Aktualitātes>Ārvalstīs dzīvojošie latvieši vēlas studēt dzimtajā valodā

Ārvalstīs dzīvojošie latvieši vēlas studēt dzimtajā valodā (111)

Ārvalstīs dzīvojošie latvieši vēlas studēt latviešu valodā un saglabāt saikni ar dzimto zemi, secinājusi Biznesa augstskolas Turība E-projektu daļas vadītāja Anita Emse. Kā stāsta augstskolas E-projektu daļas vadītāja, jau vairākus gadus, īpaši pēc 2008. gada ekonomiskās krīzes, kad latviešu jaunieši masveidā pārtrauca vai neuzsāka studijas un devās darba meklējumos uz ārzemēm, saglabājas e-studiju popularitāte ārvalstīs dzīvojošo latviešu vidū. No studentiem iegūtā informācija apstiprina, ka aptuveni 30% jeb trešā daļa e-studiju studentu dzīvo ārvalstīs.

Anita Emse e-studiju pieprasījumu ārvalstu latviešu vidū skaidro gan ar e-studiju priekšrocībām, gan arī spēcīgu vēlmi saglabāt saikni ar dzimto zemi un valodu. Kā vienu no galvenajām e-studiju priekšrocībām A. Emse miniespēju studijas uzsākt jebkurā laikā, negaidot tradicionālo studiju gada sākumu, iespēju nokārtot eksāmenus un ieskaites ciemojoties Latvijā. Mācību programma ir identiska nepilna laika studijām un studēt var sev vispiemērotākā vidē un tempā – mājās, darba vietā, komandējumā, atpūšoties Latvijā vai ārzemēs. E-studijas ir iespēja ekonomēt līdzekļus – studiju maksa ir zemāka nekā citās studiju formās. Ierodoties augstskolā tikai uz eksāmeniem, studiju kopējās izmaksas ir zemākas par studijām klātienē, vakarā vai neklātienē. „Elastīgā pieeja studentiem un iespēja studēt selektīvi jo īpaši šķiet saistoša studēt gribētājiem, kuri devušies karjeras izaugsmes iespēju meklējumos ārzemēs. Uzturoties kādā citā valstī, tā ir iespēja studēt un apgūt mācību materiālus latviešu valodā un komunicēt ar pasniedzējiem Latvijā, tādējādi saglabājot piederības sajūtu dzimtajai zemei!” uzsver A. Emse.

Kā e-studiju izvēli komentē Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studente Gita Liniņa, kura jau kādu laiku apmetusies Beļģijā, pirmo diplomu Turībā jau ieguvusi koledžas programmā. „Pirms došanās uz dzīvi Beļģijā nepārvaldīju nevienu no oficiālajām valodām - ne franču, ne holandiešu. Iespēja studēt vietējā valsts universitātē vai augstskolā uzreiz atkrita. Savukārt, privātās augstskolas un universitātes, kur studijas notiek angļu valodā, ir ļoti dārgas. Jau studējot koledžas programmā, iepazinos ar studiju priekšrocībām Turībā, tāpēc ar prieku atgriezos "savā augstskolā”. Pat neņemot vērā ceļošanas izdevumus, studijas Latvijā man ir finansiāli izdevīgākas. Studiju procesu varu plānot pati un, nezaudējot laiku, iegūt bakalaura diplomu augstskolā ar labu starptautisko atpazīstamību,” stāsta G. Liniņa.

Sandra Mika e-studijas Turībā izvēlējusies, jo tas šķita vienīgais iespējamais veids, kā apgūt grāmatvedību un finanses prombūtnes laikā. „Studijas Latvijā izvēlējos tāpēc, ka pirms aizbraukšanas strādāju par grāmatvedi Latvijā un vēlējos papildināt zināšanas šajā jomā, jo savu nākotni tomēr saistu ar Latviju. E-studijas deva iespēju izvēlēties sev piemērotāko laiku, lai mācītos un kārtotu eksāmenus. Studijas varu ērti apvienot ar darbu un visus mācību materiālus atrast augstskolas elektroniski informatīvajā sistēmā BATIS,” stāsta S. Mika. Patlaban Sandra uzturas Īrijā, taču ļoti vēlētos savas iegūtās zināšanas tuvākajā nākotnē pielietot Latvijā.

