Aktualitātes>Ārvalstīs dzīvojošie latvieši vēlas studēt dzimtajā valodā

Ārvalstīs dzīvojošie latvieši vēlas studēt dzimtajā valodā (56)

Ārvalstīs dzīvojošie latvieši vēlas studēt latviešu valodā un saglabāt saikni ar dzimto zemi, secinājusi Biznesa augstskolas Turība E-projektu daļas vadītāja Anita Emse. Kā stāsta augstskolas E-projektu daļas vadītāja, jau vairākus gadus, īpaši pēc 2008. gada ekonomiskās krīzes, kad latviešu jaunieši masveidā pārtrauca vai neuzsāka studijas un devās darba meklējumos uz ārzemēm, saglabājas e-studiju popularitāte ārvalstīs dzīvojošo latviešu vidū. No studentiem iegūtā informācija apstiprina, ka aptuveni 30% jeb trešā daļa e-studiju studentu dzīvo ārvalstīs.

Anita Emse e-studiju pieprasījumu ārvalstu latviešu vidū skaidro gan ar e-studiju priekšrocībām, gan arī spēcīgu vēlmi saglabāt saikni ar dzimto zemi un valodu. Kā vienu no galvenajām e-studiju priekšrocībām A. Emse miniespēju studijas uzsākt jebkurā laikā, negaidot tradicionālo studiju gada sākumu, iespēju nokārtot eksāmenus un ieskaites ciemojoties Latvijā. Mācību programma ir identiska nepilna laika studijām un studēt var sev vispiemērotākā vidē un tempā – mājās, darba vietā, komandējumā, atpūšoties Latvijā vai ārzemēs. E-studijas ir iespēja ekonomēt līdzekļus – studiju maksa ir zemāka nekā citās studiju formās. Ierodoties augstskolā tikai uz eksāmeniem, studiju kopējās izmaksas ir zemākas par studijām klātienē, vakarā vai neklātienē. „Elastīgā pieeja studentiem un iespēja studēt selektīvi jo īpaši šķiet saistoša studēt gribētājiem, kuri devušies karjeras izaugsmes iespēju meklējumos ārzemēs. Uzturoties kādā citā valstī, tā ir iespēja studēt un apgūt mācību materiālus latviešu valodā un komunicēt ar pasniedzējiem Latvijā, tādējādi saglabājot piederības sajūtu dzimtajai zemei!” uzsver A. Emse.

Kā e-studiju izvēli komentē Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studente Gita Liniņa, kura jau kādu laiku apmetusies Beļģijā, pirmo diplomu Turībā jau ieguvusi koledžas programmā. „Pirms došanās uz dzīvi Beļģijā nepārvaldīju nevienu no oficiālajām valodām - ne franču, ne holandiešu. Iespēja studēt vietējā valsts universitātē vai augstskolā uzreiz atkrita. Savukārt, privātās augstskolas un universitātes, kur studijas notiek angļu valodā, ir ļoti dārgas. Jau studējot koledžas programmā, iepazinos ar studiju priekšrocībām Turībā, tāpēc ar prieku atgriezos "savā augstskolā”. Pat neņemot vērā ceļošanas izdevumus, studijas Latvijā man ir finansiāli izdevīgākas. Studiju procesu varu plānot pati un, nezaudējot laiku, iegūt bakalaura diplomu augstskolā ar labu starptautisko atpazīstamību,” stāsta G. Liniņa.

Sandra Mika e-studijas Turībā izvēlējusies, jo tas šķita vienīgais iespējamais veids, kā apgūt grāmatvedību un finanses prombūtnes laikā. „Studijas Latvijā izvēlējos tāpēc, ka pirms aizbraukšanas strādāju par grāmatvedi Latvijā un vēlējos papildināt zināšanas šajā jomā, jo savu nākotni tomēr saistu ar Latviju. E-studijas deva iespēju izvēlēties sev piemērotāko laiku, lai mācītos un kārtotu eksāmenus. Studijas varu ērti apvienot ar darbu un visus mācību materiālus atrast augstskolas elektroniski informatīvajā sistēmā BATIS,” stāsta S. Mika. Patlaban Sandra uzturas Īrijā, taču ļoti vēlētos savas iegūtās zināšanas tuvākajā nākotnē pielietot Latvijā.

