Aktualitātes>Turības izdevniecība izdevusi Ligitas Zīlītes grāmatu "Personāla vadība un socionika"

Turības izdevniecība izdevusi Ligitas Zīlītes grāmatu "Personāla vadība un socionika" (6)

Nule kā izdota Biznesa augstskolas Turība lektores Dr.sc.administr. Ligitas Zālītes grāmata "Personāla vadība un socionika".

Komentē grāmatas autore Ligita Zīlīte: „Starp Rietumiem un Austrumiem Latvija socionikas popularitātes ziņā līdz šim bijusi kā tāda tukšā zona. Tāpēc esmu patiesi gandarīta, ka interese par socionikas mācību pēdējā laikā pieaugusi mūsu sabiedrībā. Ceru, ka ikviens, kurš radīs iespēju izlasīt grāmatu, gūs kādu lietderīgu praktisku piemēru vai garīgu impulsu, analizējot savu personību vai plānojot un organizējot personālvadības darbu!”

Grā­ma­tas pirmajā no­da­ļā ir ie­kļauts per­so­nā­la va­dī­bas pa­ma­ta fun­kci­ju iz­klāsts tra­di­ci­onā­lā iz­prat­nē, at­klā­jot per­so­nā­la plā­no­ša­nas, meklē­ša­nas, at­la­ses, adap­tā­ci­jas, at­tīs­tī­bas, no­vēr­tē­ša­nas un mo­ti­vē­ša­nas bū­tī­bu, ilus­trā­ci­jai iz­man­to­ti prak­tis­ki pie­mē­ri. At­se­viš­ķa sa­da­ļa veltī­ta e-ri­si­nā­ju­mu ino­va­tī­vo ie­spē­ju iz­man­to­ša­nai.
Otrajā no­da­ļā at­klā­ta so­ci­oni­kas bū­tī­ba, bet trešajā no­da­ļā rak­stu­ro­tas tās prak­tis­kās iz­man­to­ša­nas ie­spē­jas per­so­nā­la va­dī­bā dzi­ļā­kai un vis­pus­īgā­kai iz­prat­nei. So­ci­oni­ka ir mā­cī­ba par in­di­vī­du so­ci­oti­piem, to mi­jat­tie­cī­bu un cil­vēk­po­ten­ci­āla va­dī­ša­nu. So­ci­otips ir in­di­vī­da psihes īpa­šī­bu ie­dzimts ko­pums, kas no­sa­ka, kā in­di­vīds gūst ener­ģi­ju, uz­tver in­for­mā­ci­ju, pie­ņem lē­mumus un struk­tu­rē sa­vu dzī­vi.

In­dividu­ālo at­šķi­rī­bu ap­zi­nā­ša­nās ir sek­mī­ga dar­ba pa­ma­tā.

Grā­ma­ta kā in­for­ma­tī­vo re­sur­su ba­gā­ti­nā­ša­nas un iz­zi­ņas avots prak­tis­ka­jā per­so­nā­la va­dī­bā var no­de­rēt gan augst­sko­lu stu­den­tiem, mācīb­spē­kiem, vi­su lī­me­ņu uz­ņē­mu­mu va­dī­tā­jiem, gan ci­tiem in­te­re­sen­tiem.

Grāmata ikvienam interesentam pieejama Turības izdevniecībā un bibliotēkā.

10.09.2013

Komentāri

Avriq

03.02.2018. 23:05
Avriq
nice post

mobdro for pc,mobdro for pc,

28.02.2017. 13:46
nice

mobdro for pc,mobdro for pc,

28.02.2017. 13:45
nice post

Canana

27.04.2015. 15:11
A great way to lose weight is to eat a big breakfast and smaller lunches and dinners. This way, you take in the 2000 calories you need each day, but the bulk of them are in the morning. This means that those calories can be burned off during the entire day. If you eat a big dinner though, those calories just sit there and your body turns them into fat instead of burning them off. Renegade Diet

Es

10.09.2013. 13:20
Lieli sveicieni Ligitai ar grāmatas izdošanu!! Lai veicas!!!

Nodarbību saraksts