Visas izglītības programmas ir akreditētas un iegūtais diploms ir identisks pilna laika studiju diplomam.E-studijas Biznesa augstskolā Turība kā pirmās tika ieviestas latviešu valodā.Augstskolā šāds izglītības process tiek praktizēts jau kopš 1999. gada un šajā laika posmā sasniegti ievērojami atzinumi par izglītības kvalitāti arī ārpus Latvijas robežām.

Kā skaidro A.Emse, e-studijas ir populāras un kā labu alternatīvu izvēlas arī jaunās māmiņas, kuras devušās bērnu kopšanas atvaļinājumā un turpina izglītoties.

Studijas var uzsākt klientam jebkurā izdevīgā laikā. Lai sāktu studēt e-studiju formā, jānoslēdz studiju līgums klātienē vai neklātienē. Studiju līgumu var noslēgt, ierodoties personīgi Graudu ielā 68 centrālā korpusa SIC telpās vai pa pastu. 

Sīkāka informācija par e-studijām atrodama www.studijas.lv un augstskolas mājas lapā www.turiba.lv,  kur ievietota arī studiju izmēģinājuma versija.

23.07.2013

Komentāri

ash bats

21.02.2017. 14:15
Precisely, you're exceptionally sort of us about remark!.

Leeds Printers

21.02.2017. 14:15
much appreciated this is great web journal.

office 2010 key sale

21.02.2017. 14:15
Simply respecting your work and thinking about how you dealt with this online journal so well. It's remarkable to the point that I can't bear to not experience this significant data at whatever point I surf the web!

ss4 online

21.02.2017. 14:14
I havent any word to welcome this post.....Really i am inspired from this post....the individual who make this post it was an awesome human..thanks for imparted this to us.

Plumbing

21.02.2017. 14:14
Im no master, however I trust you simply made a brilliant point. You absolutely completely comprehend what youre talking about, and I can genuinely get behind that.

letesteur

21.02.2017. 14:14
A debt of gratitude is in order for the significant data and bits of knowledge you have so given here...

le-redacteur-web

21.02.2017. 14:14
A debt of gratitude is in order for the post and awesome tips..even I additionally imagine that diligent work is the most imperative part of getting achievement..

GCSE Master

21.02.2017. 14:14
It is an extraordinary site.. The Design looks great.. Continue working like that!.

Visit website

21.02.2017. 13:35
You raised very important points in this article. Very imformative and understandable. Have a good day. Thank dude. :)
This article was composed by a genuine deduction essayist. I concur a hefty portion of the with the strong focuses made by the essayist. I"ll be back.
I"ve been surfing online over three hours today, yet I never discovered any fascinating article like yours. It"s really sufficiently worth for me. As I would see it, if all website admins and bloggers made great substance as you did, the web will be significantly more helpful than any other time in recent memory.

hotmail sign in

20.02.2017. 21:49
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.

Repairs by Getting a Case

19.02.2017. 11:56
Totally awesome posting! Heaps of helpful data and motivation, both of which we all need!Relay welcome your work.

voyance par telephone

19.02.2017. 10:57
Very useful info. Hope to see more posts soon!.

Luxury condo

18.02.2017. 16:08
That is the magnificent outlook, in any case is simply not make each sence at all proclaiming about that mather. For all intents and purposes any strategy an abundance of thanks notwithstanding i had attempt to advance your own particular article into delicius by and by it is evidently a problem utilizing your data destinations would you be able to please recheck the thought. much obliged again.
I needed to thank you for this fabulous read!! I certainly cherished each and every piece of it. I have you bookmarked your site to look at the new stuff you pos

Best Sex Song

18.02.2017. 14:47
I am unable to read articles online very often, but I’m glad I did today. This is very well written and your points are well-expressed. Please, don’t ever stop writing.

American recipes

18.02.2017. 14:15
Truly an extraordinary expansion. I have perused this magnificent post. A debt of gratitude is in order for sharing data about it. I truly like that. Much appreciated so parcel for your meet.

Custom VR headset

18.02.2017. 08:29
A debt of gratitude is in order for sharing this valuable information..

More info

17.02.2017. 09:49
This is some thing very informative and point to point. There is no round and round in this article. Like this smplicity . This clears my old point of view. THANKS BUDDY.

