Aktualitātes>Jauns studiju virziens

Jauns studiju virziens (0)

Vakar 13. februārī,  Ministru kabinets piekrita jauna studiju virziena - "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" - atvēršanai biznesa augstskolā Turība.

Augstskolā patlaban uz sešiem gadiem akreditēti pieci studiju virzieni - "Ekonomika", "Informācijas un komunikācijas zinātnes", "Tiesību zinātne", "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" un "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija". Tāpat uz diviem gadiem akreditēts studiju virziens "Iekšējā drošība un civilā aizsardzība".

Augstskola vēlas licencēt profesionālo bakalaura studiju programmu "Datorsistēmas", pēc kuras apguves piešķirams profesionālais bakalaura grāds datorsistēmās un programmēšanas inženiera profesionālā kvalifikācija. Minētā studiju programma atbilstu jaunam augstskolas studiju virzienam "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne". 
Patlaban studiju virziens "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" ir akreditēts 18 augstākās izglītības iestādēs. Līdzīgas studiju programmas īsteno septiņas akreditētas augstskolas.

Studiju virziena "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" atvēršanas Turībā mērķis ir nodrošināt apstākļus, lai augstskola būtu tiesīga iesniegt licencēšanai studiju programmas, kas atbilst jaunajam studiju virzienam. 
Izvērtējot augstskolai pieejamos resursus minētā studiju virziena īstenošanai, secināts, ka tā šajā procesā gatavojas iesaistīt 31 pasniedzēju ar pasniedzamajiem studiju kursiem atbilstošu augstāko izglītību. Augstskola jauno studiju virzienu plāno īstenot jau esošajās telpās, kurās ir pieejamas vairākas datorklases. Tāpat augstskolas bibliotēkā ir nodrošināta informatīvā bāze arī par informācijas tehnoloģiju jautājumiem, bet 2017.gadā tā noslēgusi līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti par bibliotēkas resursu izmantošanu studiju virziena "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" īstenošanas vajadzībām.

Augstākās izglītības padome, Pārresoru koordinācijas centrs, Latvijas Darba devēju konfederācija un Ekonomikas ministrija atbalsta studiju virziena atvēršanu Turībā, norādot, ka studiju virziens atbilst valsts attīstības prioritātēm un darba tirgus prognozēm. Arī Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta šī studiju virziena atvēršanu, uzskatot, ka jaunā studiju virziena atvēršana ar tajā licencējamo studiju programmu, ko paredzēts īstenot angļu valodā, atbilst noteiktajām prioritātēm, kā arī informācijas tehnoloģijas ir viens no prioritārajiem izglītības virzieniem valstī, kuram atbilstošās studiju programmās tiek pakāpeniski palielināts piešķirto valsts finansēto studiju vietu skaits, jo pieprasījums pēc informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistiem turpina pieaugt.

Piedāvājot studijas angļu valodā un piesaistot ārvalstu studentus un mācībspēkus, tiks veicināta augstākās izglītības internacionalizācija, līdz ar to tiks palielināts ārvalstu studējošo skaits Latvijā, kas ir viens no mērķiem Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam un atbilst arī Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam noteiktajam.

14.02.2018

Komentāri

Nodarbību saraksts