc. profesore
Kvalitātes sistēmas, Kvalitātes sistēmas un vadība, Vadība, Kvalitātes vadība, Organizācijas vadība 67607660; 29187448
zane.drinke@turiba.lv
Pirmdienās 10:00 - 11:00; C115
http://www.zanedrinke.com
Enno Ence
Kontaktu veidošana globālā biznesa vidē enno.ence@milzu.lv
pēc individuālas vienošanās

Einārs Giels
Koučings, Krīzes vadība tuEGtu@gmail.com
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu

Ivars Godmanis
Dr.Phys.
ES atbalsts uzņēmējdarbībā (MVU), Biznesa modeļi ivars.godmanis8@gmail.com

Maksims Grinčuks
Mg.Phil.
Finanšu vadība, Nodokļi, Risku vadība, Finansu instrumenti, Uzņēmumu finansu vadība, Nodokļu vadība organizācijā 26870166
grinchuks@inbox.lv
vienojoties pa e-pastu.

Kristīne Hamruna
Mg.ing.
Ekonometrija, Informācijas tehnoloģijas, Informācijas tehnoloģijas 2 hamrun@inbox.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu.
Gita Janševica
Finanšu informācijas analīze, Grāmatvedība un finanšu vadība gita.jansevica@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās

Silva Jeromanova - Maura
Komandas veidošana un vadība silva.jeromanova-maura@silja.biz
pēc individuālas vienošanās

Aivars Kalniņš
MBA, lektors
Komercdarījumi, Loģistika, Patērētāju uzvedība tirgū, Uzņēmējdarbība, Komandas veidošana, Laika plānošana, Stratēģiskā un pārmaiņu vadība, Stratēģiskā vadība, Tūrisms un komercdarbība, Transporta sistēmas un procesi, Loģistikas biznesa vadība, Uzņēmējdarbības un procesu vadība, Ilgstpējīga attīstība un inovācija 29454245
aivars@jeta.lv
pēc individuālas vienošanās, C115
Elita Ernestīne Kazaine
Koučings, Koučings un supervīzija elita@kazaine.lv

Baiba Kizika
Mg.oec., lektore
Ekonomika, Ekonomiskie principi un to analīze, Komercdarbība, Mikroekonomika, Uzņēmējdarbība 29733144
baiba.kizika@llu.lv
pēc individuālas vienošanās C115.kab.

Normunds Kozlovskis
MBA, mg.iur.
Loģistika +37127767120
normunds.kozlovskis@inbox.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu

Ivars Linde
Projektu vadība 29215785
ivars.linde@hotmail.com
individuāli vienojoties pa telefona numuru - 29215785

Iveta Liniņa
Dr.oec, asoc. profesore, programmas "Mārketings un tirdzniecības vadība" un "Mārketings un tirdzniecība" direktore
Globālais mārketings, Integrētā mārketinga komunikācija, Komercdarījumi, Konkurētspējas vadība, Mārketinga komunikācijas, Mārketinga pētījumi, Mārketings, Pārdošanas vadība, Patērētāju uzvedība tirgū, Pētījuma metodes tirdzniecībā, Prezentācijas māksla, Tiešā pārdošana, Pārdošanas darba organizācija 26306922
iveta.linina@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās C115.kab.

Anna Medne
Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr., lektore, programmas "Finanses un grāmatvedība"; "Starptautiskā finanšu vadība" direktore
Finanšu grāmatvedība, Finanšu un vadības grāmatvedība, Grāmatvedība, Grāmatvedība reklāmas sfērā, Grāmatvedības pamati, Nodokļi, Vadības grāmatvedība, Vienkāršā grāmatvedības sistēma 67618746
annam@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās C115.kab.

Aivars Mednis
Mg. sc. ing., Mg. paed., lektors
Civilā aizsardzība, Civilā un vides aizsardzība 67618746
Aivars.Mednis@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu; C115 kabinets.
Patriks Morevs
Informācijas tehnoloģijas, datorzinības, Ievads datoru arhitektūrā, datortehnikā un datorsistēmās pmorev@gmail.com
pēc individuālas vienošanās

Armands Muižnieks
Lektors MBA
Veselības un SPA tūrisms bingonis@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā bingonis@gmail.com

Oskars Onževs
Dr. sc. ing., docents
Biznesa izlūkošana, Ekonometrija, Finanšu matemātika, Informācijas tehnoloģijas, Informācijas tehnoloģijas 2, Risku vadība, Statistiskās pētījumu metodes, Biznesa matemātika 67618746
oskarso@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās ; C115.kabinets
Baiba Ose-Zaļā
Cilvēkresursu vadība un attīstība baiba.ose@gmail.com

Juris Ozols
Dr. phys., docents
Finanšu matemātika, Informācijas tehnoloģijas, Informācijas tehnoloģijas 2, Prognozēšana uzņēmējdarbībā 67618746
juris.ozols@turiba.lv
10.10.2019. plkst.18.00; C115.aud.
Kaspars Pacevičš
Inovāciju vadīšana, Tiešā pārdošana kaspars.pacevics@sakret.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu

Evija Palčeja
Veselības aprūpes kvalitātes vadība evijap@inbox.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu

Andris Pētersons
Personāla vadība Andris.Petersons.kdk@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās
Inga Purviņa
Organizācijas vadības psiholoģija, Klientu psiholoģija inga.purvina@inbox.lv

Dana Rone
Dr. iur.
Apdrošināšanas tiesības, Civilprocess, Tiesu runa, Apdrošināmo risku juridiskie aspekti, Konfliktu risināšana un mediācija, Mediācija 29442637
dana.rone@latnet.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju telefoniski

Daina Škuškovnika
Dr.psych., asoc. prof.
Klientorientēta organizācija, Konfliktoloģija, Masu un politiskā psiholoģija, Organizācijas iekšējā komunikācija, Organizāciju psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasme, Sociālā psiholoģija, Uzņēmējdarbības psiholoģija, Vadības psiholoģija, Vadības un komunikācijas psiholoģija, Organizācijas vadības psiholoģija, Analītiskās domāšanas attīstība, Problēmjautājumu risināšana 67628870
daina.skuskovnika@turiba.lv
Pirms vai pēc nodarbībām C109 kab., iepriekš piesakoties pa e-pastu daina.skuskovnika@turiba.lv.

Gundars Strazdiņš
E-komercija, Digitālais mārketings g.strazdins@gmail.com
pēc individuālas vienošanās

Inese Sviestiņa
Dr. pharm.
Farmācijas biznesa vadība inese.sviestina@gmail.com
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu

Alīda Vāne
veselības aprūpes finansēšana vanealida@gmail.com
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu vanealida@gmail.com

Deniss Vasiļjevs
MBA, lektors
Globālais mārketings, Mārketinga komunikācija, Mārketinga pētījumi, Mārketings, Projektu vadība, Reklāma, Zīmolvadība, Tūrisma un viesmīlības produktu pārdošana denisksil@gmail.com
otrdienās no plkst.10.00-10.40; C115.kab.

Velga Vēvere
Dr.phil., profesore
Biznesa ētika, Filozofija, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
pēc individuālas vienošanās C109. kab.

Aija Žīgure
Statistiskās pētījumu metodes aija.zigure@csb.gov.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec, prof., Komercdarbības katedras vadītāja, programmas Reklāma uzņēmējdarbībā direktore, Biznesa augstskolas Turība un Daugavpils Universitātes kopīgās doktora studiju programmas „Vadībzinātne” un doktora studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” direktore
Finanšu vadība, Komercdarbība, Personālmenedžments, Starptautiskais mārketings, Uzņēmējdarbība, Stratēģiskā un pārmaiņu vadība, Stratēģiskā vadība 67618746, 26408253
rosita@turiba.lv
pēc iepriekšējas vienošanās; C115.kab.

IT nodaļa

Charles Bušmanis
Dizaina domāšana IT industrijā charles.busmanis@gmail.com
Pāvels Fomins
Programmatūras izstrādes pamati, Java pavels.fomins@gmail.com
Juris Roberts Kalniņš
Matemātika simts@latnet.lv
Patriks Morevs
Informācijas tehnoloģijas, datorzinības, Ievads datoru arhitektūrā, datortehnikā un datorsistēmās pmorev@gmail.com
pēc individuālas vienošanās