Vist website

16.02.2017. 15:22
Wow. This is some thing very amazing. I was in search of such a beautiful writing. Awesome plot and ends very in very simple way. Thank you.
I needed to thank you for this awesome read!! I certainly getting a charge out of each and every piece of it I have you bookmarked to look at new stuff you post.

Best info

16.02.2017. 08:57
This is amazing blog that I want. Very nice piece of writing.Please check this.  You are the best. 
Totally awesome posting! Heaps of helpful data and motivation, both of which we all need!Relay welcome your work.

best videos publishing

15.02.2017. 14:31
That is the magnificent outlook, in any case is simply not make each sence at all proclaiming about that mather. For all intents and purposes any strategy an abundance of thanks notwithstanding i had attempt to advance your own particular article into delicius by and by it is evidently a problem utilizing your data destinations would you be able to please recheck the thought. much obliged again.

Telemarketing Software

15.02.2017. 12:36
I as of late discovered numerous helpful data in your site particularly this online journal page. Among the loads of remarks on your articles. A debt of gratitude is in order for sharing.
This article is an engaging abundance of enlightening information that is intriguing and elegantly composed. I praise your diligent work on this and thank you for this data. You have what it takes to get consideration.

schuhe

15.02.2017. 12:32
This is truly a decent and educational, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it

online casino wetgeving

15.02.2017. 12:29
Thankyou for this wondrous post, I am happy I watched this site on yippee.
Respecting the time and exertion you put into your site and nitty gritty data you offer!..

Allianz Insurance

15.02.2017. 12:29
much thanks to you for an incredible post.
i was simply scanning along and happened upon your site. simply needed to say great site and this article truly helped me.

sklep seo

15.02.2017. 09:59
I wish more writers of this kind of substance would take the time you did to look into and compose so well. I am exceptionally inspired with your vision and understanding.

sarms

15.02.2017. 08:48
Muscle supplements, which are synthetic, contain steroids. The impact of all synthetic supplements will be seen on the development and growth of the muscles.

sarms

14.02.2017. 20:54
Weight gain and meal replacement powders do work if used appropriately. L-Glutamine is an amino acid builder stimulant; it enhances glycogen, and spares the protein. It also increases your immunity and protein synthesis. Some say more emphasis should be placed of vitamins and minerals then other supplements.

Blog commenting

13.02.2017. 15:23
Much thanks for this extraordinary post.

fissure anale

13.02.2017. 10:17
That is the excellent mindset, nonetheless is just not help to make every sence whatsoever preaching about that mather. Virtually any method many thanks in addition to i had endeavor to promote your own article in to delicius nevertheless it is apparently a dilemma using your information sites can you please recheck the idea. thanks once more.

vigrx plus results

12.02.2017. 16:11
I truly value this superb post that you have accommodated us. I guarantee this would be helpful for a large portion of the general population.
Goodness! This could be a standout amongst the most valuable websites we have ever go over on thesubject. Really superb information! I"m likewise a specialist in this subject so I can comprehend your exertion.

seo package prices

12.02.2017. 13:36
Positive webpage, where did u think of the data on this posting?I have perused a couple of the articles on your site now, and I truly like your style. You're the best and please keep up the compelling work.

cafe marita

12.02.2017. 12:33
I take in some new stuff from it as well, a debt of gratitude is in order for sharing your data.
That is truly decent to listen. much obliged to you for the upgrade and good fortunes.

poker88

12.02.2017. 07:58
Hello, I discover perusing this article a delight. It is to a great degree supportive and fascinating and all that much anticipating perusing a greater amount of your work..

fanatics free shipping

11.02.2017. 14:00
Shop at Fanatics with these verified fanatics coupon codes and promo codes and save up 65% on thousands of certified NFL, NBA, MLB and NCAA gear. Fanatics offers jerseys, hats, caps,pants, sweatshirts and many more cool items for the true fans. Shipping is free with Fanatics free shipping code 30SHIP on all orders of $30 and more. Returns are free for full 365 days and you also earn 5% FanCash on all orders! Enjoy great variety and huge savings with these Fanatics coupons, promo codes and special offers.

