Studies>Faculties>Faculty of Business Administration>Publications

Publications

Zane Driņķe
2013. International transit transport infrastructure project and economic decelopment of Latvia. In: Lithuania: The 8th International Conference May 9–10, 2013, Vilnius, Lithuania Selected papers. ISSN 2029-2376 print / ISSN 2029-2384 online ISBN 978-609-457-470-2 print / ISBN 978-609-457-469- online.doi:10.3846/transbaltica2013.006http://transbaltica.vgtu.lt
2013. Autoru kolektīvs (2013) Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti. No: Rīga: Turības izdevniecība. ISBN 978-9984-828-72-5. Indeksēts: EBSCO.
2013. Driņķe Z. (2013) Quality Management System as a Tool for Increasing the Competitiveness in export. In: Journal of Economics and Culture. Research Papers, No.12. Rīga: Rīga: University College of Economics and Culture, pp. 101-108, ISSN 1407-8686.
2013. 8th International Scientific Conference Transbaltica-201. Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. May 9–10, 2013. The report: Internationa transit trasnport infrastructure project and economic development Latvia.
2013. International scientific conference:”Knowledge, Education And Change Management In Business And Culture”2013. The University College of Economics and Culture.  April 11-12, 2013. The report: Quality Management System as a Tool for Increasing the Competitiveness in export.
2013. Latvijas Universitātes 71.konference.Rīga: Latvijas Universitāte. 24.01.-07.03.2013. Referāts: Visaptverošās kvalitātes pārvaldības modelis mazos un vidējos uzņēmumos Latvijā. Sekcija: vadībzinātne.
2013. Latvijas Universitātes 71.konference.Rīga: Latvijas Universitāte. 24.01.-07.03.2013. Referāts: Kvalitātes vadība kā konkurētspējas paaugstināšanas instruments. Sekcija: demogrāfija un sabiedrības attīstība.
2011. Drinķe Z, Janovs V. (2011) Productivity and Quality management system as a tool for corporate development and competitiveness increase. No: Rīgas Tehniskās Universitātes zinātniskie raksti, 14. Sērija, 3. sējums: Ilgtspējīga telpiskā attīstība. Rīga: RTU. 71-76 lpp. ISSN 1691-6174.
2011. Driņķe Z., Janovs V. (2011) Quality Management System as the Effectiveness of Operation Instruments. In: New values for tourism and community development: proceedings of the conference at the school of business administration Turiba. Riga: Turiba, CD-9 lpp. ISSN 1691-6069.
2011. Values for tourism and community development: international conference. Riga: School of Business Administration Turība. 02-03 June, 2011. The report: Quality management system as the effectiveness of operation instruments.
2011. Management of business and culture for sustainable development: International Scientific Conference. Riga: University College of Economics and Culture, 18-20 May, 2011. The report: Assessment of Latvian cultural export case study: the state choir “Latvia”.
2011. Crisis and its management capabilities: international interdiscpilinary scientific conference. Rīga: RPIVA, RSU. 04-05 March, 2011. The report: Methods of organizational efficiency and productivity increase as an aspect for overcoming crisis.
2010. Driņķe Z. (2010) Visaptverošās kvalitātes pārvaldības modelis publiskaja un privātajā sektorā. No: LU raksti 744.Ekonomika un vadības zinātne. ISSN 1407-2157.
2010. VI International Young Scientist Conference. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy. 02 December, 2010. The report: Model of productivity and quality in knowledge organisations. 
2010. Tautsaimniecības problēmas krīzes apstākļos: starptautiskā zinātniski praktiskā conference. Rīga: Sociālo tehnoloģiju augstskola. 07. jūnijs, 2010. Referāts: Organizācijas efektivitātes kāpināšana ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai.
2010. Latvija šodien un rītdien: raugoties no ekonomiskās, sociālās un politiskās dimensijas: VIII studentu zinātniski praktiskā konference. Rīga: Alberta koledža. 20. maijs, 2010. Referāts: Kvalitātes vadības sistēma kā efektivitātes nodrošināšanas instruments organizācijās.
Rosita Zvirgzdiņa
2017.

Zvirgzdiņa R., Liniņa I. (2017) Evaluation of Efficient Consumer Response (ECR) Processes Im Retail Companies Im The Baltic States. In: Environment. Technology. Recources.  Rezekne academy of Technologies, Rezekne. Datu bāze: SCOPUS.

2017.

Bruksle I., Zvirgzdiņa R. (2017) Problems Of Pricing as a Competitiveness Tool in Latvian Business Environment. In: Economic Science for Rural Development: proceedings of the international scientific conference, No. 45. Jelgava: (2017) LLU, pp. 21-29. ISBN 978-9984-48-261-3. Databases: ISI Web of Science, AGRIS, CAB Abstracts and EBSCOHost Academics Search Complete databases. ISSN 2255-9930 Datu bāze: ThomsonReutersWoS.

2017.

Repša I., Zvirgzdiņa R. (2017) Real Estate Developers of Increasing Competitiveness in the Global Environment Conditions.In: Economic Science for Rural Development: proceedings of the international scientific conference, No. 45. Jelgava: (2017) LLU, pp. 338-343. ISBN 978-9984-48-261-3. Databases: ISI Web of Science, AGRIS, CAB Abstracts and EBSCOHost Academics Search Complete databases. ISSN 2255-9930 Datu bāze: ThomsonReutersWoS. 

2017.

Vevere V., Zvirgzdiņa R., Liniņa I.. (2017). Indexes and Their Use in Business Environment Evaluation in the Baltic States  In: „The Future of European Union International  Role: Polotical, Economic and Social Challenges” raksts tiks publicēts Web of Science, Kaunas University of Technology, Kauņa. Datu bāze: ThomsonReutersWoS.

2016.

Ābeltiņa A., Zvirgzdiņa R., Ozols J. (2016)Endogenous factors in Latvia regional development. In: Problems & Perspectives in Management. International Research Journal Volume 14, Issue 3, (2016). Databases: SCOPUS. ISSN 1727-7051, ISSN 1810-5467. 

2016.

Liniņa I., Praude V., Zvirgzdiņa R. (2016)Main Consumer Satisfaction Formation Factors and Process in Retail. (2016), „Globalization and its socio-economic consequences”. Databases: Web of Science, Žilina, Slovākija. Datu bāze: ThomsonReutersWoS

2016.

Liniņa I., Zvirgzdiņa R. (2016)The consumer Loyalty formation process and its particularities in the retail sector. In: Business and management 2016. 9 th international Scientific Conference “Business and Management 2016” Vilnius, Lithuania. eISBN 978-609-457-921-9. Databases: bm.2016.22 http://dx.doi.org/10.384/bm.2016.22ThomsonReutersWos, Scopus

2016.

Zvirgzdiņa R., Jēkabsone I. (2016)  Unempoyment Problems in the Regions of Latvia. In: Economic Science for Rural Development: proceedings of the international scientific conference, No. 41. Jelgava: (2016) LLU, pp. 194-201. ISBN 978-9984-48-223-1. Databases: ISI Web of Science, AGRIS, CAB Abstracts and EBSCOHost Academics Search Complete databases. ISSN 2255-9930

2015.

Ābeltiņa A., Zvirgzdiņa R., Zariņa V. (2015) Sustainable development perspectives for Latvia regions. In: Environment. Technology. Resources. ISBN: 978-9984-44-172-6 (2015) 13-19 lpp. Databases: DOI:http://dx.doi.org/10.1777/etr2015vol2.265 ISSN 1691-5402 Rezekne Higher Institution, Rezekne, 2015Databases: Scopus

2015.