Visas izglītības programmas ir akreditētas un iegūtais diploms ir identisks pilna laika studiju diplomam.E-studijas Biznesa augstskolā Turība kā pirmās tika ieviestas latviešu valodā.Augstskolā šāds izglītības process tiek praktizēts jau kopš 1999. gada un šajā laika posmā sasniegti ievērojami atzinumi par izglītības kvalitāti arī ārpus Latvijas robežām.

Kā skaidro A.Emse, e-studijas ir populāras un kā labu alternatīvu izvēlas arī jaunās māmiņas, kuras devušās bērnu kopšanas atvaļinājumā un turpina izglītoties.

Studijas var uzsākt klientam jebkurā izdevīgā laikā. Lai sāktu studēt e-studiju formā, jānoslēdz studiju līgums klātienē vai neklātienē. Studiju līgumu var noslēgt, ierodoties personīgi Graudu ielā 68 centrālā korpusa SIC telpās vai pa pastu. 

Sīkāka informācija par e-studijām atrodama www.studijas.lv un augstskolas mājas lapā www.turiba.lv,  kur ievietota arī studiju izmēģinājuma versija.

Komentāri

twin peaks 2017

31.08.2016. 00:51
I understand this column. I realize You put a many of struggle to found this story. I admire your process.

the velvet underground

31.08.2016. 00:31
I like to recommend exclusively fine plus efficient information and facts, hence notice it:

skiferie i norge

31.08.2016. 00:08
Find the best essays on is my friend's profile page.

japansk film

30.08.2016. 23:44
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.

love letters

30.08.2016. 23:22
These things are very important, good think so - I think so too...

Cifras sertanejas

30.08.2016. 16:28
My partner and i examine your website on what to publish the particular and also My partner and i entirely adored that! After all, my own educators have got discussed the method if you ask me adequate instances yet no-one provides caused it to be appear since fantastic when you. You truly ensure it is appear to be a great action to take! I’m creating my own, personal dissertations coming from the following about.

TubeLoom Guide

29.08.2016. 19:49
There is a big demand out there for ordinary movies of actual men and women just sharing what they do not know absolutely infomercials or even business.

Flowers to Belo horizonte

29.08.2016. 16:51
I would really prefer so as to add one other webpage into the endorsed styles everyone provided a while back.

Buy fireworks in coimbatore

29.08.2016. 11:36
Checking any blog may make others just want to come up with a greater number of. I did a fabulous which i was first lovely content by means of. The software most likely conducted for the tier still it’s exceptional. I often dispatch you will the hyperlink so it’s possible to calculate the software in my position you will be your thoughts.
A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one

paket wisata bromo murah

28.08.2016. 20:55
e language. It will be very useful for the students studying abroad to know more about their native language. But sometimes this f

paket wisata bromo murah

28.08.2016. 20:55
the anchor text so its possible to a

Check your website status

28.08.2016. 14:58
There are certain dissertation web pages on the net books have evidently revealed in the web-site.

Adwords uitbesteden

28.08.2016. 13:23
Document was aware of the fact that impact was first only just all the foreign language benefit from it also yet seemed problematic. At this time it’s definitely do- effective. With thanks for those support.
This is the first precise and entire japanese remedy that becomes on hand to most people, and it includes no drugs.
A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post.

um die Führungs

23.08.2016. 19:54
Excellent work done by you once again here. This is just the reason why I've always liked your work. You have amazing writing skills and you display them in every article. Keep it going!

Logos designs

23.08.2016. 15:01
As i considered together your site because May possibly learned a lot of around ones own content articles.
The Tinnitus Miracle program was designed for individuals suffering from loud, persistent, and frustrating ringing in their ears. Obviously, this condition is known as tinnitus.

cryotherapy chamber

22.08.2016. 14:26
Many of us living outside our country wish to study in our mother tongue. I think it is good that Latvians living abroad wishing to study in their mother tongue. It will help them to study easily. So they must give proper facilities for it

head shop

22.08.2016. 13:43
nice bLog! its interesting. thank you for sharing...
Browsing an individual's personal blogs produces my family choose to prepare ever more. I did a good that was initially extremely astounded utilizing. It all may not finished towards your point however , it’s notable. Allow me to ship everyone the anchor text so its possible to appraise it all in my situation if you can't thought process.

http://jualobataborsicytotec.com/

21.08.2016. 19:19
Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.

http://pusatobatviagrajakarta.com/

21.08.2016. 19:18
Thanks for sharing this useful info..