Adult Search

11.02.2017. 14:00
You are very brave focuses in this article. I would have never thought to be any of these in the event that I didn't run over this. Much appreciated!.

topsellers

11.02.2017. 14:00
i read a considerable measure of stuff and i found that the method for composing to clearifing that precisely need to say was great so i am inspired and ilike to come back again in future..

wedding thankyou cards

11.02.2017. 14:00
This is a decent post. This post gives really quality data. I'm unquestionably going to investigate it. Truly exceptionally valuable tips are given here. Much obliged to you to such an extent. Keep up the acts of kindness.
This site is truly incredible. The data here will unquestionably be of some assistance to me. Much obliged!.

Social Studio FX Review

11.02.2017. 14:00
I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. I am trusting the same best work from you later on too..

Hair Straightening

11.02.2017. 13:59
I have bookmarked your website, the articles are route superior to anything other comparative web journals.. a debt of gratitude is in order for an awesome site!

next page

11.02.2017. 13:27
Wow, this is really interesting reading. I am glad I found this and got to read it. Great job on this content. I like it.

Website

10.02.2017. 14:58
You raised very important points in this article. Very imformative and understandable. Have a good day. Thank dude. :)

dect phones dubai

10.02.2017. 14:23
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!.

Website

10.02.2017. 13:52
This is amazing blog that I want. Very nice piece of writing.Please check this.  You are the best. 

Click here

10.02.2017. 12:55
This is best post I have ever seen .Very clear and simple. Mid portion Is quite interesting though. Keep doing this. I will visit your site again

Click here

10.02.2017. 11:32
This is a awesome article. Very simple way of writing and interesting topic. I will read again and again. Love the way you write. Keep posting.

Best info

10.02.2017. 10:06
This is amazing blog that I want. Very nice piece of writing.Please check this.  You are the best. 

Best info

10.02.2017. 08:56
You raised very important points in this article. Very imformative and understandable. Have a good day. Thank dude. :)
I genuinely appreciated understanding it. Sitting tight for some more incredible articles like this from you in the nearing days

HBR Cases Solution

10.02.2017. 08:38
I personally like your post, you have shared good article. It will help me in great deal.

Harvard Case Analysis

10.02.2017. 08:25
Good way of telling, good post to take facts regarding my presentation subject matter, which i am going to deliver in my college

case solution help

10.02.2017. 08:12
We also share some information about our business

Case Analysis

10.02.2017. 07:58
No doubt! It will be truly hard enrolling! I wish you good fortunes!

HBR Cases Solutions

10.02.2017. 07:44
This is really great work. Thank you for sharing such a useful information here in the blog.

Best info

10.02.2017. 07:42
Wow. This is some thing very amazing. I was in search of such a beautiful writing. Awesome plot and ends very in very simple way. Thank you.

Website Hosting Pakistan

10.02.2017. 07:04
I genuinely appreciated understanding it. Sitting tight for some more incredible articles like this from you in the nearing days

Click here

09.02.2017. 15:21
Very nice writing. I will keep these tips in my mind. This blog has really peaks my interest. Thank you so much.

Best info

09.02.2017. 15:05
I really like your style. This is too positive and constructive. This site is amazing. Amazing stuff. Keep doing this man.

WP Twin

09.02.2017. 14:19
I think this is a standout amongst the most critical data for me. What's more, i'm happy perusing your article. Be that as it may, ought to comment on some broad things, The site style is flawless, the articles is truly awesome : D. Great job, here's to you

genital herpes

09.02.2017. 14:19
Fascinating and stunning how your post is! It Is Useful and accommodating for me That I like it all that much, and I am anticipating Hearing from your next..

poker88

09.02.2017. 14:19
I have as of late begun a web journal, the data you give on this website has helped me incredibly. A debt of gratitude is in order for the greater part of your time and work.
woah. Loving this article. This simplicity, this way of writing. Best piece of writing. :) stay blessed.

authentic-care.com

09.02.2017. 13:06
Very nice writing. I will keep these tips in my mind. This blog has really peaks my interest. Thank you so much.

