Augstskola>Lektoru kontakti

Lektoru kontakti

Komercdarbības katedra


Anna Ābeltiņa
Dr.oec., asoc. prof. Uzņēmējdarbības vadības maģistrantūras programmu direktore
Inovācijas, Mikroekonomika, Reģionālā ekonomika, Zināšanu un inovāciju vadība 26552945
annaa@turiba.lv
C107. kab. pēc individuālas vienošanās

Dzintars Arbidāns
Inovāciju vadīšana dzintars.arbidans@gmail.com
pēc individuālas vienošanās

Jānis Augucēvičs
prof.mag., izgl.zin.mag.
Informācijas tehnoloģijas janis@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu

Ligita Āzena
Mg.soc.sc., lektore
Mārketinga pētījumi, Mārketinga plānošana, Mārketinga vadība 29215144
azenaligita@gmail.com
Pēc iepriekšējas vienošanās pa e-pastu vai telefonu;

Jolanta Brilte
MBA, lektore
Lietvedība, Menedžments, Prezentācijas māksla biznesā, Stratēģiskā vadīšana, Vadība, Valodas teorija un prakse, Komandas veidošana 67616022
jolanta.brilte@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās; skype - jolanta brilte; C101.kab.

Ieva Bruksle
Uzņēmējdarbības fakultātes prodekāne, Mg.oec., lektore
Ekonomika, Makroekonomika, Mikroekonomika, Starptautiskā komercdarbības vide, Uzņēmējdarbība 67616022
ieva.bruksle@gmail.com
pēc individuālas vienošanās C107.kab.
http://bruksle.wikifoundry.com

Zane Driņķe
PhD, Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, lektore, Uzņēmējdarbības vadības 2.līmeņa profesionālās bakalaura programmas direktore
Kvalitātes sistēmas, Kvalitātes sistēmas un vadība 67607660; 29187448
zane.drinke@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās C111.kab, iepriekš piesakoties e-pastā zane.drinke@turiba.lv
http://www.zanedrinke.com
Sintija Frienberga
Datorgrāmatvedība, Finanses un kredīts sintija.frienberga@inbox.lv
pēc individuālas vienošanās

Einārs Giels
Krīzes vadība tuEGtu@gmail.com

Ivars Godmanis
Dr.Phys.
ES atbalsts uzņēmējdarbībā (MVU), Biznesa modeļi ivars.godmanis8@gmail.com

Maksims Grinčuks
Mg.Phil.
Finanšu vadība, Finansu instrumenti 26870166
grinchuks@inbox.lv
vienojoties pa e-pastu.

Kristīne Hamruna
Mg.ing.
Ekonometrija, Informācijas tehnoloģijas, Informācijas tehnoloģijas 2 hamrun@inbox.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu.

Alens Jankovskis
Digitālais mārketings alens.jankovskis@gmail.com
pēc individuālas vienošanās

Silva Jeromanova - Maura
Komandas veidošana un vadība silva.jeromanova-maura@silja.biz
pēc individuālas vienošanās

Aivars Kalniņš
MBA, lektors
Komercdarījumi, Loģistika, Patērētāju uzvedība tirgū, Uzņēmējdarbība, Laika plānošana, Stratēģiskā vadība, Tūrisms un komercdarbība 29454245
aivars@jeta.lv
pēc individuālas vienošanās, C109
Elita Kazaine
Personāla vadība elita@kazaine.lv

Baiba Kizika
Mg.oec., lektore
Ekonomika, Ekonomiskie principi un to analīze, Komercdarbība, Mikroekonomika, Uzņēmējdarbība 29733144
baiba.kizika@llu.lv
pēc individuālas vienošanās C112.kab.

Normunds Kozlovskis
MBA, mg.iur.
Loģistika +37127767120
normunds.kozlovskis@inbox.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu

Ivars Linde
Projektu vadība 29215785
ivars.linde@hotmail.com
individuāli vienojoties pa telefona numuru - 29215785

Iveta Liniņa
Dr.oec,docente, programmas "Mārketings un tirdzniecības vadība" un "Mārketings un tirdzniecība" direktore
Globālais mārketings, Komercdarījumi, Konkurētspējas vadība, Mārketinga komunikācijas, Mārketinga pētījumi, Mārketings, Pārdošanas vadība, Patērētāju uzvedība tirgū, Pētījuma metodes tirdzniecībā, Tiešā pārdošana 26306922
iveta.linina@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās C109.kab.

Anna Medne
Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr., lektore, programmas "Finanses un grāmatvedība" direktore
Finanšu grāmatvedība, Finanšu un vadības grāmatvedība, Grāmatvedība, Grāmatvedība reklāmas sfērā, Grāmatvedības pamati, Nodokļi, Vadības grāmatvedība, Vienkāršā grāmatvedības sistēma 67618746
annam@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās C109.kab.

