Aktualitātes>Pasaulē pazīstamā naturopāta Džona Fildera lekcija Turībā

Pasaulē pazīstamā naturopāta Džona Fildera lekcija Turībā (63)

Pēc dabiskās veselības atjaunošanas centra ReCure ielūguma Rīgā viesosies pasniedzējs, pētnieks, vairāku grāmatu autors, doktors Džons Filders.

Džons Filders Austrālijā ir izveidojis Dabiskā dzīves veida akadēmiju un Dabiskās veselības asociāciju. Viņš ir Lielbritānijas Naturopātijas savienības un Starptautiskās Higiēnas ārstu asociācijas biedrs. Šī asociācija apvieno speciālistus, kuri ar vārdu higiēna izprot organisma iekšējo tīrību no toksīniem.

“Mēs esam ļoti pateicīgi Džonam Filderam, kurš 82 gadu vecumā piekritis mērot tālo ceļu uz Latviju, lai dalītos savā pieredzē, zināšanās un dzīves uzskatos. Viņa domas pilnībā sakrīt ar ReCure filozofiju, kuras pamatā ir cilvēks, kā vienots veselumus, un kura organismam pašam piemīt spēks, lai sevi izārstētu, jo ne jau tablete ir tas, kas dod veselību, bet gan mūsu organisma dzīvesspars un vitalitāte” uzskata ReCure centra dibinātāja Guna Bīlande.

Džons Filders ievēro Dabiskās higiēnas un naturopātijas pamatprincipus dzīvojot un strādājot savā bioloģiskajā saimniecībā Austrālijas ziemeļos. Viņš pats ir labākais piemērs teorijai, ka cilvēks, kurš dzīvo saskaņā ar dabas likumiem ir laimīgs un vesels. Filders jau 50 gadus ir svaigēdājs, tāpēc joprojām jūtās un izskatās neticami jauneklīgi. Viņš uzskata, ka slimības ir sekas ķermeņa pārslogotībai ar toksīniem, ko izraisa nepareiza ēšana, dzīves veids un fizisko aktivitāšu trūkums. Viņa ārstēšanas metodes balstītas uz cēloņu meklēšanu un holistisku – kompleksu pieeju, jo cilvēks ir emocionālu, garīgu un fizisku faktoru apvienojums.

Katru gadu Džons Filders dodas ceļā apkārt pasaulei, lai dažādās valstīs uzstātos ar savām lekcijām. Pirmo reizi ar šī unikālā cilvēka dzīves pieredzi un zināšanām būs iespējams iepazīties arī interesentiem Latvijā. Lekcijā Filders runās par to, kā rodas slimības, kā novērst slimības cēloni nevis cīnīties ar sekām, kā saglabāt veselību ilgtermiņā. Tāpat lekcijas dalībnieki varēs uzzināt, kā cilvēka veselību ietekmē urbanizācija, stress un nepilnvērtīgs uzturs. Naturopāts dalīsies savās zināšanās par to, kā uzturs spēj nodrošināt organisma veselību un vitalitāti un kādi pamatprincipi jāievēro, lai dzīvotu saskaņā ar dabas likumiem.

 

Džona Fildera lekcija notiks 6. aprīlī plkst. 12.00 Biznesa augstskolas Turība telpās.

Lekcija notiks angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.

Ieeja maksa Ls 5. Biznesa augstskolas Turība studentiem un darbiniekiem ieeja bez maksas. 

 

Biļetes var iegādāties:

ReCure centrā Baznīcas ielā 13

iDille veikalā Kr.Barona ielā 46 (t/c Barona centrs)

Raw garden restorānā Skolas ielā 12

 

Sīkāka informācija info@recure.lv vai zvanot pa tālruni 20493555.

Plašāka informācija par naturopātiju un Džona Fildera vizīti Latvijā www.recure.lv un šeit: http://ej.uz/vpqg 

Vietu skaits ierobežots!

 

ReCure ir veselības atjaunošanas un izglītības centrs, kas piedāvā atšķirīgu pieeju veselības aprūpei neizmantojot tradicionālos medikamentus. ReCure piedāvā dabisku veselības atjaunošanas un uzturēšanas sistēmu, kas māca mainīt ieradumus un atgriezties pie dabas. ReCure pamatprincips - organisms ir viens vesels, kurā visas problēmas jāsaskata un jāatveseļo kompleksi. 

