Aktualitātes>Kultūras zināšanas un valodu kompetences 21. gadsimta prasmju kontekstā

Kultūras zināšanas un valodu kompetences 21. gadsimta prasmju kontekstā (0)

Biznesa augstskolas Turība Valodu katedra iesaistījusies jaunā Erasmus+ projektā “Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills”. Projekta Nr.2018-1-HR01-KA204-047430 (Septembris 2018 – Augusts 2020). Šis ir jau trešais Valodu katedras un TUSDU (Horvātija) iniciētais dažādu Eiropas valodu apguves projekts, kas tiek īstenots Erasmus+ programmas ietvaros.

Projekts turpina iepriekšējos divos Erasmus+ projektos "Key Skills for EU Hotel Staff" (2014 – 2016) [projekta mājas lapa: http://language4hotel.eu/ ] and „Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market” (2016 – 2018) [projekta mājas lapa: http://languages4all.eu/ ] realizēto daudzvalodības tēmu.

Šis projekts tālāk attīstīs iepriekšējo projektu īstenošanā gūtos rezultātus un, piesaistot jaunus partnerus un plašākas mērķa grupas, veicinās valodas apguvēju 21.gs.prasmju un valodu kompetences attīstību.

Projekta mērķi saistās ar Erasmus+ programmas specifiskajiem izglītības mērķiem:

1)  Uzlabot pamatkompetenču un prasmju apguves līmeni (21.gs. prasmes un kompetences, tādas kā problēmu risināšanas prasmes, sadarbība, radošums, kritiskā domāšana, mācīšanās stratēģijas, komunikācija, IKT prasmes, utt.), īpaši akcentējot to nozīmīgumu darba tirgū (uzlabotas prasmes un kompetences), kā arī ieguldījumu iekļaujošas sabiedrības attīstībā (izveidotie mācību kursi būs piemēroti arī pieaugušajiem, kam ir dažāda veida mācīšanās šķēršļi – ģeogrāfiskie, sociālie, ekonomiskie, kultūras atšķirības, nepietiekamas prasmes, utml.);

2)  Izmantojot Eiropas kultūras mantojumā balstītus izstrādātos atvērtās piekļuves mācību materiālus, kā arī, izmantojot inovatīvas mācību metodes, veicināt Eiropas mūžizglītības telpas veidošanos un izplatību;

3)  Izveidojot mācību materiālus desmit Eiropas valodās, kas atspoguļo projektā iesaistīto valstu bagātīgo kultūras mantojumu, tai skaitā, Rumānijā esošā ungāru etniskā reģiona kultūru, Suitu kultūras telpu Latvijā, u.c., uzlabot valodu mācīšanas un mācīšanās jomu, kā arī veicināt Eiropas Savienības plašo lingvistisko daudzveidību un starpkultūru izpratni.  

Projekta gaitā tiks izveidoti inovatīvi mācību materiāli, atvērtās piekļuves mācību platforma, pielietota CLIL metodoloģija (saturā balstīta valodu apguve), radīti apjomīgi jauktās mācīšanās formas (blended-learning) moduļi, kas ietvers gan tiešsaistes materiālus, gan uzdevumus grupu/pāru darbam, kā arī klātienes uzdevumus. Mācību materiāls tiks veidots, iekļaujot faktoloģisku informāciju par mūsu kultūras mantojumu. Tas būs pieejams desmit valodās – angļu, vācu, franču, latviešu, horvātu, poļu, slovēņu, čehu, rumāņu un ungāru. Kursa mērķa grupa ir pieaugušie, tai skaitā studenti un pieaugušie ar dažādiem mācīšanās šķēršļiem.

Projektā ir iesaistīti seši partneri: profesionālā skola – Turisticka i ugostiteljska skola Dubrovnik, Horvātija (projekta vadītājs); divas profesionālās augstākās izglītības iestādes - Ekonomska sola Murska Sobota, Slovēnija un Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Čehija; divas augstākās izglītības iestādes - Biznesa augstskola Turība, Latvija; UNIVERSITATATEA SAPIENTIA DIN CLUJ NAPOCA, Rumānija un pieaugušo izglītības organizācija Fundacja Pro Scientia Publica (Polija).

Projekta starptautiskā komanda dos ieguldījumu sešu partnervalstu (Latvija, Horvātija, Slovēnija, Polija, Čehija, Rumānija) kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanā Eiropā un ārpus tās.

Projekta pirmā tikšanās notika š.g. 18.-20.oktobrī Biznesa augstskolā Turība. Šajā seminārā projekta dalībniekiem bija iespējas iepazīties ar pieaugušo mācīšanās specifiku, apgūt īpašas valodu mācību metodes un metodoloģiju, mūsdienu pieejas 21.gs. prasmju attīstīšanai, kā arī izzināt projekta valstu kultūrvēsturisko mantojumu un tā izmantošanas iespējas valodu apguves materiālu izveidē.

Projekta īstenošanas laikā tiks radīti trīs galvenie produkti:

  • Mācību kurss angļu valodā, kas veicinās Eiropas kultūrvēsturiskā mantojuma apguvi un prasmju attīstību,
  • Kultūrā balstīts daudzvalodu jauktās mācīšanās kurss pieaugušo auditorijai,
  • Stratēģija pieaugušo 21.gs. prasmju attīstīšanai.

Projekta mājas lapa: http://culture-language.eu/

Meklējiet mūs arī projekta Facebook lapā:  Culture & languages for all

Prof. Ineta Lūka
Biznesa augstskolas Turība
Valodu katedras vadītāja

 

Biznesa augstskolas Turība Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Culture and Languages for All” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

12.12.2018

Nodarbību saraksts