[url=http://www.authentic-care.com]authentic-care.com[/url]

09.02.2017. 12:58
I really like your style. This is too positive and constructive. This site is amazing. Amazing stuff. Keep doing this man.
Wow. This is some thing very amazing. I was in search of such a beautiful writing. Awesome plot and ends very in very simple way. Thank you.

the-gold-news.com

09.02.2017. 09:40
Speechless. Very accurate piece of writing. Such a sweet post. This is very nice man. 
i read a great deal of stuff and i found that the method for composing to clearifing that precisely need to say was great so i am awed and ilike to come back again in future..
Wow. This is some thing very amazing. I was in search of such a beautiful writing. Awesome plot and ends very in very simple way. Thank you.
This is amazing blog that I want. Very nice piece of writing.Please check this.  You are the best. 

Visit website

08.02.2017. 14:52
This is a awesome article. Very simple way of writing and interesting topic. I will read again and again. Love the way you write. Keep posting.

more info

08.02.2017. 13:44
I was searching such type of post for many days .Very accurate and informative. Love this writer . You are doing great job man.

Click here

08.02.2017. 12:50
This article clears my mind. Writer has done great job. Best thing about this blog is its simplicity. Thank you so much. Keep posting

dish network channels

08.02.2017. 12:42
New education system offers a greater involvement of student’s participation to make them ready for their future. With the advancement of technology, we have a lot of options out there. We could learn things from different perspective from different available options to get a better picture of the subject.

sr22

08.02.2017. 11:59
I am all that much satisfied with the substance you have specified. I needed to thank you for this extraordinary article.

best info blog

08.02.2017. 11:58
Wow. This is some thing very amazing. I was in search of such a beautiful writing. Awesome plot and ends very in very simple way. Thank you.

Zombia

08.02.2017. 09:51
Very nice writing. I will keep these tips in my mind. This blog has really peaks my interest. Thank you so much.

more info

08.02.2017. 08:51
This is some thing very informative and point to point. There is no round and round in this article. Like this smplicity . This clears my old point of view. THANKS BUDDY.

source

08.02.2017. 08:31
Much thanks for keep this data.

Cosmetic surgery

08.02.2017. 07:40
Speechless. Very accurate piece of writing. Such a sweet post. This is very nice man. 

Sell House fast Charlotte

07.02.2017. 14:20
Hey! A debt of gratitude is in order for the colossal data you havr gave! You have touched on crucuial focuses!

new movies free online

07.02.2017. 14:19
much thanks to you for an incredible post.

Free Movie Downloads

07.02.2017. 14:19
Much thanks for the sharing! COOL..

Reach Multiply Review

07.02.2017. 14:19
A fascinating dialog is value remark. I feel that it is best to compose more on this matter, it may not be an unthinkable theme however generally people are insufficient to chat on such subjects. To the following. Salud.

My Hair Glam

07.02.2017. 12:24
Amazing, this is truly fascinating perusing. I am happy I discovered this and got the opportunity to peruse it. Awesome employment on this substance. I like it.

Topten

07.02.2017. 10:17
I as of late ran over your online journal and have been perusing along. I thought I would leave my first remark. I don"t comprehend what to say with the exception of that I have appreciated perusing. Pleasant site, I will continue going by this online journal all the time.

tanie szamba betonowe

07.02.2017. 09:57
Much obliged for each other useful site. The spot else might just I understand that sort of data written in such a perfect means? I have an endeavor that I"m a few seconds ago working on, and I have been watchful for such data.
I am consistently astounded by the measure of data accessible on this subject. What you exhibited was very much inquired about and eloquent keeping in mind the end goal to get your stand on this crosswise over to every one of your perusers.

Jsquad online

07.02.2017. 09:16
Good day. I discovered your online journal utilizing msn. This is an extremely elegantly composed article. I"ll make sure to bookmark it and return to peruse a greater amount of your valuable data. A debt of gratitude is in order for the post. I"ll certainly return.