Tiesību zinātņu katedra


Jeļena Alfejeva
Dr. iur.
Eiropas Savienības konkurences tiesības alfejeva@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Agris Ančupāns
Mg. med.
Tūrisms un rekreācija, Tūrisms un viesmīlība, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 26334906
agrisanc@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Uldis Apsītis
Mg. iur.
Maksātnespējas tiesības, Maksātnespējas tiesību aktuālās problēmas 29106383
uldis.apsitis.mn@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Kaspars Auziņš
Organizāciju drošības pamati, Organizāciju drošība auzins.kaspars@inbox.lv
Ieriekš vienojoties ar pasniedzēju
Inese Baikovska
Kriminālprocess baikovska@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Inese Bāra
Mg. iur.
Ekoloģiskās tiesības inese.bara@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Sarmīte Bileviča
Mg. iur.
Civiltiesības, Civiltiesības. Vispārīgā daļa, Biznesa civilprocesuālie aspekti, Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums sarmite.bilevica@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Juris Biršs
Dr. sc.ing.
Apsargājamo objektu būvniecības aspekti 29416605
editor.juris@apollo.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Valdis Blūzma
Dr.hist., profesors
Starptautiskās publiskās tiesības, Starptautiskās tiesības, Starptautisko strīdu izšķiršana, Starptautisko tiesu jurisdikcija, Tiesību vēstures problēmjautājumi, Eiropas Savienības sociālās un darba tiesības, Starptautiskās darba tiesības 28318573
valdisbl@yahoo.com
Iepriekš vienojoties ar profesoru
Igors Buķis-Fleitmanis
Bac. iur.
Iepirkuma valsts un pašvaldību vajadzībām tiesiskais regulējums 26416955
bukis.fleitmane@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Adrija Buliņa
Darba tiesības adrija.bulina@tiesas.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Liene Cakare
Mg. iur.
Komerctiesības, Juridisko dokumentu sastādīšana, Tiesību aktu jaunrade liene.cakare@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Zanda Dāvida
Mg. iur.
Patērētāju tiesību aizsardzība zanda.davida@hotmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Aivars Endziņš
Dr.iur., profesors
Konstitucionālo tiesību problēmas, Valsts tiesības aivars.endzins@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar profesoru
Olga Fleitmane - Buķe
Tūrisma tiesiskais regulējums 29377272
Olga.Fleitmane-Buke@novatours.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Anita Gurska
Mg.iur., Mg. sc. iur.
Eiropas Savienības tiesības 29431172
anita.gurska@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Kristaps Hahelis
Mg. iur.
Finanšu tiesības lektors.Hahelis@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Zane Heince
Lietvedība un valsts valoda zane.sp@gmail.com
Kaspars Indrēvics
Fizisko personu drošība kasparsindr@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Viktorija Jarkina
Dr. iur.
Civiltiesību problēmas 67606140
viktorija.jarkina@sorainen.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Juris Juriss
Dr. iur.
Kriminālprocess, Krimināltiesības, Krimināltiesību aktuālie jautājumi, Maksātnespējas krimināltiesiskie aspekti juris.juriss@lrp.gov.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Sandra Kaija
Dr.iur.,profesore
Kriminālprocess, Noziedzības attīstības tendences, Kriminālprocesa tiesību problēmas, Kriminālprocesa tiesības sandra.kaija@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar profesori
Inga Karlberga
Prezentācijas māksla, Profesionālā ētika un prezentācija, Prezentācijas prasmes juristiem 63222605
Inga.Karlberga@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ivita Kīsnica
MPA
Profesionālā ētika, Profesionālā ētika un saskarsmes kultūra, Profesionālā ētika un prezentācija 67607662
ivitak@turiba.lv
Otrdienās C116. telpa no plkst 15:00 - 17:00 vai iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ilze Kramiņa
Mg. iur.
Būvniecības tiesiskais regulējums ilze.kramina@eversheds.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ivo Krievs
Mg. iur.
Komerctiesības, Komerctiesību aktuālās problēmas, Datu aizsardzības tiesības, Personas datu aizsardzība 29159251
studenti@krievs.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Kalvis Krūmiņš
Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē krumins.kalvis@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Jānis Lielpēteris
Mg.iur.
Komunikācijas tiesības janis.lielpeteris@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Gatis Litvins
Dr. iur.
Cilvēktiesības, Cilvēktiesību iedzīvināšanas mehānismi, Pašvaldību tiesību problēmas, Administratīvais process, Alternatīvā strīdu risināšana 26771612
litvinsgatis@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Armands Logins
Mg. iur.
Administratīvās tiesības, Administratīvās tiesības un administratīvais process, Civiltiesības, Tiesību aizsardzības iestādes, Administratīvais process 28246850
armands.logins.al@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Leonīds Makans
Asoc., profesors, Mg. iur.
Apsardzes un detektīvdarbības tiesības, Drošības teorija, Praktikums detektīvdarbībā, Noziedzīgu nodarījumu novēršanas un atklāšanas pamati 29118594
leo.makans@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Viktors Makucevičs
Mg. iur.
Civiltiesības. Saistību tiesības, Civiltiesības. Vispārīgā daļa, Praktikums civiltiesiskajās zinātnēs, Starptautiskā tiesiskā sadarbība, Starptautiskās privātās tiesības, Juridisko dokumentu sastādīšana viktors@xf.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Sigita Martinsone
Mg.iur.
Krimināltiesības, Krimināltiesības un kriminālprocess 22000289
sigita.martinsone@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Mārtiņš Martinsons
Mg. iur.
Civiltiesības. Lietu tiesības, Komerctiesības martins@m-sons.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Andrejs Maslovs
Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 29574898
andrejsmaslovs35@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Māris Mazapšs
Bac.hist.
Materiālo vērtību pavadīšana-apsardze mmazapsh@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Aiga Mieriņa
Dr. iur.
Starptautiskās privātās tiesības, Starptautisko privāttiesību attīstība, Starptautisko publisko tiesību izmaiņas aiga_mierina@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Jānis Načisčionis
Dr. iur., profesors
Administratīvās tiesības, Administratīvās tiesības un administratīvais process, Administratīvo tiesību problēmas, Valsts pārvalde un valdības komunikācija, Biznesa administratīvi procesuālie aspekti, Biznesa tiesiskie aspekti, Publiskās tiesības biznesā, Valsts tiesības, Veselības aprūpes tiesiskais regulējums 67606105
janis.naciscionis@turiba.lv
Pirmdienās 16.00 - 17.00, C 118. kab., iepriekš sazinoties ar profesoru
Kristīne Neimane
Mg. iur.
Civiltiesības. Lietu tiesības, Lietu un saistību tiesību aktualitātes kneimane@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Edgars Oļševskis
Mg. iur.
Cilvēktiesības, Eiropas Savienības tiesības, Juridiskā tehnika, Juridiskās metodes mācība un praktikums, Tiesību teorija 29356135
edgars.olsevskis@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Nikolajs Ozoliņš
Mg. iur.
Darba tiesības, Finanšu tiesības, Konstitucionālās tiesības, Pašvaldību tiesības, Vispārējā valsts zinātne, Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums, Vides aizsardzība un ilgtspējīga organizāciju attīstība 29745786
nikolajs.ozolins@turiba.lv
Trešdienās no plkst 15:00 - 17:00. Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Igors Ponomarenko
Pašaizsardzība un pirmā palīdzība daizpon@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Dainis Pudelis
Mg.iur.
Eiropas Savienības tiesības dainis.pudelis@gmail.com
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Dana Rone
Dr. iur.
Apdrošināšanas tiesības, Civilprocess, Tiesu runa, Apdrošināmo risku juridiskie aspekti, Konfliktu risināšana un mediācija, Mediācija 29442637
dana.rone@latnet.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju telefoniski

