Aktualitātes>Turības izdevniecībā jauna grāmatu sērija „Uz zaļa zara” par izciliem un leģendāriem Latvijas uzņēmējiem

Turības izdevniecībā jauna grāmatu sērija „Uz zaļa zara” par izciliem un leģendāriem Latvijas uzņēmējiem (0)

Līdz ar 2014. gadu Biznesa augstskolas Turība Izdevniecība uzrunā Latvijas lasītājus ar jaunu, vēsturisku, patriotisku un personisko iniciatīvu un uzņēmējdarbības garu popularizējošu grāmatu sēriju „Uz zaļa zara”. Sērijā iekļauti stāsti par veiksmīgākajiem Latvijas uzņēmējiem, kuriem nav bijušas svešas arī mecenātisma tradīcijas, ar mērķi iedvesmot mūsu cilvēkus ticībai Latvijas attīstībai un Latvijas nākotnei.

Sērijas izveidi rosināja mūsu 2013. gadā izdotā grāmata „No trešās pasaules valsts uz pirmo. Singapūras stāsts”, kurā bijušais Singapūras premjerministrs dalās savā pieredzē, kā DOMĀT un VADĪT valsti, orientējoties uz valsts labklājības celšanu.
Arī Latvijas vēsturē ir bijusi pieredze, kurā vērts ieklausīties, veidojot nākotni. Bet vai visi, īpaši jaunieši, par šiem cilvēkiem ko zina? Jā, zina vārdus un uzvārdus, zina jomas, kurās šie cilvēki ir darbojušies. Bet, vai zina, kā viņi to darījuši, ar kādām grūtībām sastapušies, kādus mērķus sev sprauduši, kā vārdā darbojušies? Kāda bijusi viņu saikne ar valsti un vēlme celt tās labklājību?

Šobrīd iznākušas jau pirmās divas grāmatas – par Vilhelmu Ķuzi un Šteinhaueru dzimtu, savukārt jūnija vidū būs jau trešā – par Kristapu Morbrgu. Pārējās grāmatas šobrīd ir sagatavošanas procesā.

 

Grāmatas var iegādāties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkā. Drīzumā tās būs pieejamas arī lielākajos grāmatnīcu tīklos.

 

 

Bai­ba Pa­zā­ne
VIL­HELMS ĶU­ZE. ŠO­KO­LĀ­DES KA­RA­LIS
Grā­ma­tu sē­ri­ja "Uz za­ļa za­ra”. Nr. 1


Ša­jā sē­ri­jā iz­do­tais pir­mais Lat­vi­jas veik­smes stāsts ir par Vilhelmu Ķu­zi – Lat­vi­jas na­ci­onā­lās sal­du­mu rūp­nie­cī­bas pamatli­cē­ju, vie­nu no veik­smī­gā­ka­jiem Lat­vi­jas uzņēmējiem arī pa­sau­les ekspor­ta tir­gos.
Par “šo­ko­lā­des un kon­fek­šu ka­ra­li” kro­nē­tais lat­vie­šu rūpnieks bi­ja viens no sa­bied­rī­bā mī­lē­tā­ka­jiem uzņēmējiem. Vi­ņa vār­du zinā­ja ik­viens – gan liels, gan mazs, gan vienkāršie cil­vē­ki, gan sabied­rī­bas eli­te. Mar­ka “V. Ķuze” kļuva par vis­as Lat­vi­jas lep­nu­mu, kas ar spo­žu­mu spē­ja prezen­tēt paš­mā­ju ra­žo­ju­mus tā­lu, tālu pla­ša­jā pasau­lē. "Mans uz­de­vums nav pil­dīt sa­vu ka­ba­tu un iedzīvo­ties, bet gan no­stā­dīt šo fab­ri­ku priekš­zī­mī­gi Lat­vi­jai par go­du, lai šī fab­ri­ka bū­tu zieds Lat­vi­jas vai­ņa­gā,” bi­ja teicis pats rūpnieks. Viņš iedzi­ļi­nā­jās katrā lie­tā, cen­šoties to iz­prast pa­šos tās pama­tos. Tā­pēc nav brī­nums, ka vi­ņam pa­de­vās viss, ko uzsā­ka. Uz­ņē­mu­ma pa­nā­ku­mu ga­rants bi­ja pa­rei­za va­dī­ba, liet­pra­tī­gi dar­bi­nie­ki, mo­der­nas tehnoloģijas, automa­ti­zē­ta ra­žo­ša­na, kā arī  iz­smal­ci­nā­ta rek­lā­ma.
Fab­ri­kas tel­pās ta­pa aug­stā­kās kva­li­tā­tes šo­ko­lā­de, speciālās iekārtas no cu­ku­ra ma­sas izgatavo­ja mai­gi sa­tī­na krā­sās vi­zu­ļo­jo­šas “zī­da kon­fek­tes” vai smal­kus, ar aug­ļu ievā­rī­ju­mu pildī­tos “spil­ven­ti­ņus”. Bez tam tika ražoti arī dažnedažādu veidu cepumi un biskvīti, vafeles un piparkūkas, kafija un kakao, visbeidzot ievārījums. Viss ražojumu klāsts, gaumīgi iepakots krāsainos papīrīšos, izdekorētās kastītēs un spainīšos, turpināja ceļu pie galvenā sava kritiķa, izcilās garšas baudītāja – pircēja.