Zvirgzdiņa R., Liniņa I., Vēvere V. (2015) Efficient Consumer Response (ECR) Principles and Their Application in Retail Trade Enterprises in Latvia. In: In: European Integration studies: research and topicalities, No. 9. Kaunas: (2015) Kaunas University of Technology, pp. 257-264. Databases: Web of science. DOI 10.5755/j01.eis.0.9.12812 (Thomson Reuters WoS:000366086200022. ISNN 2335-8831

2015.

Liniņa I., Zvirgzdiņa R.. (2015). Risk assessment in development of marketing strategies in Latvian small and medium enterprises. Economics and Culture, Vol. 11, ISSN 2256-0173, the University College of Economics and Culture.

2014.

Monogrāfija. Zvirgzdiņa R., Vanags J., Jirgena H. Globalizācija un piena ražošanas intensifikācijas ekonomiskie aspekti Latvijas piensaimniecībās. // Zinātniskie recenzenti LLU profesors Dr.oec. V. Strīķis, PhD Suat Begec. Rīga, Biznesa augstskola Turība, (2014) 403 lpp. 

2014.

Zvirgzdiņa R., Tilta E., Zosule M.. (2014) Solution of urgent intensification problems in dairying of the regions of Latvia. In: European Integration studies: research and topicalities, No.8. Kaunas: (2014) Kaunas University of Technology, pp. 107-114. ISSN 1822–8402. (EBSCO), (DOAJ)

2013.

Autoru kolektīvs. Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti 2013. Monogrāfija Zvirgzdiņa R“Uzņēmējdarbības attīstība piensaimniecībā un to ietekmējošie apstākļi Latvijas reģionos”, Biznesa augstskola Turība Rīga.(2013) Zinātniskie recenzenti Dr.oec. Vita Zariņa, Phd. Suat Begec, 348 lpp, ISBN 978-9984-828-72-5, Library of Congress Online Catalog Washington, http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=187&ti=101,187&Search_Arg=Zarina&Search_Code=GKEY^*&CNT=100&type=quick&PID=nO3XjWW906K4pKnXaWsbOYmqsU&SEQ=20131023071527&SID=1

2013.

Zvirgzdiņa R., Tilta E., Zosule M. (2013)  Opportunities of land use improvement in dairying of Latvian Regions. In: European Integration studies: research and topicalities, No. 7. Kaunas: (2013) Kaunas University of Technology, pp. 150-158. ISSN 1822–8402.

2013.

Zvirgzdiņa R., Zariņa V., Suat B. (2013) Balanced regional development and enhanced use of resources in Latvian regions. In. EBES 2013 Anthology. Eurasia Business and Economics Society, ISBN: 978-605-64002-5-4 (2014) 47-53 lpp. Databases: Cabell's Directory, Ulrich's Periodicals Directory, RePEc, EBSCO Business Source Complete, ProQuest ABI/Inform, IBSS: International Bibliography of the Social Sciences, and EconLit.

2013.

Zvirgzdiņa R., Tilta E. (2013) Possibilities of diminishing of differences in regional social economics and dairying in Latvia. Economic Science for Rural Development: proceedings of the international scientific conference, No. 32. Jelgava: (2013) LLU, pp. 60-67. (EBSCO)

2012.

Zvirgzdiņa R., Pelše M. (2012) Development Possibilities of Farms in Latvia. In: Economic Science for Rural Development: proceedings of the international scientific conference, No. 28. Jelgava: (2012) LLU, pp. 133-138. (EBSCO)

2012.

Zvirgzdiņa R., Tilta E. (2012)   Cooperation Opportunities in Latvian Regions. In: Sustainable Business under Changing Economic Conditions: proceedings of the XIII international scientific conference. Rīga: Biznesa augstskola Turība, (2012) 9 lpp. (EBSCO)

2010.

Uzņēmējdarbības intensifikācija un uzņēmējs Latvijas laukos. /Starptautiskā zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai 2010”. Nr. 21. Jelgava, 2010. – 145.- 151. lpp.

Налоги и доходы государственного консолидированного бюджета. / Комплексный экономический анализ и его информационное обеспечениеб Москва, 2010. – 204. – 213. с.

2009.

Entrepreneur in agricaltural cluster./ Ekonomika un vadība: aktualitātes un perspektīvas, Šauļi, 2009., 3(16). 329.-334. lpp.

Innovations and unbalances entrepreneurship environment. / Aktualni aspekty česke a svetove ekonomiky. Liberec, 2009. – 605. – 611. p.

Entrepreneurship environment and regional policy. 7 th International Scientific Conference “Legal, political and economical initiatives towards Europe of knowledge”. No 3 (2009) Kaunas, 2009. – 237. – 244. p.

Ražošanas paplašināšanas nepieciešamība un iespējas Latvijas reģionos./ Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā. Nr.7. Rīga, 2009. – 109. – 123. lpp.

Lauksaimnieciskās ražošanas un uzņēmējdarbības attīstības problēmas Latvijā. /Starptautiskā zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai 2009”. Nr. 20. Jelgava, 2009. – 160.- 166. lpp.

Pārtikas rūpniecība un tās produkcijas eksports. /Starptautiskā zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai 2009”. Nr. 20. Jelgava, 2009. – 179.- 186. lpp.

R. Zvirgzdiņa, S. Vītola, E. Tilta. Problems of Development of Agricultural Production and Entrepreneurship in Latvia. Publicēts Jelgavas LLU zinātniskajā rakstu krājumā. Economics science for rural development – 2009., 2009. gada 24. aprīlī.

2008.

Uzņēmējdarbības uzsākšanu kavējošie faktori lauku teritorijās / Starptautiskā zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai 2008”. Nr. 15 Jelgava, 2008. – 289.- 295. lpp.

Role of innovations in regional development of Latvia. Business and Management' 2008. Viļņa – 475. – 482. lpp.

Komercdarbību ietekmējošo faktoru vērtējums Latvijas reģionos. IX Starptautiskā zinātniskā konference "Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi" BAT, 2008

2007.

Uzņēmējdarbības attīstības tendences Latvijas reģionos / LLU Raksti 19(314), 2007. - 54.- 61. lpp.

Uzņēmējdarbība un tās attīstības iespējas Latvijas reģionos / Economic science for rural development No 12, Jelgava, 2007. - 184. – 191. lpp.

Facilities of introduction of new organizing forms in Latvian regions / Ekonomika un vadība: aktualitātes un perspektīvas, Šauļi, 2007., 2(9). 347.-354. lpp.

2006.

Uzņēmējdarbības aktivizēšana lauku reģionos globalizācijas kontekstā; LLU starptautiskās zinātniskās konferences ‘Ekonomikas zinātne lauku attīstībai’ rakstu krājumā, Jelgava, 227-234 lpp.

Possibilities of business activization at Latvia’s country territories Ernestas Galvanauskas international scientific conference Economics and Management Šauļu LU konferences materiālos

Ieva Kalve
2010. 2010 Vadības aktuālās problēmas - Latvija Eiropas un pasaules kontekstā. Rakstu krājums (Proceeding) „Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos” BAT XI starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2010, elektroniskā formātā. ISSN 1691 – 6069 [EBSCO: Business Source Complete]
2009.

28.05.2009. Inovāciju un radošuma veicināšana organizācijās. Publicēts un prezentēts Biznesa augstskolas Turība starptautiskajā zinātniskajā konferencē.

