Aktualitātes>Turības izdevniecība izdevusi Ligitas Zīlītes grāmatu "Personāla vadība un socionika"

Turības izdevniecība izdevusi Ligitas Zīlītes grāmatu "Personāla vadība un socionika" (1)

Nule kā izdota Biznesa augstskolas Turība lektores Dr.sc.administr. Ligitas Zālītes grāmata "Personāla vadība un socionika".

Komentē grāmatas autore Ligita Zīlīte: „Starp Rietumiem un Austrumiem Latvija socionikas popularitātes ziņā līdz šim bijusi kā tāda tukšā zona. Tāpēc esmu patiesi gandarīta, ka interese par socionikas mācību pēdējā laikā pieaugusi mūsu sabiedrībā. Ceru, ka ikviens, kurš radīs iespēju izlasīt grāmatu, gūs kādu lietderīgu praktisku piemēru vai garīgu impulsu, analizējot savu personību vai plānojot un organizējot personālvadības darbu!”

Grā­ma­tas pirmajā no­da­ļā ir ie­kļauts per­so­nā­la va­dī­bas pa­ma­ta fun­kci­ju iz­klāsts tra­di­ci­onā­lā iz­prat­nē, at­klā­jot per­so­nā­la plā­no­ša­nas, meklē­ša­nas, at­la­ses, adap­tā­ci­jas, at­tīs­tī­bas, no­vēr­tē­ša­nas un mo­ti­vē­ša­nas bū­tī­bu, ilus­trā­ci­jai iz­man­to­ti prak­tis­ki pie­mē­ri. At­se­viš­ķa sa­da­ļa veltī­ta e-ri­si­nā­ju­mu ino­va­tī­vo ie­spē­ju iz­man­to­ša­nai.
Otrajā no­da­ļā at­klā­ta so­ci­oni­kas bū­tī­ba, bet trešajā no­da­ļā rak­stu­ro­tas tās prak­tis­kās iz­man­to­ša­nas ie­spē­jas per­so­nā­la va­dī­bā dzi­ļā­kai un vis­pus­īgā­kai iz­prat­nei. So­ci­oni­ka ir mā­cī­ba par in­di­vī­du so­ci­oti­piem, to mi­jat­tie­cī­bu un cil­vēk­po­ten­ci­āla va­dī­ša­nu. So­ci­otips ir in­di­vī­da psihes īpa­šī­bu ie­dzimts ko­pums, kas no­sa­ka, kā in­di­vīds gūst ener­ģi­ju, uz­tver in­for­mā­ci­ju, pie­ņem lē­mumus un struk­tu­rē sa­vu dzī­vi.

In­dividu­ālo at­šķi­rī­bu ap­zi­nā­ša­nās ir sek­mī­ga dar­ba pa­ma­tā.

Grā­ma­ta kā in­for­ma­tī­vo re­sur­su ba­gā­ti­nā­ša­nas un iz­zi­ņas avots prak­tis­ka­jā per­so­nā­la va­dī­bā var no­de­rēt gan augst­sko­lu stu­den­tiem, mācīb­spē­kiem, vi­su lī­me­ņu uz­ņē­mu­mu va­dī­tā­jiem, gan ci­tiem in­te­re­sen­tiem.

Grāmata ikvienam interesentam pieejama Turības izdevniecībā un bibliotēkā.

10.09.2013

Nodarbību saraksts