 

Alvils Zauers
ŠTEINHAUERI UN VIŅU LAIKS
Grā­ma­tu sē­ri­ja "Uz za­ļa za­ra”. Nr. 2

Šteinhaueri bija 17./18. gadsimta mijas ienācēji Rīgā. Attīstot uzņēmējdarbību, Šteinhaueriem bija jāpārvar ekonomiski un politiski šķēršļi, jāaizstāv savas tiesības garos tiesas procesos. Neraugoties uz šķēršļiem biznesā, šīs ģimenes pārstāvji sevi apliecināja kā sekmīgus uzņēmējus un spēja sasniegt vērā ņemamu turību - viņi bija sava laika bagātākie Rīgas latvieši un manufaktūru ražošanas pionieri Rīgā. Šteinhaueru muiža Daugavmalā ar sarkano dakstiņu jumtu daudziem skauģiem bija kā dadzis acīs.
18. gadsimta Rīgā uzplauka kokmateriālu tirdzniecība. Latviešu kokmateriālu šķirotāji sāka nodarboties ar tirdzniecību, kļuva turīgi, iepirka muižas un veidoja tiem laikiem modernus uzņēmumus. No viņu piegādātājiem kokmateriāliem tika būvētas Rundāles un Jelgavas pilis, viņu papīra manufaktūra izgatavoja  tolaik labāko papīru Latvijā.
Grāmatā atspoguļotas 18. gadsimta turīgāko Rīgas latviešu uzņēmēju dzimtas pārstāvju likteņgaitas uz mainīgo vēsturisko notikumu fona. Tas bija laiks, kad, cīnoties par savām tiesībām, Rīgas brīvo latviešu kopiena tumsības laikmeta dzīlēs sāka diedzēt nākamā gadsimta pārmaiņu asnus.
Stāsts par Šteinhaueriem ir reliģiskā pārliecībā stiprinātu latviešu cilvēku mērķtiecības un neatlaidības triumfa apliecinājums cīņā pret daudz stiprāku pretinieku.

 

Arvīds Deģis
KRISTAPS MORBERGS. NO BASKĀJA PAR MULTIMILJONĀRU
Grā­ma­tu sē­ri­ja "Uz za­ļa za­ra”. Nr. 3

Kristaps Morbergs – būvuzņēmējs un filantrops. Aizejot mūžībā 1928. gadā, visus savus nekustamos īpašumus 2,7 miljonu latu vērtībā viņš novēlējis Latvijas Universitātei.

Ticama Kristapa Morberga pasaule. Netradicionāli veidots biogrāfiskais romāns. Lasītājiem būs iespēja līdzpārdzīvot. Kalpos kā panākumu rokasgrāmata jauniem censoņiem.

14.05.2014

Nodarbību saraksts