2008. 29.10.2008. Vadītājam vajadzīgs līdzsvars – publicēts laikrakstā „Dienas Bizness”   08.2008. divi raksti: 12.izdevumā: Papīrs pacieš visu jeb pamācība dokumentu parakstīšanā; 13.izdevumā: Dokumentu noformēšanas ābece, 1.daļa; 15.izdevumā: Dokumentu noformēšanas ābece, 2.daļa - laikraksta Dienas Bizness paspārnē iznākošajā žurnālā Saldo.   23.05.2008.  Promocijas darba doktora grāda iegūšanai ekonomikā Vadības izglītība mūsdienu sabiedrībā.   2008.  "Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata" (1.-4.nodaļu autoreDetalizēta info "Dienas Biznesa" mājas lapā.   04.-07.2008. Challenges on Management Education for Sustainable Development in Public Administration. Raksts un prezentācija 6.JTET starptautiskajā konferencē Anadolu Universitātē (Turcija)   30.05.2008. Latvijas organizāciju gatavība zināšanu pārvaldības un inovatīvas darbības iespēju izmantošanai. Raksts un prezentācija Biznesa augstskolas Turība starptaut. zin. konferencē   04.2008.  Kā veidot un vadīt organizāciju? Laikraksta Dienas Bizness paspārnē iznākošajā žurnālā Saldo.   2008 Cilvēks organizācijā – kā darbinieki vērtē vadības metodes savā darba vietā, Publikācija LR CSP rakstu krājumā „Statistikas zinātnisko Kalve I. Inovāciju un radošuma veicināšana organizācijās. Publicēts un prezentēts Biznesa augstskolas Turība starptautiskajā zinātniskajā konferencē, 2009.gada 28.maijā   16.05.2008. Ko darīt ar nekrietniem vadītājiem? Dienas Bizness    07.05.2008. Vadītāju inteliģence. Dienas Bizness    2008 Kā veidot un vadīt organizāciju? Raksts Dienas Bizness paspārnē iznākošā žurnāla Saldo. 9.aprīļa numurā
2007. 2007 Latvia`s Employed Business Management Students` Readiness for Life and Work in Circumstances of Sustainable Development. Publicēts starptautiski recenzējamā zin. rakstu krājuma “Education and Sustainable Development: First Steps Toward Changes” 2.sēj.   01.06.2007. Personāla struktūras izvērtējums motivēšanas procesa pilnveidei. Līdzautore A.Sala. Prezentēts starptautiskajā zinātniskajā konferencē un publicēts tās rakstu krājumā CD formātā, Biznesa augstskola Turība.   2007 Uzņēmēju sociālā atbildība Latvijā: pienākums, kas jāizprot. Līdzautori G.Ķeniņš-Kings un A.Pētersons, Kanādā iznākošā žurnāla Jaunā gait aprīļa numurā   2007 Sociālā atbildība: vecs pienākums jaunās formās. Līdzautori G.Ķeniņš-Kings un A.Pētersons, raksts iekļauts grāmatā Raksti veiksmīgiem cilvēkiem   2007 Kad kurpe atpaliek no kājas. Problēmas un idejas organizāciju struktūras sakarā 1. un 2.daļa Dienas Bizness 06. un 14.02.
2006.

13.10.2006 Uzņēmuma dzīves cikls un darba stils. Dienas bizness   16.10.2006 Uzņēmuma dzīves cikla galvenie posmi Dienas bizness   17.10.2006 Katram dzīves ciklam – sava loma Dienas bizness   23.10.2006 Īsi par būtisko Bostonas matricā Dienas bizness   24.10.2006 Ar ko govs no suņa atšķiras Dienas bizness    13.11.2006 PEST analīze – vērtīgs un mazpazīstams rīks Dienas bizness    14.11.2006 Analīze palīdz “noņemt biezās rozā brilles” Dienas bizness    16.11.2006 PEST analīze ir aprakstoša Dienas bizness   08.12.2006 Kā gūt priekšstatu par notiekošo un kā izvēlēties to vai citu vadības rīku? Dienas bizness   12.12.2006 Kā gūt priekšstatu par notiekošo un kā izvēlēties to vai citu vadības rīku? Dienas bizness   13.12.2006 Klasiskās SVID analīzes izmantošanas metodes Dienas bizness    14.12.2006 Kā gūt priekšstatu par notiekošo un kā izvēlēties to vai citu vadības rīku? Dienas bizness   15.12.2006 Kā gūt priekšstatu par notiekošo un kā izvēlēties to vai citu vadības rīku? Dienas bizness

2006 Personāla struktūras izvērtējums motivēšanas procesa pilnveidei. Raksts un prezentācija Biznesa augstskolas Turība starpt. zin. konf.

2006 Latvia`s Employed Business Management Students` Readiness for Life and Work in Circumstances of Sustainable Development. Publicēts starptautiski recenzējamā zin. rakstu krājuma “Education and Sustainable Development: First Steps Toward Changes” 2.sēj.

2006 Uzņēmēju sociālā atbildība Latvijā: pienākums, kas jāizprot, Līdzautori G.Ķeniņš-Kings un A.Pētersons, Kanādā iznākošā žurnāla Jaunā gait aprīļa numurā

2006 Challenges on Management Education for Sustainable Development in Public Administration. Raksts un prezentācija 6.JTET starptautiskajā konferencē Anadolu Universitātē (Turcija)

2006 Latvijas organizāciju gatavība zināšanu pārvaldības un inovatīvas darbības iespēju izmantošanai, Raksts un prezentācija Biznesa augstskolas Turība Starptautiskaja Zinātniskajā konferencē

Anna Medne
2017.

BA Turība, 2017.gada 18.maijā, XVIII Starptautiskā zinātniskā konference Komunikācija globālajā ciemā: intereses un ietekmes ar ziņojumu Iekšējā audits komercuzņēmumos – palīgs uzņēmējam, Rīgā 2017.gada 18.maijā  

2017.

Darbinieku motivēšana komercuzņēmumos //Liepājas Universitātes Sociālo zinātņu katedras un Vadībzinātņu katedras organizētajā 19.starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrība un kultūra: Lokālais un globālais”  Rakstu krājums ISSN 1407 – 6918, Liepāja 2017, 175 -185 lpp. 

2016.

Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultātes organizētajā 19.starptautiskā zinātniskā konferencē “Sabiedrība un kultūra: Lokālais un globālais” 2016.gada 19.maijā ar ziņojumu “Darbinieku motivēšana komercuzņēmumos un nodokļi” 

2016.

BA Turība, 2016.gada 31.martā, XVII Starptautiskā zinātniskā konference Konkurētspējīgi uzņēmumi konkurētspējīgā valstī ar referātu Fizisku personu saimnieciskās darbības veicēju nodokļu aplikšanas attīstība neatkarīgajā Latvijā, Rīgā 2016.gada 31.martā 

2015.

BA Turība, 2015.gada 28. – 30.maijā, XVI Starptautiskā zinātniskā konference Towards Smart, Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development Mazie un vidējie uzņēmumi mainīgā nodokļu vidē Latvijā, Rīgā 2015.gada 29.maijā 

2015.

Mazie un vidējie uzņēmumi mainīgā nodokļu vidē Latvijā // BA Turība, 2015.gada 28. – 30.maijā, XVI Starptautiskā zinātniskā konference Towards Smart, Sustainable and Inclusive Europe: 
Challenges for Future Development, Rakstu krājums (elektroniskā formā) ISSN 1691 – 6069, 2015.gads 

2015.

Enterprice income tax and social insurance mandatory contributions of small enterprises in a changing enviroment in post crisis in Latvia // Journal of Turiba University, Acta Prospertatis No.6, Turiba University, ISSN 1691 – 6077, Riga 2015, 95 – 106 p. 