Aivars Mednis
Mg. sc. ing., Mg. paed., lektors
Civilā aizsardzība, Civilā un vides aizsardzība 67618746
Aivars.Mednis@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu; C109 kabinets.
Patriks Morevs
Informācijas tehnoloģijas pmorev@gmail.com
pēc individuālas vienošanās

Armands Muižnieks
Lektors MBA
Veselības un SPA tūrisms bingonis@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā bingonis@gmail.com

Oskars Onževs
Dr. sc. ing., docents
Biznesa izlūkošana, Ekonometrija, Finanšu matemātika, Informācijas tehnoloģijas, Informācijas tehnoloģijas 2, Statistiskās pētījumu metodes 67618746
oskarso@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās ; C109.kabinets

Juris Ozols
Dr. phys., docents
Finanšu matemātika, Informācijas tehnoloģijas, Informācijas tehnoloģijas 2, Prognozēšana uzņēmējdarbībā 67618746
juris.ozols@turiba.lv
pēc individuālas vienošanās; C109.aud.
Kaspars Pacevičš
Inovāciju vadīšana, Tiešā pārdošana kaspars.pacevics@sakret.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu

Evija Palčeja
Veselības aprūpes kvalitātes vadība evija.palceja@bkus.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu
Juris Rekšņa
Cilvēkresursu vadība un attīstība jurisreksna@gmail.com
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu
Helēna Skadiņa
Banku un finanšu iestāžu darbība helena.skadina@gmail.com
pēc individuālas vienošanās

Gundars Strazdiņš
E-komercija g.strazdins@gmail.com
pēc individuālas vienošanās

Inese Sviestiņa
Farmācijas biznesa vadība inese.sviestina@gmail.com
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu

Alīda Vāne
veselības aprūpes finansēšana vanealida@gmail.com
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu vanealida@gmail.com

Deniss Vasiļjevs
MBA, lektors
Mārketinga komunikācija, Mārketings, Reklāma, Zīmolvadība denisksil@gmail.com
pēc individuālas vienošanās C112.kab.

Velga Vēvere
Dr.phil., profesore
Biznesa ētika, Filozofija, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
pēc individuālas vienošanās C116 kab.

Aija Žīgure
Statistiskās pētījumu metodes aija.zigure@csb.gov.lv
pēc individuālas vienošanās pa e-pastu

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec, prof., Komercdarbības katedras vadītāja, programmas Reklāma uzņēmējdarbībā direktore, Biznesa augstskolas Turība un Daugavpils Universitātes kopīgās doktora studiju programmas „Vadībzinātne” un doktora studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” direktore
Finanšu vadība, Komercdarbība, Personālmenedžments, Starptautiskais mārketings, Uzņēmējdarbība, Stratēģiskā un pārmaiņu vadība, Stratēģiskā vadība 67618746, 26408253
rosita@turiba.lv
pēc iepriekšējas vienošanās; C109.kab.