Jānis Rušenieks
Dr. iur.
Intelektuālā īpašuma tiesības, Komunikācijas tiesības rusenieks.janis@inbox.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Ernests Saulītis
Mg. iur.
Iepirkuma valsts un pašvaldību vajadzībām tiesiskais regulējums, Publiskie iepirkumi ernests.saulitis@riga.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Juris Siliņš
Mg. iur.
Kriminālsodu politika 29487614
juris.silins@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Aigars Sniedzītis
Mg. iur.
Praktikums civiltiesiskajās zinātnēs, Tiesu nolēmumu izpilde 29107012
aigars.sniedzitis@tiesas.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Linda Sniega - Svilāne
Mg. iur.
Finanšu tiesības 25441856
sniegal@inbox.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Daiga Sproģe
Mg.iur
Tiesību teorija daiga.sproge@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Andris Stengrevics
Ierobežotas pieejamības informācija, Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē, Personas datu aizsardzība, Informācijas un personas datu drošība 29489443
Andris.Stengrevics@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Jaroslavs Streļčenoks
Mg.iur.
Profesionālā ētika, Profesionālā ētika un prezentācija jaroslavs.strelcenoks@gmail.com
Iepriekš veinojoties ar pasniedzēju

Andrejs Stupins
Mg. iur.
Juridiskās metodes mācība un praktikums, Varas dalīšana andrejs.stupins@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Linda Šūpulniece
Būvniecības tiesiskais regulējums linda.supulniece@riga.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Jūlija Terjuhana
Mg.iur.
Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē julija.terjuhana@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Valija Ulmane
Mg. iur.
Darba tiesības, Darba tiesības, aizsardzība, drošība, Sociālās tiesības, Darba un valsts civildienesta tiesības 67607726
valija.ulmane@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju. C315 kab.
Laila Vaivode
Mg.iur.
Valodas teorija un prakse, Krīzes vadība, Stresa vadīšana krīzes situācijās, Drošības psiholoģija laila.vaivode@turiba.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Jānis Vanags
Mg. iur.
Lietu un saistību tiesību aktualitātes 26357679
jtsvanags@yahoo.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Dace Vārna
Mg. iur.
Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums varna.dace@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ingrīda Veikša
Dr.iur., profesore
Autortiesības, Intelektuālā īpašuma tiesības, Pētījuma metodes 67606105
ingrida.veiksa@turiba.lv
Darba dienās C118. telpa 09:00 - 17:00 Iepriekš vienojoties ar profesori
Jānis Veinbergs
Bac.sc.
Organizāciju drošības pamati, Organizāciju drošība kom@tvnet.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Vilnis Veinbergs
Mg. sc.
Praktiskā šaušana, Praktikums personālvadībā 67622333
vilnis.veinbergs@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Velga Vēvere
Dr.phil., profesore
Biznesa ētika, Filozofija, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
pēc individuālas vienošanās C109. kab.

Ārija Vitte
Mg.iur., Mg.paed.
Civiltiesības. Ģimenes un mantojuma tiesības, Civiltiesības. Lietu tiesības, Civiltiesības. Vispārīgā daļa. Romiešu civiltiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības 29418582
vittearija@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Uģis Začs
MBA
Drošības tehniskie līdzekļi, Objektu drošības koncepcija un tehniskie risinājumi, Stacionāro objektu apsardze 29470243
ugis.zacs@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Ģirts Zalāns
Mg. iur.
Noziedzīgu nodarījumu prevencijas un atklāšanas īpatnības girts.zalans@vp.gov.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Guntis Zemītis
Dr.hist., profesors
Eiropas integrācija un starptautiskā komunikācija, Globalizācija, Eiropas integrācija un starpkultūru saskarsme, Tiesību vēstures problēmjautājumi, Latvijas un ārvalstu tiesību vēsture, Globalizācija un starpkultūru saskarsme, Drošības aspekti Latvijas vēsturē 26416884
guntis.zemitis@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar profesoru
Artūrs Zvejsalnieks
Mg. iur.
Kriminālprocess, Krimināltiesības, Praktikums krimināltiesiskajā zinātnē, Tiesību aizsardzības iestādes 26450061
arturszv@gmail.com
iepriekš saskaņojot par pasniedzēju