2014.

Uzstāšanas ar referātu „Годовой отчет коммерчеких компаний в Латвии”, Urālu valsts ekonomiskajā universitātē IV zinātniski praktiskajā konferencē, Jekaterinburga 2014.gada 24.aprīlī 

2014.

Tax Fraud Penalties in the Latvian business //Journal of Turiba University, Acta Prospertatis No.4, Turiba University, ISSN 1691 – 6077, Riga 2014, 23 – 32 p. 

2014. 

Годовой отчет коммерчеких компаний в Латвии // Уралький государственный экономический университет, Материалы IV Международной научно – практической конференции, Екатеринбург 2014, 208 – 211 ср.

2014.

Nodokļu pārkāpumu soda sankcijas //Liepājas Universitātes Sociālo zinātņu katedras un Vadībzinātņu katedras organizētajā 16.starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrība un kultūra: Dilemmas un to risināšanas iespējas” Rakstu krājums ISSN 1407 – 6918, 2014.gads 

2013.

Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultātes organizētajā 16.starptautiskā zinātniskā konferencē “Sabiedrība un kultūra: Dilemmas un to risināšanas iespējas” 2013.gada 24.maijā ar ziņojumu “Nodokļu pārkāpumu soda sankcijas”

2010.

2010 Nodokļi un valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi //BA Turība, 2010.gada 26.marts, XI Starptautiskā zinātniskā konference Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos mainīgajos apstākļos, Rakstu krājums (diska formā) ISSN 1691 – 6069 [EBSCO: Business Source Complete]

2010 Налоги и доходы государственного консолидированного бюджета // Московский Государственный Университет, Материали XXXVII научно – практичесой конференции “Татуровские чтения – 2009“, 18 – 19 сентября 2009г., 204 –213 стр., сборник статей ISBN 978 – 5 – 7218 – 1140 – 1 (rakstu krājums tika izdots 2010.gada maijā)

2010 Значение налоговой политики в решении экономических проблем //Poltavas Ekonomikas un Tirdzniecības Universitāte 5.starptautiskajā zinātniski – praktiskā konference “Menedžmenta metotodoloģija uz XXI gadsimta sliekšņa: valstiskie, nozares un reģionālie aspekti” 2010.gada 13.-14.maijs tēžu krājums ISBN 978-966-184-084-2, 19.-21.lpp.

2009. 2009 V. Zariņa, Accounting to small and middle Enterprises in Latvia. // Tartu University, May 08-09 2009.gads, Starptautiskā zinātniskā konference Accounting and Performance Management Perspectives in Business and Public Sector Organizations, 88. – 95.lpp., ISBN 978 – 9949 – 19 – 122 – 2
2008.

2008 Taxes and labour market problems in Latvia. // Tallinas Tehnoloģiskajā Universitātē, 2008.gada 6.-11.novembris, starptautiskā zinātniskā konference Business analysis, Accounting, Taxes and Auditing, 210.-215.lpp., ISBN 978-9949-430-22-2     2008 Nodokļi mainīgos tirgus ekonomikas apstākļos, Tautsaimniecības attīstības institūts, Nr.6, tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā, Rīga, 2008. 144. – 153.lpp.,ISNB 13:978-9984-19-924-5   30.05.2008. Darba tirgus problēmas nodokļu aplikšanas kontekstā //BA Turība, 2008.gada 30.maijs, IX Starptautiskā zinātniskā konference darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi, Rakstu krājums (diska formā) ISBN 978 – 9984 – 828 – 06 – 0   2008. Reģionalizācija un tās loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā, Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, LZP Ekonomikas , Juridiskās un Vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.gadā Nr.13, Rīga, 2008.gads, 82 – 87 lpp.   2008 Publikācija žurnālā “Bilance”, 2008.g., Nr 15 Darba tirgus problēmas un nodokļi, 18. – 21.lpp   2008 Publikācija žurnālā “Bilance”, 2008.g., Nr 13 Nauda, debitori, kreditori, 12. – 15.lpp.   2008 Publikācija žurnālā “Bilance”, 2008.g., Nr 12 Divkāršā ieraksta sistēma, 14. – 17.lpp.   2008 Publikācija žurnālā “Bilance”, 2008.g., Nr9 Uzņēmuma un darba līgums – nodokļu aspekts, 13.lpp.

2008 Бухалтерский учёт и особенности подсчёта налогов для малых предприятий в Латвии. // Vroclavas Ekonomiskā universitāte, VIII Starptautiskā zinātniskā konferences “Small and Medium – sized Entities Accounting” 47.rakstu krājums, Varšava 2008, 275 – 285 lpp., ISSN 1641 – 4381

2007.

2007 Efektīva nodokļu politika kā tūrisma attīstību veicinošs faktors Latvijā // BA Turība, 2007.gada 1.jūnijs,VIII Starptautiskā zinātniskā konferences Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai, Rakstu krājums (diska formā) ISBN 978 – 9984 – 766 – 93 – 5

2007 Saimnieciskās darbības grāmatvedības un nodokļu uzskaites ietekme uz uzņēmējdarbības vadīšanu // Viļņas Universitātes Kauņas Humanitārā fakultāte, (Lietuva) 2004.gada 30.09 – 02.10., Starptautiskā zinātniskā konference, Rakstu krājums (diska formā) ISBN 9955 – 634 – 04 - 9

2007 LZP Ekonomiskas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004. (Raksti Nr.10) kopā ar autoru kolektīvu:

2007 ”Reģionālās attīstības virzieni un pasākumu sistēma reģionu izveidei Latvijā ES kontekstā”, 73. – 79.lpp.

2007 ”Valsts fiskālās politikas pilnveidošana ienākumu un resursu sadalē”, 128. – 134. lpp.

2007 Nodokļu politika un tūrisma attīstība Latvijā // LU, Tautsaimniecības attīstības institūts, 5. rakstu krājums ISBN 9984 – 19 – 924 – X “Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā”, 2007.gads, 228 lpp., raksts 172. – 177.lpp

2007 Nodokļi kā konkurenci veicinošs faktors Latvijā // LU, Tautsaimniecības attīstības institūts, 5. rakstu krājums ISBN 9984 – 19 – 924 – X “Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvijā”, 2007.gads, 228 lpp, raksts 178. – 182.lpp

2007 LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006.gadā, (Raksti Nr12) kopā ar autoru kolektīvu, 2007.gads, ISSN 1691 – 290X

2007 Reģionalizācija un tās loma līdzsvarotā administratīvi teritoriālā attīstībā Latvijā, 68. - 75.lpp

2007 Latvijas tautsaimniecības attīstības perspektīvas, 125. – 132.lpp.

2007 Лизинг его формы и обложение налогами в Латвии //Житомирський Державний технологічий університет, Украіна, 18 –19 жовтня 2007 р., VI Міжнародна наукова конференція , Матеріали та тексти виступів, 223. – 232. ср. 

2007 Reģionalizācija ES un Latvijā sociāli ekonomiskās attīstības kontekstā, LZA Ekonomikas institūta GADAGRĀMATA 2007, kopā ar autoru kolektīvu, Rīga, 2007. gads, 115. – 129.lpp., ISBN 9984 – 774 – 07 – 4 

2007 Главные рроблемы гармонизации налогов Латвийскои Республики // Московский Государственный Университет, Материали XXXV научно – практичесой конференции “Татуровские чтения – 2007“, 28 – 29 июня 2007г., 89 –98 стр.

