Blogs>Mīkstās prasmes – kas tās ir?

Mīkstās prasmes – kas tās ir? (87)

Personīgajā karjerā ne mazāk svarīgas par konkrētajā profesijā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, cilvēkam ir vispārējās iemaņas un prasmes, kas lielākoties izriet no viņa personības īpašībām, nekā no mērķtiecīgi apgūtām zināšanām un trenētām profesionālajām prasmēm. Šīs vispārējās, jebkurā profesijā noderīgās prasmes dēvē par soft skills un latviešu valodā mēdz lietot apzīmējumu „mīkstās prasmes” pretēji „cietajām prasmēm” (hard skills), kas vairāk attiecas uz prasmi izmantot konkrētas zināšanas un tehnoloģijas konkrētā profesijā.

Par šo tēmu oktobra sākumā man bija iespēja piedalīties mācību un pieredzes apmaiņas braucienā uz Čehiju Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Caurviju programmas ietvaros.

Ja Latvijā tikai nesen esam sākuši runāt par mīkstajām prasmēm, tad čehi šajā jautājumā ir tikuši ievērojami tālāk – līdz pat mīksto prasmju attīstīšanas iekļaušanai formālās izglītības programmu saturā. Pieejas, protams, ir dažādas arī vienas Čehijas ietvaros. Tā, ar kuru man izdevās dziļāk iepazīties, ir izstrādāta vienā konsultāciju kompānijā un bāzējas uz uzņēmumu aptaujās iegūto informāciju par kompetencēm, kādas uzņēmumi sagaida no saviem darbiniekiem. Analizējot un grupējot ir izdalītas 15 mīkstās prasmes:

 • Efektīvas komunikācijas prasme
 • Sadarbības prasme
 • Kreativitātes (uzņēmējdarbības) prasme
 • Elastīguma prasme
 • Orientācijas uz klientu prasme
 • Efektivitātes prasme
 • Patstāvības  prasme
 • Problēmu risināšanas prasme
 • Plānošanas un organizēšanas prasme
 • Mūžizglītības prasme
 • Proaktīvas pieejas prasme
 • Stresa noturības prasme
 • Informācijas atrašanas un pārvadīšanas prasme
 • Citu ietekmēšanas prasme
 • Līderības prasme (vadītājiem)

Vienkāršu pašnovērtējuma testu par visām mīkstajām prasmēm ikviens var pamēģināt šeit vai atsevišķi par katru no prasmēm šeit (izvēlieties angļu valodu). Bet čehi ir izstrādājuši arī vairākas komplicētas metodes  objektīvākai mīksto prasmju attīstības līmeņa nomērīšanai. Parasti novērtējums ir 5 ballu skalā jeb 5 līmeņos. Es savas mīkstās prasmes novērtēju ar datortestu, kas bija veidots, izmantojot asociācijas ar krāsām (!), un atsevišķās prasmēs biju mēreni šokēts, cik daudz iegūtie rezultāti atšķīrās no mana pašnovērtējuma.

Čehu secinājumus par dažādu profesiju darbiniekiem nepieciešamajiem un faktiski darba tirgū novērotajiem mīksto prasmju līmeņiem skat. zemāk.

Kamēr Latvijā sāk parādīties pirmie viedokļi par to, ka mīkstās prasmes daudz lielākā mērā nosaka cilvēku panākumus darba tirgū nekā cietās (piem., M.Hazans, db.lv, 20.03.2013.), čehi jau ir sarēķinājuši, ka darbiniekam mīksto prasmju paaugstināšana par 1 līmeni rezultējas vidēji 10% lielākos ienākumos, savukārt 1 mācību gads izglītības iestādē nes tikai vidēji 4-6% ienākumu pieaugumu. Iznāk, ka tas, ko mēs līdz šim saucām par vispusīgu personības attīstīšanu, ir arī reāls instruments, kas nodrošina augstāku konkurētspēju darba tirgū.

Tas, kas mani pārsteidza visvairāk, ir līmenis kādā šis jautājums Čehijā ir pacelts. Desmit gadu laikā dažādu Čehijas valdības un Eiropas Savienības finansētu projektu ietvaros, viņi ir izstrādājuši detalizētu metodiku mīksto prasmju attīstīšanai – diagnostika, apmācība, praktiskie uzdevumi, videotreniņi, vērtēšanas apraksti u.t.t.– katrai no 15 mīkstajām prasmēm 3 apmācību līmeņi ir pilnībā nokomplektēti ar vienādi strukturētiem, pārskatāmiem metodiskajiem materiāliem - rokasgrāmatām. Ar Izglītības ministrijas akceptu šāda veida mācības noris vairākos simtos Čehijas skolu. Bet Latvijā vēl joprojām uzskatām, ka mīksto prasmju attīstīšana ir katra personīgā rūpe, skolās to nemāca.