Tūrisma un viesmīlības katedra


Dace Amsone
Mg. sc. soc.
E-komercija, Runas prasme un starppersonu komunikācija, Valodas teorija un prakse, Vizuālā rediģēšana, E-tūrisms 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
6.09., 13.09., 20.09., 27.09. no 18:00 līdz 19:30 C317
Kristiana Ancāne
Viesnīcu dienestu darba organizācija kristianaancane@gmail.com
Agris Ančupāns
Mg. med.
Tūrisms un rekreācija, Tūrisms un viesmīlība, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 26334906
agrisanc@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Vineta Apse
Lektore, MBA
Mārketings, Pakalpojumu un Tūrisma Mārketings vineta@latnet.lv,
Iepriekš piesakoties e-pastā
Gunārs Bajārs
Lektors, Dr. chem.
Ilgtspējīga attīstība un tūrisms gunars.bajars@gmail.com

Ainārs Brencis
Dr. sc.admin.
Tūrisma aģentūras un informācijas sistēmas, Tūrisma projektu vadība, Viesnīcu vadības sistēmas , Tūrisma ekonomika un globalizācija, Tūrisms un komercdarbība, Starptautisko projektu izstrāde 67619693
Ainars.Brencis@turiba.lv
Pirmdienās 12:00-13:00, C317

Livija Brūvere
Lektore, Mg. sc. soc., Mg. sc. ing.
Ēdināšanas serviss, Ēdināšanas uzņēmumu vadība, Lietišķā etiķete un komunikācija viesmīlībā, Ēdināšanas organizēšana Livija@turiba.lv
Piektdienās 15:00, iepriekš piesakoties e-pastā

Madara Brūvere
Lektore, MBA
Tūrisma tirgvedības stratēģijas madarabruvere@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā
Ģirts Burgmanis
Lektors, Dr. geogr.
Tūrisma ekonomika un globalizācija, Tūrisma un Tirgus izpēte, Pētījuma metodes gjirts_rhv@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā
Anastasija Čerņavska
Lektore
Viesmīlības pamati 67619693
Anastasija.Cernavska@turiba.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā Anastasija.Cernavska@turiba.lv
Līva Čudere
Asistente
Motivējošo pasākumu organizēšana Liva.cudere@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā

Agita Doniņa
Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne, Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmuma vadības programmas direktore, lektore, MBA
Darījuma tūrisma pasākumi, Lietišķā etiķete un komunikācija viesmīlībā 67607661
Agita.Donina@turiba.lv
Trešdienās 14:00 - 16:00, iepriekš piesakoties e-pastā Agita.Donina@turiba.lv
Laura Golta - Grospiņa
Ceļojumu organizēšana un vadība bat_lauragg@inbox.lv
Tamāra Grizāne
Lektore, Dr. oec.
Tūrisma ekonomika un globalizācija tamara.grizane@inbox.lv
Iepriekš vienojoties e-pastā tamara.grizane@inbox.lv
Karīna Jansone
Lektore, MBA
Ēdināšanas serviss, Ievads tūrismā Karina.Jansone@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju e-pastā

Jānis Jenzis
Lektors, Mg.sc.soc.
Ēdināšanas uzņēmumu vadība janisjenzis@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā janisjenzis@inbox.lv

Alise Kalniņa
Ēdināšanas organizēšana aliseturiba@inbox.lv
iepriekš piesakoties e-pastā; C317

Aivars Kalniņš
Lektors, Mg. sc. ing.
Tūrisma plānošana un vadība, Tūrisma loģistika kalnins_aivars@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā kalnins_aivars@inbox.lv

Aivars Kalniņš
MBA, lektors
Komercdarījumi, Loģistika, Patērētāju uzvedība tirgū, Uzņēmējdarbība, Komandas veidošana, Laika plānošana, Stratēģiskā un pārmaiņu vadība, Stratēģiskā vadība, Tūrisms un komercdarbība, Transporta sistēmas un procesi, Loģistikas biznesa vadība, Uzņēmējdarbības un procesu vadība, Ilgstpējīga attīstība un inovācija 29454245
aivars@jeta.lv
pēc individuālas vienošanās, C115

Ēriks Lingebērziņš
Docents, Tūrisma stratēģiskās vadības programmas direktors, As.profesors, Dr.oec.
Starptautiskā tūrisma vide 67619693
Eriks.Lingeberzins@turiba.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā Eriks.Lingeberzins@turiba.lv, C317

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Valodu katedras vadītāja
Augstskolu pedagoģija un vadība, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Pētījuma metodes +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
Otrdienās no 16:10 - 17:10; A202