2007 Изменение стоимости долгосрочных активов, причины, решения, согласование с международными стандартами бухгалтерского учета и их отражение на налоговое законодательство Латвии // Московский Государственный Университет, Материали XXXV научно – практичесой конференции “Татуровские чтения – 2007“, 28 – 29 июня 2007г., 181 –189 стр.

2007 Recenzija Ievas Kodoliņas – Miglānes grāmatai “Latvijas nodokļi pēc iestāšanās Eiropas Savienībā” 2007.gada izdevumam

2007 Nodokļu politika un tūrisma attīstība Latvijā. . Publikācija žurnālā “Komersanta vēstnesis”, 2007.g. Nr.24 un Nr.25

2007 Pieradināti pie atlaidēm. Publikācija žurnālā “Komersanta vēstnesis”, 2007.g. Nr.50

2006. 26.-27.10.2006 Гармонизациа бухгалтерского и налогового учета в Латвии. // Tallinas Tehnoloģiskajā Universitātē,   2006.gada 26.-27.oktobris, starptautiskā zinātniskā konference Accounting, Taxes and Audit, 225.-231.lpp.   21-22.09.2006. Anna Medne. Гармонизация налогов в контексте Европейского Союза как предпосилка дла созлания стабилной среды развития предпринимательства. // Viļņas Universitāte, International Conference Business development possibilities in the new European Area, Part II, 309. – 318. p.   02.06.2006 Anna Medne, Vita Zariņa. Nekustamais īpašums, tā vērtības noteikšana un maksājamie nodokļi. //BA Turība, Starptautiskā zinātniskā konference Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas, 183. – 188.lpp.   05.-07.11.2006. Anna Medne, Vita Zariņa. Grāmatvedības un nodokļu uzskaite saimniecisko vienību restrukturizācijā. // Vroclavas Ekonomiskā Akadēmija, (Polija), VII starptautiskā zinātniskā konference Saimniecisko apakšvienību restrukturizācija, 155. –167. lpp.   27.-27.10.2006. Anna Medne, Vita Zariņa. Гармонизациа бухгалтерского и налогового учета в Латвии. // Tallinas Tehnoloģiskajā Universitātē, starptautiskā zinātniskā konference Accounting, Taxes and Audit, 225.-231.lpp.   2006 Publikācija žurnālā “Komersanta vēstnesis”, Nr.3 Grāmatvedības uzskaite un nodokļu aprēķināšana dažādos uzņēmumos, 10. - 11. lpp.   2006 Publikācija žurnālā “Bilance”,Nr.5 Grozījumi likumā “par grāmatvedību” – pozitīvie un negatīvie aspekti, 17.lpp.    2006 Publikācija žurnālā “Komersanta vēstnesis”, Nr. 13 Vai aizpildīji savu gada ienākumu deklarāciju?,14 – 16.lpp.
Ligita Zīlīte
2008.

2008 Akadēmiskā personāla darba pievilcības faktori. /Proceedings „New Dimensions in the Development of Society 2008”. LLU SZF, 2008. - 294. – 301. lpp.   2008 Akadēmiskā personāla un studentu sociotipu salīdzinājums./BAT IX starptautiskās zinātniskās konferences „Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi” rakstu krājums. Elektroniskais resurss. Rīga, BAT, 2008.   2008 Studentu izziņas vajadzību socioniskais izvērtējums mācību procesa diferencēšanai. / Raksts pieņemts publicēšanai. Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu krājumam. 2008.   2008 Studentu sociotipi izglītības vadības un tūrisma studiju programmās. /Raksts pieņemts publicēšanai LU Izglītības vadības rakstu krājumam 2008.   2008 Amata prasību profils un socionika. // Office manager. Nr. 42. Jūlijs/augusts, 2008., 70. – 72. lpp.   2008 Ar ko rēķināties, ja strādājat ar Napoleonu? Sociotipu lietišķo īpašību raksturojums. // Office manager. Nr.41. Jūnijs, 2008. 32. – 39. lpp.   2008 Izproti sevi un savu kolēģi (sociotipu raksturojumi)” // Office manager. Nr. 40. Maijs, 2008., 32. – 35. lpp.   2008 Sociālās tehnoloģijas par cilvēku rīcības stimuliem // Office manager. Nr. 39. Aprīlis, 2008., 32. – 35. lpp.   2008 Kādi ir mani lēmumi? (socionika vadītājam)//Office manager.Nr.38.Marts, 2008., 32. – 37. lpp.   2008 Kā izprast savu vadītāju (turpinājums)// Office manager.Nr.37.Februāris, 2008., 20-23. lpp.   2008 Kā izprast savu vadītāju” // Office manager. Nr. 36. Janvāris, 2008., 20. – 23. lpp.

Toward a Typology of Learning Styles Among Tourism Students”. Grāmatā: Research, Planning and Policy: Emerging Trends in Baltic and Nordic Lifelong Learning. Editors: Ilsley P., Karing J., Kerulis M. Published co-operation with University of Tampere, University of Tartu and Tallinn University, 2008. – (263lpp.) -233. – 245. lpp.

2007. 2007 Socionics in the Education of Managers./ Proceedings. 9th International Scientific Conference “Management Horizons: visions and challenges”. Kaunas, Lithuania, 27 – 28 September 2007., p.485. – 501.   2007 Jaunsleine I., Zīlīte L. Socionikas teorijas izmantošana personāla atlasē./ Raksts pieņemts publicēšanai Starpaugstskolu studentu zinātniski praktiskā konferences „Uzņēmējdarbības attīstība Latvijā: vakar, šodien, rīt” rakstu krājumā. Rīga, BAT, 2007.   2007 Socionika tūrisma izglītībā. / VIII Starptautiskā zinātniskā konferences „Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai” rakstu krājums. Elektr. resurss. Rīga, BAT, 2007.   2007 Possibilities of the use of Socionics on Investigation of Students of Tourism: Implications for Academic Management. /raksts pieņemts publicēšanai konferences „Social and Aducational Sciences in Nordic and Baltic cultural context” rakstu krājumā. Tallina, 2007.   2007 Personāla novērtēšanas saruna. // Office manager. Oktobris, 2007.   2007 Personāla novērtēšana. // Office manager. Septembris, 2007.   2007 Personāla attīstība. // Office manager. Maijs, 2007.   2007 Personāls ar intelektu un dvēseli. //Biznesa psiholoģija. Aprīlis – Maijs, 2007   2007 Personāla adaptācija. // Office manager. Marts, 2007.   2007 Darbinieku ārējā atlase. // Office manager. Februāris, 2007.   2007 Personāla meklēšana. // Office manager. Janvāris, 2007   2007 Socionika – naudas un nervu taupītājiem. //Neatkarīgā Rīta Avīze. 2007.g. 4.01.
2006. 2006. gada decembris Žurnāls biroja vadītājiem un sekretārēm „Office manager” Amatu apraksti III Izdevējs SIA „Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”   2006. gada novembris Žurnāls biroja vadītājiem un sekretārēm „Office manager” Amatu apraksti II Izdevējs SIA „Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”   2006. gada oktobris Žurnāls biroja vadītājiem un sekretārēm „Office manager” Amatu apraksti I Izdevējs SIA „Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”   2006. gada jūlijs Žurnāls biroja vadītājiem un sekretārēm „Office manager” Personāla plānošana Darba analīze Izdevējs SIA „Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”   2006. gada maijs Žurnāls biroja vadītājiem un sekretārēm „Office manager” Personālvadības politika Izdevējs SIA „Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”   2006.gada aprīlis Žurnāls biroja vadītājiem un sekretārēm „Office manager” Personāla vadīšana Izdevējs SIA „Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”   2006.gada matrs Žurnāls biroja vadītājiem un sekretārēm „Office manager”Personāla vadības būtība. Izdevējs SIA „Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”
Anna Ābeltiņa
2010.