anna jason

06.02.2017. 22:16
Es esmu tik laimīgs, jo MANA HERPES STATUS tagad NEGATIVE Es esmu Anna jason, man bija diagnosticēta HSV1 dzimumorgānu septembrī 2015. Mana partnera STD skrīningā bija HSV1 pozitīva, bet viņš bija bez simptomiem un neticēja viņam bija ētisko atbildību atklāt. 80% iedzīvotāju ir HSV1 pozitīvs. Man bija maz zināšanu HSV1 dzimumorgānu kamēr man bija diagnosticēta. Es cieta sāpīgu Prodromāli stāvokli, smagas vēdera krampji, nieze, muguras neiralģija seko uzliesmojuma katru mēnesi. Man ir iet, lai ārstētu visu laiku, kamēr es meklēt internetā par izārstēt un es redzēju vairākas komentējot par ārsta omole kam izārstēt un es sazināties ar viņu par to izārstēt. Viņš man teica, lai samaksātu par augu izcelsmes zāles, ko es darīju un pēc tam, kad maksājumu, viņš man atsūtīja augu izcelsmes zāles, un es saņemtu zāles 3 dienu laikā. i zāļu lietošanu divas reizes dienā (no rīta un vakarā, pirms es iet gulēt). pēc zāļu lietošanas uz nedēļu un pāris dienām, es iet atpakaļ uz slimnīcu un man bija negatīva. i izlemt dalīties šo, jo es zinu, ka daudzi cilvēki ir herpes pozitīvi un viņi meklē izārstēt. lūdzu sazinieties ar ārstu omole par savu izārstēt un arī pateikties viņam par manā vārdā, lai iegūtu mani atpakaļ uz manu parasto dzīvi vēlreiz. Jūs varat sazināties ar viņu uz doctoromoleherbalhome@gmail.com

SEO company

06.02.2017. 08:37
I was searching such type of post for many days .Very accurate and informative. Love this writer . You are doing great job man.

paint contractor

05.02.2017. 14:59
language. It will be very useful for the students studying abroad to know more about their native language. But sometimes this f

شركة مكافحة حشرات بالدمام

07.11.2016. 03:14
good share

Christmas Hampers Uk

26.10.2016. 16:20
Hampers are original gifts which say a lot about both the person and the person receiving the gift. This depends on the contents within the hampers that you are buying, but as they can be converted, as such, to any style that you want, this makes them gifts that are perfect for the whole family, both separately and combined! Buying hampers for the whole family is a great way, not only to save money and time, but also to be more personal about your gifts. You can add anything you like to hamper and most websites will allow you to choose the contents within it and have it priced up that way too. Christmas is the occasion where gift's hampers are used, Christmas celebrations turn out early interesting with these gift hampers, to make Christmas can be made special even for your loved one who are far away from you, by sending them a wide range of gift hampers with assorted gift bundled in one. The Christmas gift hampers include cakes, pastries, chocolates, homemade sweets, flowers, stars, plastic Santa, jingle bells, small Christmas tree and many gift vouchers and many more. There are many types of gift hampers, food hampers available as per your needs and budgets, all these hampers are unique in their own ways and never miss to get a complement.

Escorts in Delhi

19.10.2016. 12:42
glad to see this kind of post because it is helpful for me in my project keep sharing this kind of useful post

login cpns

08.10.2016. 09:06
nice a like that is the lanjut

bigworldsmallgirl.com

30.09.2016. 19:27
You’ve got some interesting points in this article. I would have never considered any of these if I didn’t come across this. Thanks!

Christmas Hampers UK

21.09.2016. 16:19
Christmas Hampers are original gifts which say a lot about both the person and the person receiving the gift. This depends on the contents within the hampers that you are buying, but as they can be converted, as such, to any style that you want, this makes them gifts that are perfect for the whole family, both separately and combined! Buying hampers for the whole family is a great way, not only to save money and time, but also to be more personal about your gifts. You can add anything you like to hamper and most websites will allow you to choose the contents within it and have it priced up that way too. Why not buy your hampers online and then add your own finishing touches to it? A bunch of flowers perhaps, or some toys for the kids. You could even decorate the hamper with ribbons, bows or flowers, and even petals to make it scented. Again, most online retailers of hampers will be happy to meet your requirements for a minimal price.

Independent Escorts in Bangalore

04.09.2016. 16:38
"The beauty of an escort is not in her facial looks but the true beauty of an escort is reflected in her passion for her job as an Independent escort"

paket wisata bromo murah

28.08.2016. 20:55
e language. It will be very useful for the students studying abroad to know more about their native language. But sometimes this f

paket wisata bromo murah

28.08.2016. 20:55
the anchor text so its possible to a

Nodarbību saraksts