Madara Lūka-Ruskulova
Lektore, MBA
Tūrisms un rekreācija, Baltijas tūrisma studijas, Ievads tūrismā madara.luka@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā madara.luka@gmail.com

Sanita Madalāne
Lektore, Dr.paed.
Radošums un līderība sanita.madalane@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā sanita.madalane@gmail.com
Andis Mizišs
Lektors Mg. art.
Pasākumu plānošana un organizēšana andismiziss@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā andismiziss@gmail.com
Rihards Muciņš
Mg. paed.
Starptautiskās attiecības rihards.mucins@gmail.com
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju e-pastā

Armands Muižnieks
Lektors MBA
Veselības un SPA tūrisms bingonis@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā bingonis@gmail.com
Marta Nikolajenko
Lektore, Mg. soc.
Ceļojumu organizēšana un vadība marta@kasatravel.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju e-pastā

Margarita Platace
Ārzemju prakšu koordinatore, Lektore, MBA
Viesnīcu sistēmu vadība, Viesu uzņemšanas dienests AHLEI, Stratēģiskā ieņēmumu vadība 67619693
Margarita.Platace@turiba.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā Margarita.Platace@turiba.lv
Laura Pole
Asistente
Ēdināšanas uzņēmumu vadība laura.pole@gmail.com
Pēc individuālas vienošanās ar pasniedzēju, piesakoties e-pastā

Edgars Ražinskis
Lektors, MBA
Tūrisma un viesmīlības produktu pārdošana erazinskis@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā erazinskis@gmail.com

Brigita Rozenbrika
Lektore, Mg.art.
Pasākumu plānošana un organizēšana, Risku vadība, Kultūras pasākumu organizēšana brigita.rozenbrika@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā brigita.rozenbrika@gmail.com

Maija Rozīte
Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja, profesore, Dr. geogr.
Tūrisma stratēģiskā plānošana, Tūrisms un rekreācija, Veselības un SPA tūrisms, Ievads tūrismā Maija.Rozite@turiba.lv
Pirmdienās, 16:00 - 17:00, C317; Piektdienās, 15:00 - 16:00, C317

Santa Rūja
Lekotre MBA, Mg.paed.
Kultūras vēsture santa_r2@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā santa_r2@inbox.lv
Ligita Smildziņa
Lektore, Mg. paed.
Aktiermeistarība 29779758
ligita.smildzina@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju e-pastā
Anna Stavicka
Lietišķā etiķete un komunikācija viesmīlībā anna.stavicka@lu.lv

Deniss Vasiļjevs
MBA, lektors
Globālais mārketings, Mārketinga komunikācija, Mārketinga pētījumi, Mārketings, Projektu vadība, Reklāma, Zīmolvadība, Tūrisma un viesmīlības produktu pārdošana denisksil@gmail.com
otrdienās no plkst.10.00-10.40; C115.kab.

Daina Vinklere
Prodekāne, Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadības programmas direktore, lektore Mg.geogr.
Lauku tūrisms, Tūrisma aģentūras un informācijas sistēmas, Tūrisma aģentūru darba organizācija, Tūrisma ģeogrāfija, Tūrisma plānošana un vadība, Ievads pētījuma metodēs, Pilsēta kā ilgtspējīgs galamēŗkis 67619693
Daina.Vinklere@turiba.lv
Pirmdienās 16:30-19:00, C317.
Miķelis Visockis
Lektors, MBA
Pašrealizācijas prasmes komandā mikelis.v@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā

Anita Zaļaiskalne
Lektore, Dr.sc.admin.
Ēdināšanas organizēšana un serviss, Kultūras vēsture zalaiskalne@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju; C317

Ruta Žvale
Lektore, Mg.geogr.
Kultūras vēsture, Tūrisma ģeogrāfija, Korporatīvā atbildība un ilgtspējība, Viesnīcu dienestu darba organizācija, Baltijas valstu kultūra 67619693
RutaZ@turiba.lv
Pirmdienās, 16:30-18:00, C317

Valodu katedra

Marija Antāne
Mg.paed., Mg.philol, lektore
Profesionālā terminoloģija ( vācu, franču, spāņu, krievu) 29435206
marija.antane@gmail.com
marija.antane@gmail.com; Otrdienās 12:10-12:50 (iepriekš piesakoties).

Inese Ate
Mg.philol., Mg.paed., lektore
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Latviešu valoda 67624084; 67255645
IneseA@turiba.lv
12.12 -16:00-17:00 ; A 204

Valērija Drozdova
Mg.philol., lektore
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084
vk@turiba.lv
Lūdzu sazināties e-pastā; A 205
Amr Eladl
MA, lektors
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) Amr.Eladl@turiba.lv
27.11; 04.12 no 17.40 to 19.00

Viola Ēvele
Mg. philol., Mg. paed., lektore
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Latviešu valoda 67624084; 29376486
Viola.Evele@turiba.lv
09.12 - 11:00 ; A 206

Līga Kļaviņa
Mg. philol., lektore
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā terminoloģija ( vācu, franču, spāņu, krievu), Latviešu valoda 67624084
Liga.Klavina@turiba.lv
27.11.-13.00.-14.00. ; 03.12.- 9.00.-10.00; 09.12.- 9.00.-10.00.