2010 Inovācija un produktivitāte. Rakstu krājums (Proceeding) „Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos” BAT XI starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2010, elektroniskā formātā, 82.-89. lpp.. ISSN 1691 – 6069 [EBSCO: Business Source Complete]

2010  Роль инновации и человеческого капитала в региональном развитии V starptautiskā zinātniskā konference rakstu krājums „Kapital ludzki w procesie przemnian Europy srodkowey I wschodniej. Aspekty makroekonomiczne I regionalne’’, 2010. gada 20.-21. maijā, 193.-202. lpp. ISBN 978-83-7285-562-3.

2010 Инновационная составляющая экономического развития. XI Международная научная конференция rakstu krājums piecos sējumos «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития» Minska, 2010. gada 14.-15. oktobrī, 1. sējums, 93.-101. lpp. ISBN 978-985-6762-56-0 (т.1).

2010 Inovācija un krīze. RSU 2010. gada Zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2010. gada 18. - 19. martā, 365. lpp. ISBN 978-9984-788-56-2.

2008.

2008 Анализ возможностей и препятствий в развитии предпринимательской деятельности в Латвии. IV. Международный семинар Развитие Балтийской Европы „Международное и приграничное экономическое сотрудничество в контексте европейской интеграции” Toruņ, 2008. ISBN 978-83-7285-438-4. 461-470 lpp.   2008 Маркетинговая стратегия города – роль и значение в современных условиях. 7th International Symposium Economy & Business 2008. Journal Economy & Business – International Scientific Publications Vol.2, Part 2 Info Invest, Bulgaria, 2008, ISNN 1313-2555 p.20-36.   2008 Pilsētas attīstības inovatīvā komponente. Rakstu krājums (Proceedings) „Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi” BAT IX starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2008   2008 The Role of Human Capital in Regional development. 5th International Scientific Conference Business and Management’2008. Conference Proceedings. Lithuania, Vilnius.Tēzes 165-167 lpp. Pilns teksts CD formatā.   13.03.-14.03.2008. Mārketinga stratēģijas izvēles īpatnības, problēmas un risinājumi Rīgas pilsētā. RSU 2008. gada Zinātniskā konference. Tēzes, Riga, 2008. gada 13. – 14. martā

 

2007.

29.03.-30.03.2007. Intelektuālā īpašuma aizsardzības ietekme uz ekonomikas aizsardzību. RSU 2007. gada Zinātniskā konference. Tēzes, Rīga, 2007. gada 29. – 30. martā, 285 lpp   2007 Latvijas inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības problēmas globalizācijas apstākļos. RSU Zinātniskie raksti. Ekonomika, Komunikācija, Politika, Socioloģija, Tiesības. Rīga, RSU, 2007. 13-17 lpp.   2007 The Role of Innovation in Economic Development. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektīvos. Mokslo straipsniu rinkinys. Siauliu Univarsitetas ISSN 1648-9098, 2(9), 2007. g. 5-9 lpp.   2007 Grūti sākt, vēl sarežģītāk turpināt, bet viņi to dara. Žurnālā „Komersanta Vēstnesis” 8 (64) 2007. 14 – 17 lpp.   2007 Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Mācību palīglīdzeklis vidusskolām. Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2007,93 lpp.

2007 Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Mācību palīglīdzeklis vidusskolām. Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2007,93 lpp.

2007 Mārketinga stratēģijas izvēles īpatnības, problēmas un risinājumi Rīgas pilsētā. RSU 2008. gada Zinātniskā konference. Tēzes, Riga, 2008. gada 13. – 14. martā

2006.

2006 Latvijas inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības problēmas globalizācijas apstākļos. Zinātniskie raksti. Rīgas Stradiņa universitāte. Ekonomika, Komunikācijas, Politika, Socioloģija, Tiesības 

2006 Intelektuālais īpašums inovatīvās attīstības laikmetā. Rakstu krājums  (Proceedings). „Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas” BAT, 7, starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2006. 155-160 lpp.

Ieva Bruksle
2017.

2017 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT, 2017 , Jelgava, Ziņojums , Problems of Pricing as a Competitiveness Tool in  Latvian Business Environment.

2016.

Publikācija: Bruksle I. :Ābeltiņa A., Zariņa V. KONKURĒTSPĒJAS FAKTORI LATVIJAS BIZNESA VIDĒ. BAT XVII Starptautiskā zinātniskā konferences. COMPETITIVE ENTERPRISES IN A COMPETITIVE COUNTRY rakstu krājums. 35 - 48, EBSCO, ISSN 1691-6069

2016.

Publikācija: Bruksle I., Eiduka I. LICENCĒTAS KOMERCDARBĪBAS VEICINĀŠANAS MODELIS RĪGAS BRĪVOSTĀ. BAT XVII Starptautiskā zinātniskā konferences. COMPETITIVE ENTERPRISES IN A COMPETITIVE COUNTRY rakstu krājums. 48-62, EBSCO, ISSN 1691-6069

2016.

Publikācija: Bruksle I., Lielbārde B.  NORĒĶINU KARŠU IZMANTOŠANAS SPECIFIKA LATVIJĀ. BAT XVII Starptautiskā zinātniskā konferences.COMPETITIVE ENTERPRISES IN A COMPETITIVE COUNTRY rakstu krājums. 133-146, EBSCO , ISSN 1691-6069

2016.

Turiba University XVII International Scientific Conference. COMPETITIVE ENTERPRISES IN A COMPETITIVE COUNTRY, 2016, Riga, ,Ziņojumi:

1)      Specific Features of Payment Cards in Latvia;

2)      Model for the Promotion of Licensed Business in the Freeport of Riga;

3)      Competitiveness Factors in Latvian Business Enviroment.

 

Bruksle I., Zvirgzdiņa R., Problems of Pricing as a Competitiveness Tool in Latvian Bisines Enviroment, 18 th International Scientifict Conference for Rural Development. Volume:45, ISSN 1691-3078

2014.

Biznesa augstskolas Turība XV starptautiskā zinātniskā konference „10 gadi Eiropas Savienībā –sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres” rakstu krājums ,2014.gada29.maijs – ziņojums „Latvijas konkurētspējas likumsakarības”.

2014.

Publikācija. Bruksle I., Gode N.,“ New Pricing Solutions In The Changing Latvian Business Environment “ , International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES AND ARTS“ Bulgarija, rakstukrājums, 01. -04.10. 2014, ISBN 978-619-7105-30-8

2014.

Latvijas Ekonmistu asociācijas Kārļa Baloža 150 gadu  jubilejai veltītā konference 2014. gada 4.aprīlī – ziņojums „Cena kā ekonomiska kategorija

2013.

Publikācija Bruksle I., Zariņa V.,  „Latvijas konkurētspējas likumsakarības” , BAT XV Starptautiskajā zinātniskajā konferences rakstu krājuma.

2013.

Atstaja, Brivers, Bruksle, Zigmunde „The Case of the Baltic Region: The History of the Faculty of Trade and Commerce” China-USA Business Review, ISSN 1537-1514, july 2013, No. 7,   pp 25-34

2013.

Jēkabpils agrokoledžas starptautiskā zinātniskā konference 2013.gada 30. Maijs – ziņojums „ Price competitive incentives and disincentives”.

2013.

"Cenu veidošanas būtība mainīgajā uzņēmējdarbības vidē" - "Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti" kolektīvā monogrāfija , Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2013, ISBN 978-9984-828-72-5, 71.- 105.lpp.