 

04.04.2013

Komentāri

Avriq

03.02.2018. 18:37
Avriq

HOTTEST ICOS OF 2017

12.12.2017. 13:07
I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done!

can i talk to santa

05.12.2017. 22:02
I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful.

jewelry

04.12.2017. 16:24
Very nice blog and articles. I am realy very happy to visit your blog. Now I am found which I actually want. I check your blog everyday and try to learn something from your blog. Thank you and waiting for your new post.

offshore web hosting

18.11.2017. 21:38
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.

The Bonding Code

29.10.2017. 11:42
Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read.

boutique homme

17.10.2017. 18:13
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.

subway surfers download

28.08.2017. 09:16
wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.

Relationship

25.07.2017. 23:17
A debt of gratitude is in order for your data, it was truly extremely helpfull..

renta de oficinas

21.07.2017. 18:39
I prefer the complete pair of things, Seriously considered actually appreciated, I would like more details. with this, contemplating it is relatively respectable., Thank you a whole lot when it comes to exhibiting.

TV Series Free

16.07.2017. 13:12
The best article I came across a number of years, write something about it on this page.

Cinema Movies

16.07.2017. 13:10
I use only high quality materials - you can see them at:

New Movies

16.07.2017. 13:08
For many people this is the best solution here see how to do it.

123movies

16.07.2017. 13:07
It is quite beneficial, although think about the facts when it reaches this target.

Send flowers to brazil

12.07.2017. 09:26
Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you!

Love quotes

04.07.2017. 16:23
Awesome article with astounding idea!Thank you for such an important article. I truly acknowledge for this awesome data..

Free movies online

04.07.2017. 14:34
Can nicely write on similar topics! Welcome to here you'll find out how it should look.

watch series free online

04.07.2017. 14:33
At this point you'll find out what is important, it all gives a url to the appealing page:

Free movies online

04.07.2017. 14:33
During this website, you will see this shape, i highly recommend you learn this review.

The woman men adore

21.06.2017. 18:47
Extraordinary occupation for distributed such an advantageous site. Your web log isn't just helpful yet it is moreover truly inventive as well. There have a tendency to be relatively few individuals who can unquestionably compose not all that straightforward posts that creatively. Proceed with the decent composition

Stroke by Stroke

16.06.2017. 21:14
Yes i am completely concurred with this article and i simply need say this article is extremely decent and exceptionally enlightening article.I will make a point to be perusing your blog more. You made a decent point yet I can't resist the urge to ponder, shouldn't something be said about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!!
Awesome occupation for distributed such a gainful site. Your web log isn't just valuable yet it is also truly innovative as well. There have a tendency to be very few individuals who can absolutely compose not all that basic posts that creatively. Proceed with the decent written work

Hero Instinct

08.06.2017. 11:17
This is only the data I am discovering all around. A debt of gratitude is in order for your web journal, I simply subscribe your site. This is a pleasant web journal..

Questions to Ask

03.06.2017. 21:00
I can't read articles online all the time, however I'm happy I did today. This is extremely elegantly composed and your focuses are very much communicated. Kindly, absolutely never quit composing.

Hero Instinct

03.06.2017. 18:47
This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here!

cheap seo services

03.06.2017. 14:16
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!

download baidu root

30.05.2017. 15:14
You have a genuine capacity for composing one of a kind substance. I like how you think and the way you speak to your perspectives in this article. I concur with your state of mind. Much thanks to you for sharing.

detective agency

22.05.2017. 22:10
Starptautiskās Higiēnas ārstu asociācijas biedrs. Šī asociācija apvieno speciālistus, kuri ar vārdu higiēna izprot organisma iekšējo tīrību no toksīniem.

italian designer

22.05.2017. 09:10
Took me time to understand all of the comments, but I seriously enjoyed the write-up. It proved being really helpful to me and Im positive to all of the commenters right here!
This is also a very good contribution that I love to read is not every day that I have the opportunity to see such a thing.

mobdro for pc,mobdro for pc,

28.02.2017. 09:27
nice

Marble Supplier in Delhi

27.02.2017. 11:20
We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Great work.
This is also a very good contribution that I love to read is not every day that I have the opportunity to see such a thing.