Anda Komarovska
MBA, lektore
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Latviešu valoda 67624084
AndaK@turiba.lv
Trešdienās no 8:00 - 8:45/ Wednesdays from 8:00 - 8:45 ; A212
Santa Laurīte
Mg. paed., lektore
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) santalaurite@inbox.lv
Pēc individuālas vienošanās, Cēsu filiāle
Gita Liepājniece
Mg.paed., lektore
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)
Pēc individuālas vienošanās, Talsu filiāle

Kristīne Liepiņa
Mg. paed., lektore
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Latviešu valoda Kliepina@gmail.com
02.12 - 9:30-10:30; 10.12 - 10:40-11:40; A304

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Valodu katedras vadītāja
Augstskolu pedagoģija un vadība, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Pētījuma metodes +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
Otrdienās no 16:10 - 17:10; A202
Natālija Naumočkina
Lektore
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)
Pēc individuālas vienošanās, Liepājas filiāle

Vicente Navas Mesa
Mg. philol., lektors
Profesionālā terminoloģija ( vācu, franču, spāņu, krievu) vicentenavas@hotmail.com
9.12 - 15:00-16:00 ; 16.12 - 10:00-11:00 ; A204
Jana Paupere
Mg. paed., lektore
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)
Pēc individuālās vienošanās, Cēsu filiāle
Aija Poikāne - Daumke
Dr. phil., docente
Lietišķā svešvaloda apoikane@inbox.lv
Pēc individuālās vienošanās, A 205

Alberto Sadu
Ārsta grāds, lektors
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084; 26588088
Alberto@turiba.lv
Lūdzu sazināties e-pastā! A 204 ; Please contact with me on e-mail; A 204

Sundars Vaidesvarans
Mg.sc.ing., lektors
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Rakstīšana un rediģēšana 67624084; 29330125
Sundars@turiba.lv
Trešdienās 12:50 - 14: 20 A210; Wednesdays 12:50 - 14:20 A210
Iveta Valpuski
Lektore
Profesionālā terminoloģija ( vācu, franču, spāņu, krievu) diwal@inbox.lv
5.12 - 16:15-17:00 ; 9.12 - 13:00-14:00 ; 16.12 - 16:15-17:00 ; A205
Maruta Vēvere
Mg.philol., lektore
Profesionālā terminoloģija ( vācu, franču, spāņu, krievu) 29373713
marutavevere@inbox.lv
Pēc individuālās vienošanās, Cēsu filiāle

Komunikācijas zinātņu katedra


Dace Amsone
Mg. sc. soc.
E-komercija, Runas prasme un starppersonu komunikācija, Valodas teorija un prakse, Vizuālā rediģēšana, E-tūrisms 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
6.09., 13.09., 20.09., 27.09. no 18:00 līdz 19:30 C317

Gints Apals
Dr.hist.
Diplomātiskais protokols un etiķete gints.apals@gmail.com

Linda Berga
Mg.psych.
Uzņēmējdarbības psiholoģija berga.linda@gmail.com

Liene Bērziņa
Prakses vadība, Studiju darbs, TV žurnālistika lieneberzin@gmail.com
Dainis Bērziņš
Radošās industrijas: Stils un mode press@gintsbude.com; dainisb42@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ansis Bogustovs
Radošās industrijas: Audio un video ansisb@hotmail.com

Jana Bunkus
Krīzes komunikācija, Mārketinga komunikācija, Zīmolvadība jana.bunkus@gmail.com

Jolanta Derkevica-Pilskunga
Dr.sc.soc.
Krīzes komunikācija jdpinvest@inbox.lv

Ainārs Dimants
Dr.phil., profesors
Doktorantu teorētiskais seminārs, Komunikācijas vadība, Komunikācijas zinātne, Komunikācijas zinātne un vadība, Mūsdienu komunikācijas teorijas, Promocijas darbs, Mediju komunikācija, Mediju vadība, Politikas zinātne 67628870
ainars.dimants@turiba.lv
Otrdienās no 16:30 līdz 18:00 C109, iepriekš piesakoties e-pastā.

Signe Dobelniece
Dr.phil.
Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes signed@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā, pirmdienās 17:00 - -18:00, C109

Edvīns Evarts
Dr.hist.; Komunikācijas katedras vadītājs. Docents.
Komunikācijas ētika, lietišķā etiķete un protokols, Starptautiskās organizācijas, Diplomātiskais protokols un etiķete edvins.evarts@turiba.lv
Otrdienās 9.00-17.00 C109 vai pēc vienošanās e-pastā.