2013.

4.ikgadējā starptautiska Latvijas Ekonomistu asociacijas konference 2013.gada 24.aprilis – ziņojums “Cenu veidošanas novitātes mainīgajā globālajā vidē”. 

2012.

Ieva Bruksle, Anna Ābeltiņa, Vita Zariņa, "Competitivness and innovation" - Journal of  Turiba University "Acta Prosperitatis" No.3, 2012, 19.- 33., ISSN 1691-6077

2012.

Ieva Bruksle, Natālija Gode "Cenu veidošanas principi mūsdienu mainīgajā Latvijas uzņēmējdarbības vidē" - 53rd International Riga Technical University Conferenc "Scientifics Conferenc on Economics and Entrenpreneurship" SCEE'2012 Prceeding, ISBN 978-9934-10-355-1

2012.

Ieva Bruksle, Natālija Gode ," Price- Setting Specificts in Latvian Enterprises"-   Economics& Managment 2012, No. 17(2), ISSN 2029-9338 (online)

2012.

Ieva Bruksle, Natālija Gode," Latvijas tautsaimniecības  un cenu admionistrēšanas likumsakarības"  - Biznesa augstskolas Turība XII starptautiskā zinātniskā konference" Ilgtspējīga uzņēmējdarbība mainīgos ekonomiskos apstākļos"rakstu krājums, 2012. gada 30. marts, ISSN 1691-6069

2012.

Biznesa augstskolas Turība XII starptautiskā zinātniskā konference" Ilgtspējīga uzņēmējdarbība mainīgos ekonomiskos apstākļos"  2012.gada 30.marts - ziņojums  „Latvijas tautsaimniecības  un cenu admionistrēšanas likumsakarības”.

2012.

3.ikgadējā Latvijas Ekonomistu asociācijas konferencē , 2012.gada 13. aprīlī- ziņojums “Cenu veidošanas specifika Latvijas uzņēmējdarbības vidē”.

2011.

2. -ikgadējā Latvijas Ekonomistu Asociācijas konference, Rīgā,  Ziņojums „Izaugsme un enu mainības īpatnības Latvijā” 4.03.2011.

2012.

Starptautiskā ikgadējā International Scientific Conferenc Economics and Managment ICEM - 2012, 2012. gada 29. marts. - ziņojums “Pricing Specificts in Latvian Enterprises”.

2012.

15 ikgadējā Eiropas Ekonomiskās Domas Vēstures asociācijas zinātniskā konference  “Institutions and Values in Economic Thought”  19.05.2012 – ziņojums “The History of the Faculty of Trade and Commerce”.

2012.

53rd International Riga Technical University Conferenc "Scientifics Conferenc on Economics and Entrenpreneurship" SCEE'2012, 2012.gada 11. - 12. oktobris –ziņojums “Pricing Mechanism in the Changeable Modern Latvian Business Enviroment

2011.

Ieva Bruksle, Dzintra Atstāja, „Economic Divergence and Convergence in the Way to Sustainable Development”, Zbornik prispevkov z mezinarodnej vedeckej konferencie, Dudince  22.-24. Septembra 2011, 23- 40, ISBN 928-80-970277-8-0

2011.

15 ikgadējā Eiropas Ekonomiskās Domas Vēstures asociācijas zinātniskā konference “

Competition, Innovation & Rivalry”,Stambula. Ziņojums “Economic Divergence and Convergence in the Way to Sustainable Development” 19.05.2011.

2011.

Ieva Bruksle”  The price variation regularities of the Latvian economy” – Jornal of  Business and Economics, July 2011, Vol 2, No7, 537-547, ISSN 2155-7950

2010.

Eirāzijas Biznesa un Ekonomikas Asociācijas conference, Stambulā. Ziņojums “The price variation regularities of the Latvian economy” 26. 05.2010

2010. 2010 The price variation regularities of the Latvian economy// EBES 2010 Conferenc – Istambul konferences rakstu krājums 2010
2009.

2009 Price as The Element of Economics Dynamic., International Scievtific Conference: Insights into The Sustainable Growth of Business. Vilnius.

Vita Zariņa
2010.

Zariņa V. „LOSS OF THE ASSETS` VALUE”, Starptautiska konference „Przychody jako kategoria wyniku finansowego”, Wroslaw, 26 – 28. 10. 2010

V.Zariņa, I.Strēle Finanšu plānošana uzņēmumā, Lietišķās informācijas dienests, Rīga 2010. 106 lpp. ISBN 978-9984-826-63-9

XI Starptautiskā zinātniskā konference Biznesa augstskolā Turība, Individuals, society, state in changing economic circumstances (Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos), Uzņēmuma darbības turpināšanas principa nozīme finanšu pārskatā sniegtajā informācijā (Importance of going concern concept in the financial statement information, 2010.gada 26.marts, ISSN 1691 – 6069

2009.

A. Medne, V. Zariņa, Accounting to small and middle Enterprises in Latvia. // Tartu University, May 08-09 2009.gads, Starptautiskā zinātniskā konference Accounting and Performance Management Perspectives in Business and Public Sector Organizations, 88. – 95.lpp., ISBN 978 – 9949 – 19 – 122 – 2

V. Zariņa, I. Strēle. „Finanšu plānošana uzņēmumā”, grāmatu sērija Praktiskie padomi, izdevniecība Lietišķās izdevniecības dienests, 2009, 108 lpp.

2008.

Zarina V., Medne A., Taxes and labour market problems in Latvia // Tallin University of Technology Department of Accounting: - Tallin, Estonia 2008. 210 – 215 str. ISBN 978-9949-430-22-2

Zarina V. И авт.колекив, Особнности бухгалтерского учета, аудита и анализа в Латвийской республике Житоирскй Государтвенный ехнологиекий универитт: - Житомир, Украина 2008 . 133 – 185 стр. ISBN 978-966-683-165-4

Zariņa V. Taxes and labour market problems in Latvia. // Tallinas Tehnoloģiskajā Universitātē, 2008.gada 6.-11.novembris, starptautiskā zinātniskā konference Business analysis, Accounting, Taxes and Auditing, 210.-215.lpp., ISBN 978-9949-430-22-2

2007.

Keišs S., Tilta E., Kazinovskis A., Zariņa V., Medne A. Balode G. Reģionalizācija ES un Latvijā sociāli ekonomiskās attīstības kontekstā.// Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta gadagrāmata 2007.- Rīga: LZP Ekonomikas institūts, 2007. – 115.-129.lpp

Zarina V., Medne A., Изменение стоимости долгосрочных активов, причины, решения, согласование с международными стандартами бухгалтерского учета и их отражение на налоговое законодательство Латвии // Московский Государственный Университет, Материали XXXV научно – практичесой конференции “Татуровские чтения – 2007“, 28 – 29 июня 2007г., 181 –189 стр.

2006.

VII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Īpašums, tā apgrūtinājumi, iespējas, Rīga, 2006. 2.jūnijs

Starptautiskā konference Biznesa rekonstrukcija, 2006.gada 5-7.nov. Polija, Vroclava, O.Langego vārdā nosauktā Vroclavas ekonomikas akadēmija

VII Starptautiskā konference Zinātniskās grāmatvedības skola pasaulē: evolūcija, pašreizējais moments un perspektīvā attīstība, 2007.gada 3.-4.novembrī Ukraina, Žitomiras valsts tehniskā universitāte

Keišs S., Zariņa V. Izdevumu kapitalizācija ilgtermiņa materiālo aktīvu iegādē un remontos.// Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. 702.sējums. – Rīga: LU, 2006.- 211.-220.lpp.