Tiesību zinātņu katedra


Jeļena Alfejeva
Dr. iur.
Eiropas Savienības konkurences tiesības alfejeva@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Agris Ančupāns
Mg. med.
Tūrisms un rekreācija, Tūrisms un viesmīlība, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 26334906
agrisanc@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Uldis Apsītis
Mg. iur.
Maksātnespējas tiesības, Maksātnespējas tiesību aktuālās problēmas 29106383
uldis.apsitis.mn@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Inese Baikovska
Kriminālprocess baikovska@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Inese Bāra
Mg. iur.
Ekoloģiskās tiesības inese.bara@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Sigita Bebre
Mg.iur.
Krimināltiesības un kriminālprocess 22000289
sigita.bebre@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Sarmīte Bileviča
Mg. iur.
Civiltiesības, Civiltiesības. Vispārīgā daļa, Biznesa civilprocesuālie aspekti, Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums sarmite.bilevica@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Juris Biršs
Dr. sc.ing.
Apsargājamo objektu būvniecības aspekti 29416605
editor.juris@apollo.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Valdis Blūzma
Dr.hist., profesors
Starptautiskās publiskās tiesības, Starptautiskās tiesības, Starptautisko strīdu izšķiršana, Starptautisko tiesu jurisdikcija, Tiesību vēstures problēmjautājumi, Eiropas Savienības sociālās un darba tiesības 28318573
valdisbl@yahoo.com
Iepriekš vienojoties ar profesoru
Igors Buķis-Fleitmanis
Bac. iur.
Iepirkuma valsts un pašvaldību vajadzībām tiesiskais regulējums 26416955
bukis.fleitmane@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Adrija Buliņa
Darba tiesības adrija.bulina@tiesas.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Liene Cakare
Mg. iur.
Komerctiesības, Juridisko dokumentu sastādīšana, Tiesību aktu jaunrade liene.cakare@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Zanda Dāvida
Mg. iur.
Patērētāju tiesību aizsardzība zanda.davida@hotmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Aivars Endziņš
Dr.iur., profesors
Konstitucionālo tiesību problēmas, Valsts tiesības aivars.endzins@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar profesoru
Olga Fleitmane - Buķe
Tūrisma tiesiskais regulējums 29377272
Olga.Fleitmane-Buke@novatours.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Anita Gurska
Mg.iur., Mg. sc. iur.
Eiropas Savienības tiesības 29431172
anita.gurska@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Kristaps Hahelis
Mg. iur.
Finanšu tiesības lektors.Hahelis@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Zane Heince
Lietvedība un valsts valoda zane.sp@gmail.com
Kaspars Indrēvics
Fizisko personu drošība kasparsindr@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Viktorija Jarkina
Dr. iur.
Civiltiesību problēmas 67606140
viktorija.jarkina@sorainen.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Juris Juriss
Dr. iur.
Kriminālprocess, Krimināltiesības, Krimināltiesību aktuālie jautājumi, Maksātnespējas krimināltiesiskie aspekti juris.juriss@lrp.gov.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Sandra Kaija
Dr.iur.,profesore
Kriminālprocess, Noziedzības attīstības tendences, Kriminoloģija, Kriminālprocesa tiesību problēmas, Kriminālprocesa tiesības sandra.kaija@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar profesori
Inga Karlberga
Prezentācijas māksla, Prezentācijas prasmes juristiem 63222605
Inga.Karlberga@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ivita Kīsnica
MPA
Profesionālā ētika, Profesionālā ētika un saskarsmes kultūra, Profesionālā ētika un prezentācija 67607662
ivitak@turiba.lv
Otrdienās no plkst 15:00 - 17:00 vai iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ilze Kramiņa
Mg. iur.
Būvniecības tiesiskais regulējums ilze.kramina@eversheds.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ivo Krievs
Mg. iur.
Komerctiesības, Komerctiesību aktuālās problēmas, Datu aizsardzības tiesības, Personas datu aizsardzība 29159251
studenti@krievs.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Kalvis Krūmiņš
Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē krumins.kalvis@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Lauris Leja
Dr. iur.
Starptautiskās privātās tiesības lauris@leja.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Jānis Lielpēteris
Mg.iur.
Komunikācijas tiesības janis.lielpeteris@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Gatis Litvins
Dr. iur.
Cilvēktiesības, Cilvēktiesību iedzīvināšanas mehānismi, Pašvaldību tiesību problēmas, Administratīvais process, Alternatīvā strīdu risināšana 26771612
litvinsgatis@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Armands Logins
Mg. iur.
Administratīvās tiesības, Administratīvās tiesības un administratīvais process, Civiltiesības, Tiesību aizsardzības iestādes, Administratīvais process 28246850
armands.logins.al@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Leonīds Makans
Asoc., profesors, Mg. iur.
Apsardzes un detektīvdarbības tiesības, Drošības teorija, Praktikums detektīvdarbībā, Noziedzīgu nodarījumu novēršanas un atklāšanas pamati 29118594
leo.makans@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Viktors Makucevičs
Mg. iur.
Civiltiesības. Saistību tiesības, Civiltiesības. Vispārīgā daļa, Praktikums civiltiesiskajās zinātnēs, Starptautiskā tiesiskā sadarbība, Starptautiskās privātās tiesības viktors@xf.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Andrejs Maslovs
Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 29574898
andrejsmaslovs35@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Māris Mazapšs
Bac.hist.
Materiālo vērtību pavadīšana-apsardze mmazapsh@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Aiga Mieriņa
Dr. iur.
Starptautiskās privātās tiesības, Starptautisko privāttiesību attīstība, Starptautisko publisko tiesību izmaiņas aiga_mierina@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Jānis Načisčionis
Dr. iur., profesors
Administratīvās tiesības, Administratīvās tiesības un administratīvais process, Administratīvo tiesību problēmas, Valsts pārvalde un valdības komunikācija, Biznesa administratīvi procesuālie aspekti, Biznesa tiesiskie aspekti, Publiskās tiesības biznesā, Valsts tiesības, Veselības aprūpes tiesiskais regulējums 67606105
janis.naciscionis@turiba.lv
Pirmdienās 16.00 - 17.00, C 113. kab., iepriekš sazinoties ar profesoru
Kristīne Neimane
Lietu un saistību tiesību aktualitātes kneimane@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Edgars Oļševskis
Mg. iur.
Cilvēktiesības, Eiropas Savienības tiesības, Juridiskā tehnika, Juridiskās metodes mācība un praktikums, Tiesību teorija 29356135
edgars.olsevskis@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Nikolajs Ozoliņš
Mg. iur.
Darba tiesības, Finanšu tiesības, Konstitucionālās tiesības, Pašvaldību tiesības, Vispārējā valsts zinātne, Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums, Vides aizsardzība un ilgtspējīga organizāciju attīstība 29745786
nikolajs.ozolins@turiba.lv
Trešdienās no plkst 15:00 - 17:00. Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Jānis Pleps
Dr. iur.
Tiesību teorijas un vēstures problēmas 28632664
janis.pleps@lv.lv