alikhan

23.04.2015. 06:48
I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you! vitamin otak anak

alikhan

20.04.2015. 18:27
Its as if you had a great grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from more than one angle.Sylvan Lake Travel Guide

alikhan

20.04.2015. 00:11
Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share.financial tips

alikhan

19.04.2015. 23:26
Three are usually cheap Ralph Lauren available for sale each and every time you wish to buy. They're produced by the very best degree developers who will be distinguished for your polo dress creating. You'll find polo Ron Lauren inside exclusive array which include particular classes for men, women.lenovo android phone

alikhan

19.04.2015. 18:37
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one.I wanted to leave a little comment to support you and wish you a good continuation. Wishing you the best of luck for all your blogging efforts.best pet sitter naples

alikhan

19.04.2015. 10:02
I am a new user of this site so here i saw multiple articles and posts posted by this site,I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. Glad to chat your blog, I seem to be forward to more reliable articles and I think we all wish to thank so many good articles, blog to share with us.red leather jacket

alikhan

19.04.2015. 07:44
Glad to chat your blog, I seem to be forward to more reliable articles and I think we all wish to thank so many good articles, blog to share with us. I will really appreciate the writer's choice for choosing this excellent article appropriate to my matter.Here is deep description about the article matter which helped me more.choleslo

alikhan

17.04.2015. 10:22
This is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea.www.lovestoriesbysomer.com/

alikhan

15.04.2015. 13:45
With so many books and articles coming up to give gateway to make-money-online field and confusing reader even more on the actual way of earning money, Hubwit is a refreshing change. I stumbled upon this site while searching for work-form-home options. iPhone Doktor

alikhan

14.04.2015. 19:59
I found Hubwit as a transparent s ite, a social hub which is a conglomerate of Buyers and Sellers who are ready to offer online digital consultancy at decent cost.Locksmith near me Chicago

alikhan

14.04.2015. 15:19
Through this post, I know that your good knowledge in playing with all the pieces was very helpful. I notify that this is the first place where I find issues I've been searching for. You have a clever yet attractive way of writing.Local affiliate marketing

alikhan

14.04.2015. 15:05
It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!amazing selling machine

alikhan

14.04.2015. 14:49
It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!commercial window tinting installation toronto

alikhan

10.04.2015. 14:02
It is great to have the opportunity to read a good quality article with useful information on topics that plenty are interested on.I concur with your conclusions and will eagerly look forward to your future updates.Low OBL

alikhan

07.04.2015. 11:26
I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you! 24 / 7 Livechat shows for members Huge Network: 24 Sites and counts We feature over 4537 AV Models online Total movies: over 28712 Adult Stars In Japan On Here !

alikhan

07.04.2015. 10:54
I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you! Prisoners in weird japan are going outside you want believe whats going to happen to them you got join this network now see the full truth on whats going to go on there now you say wtf so look now !

alikhan

07.04.2015. 10:29
Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well i really get amazed to read this. Its really good.Rika Nagasawa and Mao Sakurai are good at what they do healing nurses in japan hot miracles from god the world need to join this site now see why we nomore wars but healing-love you going join today !

alikhan

07.04.2015. 10:01
Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites! Himena Ebihara lovely Asian babe gets a rear full of candy worm cream in and on her this yummy pie is good stuff the candy worm it good !

james

05.04.2015. 12:27
I enjoyed reading your post and found it to be informative and to the topic. Thank you for not rambling on and on just to fill the page. Thanks Recommended Site

sasa

05.04.2015. 12:04
I needed to much obliged in your time for this sublime read!! I decidedly getting a charge out of every tad bit of it and I have you bookmarked to look at new stuff you weblog post. Cipto Junaedy  Cipto Junaedy  Cipto Junaedy  Jadwal MotoGP 2015  Cara Upload Video ke Youtube  Download BBM Untuk Android Versi Terbaru  Cara Membuat Email  Cara Instal Windows 7 So fortunes to run over your incredible online journal. Your online journal presents to me a lot of fun.. Good fortunes with the site. Jinpoker.com Agen Judi Poker Online dan Domino Online Indonesia Terpercaya  Cahayapoker.com Agen Judi Poker Dan Domino Uang Asli Online Terpercaya Indonesia  ituDewa.net Agen Judi Poker Domino QQ Ceme Online Indonesia • Nusantarapoker.com Agen Texas Poker Dan Domino Online Tanpa Robot Terpercaya

to Liene

04.04.2013. 16:15
Vajadzētu rēķināties ar kādām 2 - 2,5h !

Liene

04.04.2013. 15:15
Kāds ir aptuvenais pasākuma ilgums?

VISIEM

02.04.2013. 18:37
Ieskatieties savos e-pastos. Man šodien atnāca! :)

Ivonna

02.04.2013. 16:56
Arī es vēlos ielūgumu:)

Irēna

31.03.2013. 12:41
Man arī lūdzu ielūgumu uz e-pastu!

Linda

30.03.2013. 21:23
Mani arī interesē ielūguma iegūšana.

to Liene

30.03.2013. 21:03
Ielūgums tika izsūtīts uz e-pastu.

Liene

30.03.2013. 12:04
Kur iespējams atrast ielūgumu?

Nodarbību saraksts