Aktualitātes>Anna Medne par prasībām grāmatveža kvalifikācijai

Anna Medne par prasībām grāmatveža kvalifikācijai (0)

Kā novērojusi Biznesa augstskolas Turība lektore, Mg.paed., Mg.oec. Anna Medne, kura paralēli darbam augstskolā pasniedz lekcijas praktizējošiem grāmatvežiem, secinājusi, ka pamazām speciālisti sāk apzināties Ministru kabineta veikto grozījumu iespējamo ietekmi uz viņu turpmāko konkurētspēju tirgū. Kā liecina šī gada studentu uzņemšanas rezultāti Turībā, salīdzinājumā ar iepriekšējiem diviem gadiem koledžas programmā Finanses un grāmatvedība, vērojams studentu skaita pieaugums.

No 2013. gada maija, noteiktas kvalifikācijas prasības grāmatvedības uzskaites veicējam uzņēmumā – grāmatvedim. Ministru kabineta 585.noteikumos ir definēts: „Grāmatvedis – fiziska persona, kuras kvalifikācija atbilst Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" minētajai grāmatveža ceturtā vai trešā līmeņa kvalifikācijai un kuras kompetenci apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība), tomēr neaizliedzot par grāmatvedi strādāt arī tādai fiziskajai personai, kuras kompetenci attiecīgajos grāmatvedības jautājumos apliecina pieredze vai grāmatveža kompetences sertifikāts”.

Komentē Anna Medne: ”Iepriekš minētajā Profesiju klasifikatorā grāmatvedības speciālisti ir atsevišķa mazā grupa 331 Finanšu un matemātikas speciālisti, kuriem dotas izglītības prasības: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība. Tas nozīmē, ka uzsākot darbību šajā profesijā, ir nepieciešams kvalifikāciju apliecinošs izglītības dokuments, piemēram pirmā līmeņa augstākās izglītības vai bakalaura diploms. Visātrāk šādu kvalifikāciju apliecinošu diplomu vai apliecību var iegūt koledžā.

Iepriekš minētais citāts vienlaikus apliecina, ka grāmatveža profesijā pagaidām var strādāt persona ar praktiskā darba pieredzi, bet vai tā būs vienmēr? Ne reizi vien nācies pārliecināties, cik strauji mainās nosacījumu mūsu normatīvajos aktos. Arī praktizējošiem grāmatvežiem, kuru iegūtā izglītība nav tieši saistīta ar grāmatveža kompetenci, būtu jāapsver iespēja iegūt šo izglītību apliecinošu dokumentu, tādējādi iegūstot drošu un stabilu pamatu turpmākai veiksmīgai karjerai un konkurētspējai darba tirgū.”

Latvijā ir gana daudz studiju piedāvājumu iespējām apgūt grāmatveža kompetencei atbilstošu dažādu līmeņu izglītību. Zināšanas un reizē arī drošības sajūtu ilgstošai darbībai grāmatveža profesijā, pēc lektores domām, gan pagaidām dos tikai akreditētu augstskolu izsniegts 1. vai 2. līmeņa diploms.

Arī Biznesa augstskola Turība piedāvā iespēju apgūt koledžas programmā Finanses un grāmatvedība atbilstoši profesiju klasifikatora noteiktajām prasībām 2.3 gadu laikā.

Šī gada augstskolas uzņemšanas rezultāti šajā studiju programmā liecina par programmas popularitātes pieaugumu, pieļaujot, ka daļa grāmatvežu veiktās izmaiņas uzlūko kā nopietnu argumentu par labu studijām.

Uzņemšana Biznesa augstskolā Turība turpinās līdz 30. septembrim. Septembrī tiek gaidīti pieteikumi vakara un neklātienes studijās, studijās angļu valodā, kā arī maģistra un doktora studiju programmās.

 

 

29.08.2014

Nodarbību saraksts