Igors Ponomarenko
Pašaizsardzība un pirmā palīdzība daizpon@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Dainis Pudelis
Mg.iur.
Eiropas Savienības tiesības dainis.pudelis@gmail.com
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Dana Rone
Mg. iur.
Apdrošināšanas tiesības, Civilprocess, Tiesu runa, Apdrošināmo risku juridiskie aspekti 29442637
dana.rone@latnet.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju telefoniski
Armands Ruks
Kriminālistikas un operatīvās darbības pamati, Noziedzīgu nodarījumu prevencijas un atklāšanas īpatnības armands.ruks@vp.gov.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Jānis Rušenieks
Dr. iur.
Intelektuālā īpašuma tiesības, Komunikācijas tiesības rusenieks.janis@inbox.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Ernests Saulītis
Mg. iur.
Iepirkuma valsts un pašvaldību vajadzībām tiesiskais regulējums, Publiskie iepirkumi ernests.saulitis@riga.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Juris Siliņš
Mg. iur.
Kriminālsodu politika 29487614
juris.silins@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Ginta Sniedzīte
Dr.iur.
Tiesību teorijas problēmas ginta.sniedzite@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju!
Aigars Sniedzītis
Mg. iur.
Praktikums civiltiesiskajās zinātnēs, Tiesu nolēmumu izpilde 29107012
aigars.sniedzitis@tiesas.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Linda Sniega - Svilāne
Mg. iur.
Finanšu tiesības 25441856
sniegal@inbox.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Andris Stengrevics
Ierobežotas pieejamības informācija, Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē, Personas datu aizsardzība, Informācijas un personas datu drošība 29489443
Andris.Stengrevics@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Jaroslavs Streļčenoks
Mg.iur.
Profesionālā ētika jaroslavs.strelcenoks@gmail.com
Iepriekš veinojoties ar pasniedzēju

Andrejs Stupins
Mg. iur.
Juridiskās metodes mācība un praktikums, Varas dalīšana andrejs.stupins@satv.tiesa.gov.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Jūlija Terjuhana
Mg.iur.
Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē julija.terjuhana@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Valija Ulmane
Mg. iur.
Darba tiesības, Darba tiesības, aizsardzība, drošība, Sociālās tiesības, Darba un valsts civildienesta tiesības 67607726
valija.ulmane@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju. C315 kab.
Laila Vaivode
Mg.iur.
Valodas teorija un prakse, Krīzes vadība, Stresa vadīšana krīzes situācijās, Drošības psiholoģija laila.vaivode@turiba.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Jānis Vanags
Mg. iur.
Lietu un saistību tiesību aktualitātes 26357679
jtsvanags@yahoo.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Dace Vārna
Mg. iur.
Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums varna.dace@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ingrīda Veikša
Dr.iur., profesore
Autortiesības, Intelektuālā īpašuma tiesības, Pētījuma metodes 67606105
ingrida.veiksa@turiba.lv
Darba dienās 09:00 - 17:00 Iepriekš vienojoties ar profesori
Jānis Veinbergs
Bac.sc.
Organizāciju drošības pamati, Organizāciju drošība kom@tvnet.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Vilnis Veinbergs
Mg. sc.
Praktiskā šaušana, Praktikums personālvadībā 67622333
vilnis.veinbergs@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Velga Vēvere
Dr.phil., profesore
Biznesa ētika, Filozofija, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
pēc individuālas vienošanās C116 kab.

Ārija Vitte
Mg.iur., Mg.paed.
Civiltiesības. Ģimenes un mantojuma tiesības, Civiltiesības. Lietu tiesības, Civiltiesības. Vispārīgā daļa. Romiešu civiltiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības 29418582
vittearija@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Uģis Začs
MBA
Drošības tehniskie līdzekļi, Objektu drošības koncepcija un tehniskie risinājumi, Stacionāro objektu apsardze 29470243
ugis.zacs@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Guntis Zemītis
Dr.hist., profesors
Eiropas integrācija un starptautiskā komunikācija, Globalizācija, Eiropas integrācija un starpkultūru saskarsme, Tiesību vēstures problēmjautājumi, Latvijas un ārvalstu tiesību vēsture, Globalizācija un starpkultūru saskarsme, Drošības aspekti Latvijas vēsturē 26416884
guntis.zemitis@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar profesoru
Aelita Zīle
Mg.iur.
Kriminālistikas un operatīvās darbības pamati aelita.ziile@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Artūrs Zvejsalnieks
Mg. iur.
Kriminālprocess, Krimināltiesības, Praktikums krimināltiesiskajā zinātnē, Tiesību aizsardzības iestādes 26450061
arturszv@gmail.com
iepriekš saskaņojot par pasniedzēju