Arī man kopā ar grupas dalībniekiem bija iespēja iejusties studenta lomā un veikt dažus praktiskos vingrinājumus sadarbības, komunikācijas un problēmu risināšanas prasmju attīstīšanai, skat.attēlu zemāk.

Jā, es vēl aizvien esmu pārdomās par mīkstajām prasmēm, to nozīmi un mūsu attieksmi pret tām. Pasaules dzīves ritmam paātrinoties tās spēlē arvien lielāku lomu. Ja kādreiz pilnīgi pietika, vienkārši prast labi darīt savu darbu, tad tagad ar to vien laikam ir par maz. Arvien svarīgāka kļūst spēja būt piemērotam jebkuram darbam un ātri pārorientēties un adaptēties.

Lai jums izdodas attīstīt savas mīkstās prasmes! Lai izdodas arī man!

Valdis Rocēns

 

 

 

 

 

Comments

Casiquiny

16.03.2018. 14:17
Hello. I'm Jeff
Thank you very much for keep this information.
This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it,

vídeos animados

10.03.2018. 22:28
You know your undertakings emerge of the group. There is something uncommon about them. It appears to me every one of them are truly splendid!

seo para afiliados

10.03.2018. 22:28
Extremely helpful post. This is my first time i visit here. I discovered such a variety of fascinating stuff in your online journal particularly its exchange. Truly its extraordinary article. Keep it up.

abrir um e-commerce

10.03.2018. 00:41
It is an awesome site.. The Design looks great.. Continue working like that!.

Bola

26.02.2018. 21:57
Aprendí algunas cosas buenas en este sitio. Por supuesto, el precio debería marcar su sitio para su revisión. Me encantaría visitar aquí, gracias

yi home camera amazon

24.02.2018. 15:50
Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post.

edina airport taxi

11.02.2018. 21:29
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
Much obliged to you again for all the learning you distribute,Good post. I was exceptionally intrigued by the article, it's entirely rousing I ought to concede. I like going by you site since I generally run over fascinating articles like this one.Great Job, I enormously acknowledge that.Do Keep sharing! Respects,

free tour stockholm

05.02.2018. 12:39
I am very thankful to all your team for sharing such inspirational information.

toponlinecasinosuk.co.uk

01.02.2018. 12:14
Much obliged such a great amount for sharing this marvelous data! I am anticipating see more postsby you!

sbobet online

20.01.2018. 16:35
Greatly composed article, if just all bloggers offered the same substance as you, the web would be a much better place..

Mark Curry Kansas City

12.01.2018. 17:57
Awesome post, you have pointed out some incredible focuses , I in like manner think this s an exceptionally brilliant site.

magyaronlinecasino.co.hu

06.01.2018. 11:37
It is an extraordinary site.. The Design looks great.. Continue working like that!.
Fabulous .. Astounding .. I'll bookmark your online journal and take the sustains likewise… I'm cheerful to discover such a large number of helpful information here in the post, we need work out more procedures in such manner, much obliged for sharing.
This is such an extraordinary asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I adore seeing blog that comprehend the quality. Im happy to have discovered this post as its such a fascinating one! I am dependably watchful for quality posts and articles so i assume im fortunate to have discovered this! I trust you will be including more later on...

holm law group san diego

13.12.2017. 11:47
i am always looking for some free stuffs over the internet. there are also some companies which gives free samples.
A debt of gratitude is in order for the decent blog. It was extremely helpful for me. I'm cheerful I discovered this site. Much obliged to you for offering to us,I too dependably discover some new information from your post.

stop foreclosure

05.12.2017. 16:17
Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.
Phenomenal article. Extremely fascinating to peruse. I truly love to peruse such a pleasant article. Much obliged! continue shaking.
I utterly attitude and revalue your bushel on each and every target.

instagram online

07.11.2017. 16:43
Someone Sometimes with visits your blog regularly and recommended it in my experience to read as well.
I was taking a gander at some of your posts on this site and I consider this site is truly informational! Keep setting up..

upload to instagram

07.11.2017. 16:41
The blog and data is excellent and informative as well

instagram web viewer

07.11.2017. 16:40
There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job!