Keišs S., Zariņa V., Opportynity of getting high professional accountants education in Latvia. // Vilnius University Kaunas faculty of humanities: - Kaunas, Lithuania 2006. – 44 p.

Medne A., Zariņa V., Saimnieciskās darbības uzskaites un nodokļu grāmatvedības ietekme uz uzņēmējdarbības vadību // Liepājas pedagoģiskās akadēmijas Sociālo zinātņu un vadības katedras rakstu krājums VII. – Liepāja: 2006. – 325. – 329.lpp.

Iveta Liniņa

2017.

Liniņa I. (2017). Customer Relationship Formation and Management in Retail Trade Enterpraises in the Baltics Counrties.                                                  ThomsonReutersWoS

2017.

Liniņa I., Zvirgzdiņa R. (2017). Evaluation of  Efficient Consumer Response (ECR) Processes in Retail Companies in the Baltic States. SCOPUS

2017.

Liniņa I., Vēvere V., Zvirgzdiņa R. (2017). Evaluation of customer relation management formation in the retail trade enterprises in the Baltic countries.  ThomsonReutersWoS

2016.

Liniņa I. (2016). Customer satisfaction management in retail trade. ThomsonReutersWoS, EBSCO, Academic Search Complete

2016.

Liniņa I., Zvirgzdiņa R. (2016). The Consumer Loyality Formation Process and its Particularities in the Retail Sector.
ThomsonReutersWoS, SCOPUS

2016.

Liniņa I., Zvirgzdiņa R. (2016). The Consumer Loyality Formation Process and its Particularities in the Retail Sector.
ThomsonReutersWoS

2016.

Liniņa I., Praude V. Zvirgzdiņa R. (2016). Main Consumer Satisfaction Formation Factors and Process in Retail. ThomsonReutersWoS

2015.

Zvirgzdiņa, R., Liniņa, I., & Vēvere, V. (2015). Efficient Consumer Response (ECR) Principles and Their Application in Retail Trade Enterprises in Latvia. ThomsonReutersWoS

Oskars Onževs

2016.

BA Turība XVII starptautiskā  zinātniskā konference Tēzes Oskars Onževs, Elita Ardava, Juris Ozols, Aptiekas klientu farmaceitiskās aprūpes laika analīze  Rīga, Turība, 2016.gada 31.martā

2015.

I.Sīle, E. Ardava, O. Onževs Zāļu terapijas uzraudzības pakalpojuma ieviešanas nepieciešamības izpēte Latvijā. RSU 2014. gada zinātniskie raksti. Rīga: RSU, 2015

2015.

Liepājas Universitātes 18. starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība un kultūra: saknes un izaugsme" Tēzes Juris Ozols, Oskars Onževs, Elita Ardava . Uz IKP izmantošanu balstītu aptieku apgrozījuma prognozēšanas modeļu pielietošana (Application of the pharmacy turnover forecasting models based on the GDP). Liepāja, 14. - 15.05.2015

2014.

A. Tūlika, E. Ardava, O. Onževs Elektroniskās receptes ieviešanas un darbības sākuma pieredzes izpēte Igaunijā. RSU 2013. gada zinātniskie raksti. Rīga: RSU, 2014.

2014.

2014. gada RSU zinātniskā konference. Tēzes, A. Šantare, E. Ardava, O. Onževs Pacientu neracionālas zāļu lietošanas izpēte Latvijā

2014.

2014. gada RSU zinātniskā konference. Tēzes, I.Sīle, E. Ardava, O. Onževs Zāļu terapijas uzraudzības pakalpojuma ieviešanas nepieciešamības izpēte Latvijā 

2013.

Onževs O., Ozols J., Ardava E. Uzņēmumu apgrozījuma prognozēšanas algoritmu izstrāde. (244.- 271. lpp); Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti (monogrāfija) SIA Biznesa augstskola Turība, 2013, 346. lpp. ISBN 978-9984-828-72-5

2012.

Baiba Ose_Zala, Oskars Onzevs, Vladislav Pugachov  The Formula Synthesis of the Maximal Mechanical Torque on the Volume for Cylindrical Magnetic Coupler. Riga Technical University 53rd International Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute/RTU Alumini. (Riga, Latvia, October 11-12, 2012)

2012.

Dirba J., Lavrinovicha L., Onzevs O., Vitolina S., The Influence of Permanent Magnet Parameters on the Effectiveness of Brushless DC Motor with Outer Rotor. 21st International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM 2012, Sorento, Italy, 20th-22nd June, 2012), pp. 718.-723

2012.

Ardava E., Onževs O., Ozols J. The impact of gross domestic product on pharmacy turnover and medicines markets in Latvia. Rīgas Stradiņa universitātes  2012. gada Zinātniskā conference (Rīgā, 2012. gada 29 un 30. Martā)

2012.

Ardava E,, Onzevs O., Viksne I. And Namatevs I. Financial evaluation of introduction of the electronic prescription for Latvian individual pharmacies. SHS Web of Conferences 2, 00003 (2012); DOI: 10.1051/shsconf/20120200003; 3rd International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE (Riga, Latvia, November 11-12, 2010)

2012.

Onzevs O., Viksne I., Ardava E., Brodecka J. Time management of pharmaceutical care for pharmacy customers. 4rd International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE (Riga, Latvia, November 22-23, 2012)

2011.

Elita Ardava, Vita Ozoliņa, Oskars Onževs, Edijs Ardavs (2011), Latvijas individuālo aptieku sadarbība ar zāļu lieltirgotavām: pieredzes izpēte, Rīgas Stradiņa universitātes 10.  zinātniskā konference, 2011. gada 14.-15. Aprīlis

2011.

Elita Ardava, Oskars Onževs, Ilmārs Vīksne, Ivars Namatēvs. (2011), Research of Computerization and Implementation of the e-prescription for Individual Pharmacies. Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference, Rēzekne, Latvia, June 20-22nd. ISSN 1691-5402.

2011.

Elita Ardava, Vita Ozoliņa, Oskars Onževs, Ivars Namatēvs. (2011. 24.-27. oktobris), Latvijas reģionālo individuālo aptieku perspektīva un vieta sabiedrības veselības nodrošināšanā. Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress: “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Kongresa sekcija: „Medicīnas zinātne un Latvijas  sabiedrības veselība XXI gadsimtā.”

2011.

Elita Ardava, Vita Ozoliņa, Oskars Onževs, Aleksandrs Kozlovs (2011) Farmaceitiskās aprūpes stāvoklis Latvijas lauku un mazpilsētu individuālajās aptiekās, Zinātniskie raksti: 2010, gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas: Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes, Stomatoloģija. Farmācija / Rīgas Stradiņa universitāte. -2. Sēj. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. -338.-351. lpp. ISBN 978-9984-788-79-1

2011.

Elita Ardava, Juris Ozols, Oskars Onževs. (2011) Regional Pharmacy Turnover Forecasting Feasibility Study. XII starptautiskā zinātniskā konference Jaunas vērtības tūrisma un sabiedrības attīstībai, Biznesa augstskola Turība, Rīga, 2011. gada 2. - 3. jūnijs.

2000.

A.Janushevskis, E.Lavendelis, O.Onzevs "Method for Optimization of Random Vibrations of Non-Linear Mechanical System". In.:Proceedings of IUTAM / IFToMM Symposium on Synthesis of Nonlinear Dynamical Systems, (E.Lavendelis and M.Zakrzhevsky(Eds.)), Vol.73, 2000, pp. 159-168. Kluwer Publishers, Dordrecht / Boston / London.