Tūrisma un viesmīlības katedra


Dace Amsone
Mg. sc. soc.
E-komercija, Runas prasme un starppersonu komunikācija, Valodas teorija un prakse, Vizuālā rediģēšana, E-tūrisms 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
Februāris – aprīlis: Trešdienās – 20.02., 27.02., 6.03., 13.02., 20.03., 27.03., 3.04., 10.04. no 18:00 līdz 19:30 C317; sestdienās – 02.03..01., 16.03., 30.03. no 17:00 līdz 18:00 C317.
Agris Ančupāns
Mg. med.
Tūrisms un rekreācija, Tūrisms un viesmīlība, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 26334906
agrisanc@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Vineta Apse
Lektore, MBA
Mārketings, Pakalpojumu un Tūrisma Mārketings vineta@latnet.lv,
Iepriekš piesakoties e-pastā
Gunārs Bajārs
Lektors, Dr. chem.
Ilgtspējīga attīstība un tūrisms gunars.bajars@gmail.com

Kārlis Blumfelds
Pasākumu tehniskais nodrošinājums karlis.blumfelds@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā

Ainārs Brencis
Dr. sc.admin.
Tūrisma aģentūras un informācijas sistēmas, Tūrisma projektu vadība, Viesnīcu vadības sistēmas , Tūrisma ekonomika un globalizācija, Tūrisms un komercdarbība, Starptautisko projektu izstrāde 67619693
Ainars.Brencis@turiba.lv
08.05.2019 14:00, C317

Livija Brūvere
Lektore, Mg. sc. soc., Mg. sc. ing.
Ēdināšanas serviss, Ēdināšanas uzņēmumu vadība, Lietišķā etiķete un komunikācija viesmīlībā, Ēdināšanas organizēšana Livija@turiba.lv
Piektdienās 15:00, iepriekš piesakoties e-pastā

Madara Brūvere
Lektore, MBA
Tūrisma tirgvedības stratēģijas madarabruvere@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā
Ģirts Burgmanis
Lektors, Dr. geogr.
Tūrisma ekonomika un globalizācija, Tūrisma un Tirgus izpēte, Pētījuma metodes gjirts_rhv@inbox.lv
Piektdien 16:00 - 16:30, C317 iepriekš piesakoties e-pastā
Anastasija Čerņavska
Lektore
Viesmīlības pamati 67619693
Anastasija.Cernavska@turiba.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā Anastasija.Cernavska@turiba.lv
Līva Čudere
Asistente
Motivējošo pasākumu organizēšana Liva.cudere@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā
Nellija Degle
Lektore
Ēdināšanas uzņēmumu vadība nellija.degle@inbox.lv
iepriekš piesakoties e-pastā.

Agita Doniņa
Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne, Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmuma vadības programmas direktore, lektore, MBA
Darījuma tūrisma pasākumi, Lietišķā etiķete un komunikācija viesmīlībā 67607661
Agita.Donina@turiba.lv
Trešdien 14:00 - 16:00, iepriekš piesakoties e-pastā Agita.Donina@turiba.lv
Tamāra Grizāne
Lektore, Dr. oec.
Tūrisma ekonomika un globalizācija tamara.grizane@inbox.lv
Lekciju dienās 17:00, C317, iepriekš vienojoties e-pastā tamara.grizane@inbox.lv
Karīna Jansone
Lektore, MBA
Ēdināšanas serviss, Ievads tūrismā Karina.Jansone@turiba.lv
24.01., 07.02., 07.03. - 19:20 un 21.03., 28.03.- 18:00, C317

Jānis Jenzis
Lektors, Mg.sc.soc.
Ēdināšanas uzņēmumu vadība janisjenzis@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā janisjenzis@inbox.lv

Alise Kalniņa
Ēdināšanas organizēšana aliseturiba@inbox.lv
iepriekš piesakoties e-pastā; C317

Aivars Kalniņš
Lektors, Mg. sc. ing.
Tūrisma plānošana un vadība, Tūrisma loģistika kalnins_aivars@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā kalnins_aivars@inbox.lv

Aivars Kalniņš
MBA, lektors
Komercdarījumi, Loģistika, Patērētāju uzvedība tirgū, Uzņēmējdarbība, Laika plānošana, Stratēģiskā vadība, Tūrisms un komercdarbība 29454245
aivars@jeta.lv
pēc individuālas vienošanās, C109

Ēriks Lingebērziņš
Docents, Tūrisma stratēģiskās vadības programmas direktors, As.profesors, Dr.oec.
Starptautiskā tūrisma vide 67619693
Eriks.Lingeberzins@turiba.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā Eriks.Lingeberzins@turiba.lv, C317

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Valodu katedras vadītāja
Augstskolu pedagoģija un vadība, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Pētījuma metodes +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
28.06. 10:00 - 11:00; A202

Madara Lūka
Lektore, MBA
Tūrisms un rekreācija, Baltijas tūrisma studijas, Ievads tūrismā madara.luka@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā madara.luka@gmail.com

Sanita Madalāne
Lektore, Dr.paed.
Radošums un līderība sanita.madalane@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā sanita.madalane@gmail.com
Inese Mariņina
Lektore, MBA
Pakalpojumu un Tūrisma Mārketings inesemarinina@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā inesemarinina@gmail.com
Andis Mizišs
Lektors Mg. art.
Pasākumu plānošana un organizēšana andismiziss@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā andismiziss@gmail.com