AIRPORT TAXI MINNESOTA

09.10.2017. 22:16
hi was just seeing if you minded a comment. i like your website and the thme you picked is super. I will be back.

instagram online

05.10.2017. 16:55
Welcome to the party of my life here you will learn everything about me.

instagram online viewer

05.10.2017. 16:55
Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog

Instagram web viewer

05.10.2017. 16:55
I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics , i will be always checking your blog thanks

youtube mp3 org

05.10.2017. 16:54
You completely match our expectation and the variety of our information.
hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.

sylvain duport

02.10.2017. 13:17
It ended up being Very useful to me and I am certain to every one of the pundits here!

Jual MSI gaming

16.09.2017. 17:19
I always thought to be absent your site provided that Pertaining to in excess of read a huge amount of relevant to someone's content pieces.

site

16.09.2017. 13:46
You finished a couple fine focuses there. I did a hunt on the subject and discovered about all persons will oblige with your site.
Excellent website combined with outstanding top quality products and also I’m positive this will be tremendously beneficial.

hongkong pools live

09.09.2017. 17:02
My group is definitely ideal within the application. Retain the strategies emerging; there’s normally living room designed for change for the better.

nutty

09.09.2017. 16:16
That could function short-term, however it’s not really a practical long-term answer with regard to men who wish to end up being with this 1 unique woman these people can’t cease considering.

thimblythings

09.09.2017. 15:57
wow what a great post is this... thanks for sharing boss, keep share these valuable content.

mage omega

08.09.2017. 14:10
After i obtained on your blog although placing interest merely slightly little bit submits. Enjoyable technique for long term, I'll be book-marking at any given time obtain types complete comes upward.

make cheap yard signs

03.09.2017. 12:01
Besides, unlike many other mediums of advertising, you can re-use these yard.

new home

01.09.2017. 15:56
Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

Ariana Grande Biography

31.08.2017. 17:50
I stumbled upon this blog with a host of new possibilities to explore. Thank you for the friendly in sharing.
You make such a variety of extraordinary focuses here that I read your article a few times. Your perspectives are as per my own particular generally. This is incredible substance for your perusers.
There are a lot of questions that worries you; it can be linked to past, present and future that can be relationship issues, marriage disputes, career problems and any more

best movies site

27.08.2017. 23:34
Amazing site, Distinguished criticism that I can handle. Im advancing and may apply to my present place of employment as a pet sitter, which is exceptionally agreeable, yet I have to extra grow. Respects.
This is truly a decent and educational, containing all data furthermore greatly affects the new innovation. A debt of gratitude is in order for sharing it

SEO company in Singapore

25.08.2017. 02:46
It feels awesome to read such informative and unique articles on your websites.
As i bought onto your web site nevertheless positioning focus purely a little bit little submits. Satisfying strategy for foreseeable future, I will be bookmarking each time receive people finish off arises in place.

murat altındere

24.08.2017. 13:27
Your blog is fabulous, superior give good results... Seen a large number of definitely will understand everybody even in the event they do not take the time to reveal.

voyance pas cher

21.08.2017. 20:55
A debt of gratitude is in order for the important data and bits of knowledge you have so given here...

Massage School

19.08.2017. 18:18
If it's not too much trouble let me know in case you're searching for an article author for your site. You have some truly extraordinary posts and I feel I would be a decent resource. In the event that you ever need to take a percentage of the heap off, I'd completely love to compose some material for your web journal in return for a connection back to mine. If it's not too much trouble send me an email if intrigued. Much thanks to you!

usb powered monitor

18.08.2017. 17:58
I was taking a gander at some of your posts on this site and I consider this site is truly informational! Keep setting up..
Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts.
I would be flattened if all websites gave articles like that.

piano tuning

16.08.2017. 20:03
I have perused your online journal it is exceptionally useful for me. I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future redesigns.

activox daily

16.08.2017. 15:59
That i in reality know your blog post meant for accomplishing medical tests moreover That i in reality today found yourself in truly feel as a result invited. That i in reality appeared to be on the market a task to undertake an individual's in your exceptional producing undertaking moreover Take pictures avoiding him or her. Could be today, in the perspective you undoubtedly accomplished consumers, I'll try to give it a try.