Rūta Grikmane
Mg.
Multimediji, Radošās industrijas: Multimediji ruta.grikmane@gmail.com

Guntars Grīnums
Ziņu žurnālistika guntars.grinums@leta.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā

Andrejs Kozlovs
Mg.
Radošās industrijas: Foto adrejs.kozlovs@gmail.com
Pēc vienošanās e-pastā.

Ēriks Leitis
Dr.geogr.
Vides komunikācija 67628870
eriksl@latnet.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju.

Ieva Lejiņa
Mg. sab. att.
Uzņēmuma tēla veidošana, Līderība ieva.adamss@gmail.com

Māra Liniņa
Mg.art., lektore
Scenārijs un režija 67628870
maralin@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju, A511

Lauris Lizbovskis
Žurnālists
Komentēšana lauris.lizbovskis@ambaltics.eu

Jolanta Millere
Dr. sc. soc.
Socioloģija jolanta.millere@llu.lv

Juris Millers
Dr.philol.
Sporta projekti, Kino kā komunikācija, Radošās industrijas: Kino, Producēšana un projektu vadība jurismillers@me.com
Iepriekš piesakoties e-pastā.

Līga Mirlina
Mg.sc.soc., lektore
Politoloģija, Prakses vadība, Studiju darbs, Žurnālistika un mediju attiecības, Interneta vide un žurnālistika, Starptautiskā tīklošanās 67628870
liga.mirlina@inbox.lv
Iiepriekš sazinoties pa e-pastu, Otrdienās 17:00, C109

Aleksandrs Mirlins
Mg.sc.soc.
Mediju pratība aleksandrs.mirlins@lu.lv

Edīte Olupe
Mg.sc.soc., lektore
Sabiedrisko attiecību kampaņas 67628870
edite.o@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju, pāra ceturtdienās no 9:00 - 10:00, C109

Andris Pētersons
Dr.sc.soc., prof.
Biznesa komunikācija, Lietišķā komunikācija, Starpkultūru saskarsme, Stratēģisko jautājumu vadība un komunikācijas vadības modeļi, Mediju komunikācija 67619460
andris.petersons@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Magda Riekstiņa
Rakstīšana un rediģēšana magda.riekstina@dienasmediji.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā.

Gregory Simons
Dr.phil., docents
Integrētā mārketinga komunikācija gregmons@yahoo.com

Velta Skolmeistere
IT sabiedriskajās attiecībās velta.sk@gmail.com

Daina Škuškovnika
Dr.psych., asoc. prof.
Klientorientēta organizācija, Konfliktoloģija, Masu un politiskā psiholoģija, Organizācijas iekšējā komunikācija, Organizāciju psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasme, Sociālā psiholoģija, Uzņēmējdarbības psiholoģija, Vadības psiholoģija, Vadības un komunikācijas psiholoģija, Organizācijas vadības psiholoģija, Analītiskās domāšanas attīstība, Problēmjautājumu risināšana 67628870
daina.skuskovnika@turiba.lv
Pirms vai pēc nodarbībām C109 kab., iepriekš piesakoties pa e-pastu daina.skuskovnika@turiba.lv.

Inese Stepiņa
Dr.sc.pol. lektore
Lobēšanas tehnoloģijas 67628870
inesestepina@hotmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Dace Stirāne
Pētnieciskā žurnālistika dace.stirane@ltv.lv
Pēc vienošanās e-pastā

Andris Straumanis
Asociētais profesors Viskonsinas universitātē (ASV)
Mediju vadība, Mediju pratība andris.straumanis@uwrf.edu
Pēc vienošanās e-pastā

Kristīne Tihanova
Lektore, Mg.geogr.
Starptautisko projektu izstrāde, Sporta projekti Kristine.Tihanova@turiba.lv
Trešdienās 15:00 - 17:00, C 201

Vija Tirzmale
Ētika un lietišķā etiķete vija.tirzmale@gmail.com
Pēc vienošanās e-pastā

Kristīne Tjarve
Mag.paed.
Mūzika kā komunikācija ktjarve@gmail.com
Pēc vienošanās e-pastā.
Laila Vaivode
Mg.iur.
Valodas teorija un prakse, Krīzes vadība, Stresa vadīšana krīzes situācijās, Drošības psiholoģija laila.vaivode@turiba.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Deniss Vasiļjevs
MBA, lektors
Globālais mārketings, Mārketinga komunikācija, Mārketinga pētījumi, Mārketings, Projektu vadība, Reklāma, Zīmolvadība, Tūrisma un viesmīlības produktu pārdošana denisksil@gmail.com
otrdienās no plkst.10.00-10.40; C115.kab.

Velga Vēvere
Dr.phil., profesore
Biznesa ētika, Filozofija, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
pēc individuālas vienošanās C109. kab.

Lauris Zvejnieks
Mg.co.sc.
Žurnālistika un mediju attiecības, Radio žurnālistika lauris.zvejnieks@gmail.com

E-studijas

Edgars Golts
Maksātnespējas tiesības egbirojs@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Zane Gūtmane
Politoloģija 29482266
zane.gutmane@vraa.gov.lv

Nodarbību saraksts