Armands Muižnieks
Lektors MBA
Veselības un SPA tūrisms bingonis@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā bingonis@gmail.com
Marta Nikolajenko
Lektore, Mg. soc.
Ceļojumu organizēšana un vadība marta@kasatravel.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju e-pastā. Pirmdienās 16:00

Margarita Platace
Ārzemju prakšu koordinatore, Lektore, MBA
Viesnīcu sistēmu vadība, Viesu uzņemšanas dienests AHLEI, Stratēģiskā ieņēmumu vadība 67619693
Margarita.Platace@turiba.lv
Trešdienās, 12:00-14:00, C317
Laura Pole
Asistente
Ēdināšanas uzņēmumu vadība laura.pole@gmail.com
Pēc individuālas vienošanās ar pasniedzēju, piesakoties e-pastā. 14.02., 04.03., 25.03., 28.03.

Edgars Ražinskis
Lektors, MBA
Tūrisma un viesmīlības produktu pārdošana erazinskis@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā erazinskis@gmail.com

Brigita Rozenbrika
Lektore, Mg.art.
Pasākumu plānošana un organizēšana, Risku vadība, Kultūras pasākumu organizēšana brigita.rozenbrika@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā brigita.rozenbrika@gmail.com

Maija Rozīte
Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja, profesore, Dr. geogr.
Tūrisma stratēģiskā plānošana, Tūrisms un rekreācija, Veselības un SPA tūrisms, Ievads tūrismā Maija.Rozite@turiba.lv
Pirmdienās, 16:00 - 17:00, C317; Piektdienās, 16:00 - 17:45, C317

Santa Rūja
Lekotre MBA, Mg.paed.
Kultūras vēsture santa_r2@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā santa_r2@inbox.lv
Zanda Serdāne
Guest professor
zanser@inbox.lv
Applying via e-mail

Daina Vinklere
Prodekāne, Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadības programmas direktore, lektore Mg.geogr.
Lauku tūrisms, Tūrisma aģentūras un informācijas sistēmas, Tūrisma aģentūru darba organizācija, Tūrisma ģeogrāfija, Tūrisma plānošana un vadība, Ievads pētījuma metodēs, Pilsēta kā ilgtspējīgs galamēŗkis 67619693
Daina.Vinklere@turiba.lv
Pirmdienās 15:00-18:00, C317
Miķelis Visockis
Lektors, MBA
Pašrealizācijas prasmes komandā mikelis.v@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā

Anita Zaļaiskalne
Lektore, Dr.sc.admin.
Ēdināšanas organizēšana un serviss, Kultūras vēsture zalaiskalne@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju; C317

Ruta Žvale
Lektore, Mg.geogr.
Kultūras vēsture, Tūrisma ģeogrāfija, Korporatīvā atbildība un ilgtspējība, Viesnīcu dienestu darba organizācija, Baltijas valstu kultūra 67619693
RutaZ@turiba.lv
Pirmdienās, 16:30-18:00, C317

Valodu katedra

Marija Antāne
Mg.paed.
29435206
marija.antane@gmail.com
05.12. 12:10 - 12:50, 12.12. 15:00 - 15:45 (iepriekš piesakoties!); A201

Inese Ate
Mg.philol., Mg.paed., lektore
Diskusija un manipulācija (angļu vai krievu val.), Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084; 67255645
IneseA@turiba.lv
26.06. 10:30 - 12:00; A 204/1

Viola Ēvele
Mg. philol., Mg. paed., lektore
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084; 29376486
Viola.Evele@turiba.lv
28.06. 09:30 - 10:30; A 206

Līga Kļaviņa
Mg. philol., lektore
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā terminoloģija ( vācu, franču, spāņu, krievu) 67624084
Liga.Klavina@turiba.lv
Lūdzu sazināties e-pastā! A211

Anda Komarovska
MBA, lektore
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084
AndaK@turiba.lv
19.06. 09:00 - 10:00 ; A212
Santa Laurīte
Lietišķā svešvaloda santalaurite@inbox.lv
Pēc individuālas vienošanās, Cēsu filiāle
Gita Liepājniece
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)
Pēc individuālas vienošanās, Talsu filiāle

Kristīne Liepiņa
Mg. paed., lektore
Kliepina@gmail.com
11.06. 09:00 - 10:00, 17.06. 10:00 - 11:00, 26.06. 10:00 - 11:00 (pēdējā konsultācija!); A304
Lolita Lipska
Lietišķā svešvaloda
Pēc individuālas vienošanās, Talsu filiāle

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Valodu katedras vadītāja
Augstskolu pedagoģija un vadība, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Pētījuma metodes +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
28.06. 10:00 - 11:00; A202

Valērija Maļavska
Mg.philol., lektore
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084
vk@turiba.lv
Lūdzu sazināties e-pastā; A 205
Natālija Naumočkina
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda)
Pēc individuālas vienošanās, Liepājas filiāle

