Aktualitātes>Turībā par diviem doktoriem vairāk - diplomu saņem Jānis Bramanis un Una Skrastiņa

Turībā par diviem doktoriem vairāk - diplomu saņem Jānis Bramanis un Una Skrastiņa (2)

2013. gada 14. decembrī Biznesa augstskolā Turība svinīgi tika pasniegti divi Biznesa augstskolas Turība doktora diplomi. Ziemas izlaidumā, kas šogad pārvērtās par dubultiem svētkiem, diplomu, Turības Doktora zelta monētu un tradicionālo akadēmisko cepuri saņēma jaunie tiesību doktori J.Bramanis un U.Skrastiņa.

Komentē Dr.iur.,asociētā profesore, Juridiskās fakultātes dekāne Ingrīda Veikša:„Ir patīkami apzināties, ka arvien vairāk doktorantu tuvojas zinātnieku līmenim. Ikviena jauna novitāte un pienesums zinātnei ir vērtīgs atklājums un pieredze gan pētījuma autoram, gan augstskolai, gan sabiedrībai un tautsaimniecībai kopumā, jo dod iespēju analizēt un izvērtēt, argumentēt un ieviest labākus risinājumus dažādās dzīves jomās”.

Kā jau iepriekš tika vēstīts, š. g. 18. septembrī, Biznesa augstskolā Turība notika Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbus tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēja Juridiskās zinātnes doktora studiju programmas doktoranti Jānis Bramanis un Una Skrastiņa.

Tiesību doktora zinātniskais grāds Juridiskajā zinātnē (Dr.iur.) piešķirts par sekmīgi aizstāvēto Jāņa Bramaņa promocijas darbu „Būvniecības tiesību attīstības problemātika Latvijā” un Unas Skrastiņas promocijas darbu „Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā”.

Ar promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkā un augstskolas mājaslapā.

Kopumā Turībā pasniegti trīs doktora diplomi. Pirmo doktora diplomu par sekmīgi aizstāvēto promocijas darbu Audiovizuālo darbu autoru un producentu tiesiskā regulējuma problēmu vēsturiskā izcelsme un to risinājumi Latvijas Republikā” 2012. gada 30. augustā saņēma Turības Tiesību zinātņu katedras lektors Jānis Rušenieks.

Augstskola realizē trīs doktora studiju programmas – Komunikācijas vadība, Juridiskā zinātne un Uzņēmējdarbības vadība. Kā paredz valdības pieņemtie noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām, kopš 2011. gada 3. maija Biznesa augstskolai Turība deleģētas promocijas jeb doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības juridiskajā zinātnē, savukārt, no 2012. gada 31. jūlija augstskolai deleģētas promocijas jeb doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības komunikācijas zinātnē.

###GALLERY-HOLDER###

16.12.2013

Nodarbību saraksts