http://obatkuatdijakarta.com

21.08.2016. 19:17
I have bookmarked your blog. the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog!
It is good to study in our native language. It will be very useful for the students studying abroad to know more about their native language. But sometimes this facility will not be available in abroad. So we must be able to adjust with the available facility.
Took me time to understand all of the comments, but I seriously enjoyed the write-up. It proved being really helpful to me and Im positive to all of the commenters right here!
Browsing an individual's personal blogs produces my family choose to prepare ever more. I did a good that was initially extremely astounded utilizing. It all may not finished towards your point however , it’s notable. Allow me to ship everyone the anchor text so its possible to appraise it all in my situation if you can't thought process.

https://obatjakarta.net/

21.08.2016. 19:06
I have bookmarked your blog. the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog!

free indicators

21.08.2016. 13:26
Document was aware of the fact that impact was first only just all the foreign language benefit from it also yet seemed problematic. At this time it’s definitely do- effective. With thanks for those support.

Click here

20.08.2016. 16:51
nice bLog! its interesting. thank you for sharing....

Fungus Key PRO Reviews

20.08.2016. 12:17
We are looking for the best video podcast designer.
Thank you, I've been seeking for info about this subject matter for ages and yours is the best I have discovered so far.

affordable luxury travel

19.08.2016. 11:16
A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work.

italian marble supplier

19.08.2016. 11:15
Thanks for making such a cool post which is really very well written.will be referring a lot of friends about this.Keep blogging.

visit this link

17.08.2016. 16:02
Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out..

Highpr blog commenting

17.08.2016. 15:52
I actually checked right up your website considering Concerning listened to a great deal of pertaining to a person's discussions.

Call Girls in Dehradun

17.08.2016. 11:23
Great article are here!

tyroler tøj

16.08.2016. 09:05
It is good to study in our native language. It will be very useful for the students studying abroad to know more about their native language. But sometimes this facility will not be available in abroad. So we must be able to adjust with the available facility.
Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us.
As i considered together your site because May possibly learned a lot of around ones own content articles. Lucky to imply, that gossip well spoken; you may be top notch during this. You want a powerful to support all of us for one long run mission My group is concentrating on. We could not even go through your current blogging as a result I'm hoping it is easy to indicate you soon enough or to locally to all of us.

scrapbooking paper

15.08.2016. 11:54
I believe your site is precisely exactly what I've been searching for; this solutions a lot of associated with my personal queries.

scrapbooking paper

15.08.2016. 11:25
Perusing a web logs will make everybody plan to be able to write increasingly. I did so some that i was basically attractive floored with the help of. It again mightn't be undertaken to all your quality and yet it’s awesome. I can also transmit most people the link allowing you to analyze it again in my circumstances you should spirit.

make money online

14.08.2016. 15:24
Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us.

e juice

13.08.2016. 14:39
Not long ago i experienced a particular make available for you to do a remarkable on a online site. Spot ? help and advice everybody to have this unique through the best ways potential?

abstract

13.08.2016. 14:22
Utilizing kudos for people being able to help webpage you will have extremely happen to be earning. I saw it shied out earning feed-back mainly because current information have approximately now.

pawn shops

13.08.2016. 14:14
Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post.

pawn shop in los angeles

13.08.2016. 11:56
Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.

Buy phentermine now

11.08.2016. 11:48
As i browse your site at working on ratings and even As i at present believe as a result pushed. As i is marketed their employment you need to do an important for one individual authoring small business and even And also evading the application. Reckon at present, considering the opinion one awarded all of us, We can give it a shot.

click hereto see the full CRM ranking

10.08.2016. 14:42
I like this post,And I guess that they having fun to read this post,they shall take a good site to make a information,thanks for sharing it to me.
Took me time to understand all of the comments, but I seriously enjoyed the write-up. It proved being really helpful to me and Im positive to all of the commenters right here!

aircraft for sale

09.08.2016. 08:46
Pleasant article. Informative and merely written. I love the way you have described the whole topic. I would choose to read more article this way in future. Will track your blog absolutely.

Locksmith

08.08.2016. 14:13
Thanks for sharing this useful info..

graphic design ohio

06.08.2016. 11:17
Browsing an individual's personal blogs produces my family choose to prepare ever more. I did a good that was initially extremely astounded utilizing. It all may not finished towards your point however , it’s notable. Allow me to ship everyone the anchor text so its possible to appraise it all in my situation if you can't thought process.

download facebook videos

05.08.2016. 12:08
I have bookmarked your blog. the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog!
It is good to study in our native language. It will be very useful for the students studying abroad to know more about their native language. But sometimes this facility will not be available in abroad. So we must be able to adjust with the available facility.

Nodarbību saraksts