Vicente Navas Mesa
Mg. philol., lektors
vicentenavas@hotmail.com
04.06. 12:00 - 13:00, 11.06. 12:00 - 13:00, 18.06. 12:00 - 13:00; A204
Aija Poikāne - Daumke
Dr. phil., docente
Lietišķā svešvaloda apoikane@inbox.lv
Pēc individuālās vienošanās, A 205

Alberto Sadu
Ārsta grāds, lektors
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā leksika (angļu valoda), Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 67624084; 26588088
Alberto@turiba.lv
Lūdzu sazināties e-pastā!; A 204
Regīna Treija
Mg. paed., lektore
Lietišķā svešvaloda, Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) reginatreija@inbox.lv
Pēc individuālas vienošanās, Talsu filiāle
Gunita Ūdre
Mg. paed., lektore
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) gunitau@tvnet.lv
Pēc individuālas vienošanās, Jēkabpils filiāle

Sundars Vaidesvarans
Mg.sc.ing., lektors
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda), Rakstīšana un rediģēšana 67624084; 29330125
Sundars@turiba.lv
26.06. 11:00 - 12:00; A210
Maruta Vēvere
Lektore
Profesionālā terminoloģija ( angļu valoda) 29373713
marutavevere@inbox.lv
Pēc individuālās vienošanās, Cēsu filiāle

Komunikācijas zinātņu katedra


Anna Ābeltiņa
Dr.oec., asoc. prof. Uzņēmējdarbības vadības maģistrantūras programmu direktore
Inovācijas, Mikroekonomika, Reģionālā ekonomika, Zināšanu un inovāciju vadība 26552945
annaa@turiba.lv
C107. kab. pēc individuālas vienošanās

Dace Amsone
Mg. sc. soc.
E-komercija, Runas prasme un starppersonu komunikācija, Valodas teorija un prakse, Vizuālā rediģēšana, E-tūrisms 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
Februāris – aprīlis: Trešdienās – 20.02., 27.02., 6.03., 13.02., 20.03., 27.03., 3.04., 10.04. no 18:00 līdz 19:30 C317; sestdienās – 02.03..01., 16.03., 30.03. no 17:00 līdz 18:00 C317.
Gints Apals
Globalizācija, Eiropas integrācija un starpkultūru saskarsme gints.apals@gmail.com

Liene Bērziņa
Prakses vadība, Studiju darbs, TV žurnālistika lieneberzin@gmail.com
Dainis Bērziņš
Radošās industrijas: Stils un mode press@gintsbude.com; dainisb42@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Ansis Bogustovs
Radošās industrijas: Audio un video ansisb@hotmail.com

Renāte Cāne
Dr.sc.soc., docente
Prakses vadība, Reklāma, Reklāmas un brendu vadība, Studiju darbs, Uzņēmuma tēla veidošana 29411611
renate.cane@gmail.com
Konsultācijas pēc iepriekšējas vienošanās e-pastā, C116 kab.

Ainārs Dimants
Dr.phil., profesors
Doktorantu teorētiskais seminārs, Doktordarbu vadītājs, Komunikācijas zinātne, Komunikācijas zinātne un vadība, Komunikācijas zinātne un žurnālistika, Mūsdienu komunikācijas teorijas, Politiskā zinātne, Mediju komunikācija, Mediju vadība, Politikas zinātne 67628870
ainars.dimants@turiba.lv
Otrdienās no 16:30 līdz 18:00 C116, iepriekš piesakoties e-pastā.

Signe Dobelniece
Dr.phil.
Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes signed@inbox.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā, pirmdienās 17:00 - -18:00, C116
Vita Dreijere
Pētnieciskā žurnālistika vita.dreijere@gmail.com

Edvīns Evarts
Komunikācijas ētika, lietišķā etiķete un protokols, Starptautiskās organizācijas edvins_e@hotmail.com
Pēc vienošanās e-pastā

Zigrīda Ezeriņa
Mg. paed., lektore
Aktiermeistarība un improvizācija, Runas prasme un starppersonu komunikācija 67628870; mob. 28253723
zigrida.ezerina@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Rūta Grikmane
Multimediji, Radošās industrijas: Multimediji ruta.grikmane@gmail.com

Guntars Grīnums
Ziņu žurnālistika guntars.grinums@leta.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā

Ēriks Leitis
Dr.geogr.
Vides komunikācija 67628870
eriksl@latnet.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju.
Aivars Liepiņš
Radošās industrijas: Foto aivars.liepins@dienasmediji.lv

Māra Liniņa
Mg.art., lektore
Scenārijs un režija 67628870
maralin@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju, A511
Lauris Lizbovskis
Komentēšana lauris.lizbovskis@ambaltics.eu

Agrita Lujāne
Mg.sc.soc.
Globalizācija, Eiropas integrācija un starpkultūru saskarsme, Prakses vadība, Studiju darbs, Sporta projekti, Komunikācijas pētījumu metodes un prezentācija, Diplomātiskais protokols un etiķete 67628870
agrita.lujane@gmail.com
Iepriekš piesakoties e-pastā agrita.lujane@gmail.com vai zvanot 26473341
Jānis Meļņikovs
Komunikācijas psiholoģija, Retorika, Sociālā psiholoģija, Kritiskā domāšana, Līderība janis.melnikovs@gmail.com
Pēc vienošanās pa e-pastu

Jolanta Millere
Socioloģija jolanta.millere@llu.lv

Juris Millers
Phd
Sporta projekti, Kino kā komunikācija, Radošās industrijas: Kino, Producēšana un projektu vadība jurismillers@me.com
Iepriekš piesakoties e-pastā.