Vadim Soloveychik

16.08.2017. 00:27
He has even cutely attributed it to a joint effort between his marketing organisation, david miami, and the fictitious corporation from the display, sterling cooper draper rate

voyance paris

14.08.2017. 21:36
I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. I am trusting the same best work from you later on also. Much appreciated...
Wolves finished fifteenth in the Championship closing season and never in fact threatened to get in the playoff mix. They ended up 7 factors clean of the relegation area however 22 elements adrift of the playoff locations. consequently, they have a big gap to make up this season.

Web design Los Angeles

12.08.2017. 17:49
Awesome! It sounds great. A debt of gratitude is in order for sharing..

Followers instagram

12.08.2017. 14:27
The satisfaction of our clients is our top precedence and what we especially aim for as a professional social boosting company. In case of unsatisfaction, please contact us together with your concerns.
Brits in recent times face in gaming on-line. In some instances, it may be hard to discover if a game is rigged or now not, however with a little calculations and the theory of probability at your hand nothing is not possible. Of direction, no longer all of us has the time for that so the simpler opportunity is simplest to play at licensed casinos.

buy soundcloud plays

12.08.2017. 13:10
we are very widely recognized for coping with our customers on a one to one foundation displaying them unique strategies that they could put into action proper away to peer effects inner a count number of hours. if you would really like to hurry the method up then we do allow people to buy SoundCloud plays from us which are actual plays from actual energetic customers.

Satellite streaming

12.08.2017. 11:45
I'd state which this can be a an excellent publish of the excellent individual, i am very happy to observe this particular.

Buy silver bullion

10.08.2017. 21:33
Awesome article Lot's of data to Read...Great Man Keep Posting and upgrade to People..Thanks

Basement Waterproofing NJ

10.08.2017. 17:32
Helps family members care for the patient by introducing and teaching appropriate ways to lift, turn, and re-position the patient; putting the family in contact with resources for additional home care
This had a detrimental impact on various helplines and charities that used these Freephone numbers, such as Action on Hearing Loss or Age UK, as well as Government services such as Jobseeker’s Allowance.
Turiba is an excellent university always have been worth the fee. Read about it at granite countertops in denver site too. Glad that by analyzing and grouping, finally 15 soft skills are revealed over here.

home inspector

09.08.2017. 18:54
I got what you mean , thanks for posting .Woh I am happy to find this website through google.

phone replacement screen

06.08.2017. 20:43
HCQS is a leading supplier for Apple, Samsung, HUAWEI cell phone parts such as iPhone/Samsung/HUAWEI LCD. We offer quality-assured services for all users.

here

06.08.2017. 11:55
i cherish perusing this article so beautiful!!great work!

Work from home

31.07.2017. 18:22
A debt of gratitude is in order for giving late reports with respect to the worry, I anticipate read more.
Life's good for students at the Turiba University according to what I've heard from many students. They teach students plenty of skills to tackle difficult times in life and I believe it's important too. I hope they continue doing as such.

kelime oyunu

27.07.2017. 18:35
This is the kind of data I've long been attempting to discover. Much thanks to you for composing this data.
Much obliged for each other useful site. The spot else might just I understand that sort of data written in such a perfect means? I have an endeavor that I'm a few seconds ago working on, and I have been watchful for such data.
Welcome to my humble blog. i'm here to assist many aspiring Soundcloud rockstar. So, hold in touch @ BuySCPlays
Many websites would provide you with a range of cheap direct mail postcard templates to select from

website onderhoud

26.07.2017. 17:28
I truly thank you for the profitable data on this incredible subject and anticipate more extraordinary posts. Much appreciated for getting a charge out of this magnificence article with me. I am valuing it all that much! Anticipating another extraordinary article. Good fortunes to the creator! All the best!

followers instagram

26.07.2017. 15:28
shopping for Instagram fans and likes is the fastest and easiest manner to kickstart your Instagram. It’s usually tough to start from 0 on social media – why now not deliver yourself a small push?

roulette online

26.07.2017. 14:11
Even in case you best ever play roulette on line for free, it can nonetheless be worthwhile to strive out some special versions and find the one you revel in gambling for fun the most.

brain supplements

25.07.2017. 23:05
Wow what a Great Information about World Day its exceptionally pleasant educational post. a debt of gratitude is in order for the post.

pay by phone casino

25.07.2017. 14:53
Encryption is arguably the most effective way to achieve ultimate data security and works on the premise that to gain access to an encrypted file you must have access to the key or password that enables you to decrypt the message.

Cityfinances

14.03.2017. 16:11
Finansējuma piesaiste. Vai tu esi gatavs sava biznesa izaugsmei? cityfinances.lv/