Līga Mirlina
Mg.sc.soc., lektore
Politoloģija, Prakses vadība, Studiju darbs, Žurnālistika un mediju attiecības, Interneta vide un žurnālistika, Starptautiskā tīklošanās 67628870
liga.mirlina@inbox.lv
Iiepriekš sazinoties pa e-pastu, Otrdienās 17:00, C116
Aleksandrs Mirlins
Mediju pratība aleksandrs.mirlins@lu.lv

Edīte Olupe
Mg.sc.soc., lektore
Sabiedrisko attiecību kampaņas 67628870
edite.o@gmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju, pāra ceturtdienās no 9:00 - 10:00, C116

Andris Pētersons
Dr.sc.soc., prof. Komunikācijas fakultātes dekāns
Biznesa komunikācija, Komunikācijas vadība, Korporatīvā tēla veidošana, Lietišķā etiķete, Lietišķā komunikācija, Prakses vadība, Sabiedrisko attiecību ētika un sociālā atbildība, Starpkultūru saskarsme, Stratēģisko jautājumu vadība un komunikācijas vadības modeļi, Mediju komunikācija 67619460
andris.petersons@turiba.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Magda Riekstiņa
Rakstīšana un rediģēšana magda.riekstina@dienasmediji.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā.
Ruta Siliņa
Mg.sc.soc., lektore
Krīzes komunikācija ruta.silina@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Gregory Simons
Dr.phil., docents
Integrētā mārketinga komunikācija gregmons@yahoo.com

Velta Skolmeistere
IT sabiedriskajās attiecībās velta.sk@gmail.com

Daina Škuškovnika
Dr.psych., asoc. prof.
Klientorientēta organizācija, Konfliktoloģija, Masu un politiskā psiholoģija, Organizācijas iekšējā komunikācija, Organizāciju psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasme, Sociālā psiholoģija, Uzņēmējdarbības psiholoģija, Vadības psiholoģija, Vadības un komunikācijas psiholoģija 67628870
daina.skuskovnika@turiba.lv
Pirms vai pēc nodarbībām C116 kab., iepriekš piesakoties pa e-pastu daina.skuskovnika@turiba.lv.

Inese Stepiņa
Dr.sc.pol. lektore
Lobēšanas tehnoloģijas 67628870
inesestepina@hotmail.com
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Dace Stirāne
Pētnieciskā žurnālistika dace.stirane@ltv.lv
Pēc vienošanās e-pastā

Kristīne Tihanova
Lektore, Mg.geogr.
Starptautisko projektu izstrāde, Sporta projekti Kristine.Tihanova@turiba.lv
Trešdienās 15:00 - 17:00, C 201

Kristīne Tjarve
Mūzika kā komunikācija ktjarve@gmail.com
Pēc vienošanās pa e-pastu
Laila Vaivode
Mg.iur.
Valodas teorija un prakse, Krīzes vadība, Stresa vadīšana krīzes situācijās, Drošības psiholoģija laila.vaivode@turiba.lv
iepriekš vienojoties ar pasniedzēju

Deniss Vasiļjevs
MBA, lektors
Mārketinga komunikācija, Mārketings, Reklāma, Zīmolvadība denisksil@gmail.com
pēc individuālas vienošanās C112.kab.

Velga Vēvere
Dr.phil., profesore
Biznesa ētika, Filozofija, Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
pēc individuālas vienošanās C116 kab.

Lauris Zvejnieks
Žurnālistika un mediju attiecības, Radio žurnālistika lauris.zvejnieks@gmail.com

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec, prof., Komercdarbības katedras vadītāja, programmas Reklāma uzņēmējdarbībā direktore, Biznesa augstskolas Turība un Daugavpils Universitātes kopīgās doktora studiju programmas „Vadībzinātne” un doktora studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” direktore
Finanšu vadība, Komercdarbība, Personālmenedžments, Starptautiskais mārketings, Uzņēmējdarbība, Stratēģiskā un pārmaiņu vadība, Stratēģiskā vadība 67618746, 26408253
rosita@turiba.lv
pēc iepriekšējas vienošanās; C109.kab.

E-studijas

Edgars Golts
Maksātnespējas tiesības egbirojs@inbox.lv
Iepriekš vienojoties ar pasniedzēju
Zane Gūtmane
Politoloģija 29482266
zane.gutmane@vraa.gov.lv

Nodarbību saraksts